Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Gray's Bidets - Ch. 5b

Gray's Bidets - Ch. 5b

Ratings: (0)|Views: 425|Likes:
Published by Whitney Call

More info:

Published by: Whitney Call on Jun 21, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

06/16/2015

 
E allimj }p cz zdm pdlzl eh Zlo―v dchj( Ez {cv {cvdmj l}z aeim zdm vcz}rczelh dcj bmmhz}rhmj jl{h! b}z zdcz―v dl{ pefz}rmv allimj bcfi zdmh( Ez {cv c Fdrevzocv pcrzu( C zrmm {ezd zehvmachj aekdzv vzllj eh zdm bcfikrl}hj( Olo chj Jcj dmaj f}pv eh zdmer dchjv! ac}kdehk( Zdmu allimjul}hk chj zch( C}hz Jmbbem vzllj hmtz zl Olo! {mcrehk Jcevu J}im vdlrzv zdcz {l}aj hlz alli kllj lh dmr hl{( E―j {lhjmr {du Jmbbem {lrm vdlrzv zl c Fdrevzocv pcrzu! b}z zdcz vmmov aeimvlomzdehk vdm―j jl( Lh zdm lzdmr vejm ln Jcj {cv Chkma Vlnz! c ul}hkmr Chkma Vlnz( Dm vmmomj caezzam n}aamr! b}z dev fdmmiblhmv vzeaa g}zzmj l}z ln dev ncfm aeim c ocahl}revdmj r}h{cu oljma( Dm{lrm c rmj z}rzamhmfi {ezd bacfi pchzv chj dcj dev dchj lh Jcj―v vdl}ajmr! ac}kdehk {ezd ou jcj(Dm ac}kdmj {ezd ou jcj cz lhm plehz( Zdev pefz}rm prl~mj ez(E zlli zdm pdlzl nrlo Zlo chj z}rhmj ez l~mr( Zdm bcfi dcj ncjmj f}rve~m vfrc{amj cfrlvveh ba}m ehi( ‑Alaau―v Fdrevzocv pcrzu#‟ Zdcz―v ou olo―v hcom( Dmr rmca hcom―v Ac}rma! b}z pmlpamvdm krm{ }p {ezd fcaa dmr Alaau( Zdm vmflhj aehm ln {rezehk vcej! ‑Jmb! Alaau! Gcu! Pc}au ‖ Jmfmobmr 35! 35;;(‟ Vl zdmu fcaamj Chkma Vlnz Pc}au( Pc}au chj Gcu(‑[mrm ul} prmzzu kllj nremhjv {ezd zdm k}u<‟ E cvimj! alliehk bcfi cz ]hfam Zlo(Zlo b}hfdmj dev ol}zd zl lhm vejm( ‑Jmbbem chj E blzd ihm{ deo prmzzu {maa( Dm―j flomdlom nlr Zdchivke~ehk vlomzeomv {deam dm ae~mj {ezd ul}r jcj(‟ Zlo r}bbmj dev hlvm bmz{mmhdev zd}ob chj nlrmnehkmr chj vhlrzmj eh aeim dm {cv klehk zl dc{i c allkem! b}z dm jejh―z( C}hzJmbbem {l}aj―~m dmcrj ez nrlo {dmrm~mr vdm {cv( Vdm impz zdev dl}vm famchmr zdch dmr l{h zmmzd(‑Dm vlrz ln nmaa l}z {ezd zdm ncoeau zdl}kd!‟ Zlo vcej! v{caal{ehk( E zremj hlz zl zdehi cbl}z pdamko vaejehk jl{h dev mvlpdck}v( ‑Vzlppmj vmmehk }v {dmh {lri klz deo klehk ehjennmrmhz jermfzelhv zdch Gcu(‟E dchjmj Zlo zdm pefz}rm( ‑Dm vmmomj prmzzu chkru {dmh dm zcaimj zl ul} cz zdm fmomzmru(‟60
 
Zlo jejh―z ol~m cz caa! b}z dev mumv vzcrmj vlom{dmrm bmz{mmh om chj zdm pefz}rm eh devdchjv( Dm {cvh―z alliehk cz chuzdehk( Dm {cv zdehiehk(‑Crm ul} licu! Zlo<‟ Veolhm cvimj! zl}fdehk dev cro(Zlo allimj }p cz Veolhm! zdmh cz om! voeaehk c aezzam( ‑Ul} k}uv {chz vlom amolhcjm lr efmj zmc lr vlomzdehk<‟ Ez {cv vzeaa rczdmr flla l}zvejm bmfc}vm v}oomr jlmvh―z rmcaau vzcrz ehLrmklh }hzea oej/G}au! b}z Veolhm hljjmj chj E jej! zll(‑Umv! pamcvm!‟ E vcej! {czfdehk deo jrlp zdm pdlzl bcfi eh zdm blt chj {cai zl{crjv zdmiezfdmh(E allimj cz Veolhm( ‑Dm―v dejehk vlomzdehk!‟ E {devpmrmj(Veolhm hljjmj( ‑B}z ul} fch―z g}vz cvi deo( Ul} klzzc kmz ez l}z ln deo vl dm jlmvh―zrmcaewm ul}―~m klzzmh ez l}z ln deo(‟‑E ihl{!‟ E vcej( E vzllj }p chj pmmrmj crl}hj zdm {caa zl zdm iezfdmh( Zlo―v bcfi {cv zl}v( Dm {cv rllzehk zdrl}kd zdm nrejkm( E d}rremj l~mr zl zdm pdlzl blt chj p}aamj l}z zdm pefz}rmv! p}zzehk zdmo hmczau lh zdm flnnmm zcbam vl E fl}aj p}z zdmo bcfi zdm vcom {cu( Zdmh E vaej ounehkmrv }hjmr zdm amzzmrv! nmmaehk zdm zdeh fcrjblcrj blzzlo ln zdm vdlmblt krcwm ckcehvz ouf}zefamv chj ih}fiamv(‑Ul} {chz rcvpbmrru lr vzrc{bmrru amolhcjm<‟ Zlo―v ~lefm vdlz zdrl}kd zdm iezfdmhjllr{cu( E vzrcekdzmhmj! nmmaehk ou brmczd fczfd eh ou ol}zd chj vacp ckcehvz ou zmmzd aeim cfdlppu zejm( E z}rhmj crl}hj! dejehk zdm blt bmdehj ou zlrvl( Zlo―v dmcj {cv caa zdcz {cv ~evebamnrlo bmdehj zdm rmnrekmrczlr jllr( ‑Jmb aeimv zl immp jrehiv lh jmfi eh fcvm chublju vzlpv bu(‟Ou nehkmrv vdlli ckcehvz zdm blt! ihlfiehk vlom ln zdm pefz}rmv lnn zdm zcbam chj lhzl zdmnallr( ‑Vzrc{bmrru vl}hjv kllj(‟ E kachfmj cz Veolhm! rcevehk ou mumbrl{v( ‑Oo< Vzrc{bmrru<‟Veolhm hljjmj( ‑Cfz}caau! en E fl}aj dc~m rcvpbmrru! zdcz―j bm {lhjmrn}a(‟63
 
Zlo jevcppmcrmj ckceh ehzl zdm nrejkm( ‑Vzrc{bmrru
chj 
rcvpbmrru( Caa rekdz…(‟Veolhm ihmaz hmtz zl om bu zdm zcbam! flaamfzehk zdm pdlzlv( Zdmu z}rhmj eh m~mru jermfzelh(‑Jl ul} rmomobmr en zdmu caa ncfmj lhm {cu<‟ Veolhm {devpmrmj(E vdlli ou dmcj( ‑G}vz vzcfi zdmo zlkmzdmr(‟ E zlli zdm dmcp ln amzzmrv nrlo zdm blt! nmmaehkzdm namtebam zdefihmvv ln pcpmr ehvejm pcpmr( [mekdehk zdm peam eh ou dchjv! E nrl{hmj( ‑[m hmmjzl rmpacfm zdm {mekdz!‟ E vcej( ‑Dm―aa hlzefm(‟Veolhm kaeopvmj cz zdm blt! dlajehk pefz}rmv eh lhm dchj chj br}vdehk dcer l}z ln dmr ncfm{ezd zdm lzdmr( Vdm allimj cz zdm fl}fd! hmtz zl {dmrm E {cv vezzehk( ‑[dcz cbl}z ul}r hlzmblli<‟Veolhm ceomj dmr fdeh hmcr ou ihmmv(Zdm aezzam vperca/bl}hj blli allimj }p cz om! caolvz hljjehk cv E vdenzmj ou {mekdz lh zdmfl}fd f}vdelh(‑[dcz en dm alliv zdrl}kd ez<‟ E cvimj(‑Flom lh!‟ Veolhm vcej( ‑Dm dcvh―z lpmhmj zdev eh umcrv( Chj en dm jlmv alli ehvejm! dm―aa prlbcbau g}vz alli cz zdm pefz}rmv(‟ Vdm amchmj l~mr zdm flnnmm zcbam chj krcbbmj zdm blli! naeppehkzdm fl~mr bcfi vl zdcz bachi pckmv hl ncfmj l}z{crj zl{crj }v( ‑Ul}―aa dc~m {dezm pcpmr }hjmr zdm pefz}rmv! vl ez alliv mtcfzau zdm vcom(‟ Vdm vcej(E vzcrmj dcrj cz zdm blli( ‑Zdlvm crm ou hlzmv(‟Vl}hjv ln efm faehiehk kacvv rchk nrlo zdm iezfdmh( ‑Caa rekdzu!‟ Zlo vcej! falvehk zdmrmnrekmrczlr jllr(Ou mumv b}rhmj( E baehimj c vmflhj chj allimj cz Veolhm( Zdm blhmv eh ou nehkmrv nmazaeim dlaal{ vzrc{v zdcz {l}aj vhcp chj brmci en E ol~mj(Veolhm jrlppmj zdm hlzmblli lh zdm blzzlo ln zdm vdlmblt! zciehk zdm amzzmrv nrlo om chjvdl~ehk zdmo eh dmr falzd bck lh zdm nallr( Zlo―v bllzv fa}himj cfrlvv zdm iezfdmh nallr( Veolhm62

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->