Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ky Nang Thuyet Trinh

Ky Nang Thuyet Trinh

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by huy_duc_32

More info:

Published by: huy_duc_32 on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
H
Ư 
NG D
N TR
L
 
I CÁC CÂU H
I ÔN T
PMÔN H
C: K
N
Ă
NG THUY
T TRÌNHCâu 1: Trình bày nh
 
ng khái ni
m v
thuy
t trình?G
 
i ý tr
l
 
i:
Có nhi
u

nh ngh
 ĩ 
a v
thuy
t trìnhThuy
t trình là cách truy
n

t các ý t
ư 
ng và các thông tin

n m
t nhóm khán gi
;Thuy
t trình nh
m thông báo, gi
i thích, thuy
t ph
c hay trình bày m
t quan
i
m và sau
ó làph
n tr
l
 
i các câu h
i c
a thính gi
 Thuy
t trình là m
t di
n thuy
t công phu nh
m báo cáo các k
t qu
ho
t

ng kinh doanh hayNCKH

n m
t nhóm nh
thính gi
quan tâm t
i m
t h
i ngh
hay h
i th
oThuy
t trình là m
t ngh
thu
t, ng
ư 
i thuy
t trình
ư 
c ví nh
ư
là m
t ngh
s
 ĩ 
hay di
n viên

ng tr
ư 
c công chúng;Thuy
t trình là m
t k
n
ă
ng
ư 
c phát tri
n thông qua kinh nghi
m và
ào t
o;M
t khái ni
m
ư 
c nhi
u ng
ư 
i

ng tình là:
Thuy
t trình là trình bày b
ng l
 
i tr
ư 
c ng
ư 
i nghe v
m
t v
n

nào
ó nh
m cung c
p thôngtin ho
c thuy
t ph
c, gây
nh h
ư 
ng

n ng
ư 
i ngheCâu 2: Phân bi
t thuy
t trình và giao ti
p?
Gi
ng nhau:
 
Cùng m
c
ích chuy
n t
i thông
i
p t
 
i ng
ư 
i nghe;
 
S
d
ng kênh/hình th
c thông tin b
ng l
 
i nói;
 
Có s
t
ươ 
ng tác theo th
 
i gian th
c;
 
i
u ch
nh theo ph
n h
i c
a ng
ư 
i nghe.Khác nhau:
 
Thuy
t trình có c
u trúc ch
t ch
h
ơ 
n;
 
Thuy
t trình yêu c
u ngôn ng
chính th
ng h
ơ 
n;
 
Thuy
t trình yêu c
u ph
ươ 
ng pháp trình bày khác h
ơ 
n
 
Thuy
t trình mang tính chuyên môn và khoa h
c h
ơ 
n
 
Thuy
t trình ph
i mang l
i m
t ki
n th
c, m
t l
 
i kêu g
i, m
t l
 
i hi
u tri
u

i v
 
i khán gi
,trong khi
ó giao ti
p thì m
c
ích là c
hai bên
Câu 3: Các l
 
i ích c
a vi
c h
c t
p môn h
c k
n
ă
ng thuy
t trình?
H
c
ư 
c cách nói tr
ư 
c
ám
ôngH
c
ư 
c các k
n
ă
ng áp d
ng trong giao ti
pCó c
ơ 
h
i th
c hành và tích l
ũ
y kinh phi
mPhát tri
n
ư 
c các k
n
ă
ng giao ti
p khi tham gia tuy
n d
ngCó thêm s
t
tin trong cu
c s
ng.Hi
u
ư 
c ng
ư 
i khác mu
n gì, làm nh
ư
th
nào

 

t
ư 
c s
thuy
t ph
c v
 
i ng
ư 
i khác
Câu 4: Nêu các

c
i
m c
a m
t bài thuy
t trình hi
u qu
?
 
 
Phù h
 
p v
 
i

i t
ư 
ng
 
Có m
c tiêu rõ ràng
 
Có c
u trúc logic và nh
t quán
 
S
d
ng giao ti
p ngôn t
và phi ngôn t
phù h
 
p
 
Phân b
th
 
i gian h
 
p lý
Câu 5: Phân lo
i các bài thuy
t trình?
Thuy
t trình trong qu
n lý: H
p báo, ph
bi
n v
ă
n b
n, thông tinThuy
t trình trong gi
i trí: D
n ch
ươ 
ng trình, K
chuy
n, Di
n t
u/hàiThuy
t trình trong kinh doanh: Gi
 
i thi
u s
n ph
m/d
án; Báo cáo k
t qu
kinh doanh; Chi
nl
ư 
c phát tri
n/K
ho
ch kinh doanhThuy
t trình trong h
c t
p, gi
ng d
y, nghiên c
u;
Câu 6: Trong ho
t

ng
ào t
o và nghiên c
 
u, có các lo
i bài thuy
t trình
i
n hình nào?
Báo cáo bài t
p, ti
u lu
n,

án/khóa lu
n;Tr
l
 
i ph
ng v
n xin vi
c, thuy
t minh CV;Gi
ng d
y/h
ư 
ng d
n h
c t
p trên l
 
p và trên các ph
ươ 
ng ti
n;Gi
 
i thi
u phát minh, sáng ki
n; Báo cáo ti
n

 /k
t qu
nghiên c
u,

tài NCKH
Câu 7: T
i sao nói m
t bài thuy
t trình hi
u qu
thì ph
i
ư 
c phân b
th
 
i gian m
t cách h
 
plý?
M
t bài thuy
t trình hi
u qu
ph
i
ư 
c phân b
th
 
i gian h
 
p lý vì:-
 
Ng
ư 
i thuy
t trình ph
i truy
n t
i nhi
u n
i dung, nhi
u ý. Do v
y n
u không phân b
d
n

nthi
u và th
a th
 
i gian-
 
M
t bài thuy
t trình có nh
ng ý chính, ý ph
. N
u không phân b
th
 
i gian t
t thì s
d
n

nph
n chính nói qua loa, ph
n ph
nói r
t nhi
u-
 
Phân b
th
 
i gian là m
t vi
c làm khoa h
c-
 
Phân b
th
 
i gian cho m
t bài thuy
t trình th
hi
n s
am hi
u và có tâm huy
t v
 
i n
i dungmình nói-
 
Phân b
th
 
i gian giúp ng
ư 
i nghe hi
u
ư 
c
âu là v
n

tr
ng tâm-
 
Phân b
th
 
i gian h
 
p lý giúp cho các ph
ươ 
ng ti
n h
tr
 
thuy
t trình có s
ph
i h
 
p nh
pnhàng-
 
T
i
ư
u hóa th
 
i gian c
a ng
ư 
i nghe
Câu 8: Nêu và phân tích các

c
i
m c
a m
t bài thuy
t trình hi
u qu
?
 
Phù h
 
p v
 
i

i t
ư 
ng-
 
N
i dung phù h
 
p thì thính gi
m
 
i ng
i nghe và có ngh
thuy
t trình-
 
N
i dung phù h
 
p, bu
i thuy
t trình s
 
ư 
c
ánh giá cao-
 
Có nhi
u khán gi
, m
i khán gi
có m
t s
 
thích, m
t l
p tr
ư 
ng, m
t cách th
c nh
n bi
tkhác nhau, vì v
y bài thuy
t trình hi
u qu
là bài ph
i d
a trên ng
ư 
i nghe ch
không d
a vàong
ư 
i nói-
 
Phù h
 
p v
 
i

i t
ư 
ng là phù h
 
p v
n
i dung, phù h
 
p v
cách th
c truy
n t
i n
i dung
 
Có m
c tiêu rõ ràng
 
-
 
Không có m
c tiêu thì không có bu
i thuy
t trình-
 
M
c tiêu rõ ràng

khán gi
n
m
ư 
c các n
i dung chính-
 
M
c tiêu là
i
m k
t c
a bu
i thuy
t trình mà ng
ư 
i làm thuy
t trình mu
n truy
n t
i t
 
i khángi
và khi k
t thúc thuy
t trình

t
ư 
c các m
c tiêu
ó-
 
Có m
c tiêu rõ ràng s
giúp ng
ư 
i làm thuy
t trình truy
n t
i
ư 
c và th
hi
n
ư 
c cách th
c,ph
ươ 
ng pháp truy
n t
i n
i dung-
 
B
n ph
i tr
l
 
i các câu h
i ch
y
u sau: Lý do c
a bu
i thuy
t trình là gì? T
i sao b
n th
chi
n bu
i thuy
t trình? Th
 
i gian trình bày
ư 
c xác

nh bao lâu? Không gian và

a
i
m t
 ch
c
 
 
âu?.
 
Có c
u trúc logic và nh
t quán-
 
M
t bài thuy
t trình c
n ph
i có 03 ph
n: ph
n m
 
 

u, ph
n th
c hi
n và ph
n k
t thúc-
 
C
u trúc logic th
hi
n n
i dung thuy
t trình ph
i có s
phù h
 
p v
n
i dung, các n
i dung l
 
nnh
ph
i th
ng nh
t và nh
t quán-
 
Th
t
các n
i dung ph
i
i theo th
t
n
i dung

nh s
n-
 
Nh
t quán: Nh
t quán v
quan
i
m, nh
t quán v
n
i dung trình bày, nh
t quán v
ph
ươ 
ngpháp hình thành m
c tiêu….
 
S
d
ng giao ti
p ngôn t
và phi ngôn t
phù h
 
p-
 
Giao ti
p ngôn t
và phi ngôn t
là cách th
c mà ng
ư 
i thuy
t trình mu
n chuy
n t
 
i khán gi
 -
 
M
t bài thuy
t trình không ch
hi
u qu
b
ng n
i dung trình bày mà cách th
c trình bày s
 giúp khán gi
hi
u rõ v
n
i dung và c
m th
y h
ng thú khi nghe thuy
t trình-
 
Ngôn t
và phi ngôn t
ph
i phù h
 
p v
 
i thính gi
 -
 
Ngôn t
s
d
ng nên ch
n theo h
ư 
ng tích c
c, khích l
ng
ư 
i nghe. Tránh dùng nh
ng t
 di
n t
s
bi quan hay
y m
. Ch
n t
ng
thích h
 
p và ki
m tra c
n th
n m
c

rõ ngh
 ĩ 
a c
at
dùng

di
n gi
i. N
u dùng thu
t ng
c
n có

nh ngh
 ĩ 
a rõ ràng

tránh s
hi
u l
m. Nh
 
 r
ng ngôn ng
vi
t và nói không ph
i lúc nào c
ũ
ng t
ươ 
ng

ng. Không nên vi
t quá nhi
u t
 trong m
t slide. Hãy th
c hành chu
i t
thu
t nhi
u l
n

tìm ngôn t
và bày t
c
m xúcthích h
 
p (th
hi
n ch
c n
ă
ng c
a ng
ư 
i di
n viên tr
ư 
c
ng kính). Ngôn ng
c
ơ 
th
và hình
nh minh h
a không th
không quan tâm khi thuy
t trình
 
Phân b
th
 
i gian h
 
p lý-
 
Phân b
th
 
i gian h
 
p lý gi
a các ph
n c
a bài thuy
t trình. B
n ph
i d
trù th
 
i gian b
gián
o
n do nh
ng câu h
i t
phía khán gi
trong lúc trình bày. B
n ph
i làm sao hoàn thành ph
nk
t lu
n tr
ư 
c th
 
i gian d
trù. Tránh hi
n t
ư 
ng khán gi
ra v
tr
ư 
c khi chúng ta xong ph
nk
t lu
n.-
 
Th
 
i gian thuy
t trình: B
n ph
i bi
t th
 
i gian cho phép là bao nhiêu. Xác

nh t
ng th
 
i gianc
n trình bày.

c bi
t c
n l
ư
u ý th
 
i gian

tr
l
 
i các câu h
i. Ví d
n
u b
n
ư 
c phéptrình bày 30 phút thì cách b
trí th
 
i gian nh
ư
sau là h
 
p lý nhât: 5 phút cho ph
n m
 
 

u, 20-21 phút cho ph
n thân bài, 2-3 phút cho ph
n k
t lu
n, 5 phút dành cho ph
n câu h
i và tr
l
 
i,L
ư
u ý: thông th
ư 
ng

trình bày m
t slide s
c
n t
1-2 phút.
Câu 9. Nêu các b
ư 
c chu
n b
m
t bài thuy
t trình?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->