Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dziennik Ustaw Nr 43

Dziennik Ustaw Nr 43

Ratings:
(0)
|Views: 33|Likes:
Published by Katarzyna Krzemień

More info:

Published by: Katarzyna Krzemień on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
430
ROZPORZ,(\DZENIEMINISTRATRANSPORTUIGOSPODARKIMORSKIEJ
zdnia2marea1999r.
wsprawle,warunk6wtechntcznych.JaklmpowtnnyodpowiadacdrogipubliczneiIchusytuowanle.
Napodstawle
art.
7ust.
2
pkt
2
ustawyz
dnla7
lip-ca1994....
L,
Prawobudowfane(Oz.U.Nr89,paz.414,z1996r.·Nr,:100;poz.4155"Nr106,
poz.:
496
I
Nr146,paz.680~z1997r.Nr88,poz.554
IN
r111,paz.726oraz:2.1998r.Nr22,pOI.118,Nr:106,pal.668)zarzlldzasl~,.conast~puJe·OzlatI
IpFiZEPISV,OGOLNE'
idiJI
1)1~i,1'.!Rozporiijdzenleokre~la'warunkl
technlczne,
!Jaklmpowlnnyodpowlada6droglpubllcznelzwlqzans
(z'nlml,jurzttdzenlabudowlaneorazlchusytuowanle;':1
~1IW~w1ru1,ktt;~h~tci~;;t~kin;')Pb~lh'h~lb1lpS~I$'di6
~ifoto.tradYiPtatnerdrOg'owe
'oblekty'lntynlerskleoraz
11Q.bit.!~~.t}QW~!'1I'I!9.,kr~tUaJIItZeplay
edrebne,
3.
Warunkitechniczne,
0
kt6rychmowa
w
ust.
1,
przyzachowaniuprzeplsowPrawabudowlanego,przepis6w
0
drogachpublicznychorazprzepis6wod-r~bnych,ataki:eustalenPolskichNormzapewniaj(lwszezeg6lnosci:1)spetnienlewymaganpodstawowychdotvczacvch:
a)bezpleczenstwa
uzvtkowenla,.b)ncsnoscllstatecznosclkonstrukcji,c)bezpleczenstwazuwaglnamoiliwoMwystQpie-ntapotaru
lub
Innegomlejscowegozagroienla,d)'eehrenv6rodowlskazeszczeg61nymuwzglfitd-nlenlemochronyprzednadmlernymhatasem,wlbraelamt,zanleczyszczenlamlpowletrza,wo-dyI
gleb.
 
;
"(
Poz.430}(:;;,·:~~~~~~g~1~~!~t~i'~~}t(Wt~11,U~kb~~il~~;8~~:~~;p'~~~~~...>:~~:~~t~~'t~bcZQ~ci~~'llmoiliwoscwyborukierun-
\.,.1:.'
lem..dI'
bl"
j,/.".,":.
"""""""'::":·""""'ii',.;..r:'kd"..".'
'.<1;,.
~en:e..;rogplI.Iczn~
!1':~.{;;.:~'!"~~~)'i·'1'~I.·l"'\'··l>i'"''"':''i·':i'~f',\
jaz
y,......"'"'...
,(\·1(\';.:\
·l~~b~d~·~\'~aru~I<i·do·i<o#;:t~.;J'~'i~~~~f
~~bl·i~~~~1~;J~:1(h
fiilei~rozumiesi~przeztokrzyiowaniesi~tub·M~(!l"~':;f.rlejprzezosobynfepefnosprawne,wszczeg6Inoscl.N;(j;';~'~potllczeniedr6gnar6inychpoziomach,zapewnia-i};f~~:.:'\"i~~~~p.C?ruszaj~celQnawozkach'inwalidzkich.,~,:;;~,t.::;:~~;r:~~~;jClceetnalubczesclowarnozllwcscwyborukle-
~!l:,"'ti
;~'r.JiP<:/:'·;~.f~t,~,:r\~~J",',t~')··!Y~;,,:\f.<,,:'\
>':,,-:";
:~~'"::,;:,:,~\,"":'~y\::J,,,:'~~~/!,~.,~j.:,,~.~~\')';_'.:'~.:;:,',,),\,~
'<"r~,-:
;':'h\~H~':'::'::'
runkujazdy
f'
(i..
J
.2;PlieprsYioi"porzlldzEmiastosu}esi~
przy
projek·~;::'t:~·;:'..".',:.;.:.Ll):t,.o.niu;'Wykonywanludr6gipublicznychizwiClzanych(J1)przeJeidzledrogowym-rozurrueSIQprzeztokrzy-;',,'/rfz1nimi'Urilldzenbudowlanych,atakieichodbudowie,.::;iowaniesiQdr6gnar6inychpoziomach,nieumoz-i;r;\8(rozbudowie/:przebudowieorazprzy
remontach
ObjQ".\~:('liwiajClcewyborukierunkujazdy,
;Y;'>':':"
ch?b()wictzkiemuzyskaniapozwolenianabudowQ.;!;;·12)zjefdzie;....rozumiesiQprzeztoczosedroginapo-
:::8'~(
:r;·i.":ii·\;,,·:
',':'<'..'.';"'~,
=:'.."
fctczeniuzdrogllniebOdClClldrogctpubllcznalubna
;AY~~
}!;n~~roewrozporzadzenluJestmowao..".potaczenludrogizdojazdemdonleruchomoscl:\....rodze~;rozumiesiQprzeztodrogQ
publlczria,'....:.;
I,'."
przydrodze;zjazdniejestskrzyiowaniem,
:/';::;(l!...
,~tei1iei~budowy_:rozumlesiQprzeztoterenie-.'13)wyjefdziezdrogilubwjeidzienadrogo-rozumie:.:;;~Jl:\~~~r1ictCY,wtoczeniudrogi,nakt6rymdornlnulaobsza-siQprzeztocz~scdrogistanowlacapotaczenle
r.',...
"""'ryomiejskichzasadachzagospodarowania,wy-jezdnitejdrogizfctcznicctnawoilealbozobiektem::i'magajctceurzadzeninfrastrukturytechnlczne],lub.luburzadzenlemobstugiuczestnik6wruchu,'i·::;,;;!;i4f~:,;;.'obszaryrzeznaczonepodtakiezagospodarowa-14)
natezenlu
miarodajnymruchu-rozumiesiOprzez;'<;'·'\:;:niewmiejscowymplaniezagospodarowaniaprze-tonatezenteruchu
wvstepulace
wrokuprognozy,':':·ii!.':i'i\·::~t~~ennego,wyraionellczbapojazd6wnagodzino(P/h),i·\",·;3).;Iiniachrozqranlczalacvchdrog~-rozumiesiQ15)krotosciodcinkadrogi-rozumiesiQprzeztosto-.,Y;ij/:(i'!:';przeztograniceteren6wprzeznaczonychnapassuneksumybezwzqlednvchwartoscl
katow
zwro-:"i"iil;Sj".'drogowylubpasydrogoweustalonewmiejsco-tukierunk6wtrasydrogiwyraionychwstopniach/;:.~;>j:;wym.'planiezagospodarowaniaprzestrzennegodojegodtuqosclwyraionejwkilometrach.·..:rr;j/?'Iubwdecyzjl
0
warunkachzabudowyizagospoda-··,;:;i0.;'\,:-:rowaniaeronu,awwypadkuautostrady-wde-,
§
4.1.Wceluokreslenlawymagantechnicznych
':~';'i/
cyzji
0
ustaleniulokalizacjiautostrady;wliniach.iuiytkowychwprowadzasi~
nastepulace
klasydr6g:/.i;,rozgraniczajClcychdroginatereniezabudowy
(ull-1)
autostrady,oznaczonedalejsymbolem
"A",
.'':·;):cy)mogctznajdowacsler6wnieiurzadzenlainfra-
p..
strukturytechnicznejniezwlqzanezfunkcjctkomu-"..nikacyjnctdrogi,
-:I
'4)
klasledrogi-rozumiesi~przeztoprzvporzadko-waniedrodzeodpowiednichparametr6wtechnicz--nvch,wvnlkajacvchzjejcechfunkcjonalnych,5)predkosclprojektowej-rozumiesi~przeztopara-metrtechniczno-ekonomiczny,kt6remuSctprzypo-
rzadkowane
graniczne
wartoscl
element6wdrogi,proporcjemiQdzynimiorazzakreswyposaienia2.Orogizaliczonedojednejzkategorii,wrozumie-drog!;predkoscprojektowaniejestzwlqzana..ezpredkoscladopuszczatna,
0
kt6rejmowawprze-niuprzepis6w
0
drogachpublicznych,powmnyrruepisach
0
ruchudrogowym,parametrytechniczneiuiytkoweodpowladalacena-stepujacvmklasomdr6g:6,preckosclmiarodajnej-rozumiesiQprzeztopara-1)drogikrajowe-klasyA,S,GPiwyjcttkowokla-metr
odwzorowuiecv
pr~dkoscsamochod6w
oso-
Gbowychwruchuswobodnymnadrodze,sfuiClcysy,doustalanla
wartoscl
element6wdrogi,kt6reze2)drogiwojew6dzkie-klasyG,
Z
iwyjcttkowokla-:wzglQduna
bezpleczenstwo
ruchupowinnybyesyGp,dostosowanedo
te]predkosel,
3)droglpowiatowe-klasyG,
Z
iwyjcttk6woklasy
L,
n
pasle
awaryJnego
postoju,
zwanymdalej"pasem4)drogigminne-klasy
L,0
i
wyJCltkowoklasy
Z.
awaryJnym"-rozumleslQprzeztoczosepobocza''sfuiQcQdozatrzymywaniaslQfpostojupoJazd6wOzlaf".i.unleruchomlonychzprzyczyntechnicznych,'.USYTUOWANIEOROGI8fp~'8fed'zf:elQcym:,.".,.•.........'..:.
§
5.
Usytuowanledragloznaczawrilniejszyrri
roz-
/;V
a)4rodkowympasledzlelQcym-rOlumle81QPrZezporzctdzeniuumleszczenlejejelement6w
w
pasietere-.'.',i;;to
cz~46
droglstanow1ctcQrozdzlelenleJezdnl
pne-
nuwyznaczonymIInlamirozgranicza]Qcymlwmiejsco-,.rznaczonychdlaprzeclwnychklerunk6wruchu,wymplanle:zagospodarowanlaprzestrzennego.lub.
l'\t'\j..
.,.,.v·j!n·pasledzleIQcym-rozumlestoprzezto,wdecyzjl0warunkachzabudowylzagospodarowanlastanowlQcllrozdzl~IenleJezdnlo'terenu,wtrybfeokre~lonymwprzeplsachoZ8'108PO-
nlu
przestrzennY'T'~·it1:i;/;'.:\-:!i:;',\;\:'!;,':<,r!::·.::/,..:.'....'1"dr6gi'*'dtril~6h':roigl'(I'n':1'lc'zaJ'~'Ch2)ekspresowe,oznaczonedalejsymbolem"S",3)gf6wneruchuprzyspieszonego,oznaczonedalejsymbolem"GP",4)gf6wne,oznaczonedalejsymbolem"G",
5)
zbiorcze,oznaczonedalejsymbolem
"Z",6)
lokalne,oznaczonedalejsymbolem
"L",
7)
dojazdowe,oznaczonedalejsymbolem
,,0".
 
DziennikUstawNr
43-2375-
Poz.
430
t6wdrogiiurzetdzenznlazwlazanvchwynikajeteyehzustalonyehdoeelowyehtransportowyehiinnyehfunkejidrogiorazuwarunkowanterenowyeh.
§
7.1.
Szerokosculieywliniachrozqraniczajacvch.zzastrzeieniemust.3i4,niepowinnabyemniejszanizokreslonawtabeli:Najmniejszaszerokoscwliniachrozqraniczajacvchuliey
0
przekrojuKlasaulieyjednojezdniowym(m)dwujezdniowym(m)
1x22x22x31
2
3
4
S
-
4050
GP
304050
G
253545
Z
2030
-
L
12
--
0
10
--
2.WwyjCltkowychwypadkaeh,uzasadnionych.trudnymiwarunkamiterenowymilubistniejacvrnza-gospodarowaniem,dopuszczasleprzvjeciemniej-szyehszerokosciulicniipodanewust.1,jednakpodwarunkiemspetnieniawymagan,
0
kt6rychmowaw
§
6.Przvjeclemniejszejszerokosclulicy'wliniachroz-graniczajeteychwymagaprzeprowadzeniaanalizyobejmujace]:1)wzajemnerozmieszczeniejejelement6worazurza-dzeninfrastrukturytechnicznej,wcharakterystycz-nychprzekrojaehpoprzecznyeh,2)spos6betapowegoidocelowegoodwodnienia,3)spos6bwysokosciowegorozwiazaniaulicy,4)wptywlstnlejaceqowartosciowegozadrzewienia,5)podstawoweuwarunkowaniahydrogeologiczneigeotechniczne,awszczeqolnosciwvstepowanlegrunt6w
0
matejnosnosclorazteren6wzalewo-wyeh,6)podstawoweuwarunkowaniaochronysrodowlska,awszczeqolnosclsposobyochronyprzednad-miernymhatasem,wibracjamiizanieezyszczenia-mipowietrza.3.Szerokosculiey,okreslonawust.1,powinnabyeodpowiedniozwiekszona,jeieliprzewidujesi{!umiesz-czeniewtejulicywieksze]liczbypas6wruchu,torowi-skatramwajowego,sciezekrowerowych,pas6wlubzatokpostojowych,pas6wzieleniwysokiejluburza-dzenodwodnieniapowierzchniowego.4.Rozmiaryterenupotrzebnegonawezet,skrzvzo-wanieulicyklasyZlubulicwyiszychklaszuticaklasyZ,GlubGPoraznap!aciparkingpowinnybyeokreslo-neindywidualnie.NaskrzyiowaniuulicyklasyLlub
o
z
utica
klasyLlub0,atakzenaskrzyiowaniuulicyklasyZzulicaklasyLlub0powinnybyestosowanena-roznesciecialiniirozqraniczajacvchniemniejszenii
5
mx
5
m.
§
8.1.Szerokoscdrogiwliniachrozqraniczajacvchpozaterenemzabudowyinieprzeznaczonympodza-budoweniepowinnabyemniejszaniiokreslonawta-beli:Najmniejszaszerokoscwliniaehrozqranlczajacvchdrogi
0
przekrojuKlasadrogijednojezdniowym(m)dwujezdniowym(rn)
1x22x22x3
1
2
3
4
A
-
60
70
S
30
40
50
GP
253545
G
2535
-
Z
2030
-
',I
'i'."!'
"L
;15
-
-
;,~';.j~:;'~'.~~":::,~,
1_"
'D,,':
,16
-
-
,'I,I
O)
I
.
,
,;"
,
,
,I
'.,1"
I
,'r,
"
,
"

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->