Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rozsudek

Rozsudek

Ratings: (0)|Views: 15,611 |Likes:
Published by internet7072

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: internet7072 on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2012

pdf

text

original

 
Cfslo
jednact:
7A13112010~32-35CESKA
REPllBLIKA
ROZSUDEK
JMEN'EM
REPUB'LIKY
MestskyscudvPrazerozhodlv
senate
slozenemzpredsedkyneMgr,.TanyBrothankovea
SOUdcLl
Mgr.lanaaJUDr.Ing,VieryHorcico
'e
vpravnfveci
zalobce:PetrHostinsky,
bytern
Brno.
adresa
pro
dorucovaniprotizalovanernu:
rozhlas,
sesldlemVinohradska12,Praha2,\rizcni
0
zalobeprotirozhodnutiprozatimnihofediteleCeskehorozhlasuzedne7.6.2010cj.GR-0721/2010-002sp,zn.CRollnfZ/2010/]
t
a
k
t
o:
I.Zalobasezamita.
n.
.tadnY
z
ucastniku
nemaprav
0
nanahradunakladiifizeni.Oduvodnenl
Zalohcesepodaniuzaloboudomahaprezkoumanirozhodnutiprozatimnihofeditele
C
skehorozhlasuzedne7.6.
2010c.j.GR-07_li2010..002sp.zn.
CRo/ln.fZ!2010!1.
kterymbylozamitnutoodvolanizalobceprotirozhodnutiCeskehorozhlasuzedne4.5.2010.Timtorozhodnutimbylaodmitnutazadost~(.alobce
0
poskytnutiinformacizedne13.dubna20]0,v
nil,
pozado-alpok'tnnt!inforrnaci(skladbachajejich
it
terpretech,kterebylyvysilanynastaniciCeskyrozhlas-Radiozurnalvobdobiod1.3.2010do7.3.2010,spolusinformac!oodvysilanemporaditechtoskladebauvedenfmorientacnihocasujejichvysilani.Zalobcevzalobeuvadi,
ze
zalovanyoduvodnilneposkytnutiinformacitim,
ze
jsoupredmetemobchodnihotajemstvi,Ktomuuvadi,
ze
zalovanysicepodavaobsahlyvyklad,comillebytpfedrnetemobchodnihotajemstvi,avsaknevyporadalsesnarnitkou,zepozadovaneinformacejsouvefejne,Topotvrzuje
i
tim,zeuvedl,
ze
sejedna
0
informace,ktere
by
vdanern
case
phvyvinutiznacnehousili
1110hla
ziskatrelativnesirokaskupinaosob,posluchacudanerozhlasovestanice,Kazdyposluchacsimillenavzdorycasovenarocnostizaznamenatnazvypisni,interpretuacas.
kdy
pisenodehrala.Inforrnace,kterajepristupnaneurcenernuokruhusubjektuatedyverejna,nemuzedienazoruzalobcenaplnitpodminkyproto,abybylaobchodnimtajernstvim.
 
r---
pokracovani
7A
13112010
Zalobcesedaledomniva,zenenisplnenazakonnapodminkaspocivajici"tom,
ze
prcdmetncinformacenejsouvobchodnichkruzfchbeinedostupne.Jestlizejemoine,abysiseznampisniainterpretuvytvofil
kazdy
posluchac,jenepochybne,ze
sitakovyto
seznammLlzeporiditjakykolivsubjektvpredrnetnychobchodnichkruzich.Jestlizeprolaikabymoh1bytsurcenimnekterychpisniproblemaznamenatvetsiusili,profesionalovibytonernelocinitvetSiobtize.Protosezalobcedomniva,ieinfonnaceaslozenihudbynastaniciRadiozurnaljevee
v
obchodnichkruzichdostupna,at'uzpresnyseznamskladebnekdovytvari
ci
nikoliv.Znalosti
0
tom,jakouhudbuhrajfkonkurencnistanice,je
zvlaste
II
celostatnichradiizaklademprovytvareniseznamuvlastnich.Pfedrnetneinforrnacetedyjsoube.znedostupneanesplnujizakonnepozadavkynaobchodnitajernstvi.Zalobce
dale
poukazujenato,zezalovanyjeinstitucizfizenouzvlastnimzakonem,plnivefejnoufunkei,jeprotootazka,zdavoblastech,kdetytofunkcevykonava,vubecoznacovatinformacezaobchodnitajernstvi.
K
tomupoukazujenato,
ze
Cesky
rozhlasje
zrizenzakonem
c.
48411991Sb.,
zjehozznenivyplyva
prozalovaneho
mnozstviprava
povinnostistanovenychzaucelemplnenifunkciverejnehozajrnu.MimotosevsakCeskemurozhlasuv
§
10a§11zakona
0
Ceskemrozhlasepriznava
PTaVO
podnikat,atotak
aby
neohrozovaliikolysverenemuzakonern.Jetedyosobousuigeneris,kteraje
v
jistychpfevazujicichznaeichverejnouinstituci,aletakenanejIzepohlizetjakonapodnikatele.Z
teto
dichotomiepakvychazfotazka,vjakychsituacichmuzeCeskyrozhlasoznaciturciteskutecnostizaobchodnftajemstvi.Klicernjedie
nazoru
zalobceCinnost.kterouvdanempfipadetakovysubjektvykonava.Pokudjde
0
cinnost,kterouseplni
verejne
funkce,nelzebezdalsihouvazovat
0
moznostioznacovatskuteenostiza
obchodni
tajemstvi,protozevtete
tonne
realizace
cinnosti
nenfzalovanypodnikatelematotopravovyplyvajicfmuzobchodnfho
zakoniku
mu
neprislusi.
Natom
nic
nernuzezmenitaniproklamacevestatutuCesk'horozhlasu,kterysivN.XVI
pismo
6pravochranitobchodnitajemstvivyhrazuje.VysilanlhudbyjejednouzezakladnichprogramovychnaplnistaniceRadiozurna!apredstavujepfibliznepolovinujejlhoobsahu.Ztoholzedovodit,
ze
jde
0
cinnost,kterou
poskytujevetejnousluzbou.Z
tohotodfivodutedy
dle
nazoru
zalobceneni
pripustneodmitatvydanipozadovanyehinformaci.
Zaveremzalobyzalobce
uvadi
sIrS!
duvody,najejichzzakladesedomniva,ze
zalovany
by
melinformaceposkytnout.Zalovan)ljakoztoinstituceplnicfverejnyzajemafinancovanaprevaznezkoncesionarskychpoplatkubymelby!objektemkontroiyzestranyvefejnosti.Hudebnidramaturgicnekterychstanic,zejmenastaniceRadiozurnal,jecastozruznychduvodukritizovana,Zvercjnenipozadovanychinformacijezasadnipromoznostkontrolyzestrany
verejncsti,
nebot'jennazakladepfesnycha
overenych
infonnaci~skladbehudbylzekvalifikovanehodnotiturovenvysilanlanaplnovatsmyslzakona
0
svobodnernpristupukinformacfrn,tedyvykonavatucinnoukontrolunadinstitucemiplnidmifunkcevevefejnemzajmu.
Zalovany....
vyjadrenikpodane
zalobe
uvedl,
ze
('esk~'rozhlaspozadovaneinformacechranijakeobchodnitajemstvi,pficemzduvodemprotakovouochranujeskutecnost,zetytoinformacebyvesvemcelku,jakjezalobcepozaduje,umoznilyodhaleniklicekhudebnimuorganizeru,~.informacim,nazakladekterychjegenerovanplaylistpifslusnestanice.Pode§2odst.1zakona
0
Ceskernrozhlasuposkytujezalovanysluzbyveiejnostitvorbouasirenimrozhlasovychprogramu.Zazcelalegitimnipovazujezalovanysnahukanattutosluzbuconejefektivnejsimzpusobemtak,aby
byla
poskytnutaconejkvalitnejiaconejvetsimupoctuposluchacu,
Cimi
dochaziknaplnenismysluexistenceCeskehorozhlasu.BezohledunaspecifickycharakterCeskehorozhlasujakoverejncpravnfhovysilateleze
 
pokracovani
3
7A13112010
zakona,jerozhlssovevysilanioborcinno
ti,
kteryjcvykonavanvkonkurencnimprostrcdi,kteresevyznacujevysokoumirousoutezivosti(prornedialnitrhjetypickeneustalesledovaniposlechovosti
Ci
sledovanostipofadu,odcehozsebczprcstredneodvijejiobchodnistrategiedanehovysilatele).Sohledemnatentocharakteristickyrysmedialnihotrhu,jehozje
zalovany
soucasti,jenaprostonezbytnesetornutoprostredfpfizpusobit.
o
uspechuvhospodarskesoutezirozhodujeto,cimsesoutezitelpozitivneodlisujeodsvekonkurence,neboliinformacnipredstihje
i
zdrojempredstihusouteznfho,Zrninenypredstihavyhodyznejvyplyvajfcitrvajitakdlouh,dokudsesoutezitelidari,abydisponetaly
ylucne
urcitymiinfonnacemiachranilsijeprcdjinymisouteziteli.Takovatoochranaseuskutecnujejednakformalniochranou(naprikladpatentovou),jednakfaktickouochranouurcitychhospodarskychinformacivseobecnenazyvanych"obchodnitajemstvi".2a10'an)'nesouhlasisnazirem,
ze
Ceskyrozhlasvoblastechcinnostisverenychmuzakonernzaucelemplnenisluzbyverejnostinernapravona
ochranu
obchodnihotajemstvi,
Aby
Ceskyrozhlasmohlefektivneplnitukolysverenemuzakonem
0
Ceskemrozhlasurnusirnubytzaji§tensrovnatelnystandardochranyobchodnfhotajemstvi,kterypczivajijehokonkurentinamedialnimtrhu.Ceskyrozhlasjesubjektern,najehozcirmost,atobezohledunato,zdasejednaapodnikatelskeaktivity
Ci
altivitypodraditelnepodverejnousluzbu,evztahujfpravidlaochranyhospodafskesouteze,Ztohotoduvodumunelzeupritanipravonaochranuobchodnihotajernstvi,kt
TC
jevyznarnnymprostredkemuplatnenfvprostredt
let
hospodarke
souteze.
Pokud
by
soudprijalargumentacizalob.e,zeCeskyrozhlasnerna
pravo
naobcbodnitajernstvivoblastechcinnosti,kterymi.lnisluzbuverejnosti,pak
by
nemohlpiiznatpravonaobchodnitajemstvianiostatnimpovinnyrnsubj'humpodlezakona
c.
106/J999Sb..osvobodnempf[tupukinformacfm,veznenipozdejsichpfedpisu,jejichzvyhradnirnsmyslernexistencejesluzbaverejnosti,Pokudvsak§9zakona
0
svobodnempristupukinformacimposkj·tl~ie
PO\
innymsubjektumpravoneposkytuoutpozadovanouinformaci.jestlizejetatoinformaceobhodnimtajemstvim,paklzeuzavfit,zeargumentacezalobcencnivecnespravna,nbot'pak
by
zakonodarcetotoustanovenivzakone
0
svobodnempristupukinformacirnkonstruovalzcelabezucelne.Zalovanyjepfesvedcen,zcjsounaplnenyvsechnyzakonnezn
ky
obchodnfhotajemstvi,jakjedefinuje
§
17obchodnihozakonfku,Prvnimznakemje,zesemusijednatoskutecnostiobchodnf,vyrobniC1technickepovahysouvisejicispodnikern,
pticemz
naplncnitohotoznakuzalovany
jiz
odiivodnil.Druhymznakemje,
z>
tytoskutecno
ti
majialespofipotencialnimaterialninebonernaterialnihodnotu,Ztoho
vyplyva,
zenaexistcncitohotoobchodnihotajemstvijsouuzcenavazanyobchdniamedialnistrategic,najejichzvyvojCeskyrozhlas'.ynakladafinancniprostredky.Tytostrategicbybylonutnezcelazmenitapfizpusobitnovesituaci,pficernztakovazmenabybezesporuvyzadoalavynalozeninemalychfinancnichprostredku.TIetimznakernje,
ie
skutecnostitvoriciobchodnitajernstvineisouvpifslusnychobchodnichkruzich
bezne
dostupne,cozpozadovaneinformacevesvemcelku,jakjezalobcepozaduje,nejsou.
CtvTt)'111
aposlednimznakemobchodnfhotajemstvijc,zesejedna
0
skutecnosti,kterernaji
byt
podlevalepodnikateleutajenyapodnikateltakejejichutajeniodpovidajicimzpusobern
zajistuj,Krome
technickychaorganizacnichprostrcdku,kterejsouuvedenyvzalobounapadcnychrozhodnutich,zajist'uje
CeSk)7
rozhlasochranutohotoobchodnihotajemstvi
i
organizacnimopatrenim,nazakladekterehomoderatofiRadiozurnalusdelujijmenahudebnichinterpretianazvyhranychtituluvomezenernrozsahu.Zalo\
any
jepresvedcen,zejestlize
\:skemu
rozhlasunema
b51
zcelauprenopravonaobchodnitajemstvi,pakjsouvtomtopnpad6naplnenyvsechnyznakyexistenceobchodnfho

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->