Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Determinarea Experimentala a Functiei de Repartitie a Probabilitatii

Determinarea Experimentala a Functiei de Repartitie a Probabilitatii

Ratings: (0)|Views: 129|Likes:
Published by Placinta Tudor

More info:

Published by: Placinta Tudor on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

 
 
72
DETERMINAREA EXPERIMENTALĂ A FUNCłIEIDE REPARTIłIE A PROBABILITĂłII
 
1. ConsideraŃii teoretice
 
Prin rezultatul unei anumite experien
Û
e se în
Û
elege una din posibilit
ile de realizare aexperien
Û
ei efectuate. Totalitatea acestor rezultate formeaz
|
o mul
Û
ime universal
|
, numit
|
spa
Û
iule
Õ
antioanelor.Un semnal aleator este un proces care se desf 
oar 
|
în timp
Õ
i este guvernat cel pu
Û
in în parte,de legi probabilistice. Din punct de vedere matematic, un semnal aleator, respectiv un processtochastic, este o func
Û
ie de dou
|
variabile:f(K,t) = f 
(K)
(t)unde K specific
|
evenimentul realizat, iar t ia valori pe axa timpului, f 
(K)
(t) fiind deci o realizare particular 
|
a procesului.
Figura 1
Figura 1 sugereaz
|
coresponden
Û
a dintre elementele spa
Û
iului e
Õ
antioanelor 
Õ
i mul
Û
imeafunc
Û
iilor de variabil
|
real
|
, coresponden
Û|
care define
Õ
te practic procesul aleator.Pentru un anumit moment de timp fixat, t=t
1
:f(K, t
1
) = f 
(K)
(t
1
)este o variabil
|
aleatoare, notat
|
cu f(t
1
).Pentru a caracteriza procesul aleator din punct de vedere probabilistic se introduce no
Û
iuneade func
Û
ie de reparti
Û
ie a probabilit
ii.Fie x un num
|
r real
Õ
i t
1
un moment de timp fixat. A
Õ
a cum s-a men
Û
ionat anterior, f(t
1
) este ovariabil
|
aleatoare. Probabilitatea ca aceast
|
variabil
|
aleatoare s
|
ia valori mai mici sau egale cu x
 
 
73se nume
Õ
te
 func
 Û 
ie de reparti
 Û 
ie de ordinul unu
 
Õ
i se noteaz
|
cu F
1
(x,t
1
).F
1
(x,t
1
) = P{f(t
1
)
#
x}Func
Û
ia F
1
(x,t
1
) depinde în general atât de timp, cât
Õ
i de valoarea pragului x.Aceasta este cea mai simpl
|
modalitate de descriere a unui proces aleator, ea nefurnizândinforma
Û
ii asupra modului în care procesul evolueaz
|
în timp.Procesele aleatoare ale c
|
ror propriet
i statistice sunt invariante la orice schimbare a originiitimpului se numesc sta
Û
ionare.O categorie foarte larg
|
de procese sta
Û
ionare au proprietatea de ergodicitate, a c
|
rei esen
Û|
 const
|
în aceea c
|
orice caracteristic
|
probabil
|
a procesului, ob
Û
inut
|
pe mul
Û
imea realiz
|
rilor  particulare la diferite momente de timp t
1
 
#
t
2
 
#
...
#
t
n
(numit
|
medie statistic
|
sau medie pemul
Û
imi), este egal
|
cu o caracteristic
|
analog
|
, ob
Û
inut
|
pe baza unei singure realiz
|
ri a procesului(numit
|
medie temporal
|
).
2. Determinarea experimentală a funcŃiei de repartiŃie a probabilităŃii
 
Vom considera cazul unui proces aleator sta
Û
ionar 
Õ
i ergodic. Ca urmare, func
Û
ia de reparti
Û
iea probabilit
ii nu va depinde de timp, ci doar de valoarea pragului x:F
1
(x,t) = F
1
(x)Datorit
|
celor dou
|
moduri echivalente de a deduce caracteristicile unui proces ergodic vor rezulta dou
|
modalit
i de determinare experimental
|
a func
Û
iei de reparti
Û
ie a probabilit
ii.
2.1. Determinarea funcŃiei de repartiŃie a probabilităŃii ca medie pe mulŃimi
 Pentru aceast
|
metod
|
ar trebui s
|
se dispun
|
de toate realiz
|
rile particulare ale unui procesaleator, ceea ce practic este imposibil. Cum de obicei se dispune de o singur 
|
realizare particular 
|
, se poate proceda în felul urm
|
tor: se împarte intervalul T de observare (suficient de mare) în intervaleegale ca durat
|
, astfel încât valorile de la extremit
ile aceluia
Õ
i interval s
|
poat
|
fi considerateindependente. Astfel se poate considera fiecare por 
Û
iune de durat
|
τ, ca fiind o realizare particular 
|
a procesului, a
Õ
a cum este reprezentat intuitiv în fig.2.Pentru un anumit moment t
1
, respectiv t
1
+τ, t
1
+2τ, ..., dac
|
M este num
|
rul realiz
|
rilor  particulare ale c
|
ror valori sunt mai mici decât x, iar N este num
|
rul total de intervale τ (num
|
rultotal de realiz
|
ri), atunci raportul M/N aproximeaz
|
func
Û
ia de reparti
Û
ie a semnalului la momentul t
1
:F
1
(x,t
1
) = M/N
 
 
74
Figura 22.2. Determinarea funcŃiei de repartiŃie a probabilităŃii dintr-o singurărealizare particulară
 Se consider 
|
un proces ergodic
Õ
i fie f 
(K)
(t) o realizare particular 
|
a acestuia, observat
|
pe odurat
|
T, suficient de mare. Dac
|
se noteaz
|
cu ∆t
 j
intervalele de timp în care realizarea particular 
|
 nu dep
e
Õ
te o valoare dat
|
x, atunci raportul
 j j
()/Tt
aproximeaz
|
probabilitatea ca realizarea particular 
|
observat
|
s
|
nu dep
easc
|
valoarea x, deci, practic, func
Û
ia de reparti
Û
ie a probabilit
ii.Figura 3 prezint
|
principiul acestei metode de aproximare.
Figura 3
3. Schema bloc a machetei pentru determinarea funcŃiei de repartiŃie
 
Pentru determinarea experimental
|
a func
Û
iei de reparti
Û
ie a probabilit
ii s-a adoptat schema bloc din fig. 4, prin care se calculeaz
|
func
Û
ia de reparti
Û
ie a probabilit
ii dintr-o singur 
|
realizare particular 
|
.Cunoa
Õ
terea func
Û
iei de reparti
Û
ie a probabilit
ii înseamn
|
determinarea valorii ei pentru

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->