Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modulul Managementul Resurselor Umane6

Modulul Managementul Resurselor Umane6

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by BEBESTRUMF1

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: BEBESTRUMF1 on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA
SPIRU HARET 
 FACULTATEA DE
 MANAGEMENT-BRA
 Ş 
OV 
 Specializarea:
 MANAGEMENT 
 APROB,Decan,Prof.univ.dr. Ion PetrescuTEMATICA
Ş
I BIBLIOGRAFIAPENTRU EXAMENUL DE LICEN
ŢĂ
 SESIUNEA IULIE 2010
Ş
I FEBRUARIE 2011LA
SPECIALIZAREA MANAGEMENT 
 I. PRECIZ
Ă
RI GENERALE(extras)
1. Examenul de licen
ţă
sesiunea iulie 2010
ş
i februarie 2011 va avea loc [...]sub form
ă
de examen complex, pe calculator, tip gril
ă
. Datele vor fi aduse lacuno
ş
tin
ţ
a celor interesa
ţ
i prin afi
ş
are la Avizierul facult
ăţ
ii
ş
i la rubrica
 Examen delicen
 ţă
[...] cu 30 de zile inainte.2. Înscrierile la examenul de licen
ţă
se fac la secretariatul facult
ăţ
ii între 15-25 iunie [...]. Programul de înscriere este zilnic între orele 10.00 – 14.00.3. Examenul scris (
 Evaluarea cuno
ş
 tin
 ţ 
elor fundamentale
ş
i de specialitate)
 
const
ă
în rezolvarea unui num
ă
r de 50 de teste gril
ă
, sub form
ă
de enun
ţ
uri cuvariante de r
ă
spuns. Fiecare test gril
ă
va fi notat cu 0,20 puncte. Timpul alocat pentrusus
ţ
inerea probei
 Evaluarea cuno
ş
 tin
 ţ 
elor fundamentale
ş
i de specialitate
este de 2ore.
II. CON
Ţ
INUTUL EXAMENULUI DE LICEN
ŢĂ
 LA SPECIALIZAREA MANAGEMENT
1. Evaluarea cuno
ş
tin
ţ
elor are ca scop eviden
ţ
ierea capacit
ăţ
ii absolven
ţ
ilor deintegrare a cuno
ş
tin
ţ
elor ob
ţ
inute pe parcursul facult
ăţ
ii
ş
i de adaptare a acestora laprocesul cognitiv din domeniul managerial.2. Tematica pentru proba
 Evaluarea cuno
ş
 tin
 ţ 
elor fundamentale
ş
i de specialitate
afost dezb
ă
tut
ă
 
ş
i aprobat
ă
în Consiliul facult
ăţ
ii din 26 MAI 2010
ş
i cuprinde tematicapentru 2 discipline fundamentale (unic
ă
pentru to
ţ
i candida
ţ
ii)
ş
i tematici distincte pe3 module op
ţ
ionale a câte dou
ă
discipline de specialitate pentru cuno
ş
tin
ţ
e despecialitate (absolventul va opta în scris, odat
ă
cu înscrierea la examenul de licen
ţă
,pentru unul dintre cele 3 module).3. Tematica pentru proba Evaluarea cuno
ş
tin
ţ
elor fundamentale
ş
i de specialitate afost elaborat
ă
în conformitate cu planurile de înv
ăţă
mânt
ş
i programele analitice aledisciplinelor dup
ă
care au studiat absolven
ţ
ii din promo
ţ
ia 2010. Tematica nu repet
ă
 integral programele analitice ale disciplinelor fundamentale
ş
i de specialitate pe carestuden
ţ
ii le-au parcurs în anii de facultate.4. Tematica
ş
i bibliografia sunt acelea
ş
i pentru to
ţ
i absolven
ţ
ii [...] indiferent de anul în care au absolvit facultatea.
 
 III. DISCIPLINE DE EXAMENA. DISCIPLINE FUNDAMENTALE1. Microeconomie
ş
i macroeconomie2. Management generalB. DISCIPLINE DE SPECIALITATE
 MODULUL I 
 1. Managementul resurselor umane2
.
Managementul aprovizion
ă
rii
ş
i desfacerii
 
 MODULUL II 
 
1. Management comparat2. Sisteme de organizare a produc
ţ
iei
 MODULUI III 
 1. Managementul investitiilor2. Managementul serviciilorIV. TEMATICA
Ş
I BIBLIOGRAFIAA. DISCIPLINE FUNDAMENTALE
 Disciplina 1
: MICROECONOMIE. MACROECONOMIETematica:Economia
ş
i
ş
tiin
ţ
a economic
ă
. Obiectul de studiu al economiei politice
.
Metod
ă
în
ş
tiin
ţ
a economic
ă
:
 
nevoile umane
ş
i resursele economice; raritatea
ş
ialegerea; activitatea economic
ă
 
ş
i structurile ei; formarea
ş
i dezvoltarea
ş
tiin
ţ
eieconomice. Obiectul de studiu al economiei politice; metoda
ş
i
ş
tiin
ţ
a economic
ă
.
Economia de pia
ţă
: caracterizarea general
ă
. Agen
ţ
ii economici
: economia deschimb; tipuri; economia de pia
ţă
contemporan
ă
; tr
ă
s
ă
turi
ş
i tipuri ale acesteia; agen
ţ
iieconomici; fluxurile economice.
Pia
ţ
a. Cererea
ş
i oferta
: pia
ţ
a
ş
i rolul ei; tipuri de pia
ţă
; cererea; legea cererii;elasticitatea cererii; oferta; legea ofertei; elasticitatea ofertei; echilibrul pie
ţ
ei; efectulvaria
ţ
iilor ofertei
ş
i cererii.
Comportamentul consumatorului
: conceptul de bun
ş
i clasificareabunurilor; utilitatea bunurilor; optimul consumatorului.
Comportamentul produc
ă
torului. Combinarea factorilor de produc
ţ
ie
: întreprinderea; combinarea factorilor de produc
ţ
ie; factorii de produc
ţ
ie; combinareafactorilor de produc
ţ
ie; randamentul, productivitatea folosirii factorilor de produc
ţ
ie;definirea
ş
i m
ă
surarea productivit
ăţ
ii; productivitatea muncii; factorii de cre
ş
tere aproductivit
ăţ
ii.
Costul de produc
ţ
ie
: con
ţ
inutul costului; m
ă
rimea
ş
i tipologia costului;minimizarea costului; rela
ţ
ia dintre cost
ş
i productivitate; comportamentulproduc
ă
torului; echilibrul produc
ă
torului.
Concuren
ţ
a
ş
i formarea pre
ţ
urilor
: concuren
ţ
a - con
ţ
inut, forme, func
ţ
ii;formarea pre
ţ
urilor pe diverse tipuri de pie
ţ
e.
Pia
ţ
a muncii
ş
i salariul
: pia
ţ
a muncii -con
ţ
inut, caracterizare, structuri;
 
cererea
ş
i oferta de munc
ă
; salariul - definire; forme de salarizare.
Profitul
ş
i renta
: profitul - definire, tipuri, m
ă
rime
ş
i dinamic
ă
; renta -concept
ş
i forme.
Pia
ţ
a monetar
ă
. Dobânda
: moneda
ş
i func
ţ
iile acesteia; masa monetar
ă
 
ş
iagregatele monetare; pia
ţ
a monetar
ă
; cererea
ş
i oferta de moned
ă
; b
ă
ncile; dobânda;echilibrul pie
ţ
ei monetare.
Pia
ţ
a capitalului
: definire
ş
i forme ale acesteia; pia
ţ
a primar
ă
a capitalului;cererea
ş
i oferta de titluri de valoare; pia
ţ
a secundar
ă
a capitalului
ş
i formareacursului; rolul bursei de valori.
Pia
ţ
a valutar
ă
: definire
ş
i categorii de opera
ţ
iuni valutare; cursul valutar
ş
ifactorii care îl influen
ţ
eaz
ă
; consecin
ţ
e ale modific
ă
rii cursului valutar; datoriaextern
ă
.
Externalit
ăţ
i
ş
i bunuri publice
: e
ş
ecul pie
ţ
elor - cauze
ş
i consecin
ţ
e;externalit
ăţ
i, caracterizare, clasificare; bunuri publice.
Cre
ş
terea
ş
i dezvoltarea economic
ă
: Rezultatele macroeconomice
ş
im
ă
surarea lor; indicatori macroeconomici; conceptul de cre
ş
tere economic
ă
 
ş
i tipuriale acesteia; conceptul de dezvoltare economic
ă
; dezvoltarea economic
ă
durabil
ă
 
ş
iecodezvoltarea; echilibrul
ş
i dezechilibrul economic.
Problema dezvolt
ă
rii
ţă
rilor r
ă
mase în urm
ă
din punct de vedereeconomic
: conceptul de subdezvoltare economic
ă
; tipologii privind nivelul dedezvoltare; aspecte structurale ale economiilor subdezvoltate; cauzele subdezvolt
ă
rii;politici
ş
i strategii de dezvoltare în
ţă
rile r
ă
mase în urm
ă
economic.
Venitul, consumul, economiile
ş
i investi
ţ
iile
:
 
venitul la nivel macroeconomic(venitul na
ţ
ional); rela
ţ
ia dintre venit, consum
ş
i economii; investi
ţ
iile;multiplicatorul investi
ţ
iilor
ş
i acceleratorul.
Fluctua
ţ
iile activit
ăţ
ii economice
: ciclicitatea procesului economic
ş
ifactorii acesteia; tipologia ciclului economic; ciclul economic decenal
ş
i fazele sale;politici anticriz
ă
.
Ş
omajul
: definirea
ş
i cauze; forme ale
ş
omajului
ş
i indicatori de m
ă
surare;consecin
ţ
ele economice
ş
i sociale ale
ş
omajului; politici active
ş
i pasive.
Infla
ţ
ia
: definire, cauze, m
ă
surare, forme; rela
ţ
ia infla
ţ
ie-
ş
omaj; curbaPhillips; consecin
ţ
ele economice
ş
i sociale ale infla
ţ
iei; politici de atenuare a efectelor
ş
i de combatere a infla
ţ
iei.
Statul
ş
i economia
: implicarea statului în economie - con
ţ
inut
ş
i forme;bugetul de stat
ş
i politica bugetar
ă
; politica fiscal
ă
; programarea (planificarea)macroeconomic
ă
.
Bun
ă
starea
ş
i s
ă
r
ă
cia. Distribuirea veniturilor
: inegalit
ăţ
ile economice
ş
iinegalitatea veniturilor; economia de pia
ţă
 
ş
i politici de protec
ţ
ie social
ă
.
Economia mondial
ă
:
concepte
ş
i structuri; economiile na
ţ
ionale; fluxurileeconomice mondiale; indicatori de m
ă
surare a comer
ţ
ului exterior; diviziuneamondial
ă
a muncii
ş
i circuitul economic mondial; regionalismul în economiamondial
ă
; integrarea economic
ă
; mondializarea activit
ăţ
ilor economice; loculRomâniei în economia mondial
ă
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->