Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chde-Cuctri-Tieptuyen

Chde-Cuctri-Tieptuyen

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by tantcbl

More info:

Published by: tantcbl on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2012

pdf

text

original

 
 Nguy
n Phú Khánh – 
Đ
à L
t
Cho
(m1)xm(Cm):yxm
+=
.
Ñònh m ñeå tieáp tuyeán vôùi (Cm) taïi ñieåm treân (Cm) coù hoaønh ñoä x 
= 4 thì song song vôùi ñöôøng phaân giaùc thöù 2 cuûa goùc heä truïc.
y
|
= =
|m
f(x)
22
m(xm)
 Ñeå tieáp tuyeán vôùi (Cm) taïi ñieåm vôùi ñöôøng phaân giaùc
2
():yx
Δ = −
, ta phaûi coù:
2|2m2
mf11m(4m)m(4m)
= = = ⇔ =
2
2 Cho
2
(3m1)xmm(C):y,m0.xm
+ +=+
Tìm m ñeå tieáp tuyeán vôùi (C) taïi giao ñieåm vôùi truïc hoaønhsong song y = x. Vieát phöông trình tieáp tuyeán.Hoaønh ñoä giao ñieåm cuûa (C) vôùi truïc hoaønh
20
mm1x,m0,3m13
= +
,1
 
2|2
4my(xm)
=+
 Tieáp tuyeán taïi ñieåm (C) coù hoaønh ñoä // y = x
22200020
4m14m(xm)xmx3m(xm)
= = + = ∨ = +
 
22
mmm1m3m11mmm3m53m1
= −=+= −=+
 
 
tieáp tuyeán taïi (-1,0) coù pt : y = x + 1
m
= −
1
 
1m5
= −
tieáp tuyeán taïi
3,05
⎛  ⎞
coù pt :
3yx5
=
 
Cho 
m(C):yx1x1
= ++
.Tìm m ñeå coù ñieåm maø töø ñoù veõ ñöôïc 2 tieáp tuyeán vôùi ñoà thò vuoâng goùc nhau 
Goïi laø ñieåm caàn tìm laø ñöôøng thaúng (d) qua M
000
M(x,y)
0
yk(xx)y
= +
0
0
 (d) laø t
2
 
00020
mx1k(xx)ykxkkkxyx111k(x1)
+ = + = + ++=+
0
 
00
mx1k(x1)(1x)kyx11x1k(x1)x1
+ = + + +++ = ++
 
 
 Nguy
n Phú Khánh – 
Đ
à L
t
002
m1x1x1(1x)kyx1x111k(x1)
+ = + ++ += +
 
[ ]
0000222200
m1y2y2(x1)kkx1x1m1(1k)(m1)y2(x1)k(1k)(m1)x1
++= + ++++= ++ − + = ++
 
00222000000
y2kx1(x1)k2(2mx)y2xy2)k(y2)4m0(*)
+++ + + + =
 Töø M
0
keû ñöôïc 2 tieáp tuyeán vuoâng goùc nhau
pt(*)
coù 2 nghieäm thoûa k
1
k
2
= -1 vaø khaùc
00
y2x1
++
 
002200
y2kx1m0(x1)(y2)4m
+++ + + =>
 
Tìm toaï ñoä giao ñieåm cuûa caùc tieáp tuyeán cuûa ñoà thò 
x1yx3
+=
vôùi truïc hoaønh , bieát raèng tieáp tuyeán ñoù vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng y = x + 2006 
|2
4y,(x3)
=
x3Goïi (T) laø tieáp tuyeán cuûa (C) vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng y = x + 2006 , khi ñoù (T) coù heä soá goùc laø K
T
= -1. Goïi (x
0
,y
0
) laø tieáp ñieåm cuûa (d) vaø (C) , ta coù
0|200
T
x54Ky1x1(x3)
== ⇔ = =
 
 
001
x1y1(T):yx
= = =
 
002
x5y3(T):yx
= = = +
8
{ } { }
12
(T)(Ox)O(0,0);(T)(Ox)A(8,0)
= =
 
Cho haøm soá  
x2yf(x)x1
+= =
; goïi ñoà thò haøm soá laø (C) , vaø A(0,a).Xaùc ñònh a ñeå töø A keû ñöôïc 2 tieáp tuyeán ñeán (C) sao cho 2 tieáp tuyeán töông öùng naèm veà 2 phía ñoái vôùi truïc Ox 
Phöông trình tieáp tuyeán (T) vôùi (C) taïi
0
00000
|(x)
M(x,y):yy
(xx)
=
 
0000220000
x2x233y(xx);A(0,a)(T):ax1(x1)x1(x1)
+ += =
(x) 
00220000
0
(x)
x1x10g(a1)x2(a2)xa20(a1)x2(a2)xa20
= + + + =+ + + =
 
 
 Nguy
n Phú Khánh – 
Đ
à L
t
Qua A keû ñöôïc 2 tieáp tuyeán khi
0
(x)
g0
=
coù 2 nghieäm phaân bieät khaùc 1vaø
|22
g
a10(a2)(a2)(a1)02a1g(1)(a1)12(a2)1a20
Δ = + + > < = + + +
Khi ñoù goïi laø 2 tieáp ñieåm naèm veà 2 phía Ox
111222
M(x,y),M(x,y)
12121212121212
x2x2xx2(xx)4yy000(1)x1x1xx(xx)1
+ + + + +< < <+ +
 Trong ñoù x
1
,x
2
laø nghieäm cuûa coù
0
g(x)0
=
1212
2(a2)xxa1a2xxa1
++ =+=
 (1)a24(a2)4(a1)9a600a22(a2)a13
+ + + + +< + + + <
 
20a2a133Ñk 2a1
> < <
 
Cho haøm soá coù ñoà thò (C) . Tìm ñieåm M thuoäc ñoà thò (C) sao cho tieáp tuyeán cuûa (C) taïi M ñi qua goác toaï ñoä 
32
y2x3x12x1
= + − −
 
Ta coù
|200
y6x6x12,M(x,y)
= +
tieáp tuyeán taïi M
(C)
 
|23200000000
0
(x)
yy(xx)y(6x6x12)(xx)2x3x12x1(T)
= + = + + +
 (T) qua goác toaï ñoä O(0,0)
32200000
:4x3x10(x1)(4xx1)0
+ + = + + =
00
x1y12M(1,1
= =
2)
Cho haøm soá  
3
1yxx33
= +
2
coù ñoà thò (C) . Tìm treân ñoà thò (C) ñieåm maø taïi ñoù tieáp tuyeán cuûa ñoà thò (C) vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng 
12yx33
= − +
 
Goïi
3000
1Ax,xx33
⎛ +
2
 ⎞
laø ñieåm baát kyø thoäc (C) .Tieáp tuyeán (T) vôùi (C) coù heä soá goùc
200
|(x)
ky(x1)(1)
= =
 Do (T) vuoâng goùc vôùi ñöôøng thaúng
12yx33
= − +
 
k3
=
Khi ñoù
200
x13x2
= = ±
Vaäy
12
4A2,,A(2,0)3
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->