Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
đáp án đề thi chuyên toán năng khiếu năm học 2012-2013

đáp án đề thi chuyên toán năng khiếu năm học 2012-2013

Ratings: (0)|Views: 671 |Likes:
Published by Shinichi Kudo

More info:

Published by: Shinichi Kudo on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2012

pdf

text

original

 
ĐỀ
TOÁN CHUYÊN TUY
N SINH VÀO L
ỚP 10 TRƯỜ 
NG PTNK
NĂM HỌ
C 2012 – 2013Câu I.
1) Gi
i h
 
 phương tr 
 ình
222222
()2()2()2
 x y z z y z x x z x y y
 2) Cho hình vuông ABCD c
nh a. M
và N là hai điể
m l
ần lượ 
t n
m trên các c
nh AB và BCsao cho
 AM CN  x AB CB
v
ớ 
i
0 < x < 1. Các đườ 
ng th
ng qua M , N song song v
ớ 
i BD l
ần lượ 
tc
t AD t
i Q và CD t
i P. Tính di
n tích t
giác MNPQ theo a và x và tìm x sao cho di
n tíchnày l
ớ 
n nh
t.
Câu II.
S
 
nguyên dương n đượ 
c g
i là s
kì di
u n
ếu như tổ
ng các bình ph
ương của các ướ 
cc
a nó ( k
c
 
1 và n ) đúng bằ
ng .a)
 
Ch
ng minh r
ng s
287 là s
 
điề
u hòa.b)
 
Ch
ng minh r
ng s
 
3
n p
( p nguyên t
) không ph
i là s
 
điề
u hòa.c)
 
Ch
ng minh r
ng n
ế
u s
 
n pq
( p,q là các s
nguyên t
khác nhau) là s
 
điề
u hòa thì n+ 2 là s
 
chính phương.
Câu III.
a) Tìm các giá tr
 
 x
th
a mãn
2
54210
 x x x
 b) Ch
ng minh r
ng v
ớ 
i các s
không âm
,,
 x y z
th
a mãn
3
a b c
ta có b
ất đẳ
ng th
c
a b c ab bc ca
 
 
Câu IV.
Cho tam giác ABC vuông t
i A.
Trên đườ 
ng th
ng vuông góc v
ớ 
i AB t
i B ta l
ấy điể
mD
di độ
ng n
m cùng phía v
ới C đố
i v
ới đườ 
ng th
ng AB .a) Ch
ng minh r
ng n
ế
u AC + BD < CD thì trên c
nh AB t
n t
ại hai điể
m M và N sao cho
90
o
CMD CND
 b) Gi
s
 
điề
u ki
ện trên đượ 
c th
a mãn.
Đườ 
ng th
ng qua A song song v
ớ 
i MD c
ắt đườ 
ngth
ng qua B song song v
ớ 
i MC t
i E. Ch
ng minh r
ằng đườ 
ng th
ẳng DE luôn đi qua một điể
m c
 
đị
nh .
Câu V.
Cho đa giác đề
u n c
ạnh . Dùng 3 màu xanh , đỏ, vàng tô màu các đỉnh đa giác mộ
t cáchtùy ý ( m
ỗi đỉnh đượ 
c tô b
ở 
i m
t màu và t
t c
 
các đỉnh đều đượ 
c tô màu). Cho phép th
c hi
n
thao tác sau đây : chọn hai đỉ
nh k
nhau b
t kì ( ngh
 ĩa hai đ
nh liên ti
ế
p) khác màu và thaymàu c
ủa hai đỉnh đó bằ
ng màu còn l
i.a)
 
Ch
ng minh r
ng b
ng cách th
c hi
n thao tác trên m
t s
l
n ta luôn luôn làm cho các
đỉ
nh c
ủa đa giác chỉ
còn
đượ 
c tô b
ở 
i hai màu.b)
 
Ch
ng minh r
ng v
ớ 
i n = 4 và n = 8, b
ng cách th
c hi
n thao tác trên m
t s
l
n ta cóth
 
làm cho các đỉ
nh c
ủa đa giác chỉ
còn
đượ 
c tô b
ở 
i m
t màu.
 
HƯỚ 
NG D
N GI
ICâu I.
1) Tr
theo v
ế
 
hai phương tr 
 ình
đầ
u ta có
22
(2)()2()()(2)
 x y z x z x z x z x z x z
   
 Hay ()(22)01
 x z y x zhoac y
 
 
Xét trườ 
ng h
ợ 
p x = zPT th
ba cho ta
2
0202
 y y y y
 V
ớ 
i y = 0 ta có
22222
2222
 x z zz z x z z x x
 Nghi
m (x,y,z) = ( 0,0,0) , (1,0,1)V
ớ 
i y = 2 ta có
22222
(2)2320(2)2
 x z zx x x z z x x
 Nghi
m (x,y,z) = (1,2,1) , (2,2,2)
 
Xét trườ 
ng h
ợ 
p y = 1. Ta có
22222
(1)2(1)2()1
 x z z z x x z x
 V
ớ 
i z – x = 1 d
ẫn đế
n
2
13202
 z z z z
 Nghi
m (x,y,z) = (0,1,1) , (1,1,2)V
ớ 
i z – x = -1 d
ẫn đế
n
2
001
 z z z z
 Nghi
m (x,y,z) = (1,1,0), (2,1,1)V
y h
có 8 nghi
m .2) Ch
ứng minh đượ 
c MNPQ là hình ch
nh
tTa có
11(1)2
 MN BM AB AM AM  x MN x a AC BA AB AB
 
2
 MQ AM  x MQ xa BD AB
(0,25)T
 
đó
2222
11.2(1)2422
aS MN MQ a x x a x
 
 V
y di
ện tích đạ
t GTLN là
2ax
2
m
aS
khi
12
 x
 
hay M là trung điể
m AB.
 
Câu II.
a
)
S
 
n = 287 có các ước dương là 1 , 7, 41, 287.
 
Đẳ
ng th
c
22222
1741287(2873)
ch
ng t
287 là s
 
điề
u hòa.b) D
th
ấy các ước dương củ
a
3
n p
23
1,,,
 p p p
.Gi
s
trái l
i, n s
kì di
ệu. Khi đó
 
22463263243
1(3)6968
 p p p p p p p p p
     
 T
 
đó suy ra rằng p là ướ 
c c
a 8
. Như thế
p = 2 và ta g
ặp điề
u mâu thu
n. V
y
2
n p
khôngth
là s
 
điề
u hòa .d)
 
S
 
n = pq ( p < q) có các ướ 
c
dương là 1, p,q và
pq.Vì n là
điề
u hòa nên
22222222
1(3)68()4(2)
 p q p q pq p q pq p q pq
 
 Do 4 là s
 
chính phương nên
n + 2 là s
 
chính phương
.
Câu III.
a)
ĐK 
1
 x
 Ta có
2
54210(1)(4)2101(4)120
 x x x x x x x x x
 
2
1(1)13120112110
 x x x x x x x
 
 V
y m
i
1
 x
 
đề
u th
a mãn b
ất phương tr 
 ình
đ
ã cho.b) T
 
câu a) , đặ
t 10
t x
ta có BĐT
2
23(0,25)
t t
(*) 
BĐT cầ
n ch
ứng minh tương đương vớ 
i
222222
222222
a b c a b c ab bc ca a b c
 
2222
222()
a b c a b c a b c
 
222
2223()
a b c a b c a b c
 Áp d
ng (*) ta có
222
23,23,23
a a a b b b c c c
 C
ộng các BĐT trên ta có BĐT cầ
n ch
ng minh. 
Câu IV.
a) Xét
đườ 
ng tròn
đường kính CD có tâm O là trung điể
mCD. G
ọi I là trung điểm CD. Khi đó OI vuông góc vớ 
iAB và
2
 AC BDOI 
.T
gi
thi
ế
t ta có
2
CDOI 
. Suy ra đườ 
ng tròn
đườ 
ngkính CD c
ắt đoạ
n AB t
ại hai điểm M, N và do đ
ó
90
o
CMD CND
 .b) G
ọi E’ là giao điể
m c
ủa đườ 
ng th
ng qua A song songv
ớ 
i MD v
ớ 
i CD. G
i P,Q l
ần lượt là giao điể
m c
a MDv
ớ 
i AC và MC v
ớ 
i BD.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->