Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Chde-NGUYENHAM-TICHPHAN

Chde-NGUYENHAM-TICHPHAN

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by tantcbl

More info:

Published by: tantcbl on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2012

pdf

text

original

 
Nguyeãn Phuù Khaùnh Ñaø Laït http://www.toanthpt.net
1
Giaûi Tích Toaùn Hoïc Chuyeân Ñeà Nguyeân Haøm Tích Phaân
NGUYEÂN HAØM
VAÁN ÑEÀ 1: TÌM HOÏ NGUYEÂN HAØM BAÈNG ÑÒNH NGHÓA:ÑN
1
: F(x) laø moät nguyeân haøm cuûa f(x) trong (a; b)
F’(x) = f(x);
x
(a; b)ÑN
2
: F(x) laø moät nguyeân haøm cuûa f(x) treân [a; b]
xaxb
F'(x)f(x);x(a;b)F(x)F(a)F'(a)limf(a)xaF(x)F(b)F'(b)limf(b)xb
+
+
=====
 Kyù hieäu hình thöùc goïi laø moät hoï nguyeân haøm cuûa haøm soá f(x) hay tíchphaân baát ñònh cuûa haøm f(x).
f(x)dx=F(x)+C
 VAÁN ÑEÀ 2: BOÅ SUNG VI PHAÂN - DAÏNG VI PHAÂN HAØM HÔÏP:y = f(x)
dy = d[f(x)] = f’(x)dx (1)Giaû söû toàn taïi y = f(t) maø trong ñoù t = g(x); ñeå cho haøm hôïp y = f[g(x)] coù vi phaân ñöôïc vieát:dy = d[f(t)] = f’(t)dt (2)NHOÙM HAØM LUÕY THÖØA NHOÙM HAØM LÖÔÏNG GIAÙC NGÖÔÏCd(x
n
)=nx
n-1
dx*Caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät:d(ax+b) = adx
2
1dd=-xx
x
 
()
dxdx=2x
 
2
dxd(arc sinx)=1-x
 
2
dxd(arc cosx)=-1-x
 
2
dxd(arc tgx)=1+x
 
2
dxd(arc cotgx)=-1+x
 NHOÙM HAØM LÖÔÏNG GIAÙC NHOÙM HAØM MUÕ & LOGARITHMd(sinx) = cosxdxd(cosx) = -sinxdx
22
dxd(tgx)==(1+tgx)dxcosx
 
2
dxd(cotgx)=-sinx
 
dxd(lnx)=x
 
a
dxd(log x) =xlna
 d(e
x
) = e
x
dxd(a
x
) = a
x
lnadxA.
 
BAÛNG CAÙC TÍCH PHAÂN CÔ BAÛN:NHOÙM I: DAÏNG HAØM LUÕY THÖØA1/ 
()
n+1n
xxdx=+C n¹-1n+1
 Tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa nhoùm I3/ 
dx=x+C
2/ 
()
-1
dxxdx==lnx+C x 0x
 4/ 
2
dx1=-+Cxx
 
 
Nguyeãn Phuù Khaùnh Ñaø Laït http://www.toanthpt.net
2
Giaûi Tích Toaùn Hoïc Chuyeân Ñeà Nguyeân Haøm Tích Phaân
5/ 
mm+nn
nxdx=x+Cm+n
n
 7/ 
nn+1n
nxdx=x+Cn+1
 6/ 
()
nn-1
dx-1=+xn-1xC
8/ 
nn-1n
dxn=x+n-1xC
 NHOÙM II: DAÏNG HAØM LÖÔÏNG GIAÙC9/ 
sinxdx=-cosx+C
11/ 
2
dx=tgx+Ccosx
 13/ 
tgxdx=-lncosx+C
10/ 
cosxdx=sinx+C
 12/ 
2
dx=-cotgx+Csinx
 14/ 
cotgxdx=lnsinx+C
 NHOÙM III: DAÏNG HAØM MUÕ – LOGARITHM15/ 
xx
edx=e+C
17/ 
()
xx
aa=+C 1 a>0lna
 16/ 
-x-x
edx=-e+C
 18/ 
()(
lnxdx=xlnx-1+C x>0
)
 NHOÙM IV: DAÏNG HAØM PHAÂN THÖÙC (a > 0)19/ 
2
dx=arctgx+Cx+1
 21/ 
22
dx1x=arctg+Cx+aaa
 20/ 
2
dx1x-1=ln+Cx-12x+1
 22/ 
22
dx1x-a=ln+x-a2ax+aC
 NHOÙM V: DAÏNG HAØM CAÊN THÖÙC (a > 0)23/ 
2
dx=arcsinx+C1-x
24/ 
22
dxx=arcsin+Caa-x
 25/ 
22
dx=lnx+x±1+Cx±1
26/ 
2222
dx=lnx+x±a+Cx±a
 27/ 
22222
xaxa-xdx=a-x+arcsin+C22a
 28/ 
2222222
xax±adx=x±a±lnx+x±a+C22
 B. BAÛNG THAM KHAÛO CAÙC TÍCH PHAÂN MÔÛ ROÄNG:NHOÙM I: DAÏNG HAØM LUÕY THÖØA MÔÛ ROÄNG (
α
 
0)
 
Nguyeãn Phuù Khaùnh Ñaø Laït http://www.toanthpt.net
3
Giaûi Tích Toaùn Hoïc Chuyeân Ñeà Nguyeân Haøm Tích Phaân
1/ 
n+1n
(ax+b)(ax+b)dx=+C (n -1)a(n+1)
 2/ 
-1
dx1(ax+b)dx==ln(ax+b)+C (ax+b 0)(ax+b)a
 Caùc tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa nhoùm I3/ 4
d(ax+b)=ax+b+C
2
dx-1=+(ax+b)a(ax+b)C
 5/ 
mmnn
n(ax+b)dx=(ax+b)+Ca(m+n)
+n
6/ 
nn
dx-1=+(ax+b)a(n-1)(ax+b)
-1
C
 7/ 
n+1nn
n(ax+b)dx=(ax+b)+Ca(n+1)
8/ 
n-1nn
dxn=(ax+b)a(n-1)(ax+b)+C
 NHOÙM II: DAÏNG HAØM LÖÔÏNG GIAÙC MÔÛ ROÄNG (
α
 
0)9/ 
1sin(ax+b)dx=-cos(ax+b)+Ca
10/ 
1cos(ax+b)dx=sin(ax+b)+Ca
 11/ 
2
dx1=tg(ax+b)+Ccos(ax+b)a
12/ 
2
dx1=-cotg(ax+b)+Csin(ax+b)a
 13/ 
1tg(ax+b)dx=-lncos(ax+b)+Ca
14/ 
1cotg(ax+b)dx=lnsin(ax+b)+Ca
 NHOÙM III: DAÏNG HAØM MUÕ - LOGARITHM MÔÛ ROÄNG (
α
 
0)15/ 
(ax+b)(ax+b)
1edx=e+aC
16/ 
(ax+b)(ax+b)
aadx=+C (1 a>0alna
)
 17/ 
1ln(ax+b)dx=(ax+b)[ln(ax+b)-1]+C (ax+b>0)a
 NHOÙM IV: DAÏNG HAØM PHAÂN THÖÙC MÔÛ ROÄNG (
α
 
0; a > 0)18/ 
22
dx1ax+b=arctg+(ax+b)+aaaa
C
19/ 
22
dx1(ax+b)-a=ln+(ax+b)-a2aa(ax+b)+aC
 NHOÙM V: DAÏNG HAØM CAÊN THÖÙC MÔÛ ROÄNG ((
α
 
0; a > 0)20/ 
22
dx1(ax+b)=arcsin+Caaa-(ax+b)
 21/ 
2222
dx1=ln(ax+b)+(ax+b)±a+Ca(ax+b)±a
 22/ 
22222
(ax+b)a(ax+b)a-(ax+b)dx=a-(ax+b)+arcsin+C2a2aa
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->