Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cerere AC_Sos. Pantelimon Nr.235,67

Cerere AC_Sos. Pantelimon Nr.235,67

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by Negoita Iolanda

More info:

Published by: Negoita Iolanda on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2013

pdf

text

original

 
F. 9
Pag. 1
Către,Primăria BRAGADIRU
CEREREPENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
Subsemnatul
(1)
CHIRILĂ NICUŞOR, Bucureşti cusediuldomiciliul
(2)
în judeţu_-__ comunaorasulmunicipiul ___Bucureşti___satul ____-_ sectorul ___6__ cod poştal__-__ strada _Str. Lt. Gheorghe Saidac___ nr. _5A__ bl. __30___ sc. __A__ et. _P__ ap. ___1__telefon/fax _______________e-mail _____________,În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,solicit emiterea
AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul _____ comunaorasulmunicipiul______BRAGADIRU___ satul ____-__ - __ cod poştal __-__ strada ___Str. Sefirului___ nr. __42_ bl. __-__ sc. _-__ et. _-__ ap. __-____ cadastralnrsauimobilbunuluiFisafunciaraCartea
.
(3)
 _1588/2/2_CF. 7810_____________________________________________________________,În vederea executării lucrărilor de
(4)
: ___LOCUINTA UNIFAMILIALA S+P+1E___ ________________________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________ În valoare de
(5)
: _____220 000 lei______________ respectiv de _______IOLANDA CAMELIA NEGOITA__________ - conductor arthitect cu drept de semnatura, înscris în Tabloul Naţional al Arhitectilor cu nr. ____6238____, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privindorganizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată. Proiectul de arhitectura din cadrul documentaţieiD.T.A.C./D.T.A.D. a fost luată în evidenta Filialei teritoriale _______BUCUREŞTI_______ a Ordinului Arhitectilor dinRomânia cu nr. _______ din ________________.respectiv de ______ IOLANDA CAMELIA NEGOITA ____________ - arhitect cu drept de semnatura în conformitatecu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată.
 
F. 9
Pag. 2 
Verificarea proiectului (D.T.A.C, D.T.A.D)
, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 a fost efectuatăde
(7)
Durata executării lucrărilor
, solicitată în baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilorde construcţii – D.T.A.C/D.T.A.D/D.T.O.E" - anexat prezentei, este de ____8____ luni/zile.
Anexez prezentei cereri:
1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizată): _______________-___________________________ 2. Certificatul de urbanism nr. ______________ din _______________ (copie)3. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
 în doua exemplare, compus din:
 ________Proiect faza D.T.A.C. parte scrisă – Memoriu de arhitectură, parte desenată – situaţia existentă, situaţia propusă. ________________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________  ________________________________________________________________________________________________ 4. Următoarele "FISE TEHNICE" însoţite de documentaţiile necesare obţinerii avizelor/acordurilor cerute prinCertificatul de urbanism, în vederea emiterii Acordului unic: ____________SALUBRITATE ____________ _____________________________________________  _____________MEDIU_______________________ ____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________  _____________________________________________ _____________________________________________ 5. Următoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele decât cele cuprinse în acordul unic: ______RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC__________ _____________________________________________  _______EXPERTIZĂ TEHNICĂ____________ _____________________________________________  ________DALI/SF ___________________ _____________________________________________ 6. Anexa la "Cererea pentru autorizaţie de construire/desfiinţare" completată cu toate elementele necesare descrieriilucrărilor pentru care se solicita autorizaţia.7. Lista documentelor de plata a taxelor legale în vederea autorizării: _____________________________________________ _____________________________________________  _____________________________________________ _____________________________________________  _____________________________________________ _____________________________________________  _____________________________________________ _____________________________________________  _____________________________________________ _____________________________________________  _____________________________________________ _____________________________________________ Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi mă angajez să respect, încunoştinţa prevederilor Codului penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, autorizaţia de construire şi documentaţiaaferentă vizată spre neschimbare.
Semnătura,Data __________ 
 
F. 9
Pag. 3
PRECIZĂRIprivind completarea formularului"CEREREPENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE"
(1) Numele şi prenumele solicitantului:
- persoana fizică sau- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrulfirmei.(2)
Pentru persoana fizică
, se completează cu date privind domiciliul acesteia;-
Pentru persoana juridică
, se completează cu date privind sediul social al firmei.
(3) Se completează cu date extrase din Cartea Funciară sau din Fişa bunului imobil
 , după caz.
(4) Se înscrie: denumirea lucrării, capacitatea şi categoria lucrărilor
 , precum şi oricare alte elemente principale care definesc toate lucrările prevăzute a fi autorizate.
(5) Valoarea lucrărilor se declara de către solicitant
şi se stabileşte, după caz, în funcţie de: - suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor,
ori
- valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, din devizul general al investiţiei 
(6) Se completează cu numărul proiectului, data elaborării, precum şi cu datele de identificare aproiectantului.(7) Se completează cu numele şi prenumele verificatorului şi domeniul de verificare, precum şi numărulcertificatului de verificator.NOTĂ:
-
Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrărilo
de construcţii şi instalaţii aferente acestora este ceaevidenţiată la capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiţia de baza, subcapitolul 4.1. - Construcţii şi instalaţii, înconformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1179/2002, coroborată cu prevederile pct. 138 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare aLegii nr. 571/2003privind Codul fiscal,aprobate prinHotărârea Guvernului nr. 44/2004. Valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de şantier vaavea ca bază de calcul Capitolul 5 - Alte cheltuieli, subcapitolul 5.1. - Organizare de şantier, pct. 5.1.1. Lucrări de construcţii, în conformitate cu Structura devizului general, aprobaprin Hotărârea Guvernului nr.1179/2002.-
Taxele pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare
se stabilesc de către personalul de specialitatedin cadrul administraţiei publice emitente, pe baza reglementărilor legale în vigoare şi se comunisolicitantului, la prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitantul are obligaţia de aanexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei documentele de plată a taxelor, comunicate anterior de emitent.-
Taxele pentru avizele din competenţa de obţinere a administraţiei publice emitente
, comunicatesolicitantului prin certificatul de urbanism, se achită anterior depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiei deconstruire/desfiinţare.Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plată - care se înregistrează şi înformular la poziţia nr. 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->