Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ObjaŠnjenje 'Ustanovljenih RijeČi' Za Posljednju VeČeru

ObjaŠnjenje 'Ustanovljenih RijeČi' Za Posljednju VeČeru

Ratings: (0)|Views: 462|Likes:
Published by André Rademacher

More info:

Published by: André Rademacher on Jan 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Bertha Dudde, br. 6717, 17 Prosinac 1956
OBJAŠNJENJE ‘USTANOVLJENIH RIJEČI’ ZA POSLJEDNJU VEČERU(Luka 22:19)
Često će vam biti postavljena pitanja(na)koja bi trebali odgovoriti istinito, i onda ćete Me uvijek trebati zapitati da vasuputim/podučim kroz Moj duh, da vam dam ispravne misli, tako da ćete izreći ispravne riječi kada se to zahtjeva od vas.Ali pošto Ja želim da ljudi prime istinu Ja ću uvijek prosvjetliti Moje (do)nositelje svjetla, Ja im neću dozvoliti da prihvate mentalne ideje koje dovode u zabludu(= zavode u pogrešnu stranu), Ja ću uvijek podržati njihovu snagu i voljuodupiranja i povećati njihov osjećaj za čistu istinu i time će također uvijek biti spremni riješiti probleme koji moguvoditi do različitosti mišljenja i duhovnih rasprava. Meni je sve poznato i svaka kolebljiva ili upitna misao Mi je očita, iztog razloga Ja opetovano dajem ljudima na Zemlji i čak dušama u onostranom mogućnost izraziti bilo koje dvojbeno pitanje kako bi na njih odgovorio istinito. Pošto je daleko više pitanja takve prirode postavljeno u duhovnom kraljevstvunego na Zemlji, gdje su ljudi i dalje previše rastreseni zemaljskim mislima i ciljevima i često ne dozvoljavaju takvimmislima da im dosađuju.Ali ona su istovremeno često uzrokom ogromnog duhovnog propadanja, jer greška/zabluda je odbačena od stranerazumnih ljudi i s tim je često odbačena svaka religijska doktrina također… tako greška/zabluda može voditi do potpunog nevjerovanja. Pa ipak istina može takve koji sumnjaju/kolebljivce učiniti obazrivima, oni mogu čak povratitisvoju vjeru ako imaju dobru volju… Stoga je od posebne važnosti nastaviti objašnjavati ‘ustanovljene riječi zaGospodinovu Večeru’, koje su od strane vas ljudi iskorištene kao razlog da bi se javno vidljiva ceremonija prikazala/predstavila kao Moja volja, a zanemarivanje/omalovažavanje koje vi javno optužujete kao kažnjivu omašku, isada ste u potpunosti izgubili značenje Mojih Riječi… Tako sada jedna osoba gorljivo slijedi od strane ljudi određeneinstrukcije i običaje dok druga shvaća da su oni bezvrijedni/isprazni i onda u potpunosti odbacuje Moje Riječi, čijeznačenje pri svemu tom jeste, bilo je i ostat će vrlo vrlo značajno(ili ‘prepuno značenja’), jer Ja sam iskoristio te Riječida bi vas ljude podsjetio da ustanovite iskrenu/srdačnu vezu/kontakt sa Mnom, što je smisao i svrha vašeg zemaljskogživota… Jer jedino putem ove prisne veze ćete vi omogućiti sebi(ili ‘osposobiti sebe za’) primanje svjetla i snage odMene u obliku Moje Riječi, što će vam pomoći do savršenstva. Vi ljudi vjerujete kako možete ostvariti bliski odnos saMnom putem čisto izvanjskog procesa, prihvaćanjem kruha i vina koje vi smatrate za ‘Moje tijelo i Moju krv’… Takoopet i iznova ova pogrešna ideja mora biti ispravljena…Ja se ne mogu sjediniti sa vama sve dok vi sebe niste oblikovali u ljubav… Jedino ljubav uspostavlja sjedinjenje saMnom, i jedino onda Ja mogu večerati sa vama, Ja vas mogu utažiti sa nebeskim kruhom, sa Mojom Riječju, sa Mojimtijelom i Mojom krvlju… Moje ustanovljene Riječi ‘Činite ovo u sijećanju na Mene’ su zatraživale da Moji učenicitrebaju dati na isti način kao što sam Ja dao njima, jer ono što sam im dao… kruh i vino… su oni primili u izobilju odMene, jer Ja sam ih podučavao i dao im znanje. Ja sam im ponudio Svoju Riječ u svoj punini i sada su oni trebali raširitiMoje Evanđelje po cijelom svijetu… Oni su trebali predati/prenijeti dalje Moju Riječ tako da ljudi mogu primiti znanjeo Meni, tako da ne bi zaboravili na Mene, jer čovječanstvo treba biti obaviješteno o Meni i Mojem djelu Spasenja poštomože ostvariti blaženstvo jedino kroz svoju vjeru u Mene… Iz tog razloga sam putem ovih ustanovljenih Riječi ‘Činiteovo u sijećanju na Mene’ Ja Mojim učenicima dao izravan zadatak da svojim bližnjima ponude Moju Riječ, kruh života,mannu, koja silazi sa neba… I kao oznaku hitno potrebite duhovne hrane za ljude Ja sam im ponudio zemaljski kruh izemaljsko vino…Moji učenici su Me međutim razumjeli jer sam im Ja često govorio u usporedbama/prispodobama pošto im je Moj duhomogućio razumjeti ih. Ja sam im uručio kruh sa Riječima ‘Ovo je Moje tijelo’, i dao sam im piti vino sa Riječima ‘Ovo je Moja krv…’ i time sam mislio Moja Riječ sa njezinom snagom, pošto sam Ja Osobno Riječ koja je postala tijelomzbog vas ljudi(Ivan 1:1-4, 14)Značaj večeranja sa Mnom, biti nahranjen od strane Mene Osobno sa Mojom Riječju koja je jedina prava hrana za dušu,koja pomaže duši oživjeti, je bio potpuno krivo protumačen od strane ljudi koji su bili zadovoljni samo sa figurativnim prilaženjem Gospodinovom stolu. Sa takvim izvanjskim akcijama Me oni nikad neće potaknuti da se sjedinim sa njimaako prvi uvjet, da se čovjek oblikuje u ljubav, nije bio ispunjen. Drugo, ljudsko biće treba žudjeti sa svim svojim srcemčuti Moju Riječ, jedino onda će on žudjeti tome da bude nahranjen, i jedino onda mu se može ponuditi hrana za njegovudušu. Onda vi ‘jedete Moje tijelo i pijete Moju krv’… Riječ koja je postala tijelom će mu predati Sebe, i onda će muhrana za njegovu dušu pritjecati u izobilju, pošto će njegova glad i žeđ onda biti utaženi za Mojim stolom, on će biti Mojgost, i Ja Osobno ću večerati sa njime, kao što sam obećao…Kada sam se spustio na Zemlju ‘Riječ Osobno’ je došla na Zemlju… Donio sam ljudima ono što su najhitnije trebali, i pošto sam živio na Zemlji samo ograničeno vrijeme Ja sam (u)vježba(va)o Moje učenike Osobno otkrivajući im Sebekroz Riječ i dajući im službu da predaju Moju Riječ ljudima umjesto Mene. Životom u skladu sa Mojom Riječju ljudi bi

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->