Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
voinea corporatiile transnationale

voinea corporatiile transnationale

Ratings:
(0)
|Views: 23|Likes:
Published by Bianca Ramona

More info:

Published by: Bianca Ramona on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2012

pdf

text

original

 
 1
CAPITOLUL 1. GLOBALIZAREA
Ş
I CORPORA
Ţ
IILE TRANSNA
Ţ
IONALE1.1 Globalizare
ş
i capitalism global
Pe m
ă
sur 
ă
ce devine tot mai mult o realitate contemporan
ă
, globalizarea ajunge s
ă
fie
ş
icel mai controversat concept în literatura economic
ă
 
ş
i politic
ă
interna
ţ
ional
ă
. Tr 
ă
im într-o lume globalizat
ă
,
ş
i totu
ş
i nu exist
ă
înc
ă
un consens cu privire la ceea ce înseamn
ă
 globalizare. Pentru unii, înseamn
ă
accesul la internet. Pentru al
ţ
ii, posibilitatea de amunci în str 
ă
in
ă
tate. Pentru mul
ţ
i, globalizarea înseamn
ă
s
ă
po
ţ
i cump
ă
ra din România untricou f 
ă
cut în China de o multina
ţ
ional
ă
francez
ă
cu ac
ţ
ionari americani. Pentruinvestitori, înseamn
ă
s
ă
î
ţ
i mu
ţ
i capitalul dintr-o
ţ
ar 
ă
în alta, de la o zi la alta. Pentrumuncitori, poate însemna fie un salariu peste media na
ţ
ional
ă
, fie
ş
omaj. Tocmai pentruc
ă
fiecare în
ţ
elege ce vrea din globalizare, deschid aceast
ă
lucrare cu o încercare de asintetiza punctele de vedere prevalente în dezbaterea despre globalizare; o dezbatere care
ă
mâne, evident, global
ă
.Globalizarea poate fi v
ă
zut
ă
(Glyn
ş
i Sutcliffe, 1992) ca extinderea rela
ţ
iilor capitalistede produc
ţ
ie sau ca interdependen
ţ
a crescut
ă
în cadrul sistemului economic mondial.Procesele de tranzi
ţ
ie post-comunist
ă
intr 
ă
în prima categorie. Accesul universal lainforma
ţ
ie intr 
ă
în a doua categorie.În prima accep
ţ
iune a termenului, globalizarea presupune existen
ţ
a unei singure economiiglobale, cu politici macro-economice globale (Glyn
ş
i Sutcliffe, 1992). Evident, o astfelde politic
ă
macro-economic
ă
global
ă
se bazeaz
ă
pe a
ş
a-numitul „consens de laWashington”
1
; globalizarea se identific
ă
cu un set de politici liberale rigide. Acestfundamentalism de pia
ţă
a fost puternic criticat de Stiglitz (2002, 2003), în timp ceRodrik (2002) a încercat s
ă
îl contextualizeze. A
ş
adar, globalizarea, într-un în
ţ
eles demanual conservator, înseamn
ă
eliminarea frontierelor, cre
ş
terea comer 
ţ
ului trans-frontalier 
ş
i a investi
ţ
iilor, de-reglementare, produse globale
ş
i clien
ţ
i globali, competi
ţ
ieglobal
ă
 
ş
i standarde globale (Cullen
ş
i Parboteeach, 2005). Astfel, globalizarea implic
ă
 formarea unei noi ordini economice mondiale, care transcede modelele tradi
ţ
ionale decapitalism
ş
i necesit
ă
un nou cadru institu
ţ
ional (Behrman, 2003).Sus
ţ
in
ă
torii în
ţ
elesului restrîns al globaliz
ă
rii, acela de interdependen
ţă
crescut
ă
, opereaz
ă
 cu o serie fin
ă
de clasific
ă
ri. Dunning (2003) distinge între globalizare, pia
ţă
global
ă
 
ş
icapitalism global, dup
ă
cum urmeaz
ă
:-
 
globalizare: conectivitatea dintre indivizi
ş
i institu
ţ
ii, la nivel global. În acest sensrestrîns, Dunning observ
ă
c
ă
globalizarea este neutr 
ă
moral (ea nu este în sine nici bun
ă
, nici rea);-
 
 pia
ţă
global
ă
: fluxul global de bunuri, servicii
ş
i active care se tranzac
ţ
ioneaz
ă
pe pia
ţă
 
ş
i la pre
ţ
urile pie
ţ
ei;
1
Consensul de la Washington se refer 
ă
la un set informal de politici promovate de principalele institu
ţ
iifinanciare interna
ţ
ionale, incluzând: disciplin
ă
fiscal
ă
, reducerea cheltuielilor publice sociale, liberalizareacomer 
ţ
ului, investi
ţ
iilor, liberalizarea politicii valutare
ş
i monetare, privatizare
ş
i de-reglementare(Williamson, 1990, 2000).
 
 2-
 
capitalism global: un sistem de guvernan
ţă
global
ă
pentru pia
ţ
a global
ă
. Dunningconsider 
ă
c
ă
acest sistem nu exist
ă
deocamdat
ă
,
ş
i c
ă
avem doar firme globale
ş
isisteme capitaliste fracturate (na
ţ
ionale sau regionale). Dunning sus
ţ
ine în acela
ş
itimp necesitatea unui capitalism global responsabil (setul de institu
ţ
ii non-pia
ţă
s
ă
 duc
ă
la cre
ş
terea bun
ă
st
ă
rii societ
ăţ
ii).De
ş
i de pe pozi
ţ
ii mai radicale („globalizarea a murit”),
ş
i Rugman (2001) apreciaz
ă
c
ă
 nu exist
ă
un sistem global, nici m
ă
car o pia
ţă
global
ă
cu comer 
ţ
liber. Exist
ă
, în schimb, blocuri regionale, cu comer 
ţ
liberalizat în interiorul lor (UE, NAFTA, ASEAN) dar cu bariere între ele; iar procesele atribuite globaliz
ă
rii se petrec doar la nivel regional, deci putem vorbi doar de regionalizare. Featherstone (2001) duce chiar ideea mai departe
ş
iconsider 
ă
c
ă
europenizarea este un r 
ă
spuns la globalizare, o strategie defensiv
ă
, reactiv
ă
,la provoc
ă
rile globaliz
ă
rii. În aceast
ă
abordare, moneda unic
ă
european
ă
a fost creat
ă
  pentru a contrabalansa influen
ţ
a dolarului american.O viziune alternativ
ă
sus
ţ
ine îns
ă
c
ă
globalizarea este chiar rezultatul diviz
ă
rii regionale a puterii
ş
i c
ă
sl
ă
 birea hegemoniei americane a dus la apari
ţ
ia economiei globale (Hirst
ş
iThompson, 1992). Aceast
ă
interpretare proclam
ă
faptul c
ă
globalizarea nu poate fi evitat
ă
 (Friedman, 1999; Foster, 2002), tocmai pentru c
ă
nu ar exista nimic în afara sistemului,
ş
inici un centru al sistemului. Friedman (1999), un guru al globaliz
ă
rii, crede c
ă
 globalizarea este sistemul interna
ţ
ional care a înlocuit R 
ă
zboiul Rece, fiind o integrare acapitalului, tehnologiei
ş
i informa
ţ
iei peste frontierele na
ţ
ionale, într-un mod care creeaz
ă
 o singur 
ă
pia
ţă
global
ă
, chiar „un sat global”.Dac
ă
despre globalizarea în
ţ
eleas
ă
drept interconectivitate putem spune c
ă
este neutr 
ă
 moral, situa
ţ
ia este diferit
ă
în privin
ţ
a capitalismului global. Suporterii globaliz
ă
riiapreciaz
ă
c
ă
globalizarea ajut
ă
 
ţă
rile slab dezvoltate
ş
i în curs de dezvoltare, prin accesulla pie
ţ
e, accesul la capital, accesul la informa
ţ
ie
ş
i la tehnologie (Lukas, 2000). Criticiiglobaliz
ă
rii atrag aten
ţ
ia asupra consecin
ţ
elor dezastruoase ale liberaliz
ă
rii contului decapital în Asia de Sud-Est (criza din 1997-1998), asupra contribu
ţ
iei negative acapitalului speculativ, cu consim
ţă
mântul FMI, la crizele economice din Mexic (1994)
ş
iArgentina (2001),
ş
i – poate cel mai important din perspectiva etic
ă
– asupra cre
ş
terii protec
ţ
ionismului în SUA
ş
i în Uniunea European
ă
, în paralel cu predicile acestora privind liberalizarea comer 
ţ
ului global (Rodrik, 2002).Giddens (2001) sus
ţ
ine c
ă
globalizarea conduce la restrângerea capitalismului de tip„stakeholder”
2
în fa
ţ
a expansiunii capitalismului de tip „shareholder”
3
, bazat exclusiv pemaximizarea profitului. În context, pentru a face globalizarea suportabil
ă
, Behrman(2003) identific
ă
a serie de criterii care trebuie s
ă
func
ţ
ioneze,
ş
i anume: eficien
ţ
a (carenu este sinonim
ă
cu cre
ş
terea standardului de via
ţă
, dar este necesar 
ă
pentru progres),egalitatea (o redistribu
ţ
ie echitabil
ă
a bun
ă
st
ă
rii), participarea activ
ă
(implicarea încomunitate balanseaz
ă
contradic
ţ
ia dintre eficien
ţă
 
ş
i egalitate), creativitatea (economia bazat
ă
pe cunoa
ş
tere este deocamdat
ă
apanajul câtorva economii), ajustarea la risc(globalizarea induce
ş
i volatilitate
ş
i nesiguran
ţă
), respectarea drepturilor omului
ş
i
2
Capitalismul tuturor p
ă
ţ
ilor interesate; un fel de economie social
ă
de pia
ţă
.
3
Capitalismul centrat pe drepturile ac
ţ
ionarilor.
 
 3 protec
ţ
ia mediului (ultimele dou
ă
sunt legate strâns de no
ţ
iunea de responsabilitatesocial
ă
corporatist
ă
, pe care o vom dezvolta mai târziu).Held
ş
i McGrew (2003) ordoneaz
ă
principalele tabere în retorica globaliz
ă
rii
ş
i în specialîn rela
ţ
ia dintre globalizare
ş
i statele na
ţ
ionale:-
 
hiper-globali
ş
tii, care sus
ţ
in disiparea puterilor statelor na
ţ
ionale în favoarea unei pie
ţ
e libere globale
ş
i a for 
ţ
elor acesteia;-
 
scepticii, care cred c
ă
actualele circumstan
ţ
e ale globaliz
ă
rii nu sunt f 
ă
ă
  precedent, în sensul c
ă
lumea era poate chiar mai globalizat
ă
în timpul ImperiuluiRoman sau înainte de Primul R 
ă
zboi Mondial decât este acum. În consecin
ţă
,statele na
ţ
ionale nu sunt în pericol, ci dimpotriv
ă
rolul lor este înt
ă
rit pe m
ă
sur 
ă
cese intensific
ă
rela
ţ
iile interna
ţ
ionale;-
 
transforma
ţ
ionali
ş
tii, care argumenteaz
ă
c
ă
globalizarea creeaz
ă
noi circumstan
ţ
eeconomice, politice
ş
i sociale care duc la transfomarea rolului statelor 
ş
i acontextului în care statele opereaz
ă
.Dincolo de aceast
ă
retoric
ă
, avem
ş
i un instrument de lucru: indicele globaliz
ă
rii, realizatanual
4
. Metodologia combin
ă
date diverse privind comer 
ţ
ul, investi
ţ
iile str 
ă
ine directe
ş
ide portofoliu, veniturile (inclusiv remiterile din str 
ă
in
ă
tate), volumul turismuluiinterna
ţ
ional, dar 
ş
i num
ă
rul convorbirilor telefonice interna
ţ
ionale, num
ă
rul de utilizatoride internet, sau chiar num
ă
rul misiunilor de men
ţ
inere a p
ă
cii la care particip
ă
fiecare
ţ
ar 
ă
. Cât
ă
vreme este foarte discutabil dac
ă
aceste amalgam
ă
ri sunt într-adev
ă
reprezentative pentru globalizare (ele combinând cele dou
ă
viziuni ale globaliz
ă
rii – ceaminimalist
ă
, de interconectivitate,
ş
i cea maximalist
ă
, de fundamentalism de pia
ţă
), apareo alt
ă
problem
ă
. Transformarea unui concept imaterial într-un num
ă
r, sau identificareaunei no
ţ
iuni pân
ă
la urm
ă
utopice cu ni
ş
te ac
ţ
iuni sau firme reale, ofer 
ă
 
ţ
inte mi
ş
c
ă
riianti-globalizare. Fie c
ă
sunt sau nu reprezentative pentru globalizare, restauranteleMcDonald’s sau reuniunile OMC sunt atacate de cei care cred c
ă
globalizarea îi las
ă
ă
ă
 locuri de munc
ă
 
ş
i f 
ă
ă
identitate.În aceast
ă
lucrare nu vom încerca s
ă
ă
spundem la întrebarea „ce este globalizarea?”;doar am rezumat câteva r 
ă
spunsuri din literatura de specialitate. Nu ne vom ocupa nici de politicile macroeconomice, decât în m
ă
sura în care ele interac
ţ
ioneaz
ă
cu mediul deafaceri,
ş
i nici nu ne vom întreba dac
ă
globalizarea a mers prea departe. Ne intereseaz
ă
înschimb s
ă
în
ţ
elegem cum func
ţ
ioneaz
ă
actorii principali ai globaliz
ă
rii (sau ai„capitalismului global”, sau ai „regionaliz
ă
rii”); iar literatura interna
ţ
ional
ă
este de acordc
ă
ace
ş
ti actori principali sunt corpora
ţ
iile transna
ţ
ionale.
1.2. Investi
ţ
ii str
ă
ine directe
 
Investi
ţ
ia str 
ă
in
ă
direct
ă
este definit
ă
5
ca investi
ţ
ia care implic
ă
o rela
ţ
ie pe termen lungreflectând interesul
ş
i controlul de durat
ă
al unei entit
ăţ
i rezidente într-o economie
4
Indicele este calculat de compania de consultan
ţă
AT Kearney
ş
i publicat de prestigioasa revist
ă
 
 Foreign Policy
.
5
Conform Raportului UNCTAD/1999.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->