Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sintaksa glagola

Sintaksa glagola

Ratings: (0)|Views: 247 |Likes:
Published by Emina Hajdarević

More info:

Published by: Emina Hajdarević on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2014

pdf

text

original

 
nemoleanuforizirnti,
tj.
zamijcnitikakvitn
!lnafori~nim.eleme~t?m
Zalllje~nickogatipa(npr.umjesto
dola=ilidotrga
moz~sereci
dolozill.da'yega,
aumjesto
dulocilidodaho
nekazesa
·dolazm.
do
njega],
Za.
Illle.nlcu
uglagolskojperifrazinernozcsepitatikaoza
lnle.l11cu
uslobodnoj
vezi.
T~konpr,uvezisprvimnavcdenimprimjerorn
(dolO:-II
I
do
trga)
mozeseprtandocegasedolazi,audrugornenemoze.VslobodnoJ
vezi
jedninaJenacelnozarnjenjivamnozinorn(npr,
dolazlti
do
Irgova),
auglagolskojperifraz]
nije
(Odola=ilidodahova).
U
glagolskojperifrazisarnojeglagolpromjenjivpo
oblicima,npr.
dolazitidodaha.dolazidodaha,dosaojedodaha,doc!cedodaha,dolaziobidodaha
i
1.
Sintaktic:kesluzbe
i
znacenjaglagolskihoblika
681.Medusamoznacnim(autosemanticnim)rijecimai/ilioblicima
najvaznije
mjestopripadaoblicimaglagola,jerjenjimasvojstvenonajvlsegramatickihkategorija,zbogcegaimaju
i
najizrazenijaspojidbena(valencijska)svojstva
Iecine
strukturnacvorista,
U
prvomcredupredikate,glavnesinraktickejedinicerecenice.
lieniglagolskioblici
682,U
spornenutornesu
smisluposebnovafniIicniglagolskioblici
(npr.
pro-
dam.prodaosam,prodaj),
tj,
oni
oblicikojima
je,
poredostalih,svojstvena
i
kategorijalie.Odostalihkategorijatimsuoblicimaredovitosvojstvene
i
kategorijebrojatekategorije
vremena
iii
nacina,Zarazlikuodnjihnelicnimglagolskimoblicirna
(npr.
prodati,
prodavajuci,
prodavsh
tekategorijenisusvojstvene.Licnisuglagolskiobliciglagolskavremena:prezent,aorist,im-perfekt,perfekt,pluskvamperfekt,futurprvi,futurdrugitegJagolskinacini:imperativ,kondicionalprvi,kondicionaldrugi
i
optativ,683.Vremena
i
nacinirnogusejavljatiuapsolutnoj
i
urelativnojporabi,tj.kao
apsolutivi
i
kaorelarivi.Nekosevrijemejavljakaoapsolutivondakadoz~a.cuJe
ono
510je
za
njprimarno,kad
npr.
prezentoznacuje
dajcradnja
0
kOJoJ
je
njecurecenicipodudamasvrernenorngovorenja(npr.
Ovoga
('aSa
sjede
I
pisu),
perfektdaradnjaglagolaprethodivrernenugovorenja(opr.
Ju~erjeposjetio
prijalelja),
afuturdaradnjaslijcdiposlijevrernenagovo-
refiJa
(npr.
Sutracepadati
kiia).
Mcldut?n
pojedinasevremena
i
nacini
ne
rabesarnou
znacenjima
kojasu
za
pr1IDIII1J8
nego
IU
drugirnznacenjirna,Tako
npr.
prezentmoze
oznaca-
(npr.
Sjedimojucerukavani
i
razgovaramos
iii
buducno5t
pullfiemo).
Osimtogapojediniglagolskioblikmozese
)IRDIa
vremenugovorenjanego
i
premavremenu
izra-
drugimglagolskimoblikom.Take
c
zen
lJ
k'
enpr.prez
_..predbUducnosl
a
0
dolazi"zavisno'
:ent
sVrSenih
glagol
eJII.lavnoi..
J
SUrefenici'.a
zna.
-eIJica
kOJeu
g
avnoj
surecemcllmaJ'ufutu.uVJetnlhCpo-odben'h)
re
c..
bli
rprv,n
AL.
e
1
'e
propas/i.
TakoupotnjeljeneglagOlskeooll.
ipr,""
pad••
kl.fa.Jve
c\e
nazlvamo
relatlvillla.
685.
Glagolska
vremena
Glagolskavrernenadijelese
1.1
tri
slrupinesbzi
)0ZlTomnatojesu
I
a
sadasnjoSI
(prezent,zaproslost
(aorist
impe'"
k
1vezana
Z
lie
t,
perfekt
plush
fekt)iiiza
buducnosl
(futurprvi
i
futur
drugi).'
amper-
Prezent
686.
Apsolutno
upotrijebljenimprezentom
iii
apsoluuvomprezenta
izrazavase
"prayasadaSnjost"..Toznacid~seu
tome
obliku
vrjjemegovorenjapoduda-
fas
vremenom
odvijanjaradnjeureeenici.npr.
UpravopiSempismo.
Tuse
i
radnjarecenice
i
vrijerne
govorenja
(odvijanja
govomoga
tina)
dogadaju
usadasnjosti-Takvoznacenje
magu
imati
samo
obliciprezentanesvrsenih
glagola,jer
svrsenirn
glagolima
nije
svojsrvena
procesuainost.
pane
mogu
oznacavati
da
se
stodogadauvrijemetrajanja
govomoga
tina.
lata
su
po-
sve
negramalicnenpr.
reeenicetipa
"UpravonapiStmpismo.'Sadasj~
mosvizajedno
i
sl.
Relativno
upotrijebljeniprezent,
Ij.
relativ
prezenta,
mozeizrazavati:
I.
svevremenost,
tj,
radnjukoja
se
odvija
i
u
protlosri
i
usada!njosli
i
bu-
ducnosti,npr,
Sava
Ieee
krozZagreb,
Sl,j
/judiumiru:
...Rdovitacaln,ratiknama.Svako
jlItro
2.radnjukojase
ponavlJa,npr.
e
OVI0
svr
pere/operezube,,'
.T
ka
relent
Cesto
se
sustete
u
pntI&'
3.
radnjukoja
se
odvijalau
proslostl.
a.
V
P,'
lkiJa
(IIiII8ri,iIIdI)
vijedanjuproslihdogadaje.pasenaziva
pnpoy):'_
I"
rIl6
prezentom,
npr.
Jutrosut1em
IIkrH'i
rram~'Oj
I
sjedimoukavani
i
razgovaramo:~
,f)oIci/IIltl
(1l-
4.buducuradnju,
npr.
Sutrarona
pullljtlflO..
.I-
nim
re«D
II:ama).
5.predbuducu
radnju(u
zavlsnosoz
kiJo,....,,....
Rmjenjiv
futurom
drugim,npr.
Aim
pUntdnlgill:""'""
nemo,
javitcerna
I'om
se
(usp-
S
futlJIOl1l
cepropasth;
6.
(8
cesticom
do)
moze
dolaziti
UIII.i-
npr,
Ti
daostaneskod
/aICe,
/)G
7.
(5
istomcesticom)mole
Da
sle
mi~ivi
j
zQravil
687.
 
688.
Aorist
...riadsvrsenihglagola)uapsolutn?jporabiOlnacuje
Anristorn(kOllse
tv°
dnorethodi
govornomu
CIUU.
UhrvatskolneseproslaradnjakojaneposrePrijedak.Rabiseuglavnomsamouddiczikuaonstjepostaoposvestanarnom]..'"ktilu(upnpovjedackimtipovimatekstoYa)
,orne
I
belemsncornes.,',razgm
~mdkdeneposrednopretho<!enjeuproslostizehposebno
itoprlJesvegaonaas.
Pademi
I
k:.
..rr..:I.
tv
i
prozor
j
IJQVlIl.":.e
zavjese;aemt
00\1
a
I
sl.
aglasiti.npr.
ustaae,zaor...
Urelarivnojporabi
aoristsluii
(takoderrijetko):
I
zaoznacavanje
buduceradn-eucijeje
odvijanje
govorniktoliko~~guran
.da
i
idi
k
osluTakavse
aorist
nazivafuturskim,npr
Umrljehod
JOVII
ao
pr,.
;;eili;Akosenevratimo,$ve
propatle;
2.uposlovicnim
tipovil1la
tekstovadolazi
aoristsa
znace~jem
sve~remen~radnje,npr.
Tkosedima
IU!
nadlmi,
laj
sevatrenenagr;
Dodose
d.vljl,
isfjerase
pi/orne.
689.
Imperfekt
690.
lrnperfekt,koji
se
tvori
od
ncsvrsenih
glagola,
npr.
Jedniseigrahu,dru-
g;razgovaranll,a
treci
spavahu
jer
bijahuumorni,
U
suvrernenorne
je
hr.
vatskornjezikujosrjedi
nego!i
aorist.
Rabi
seuglavnornsarnoubeletristi-
ckim
tekstovima,kojimaobicnodaje
arhaienll
patinuUznanstvenirn
i
ad-ministrativnim
tipovimatekstova
vise
seuopcenesusrece,aposvejerije-
dak
i
upublicistickome
i
urazgovomomestilu.RazlogjetomuponajprijecinjenicadaJerrnpcrfektuvijekzarnjenjiv
perfektom.
Perfekt
691.U
suvremenome
hrvatskomjezikuzaoznacivanjeradnjikojeprethodevre-
menu
govorenja
najcesce
se
rabi
perfekt,kojijeposvepotisnuoostaleoblikezaproslost:aorist,imperfekt
i
pluskvampefekt.
Nekadajeperfekr
bio
speCijaliziran
za
izrazavanje
gotoveproslosri,
tj.
pros-
Ieradnje
ciji
je
rezultataktualanuvremenu
govorcnja.Takavperfekt,
u
pro
vome
reduadsvrsernh
glagola,('estje
i
II
suvremenomejeziku,npr.
Do.m
em
110mgostt
(isadasutu),
Rodilelji
susepres
elil!
11<1
Krk
(i
sadazive
ondje).
Za
ozoaeivanjeprocess
koji
suse
odvijaliu
proslosnrabe
se
i
perfektne-
lVI'ienoga
vidaiperfekt
sVrSenoga
vida,npr.
Kad
.I·rnoIlSii
II
dvoranu.svi.vu
If/!tIIIJ
mirno
i
crkil/i
pace/ak
predslave.
ozaatuje
i
radnju
kojau
proslostiprelhodidrugojradnji,
Ij.moze
pJuUvamperfekta,npr.
Svi
SII
lusl;
izdvoraneicekali
slo
(uIp.
Svt."
bill
kiln
iz
dvoraneIcelcaliSlocesedogodili);
692.
\
I,
I
f
Ii
dioje"provoonakakako,"ga
"a~cjli
ru;p
R
d'.
Rah'{'
nallcili)..
a
/0
je
"pYavoO"alro
""ko
s/lga
II
Urelativnojporabiperfektomseoznacuje:
Iradnpzakojujegovornik
uvjeren
ilije
"jerOj"tno
d'd.
c
Ak
I
dd
ace
50ogodltlu
bu.ducnostl,
npr.,
cO
Sll
ra~~
0
es,
Svesl
~prapaslio;
Svism«
naslradali
akoseostvonnjihova
pr')fl'lJa;
2.zapovijed
iii
zabrana(scesticom
da),
npr.
Da
Sf
oisl.u.,udili
pOS{u,ali
gal,
Da
niste
nipisnuli!
3.
svevremenost.
Takav
sc
pcrfektnaziva
i
poslovii'nim(gnom'kim),npr
Sji!tila
sepreija
kudjelje
!lOCinedje!je;Po
"0
kupia.po
10
i
prodao,
$"0
kolijevka'll1ljulja/a,
tomonka,akopala.
U
znacenjusvevrcmenosti,
kakose
vidi
iznavedenihprirnjera,ce,to
sc
jav-
ljajuoblicikrnjegaperfekta,tj,perfektabez
pomotnih
gl.gola
Krnji
perfekt
i~a
medutirn
i
nekihdrugihspecificnosu:
I,Upublicistickome
stilu,
posebiceunovinskim
naslovima.
cesto
dolazi
krnjiperfektkojimsekondenzirasadrzajcijelogateksta,
npr.
Predsj~~~lk
primio
izaslanstvo
umirovljenika,Izglasannow!:bonncoleoo,Lb'jtn
voilaterorista.
2.Slicanje
tomu
i
krnjiperfekt
koji
se
ceslo
rabiu
usmenoj
(narodnoj)
kn
vnosti
ali
nijerijedakniubeletristickomestiluopcemto,posebice
J
ize,
kkI..
I:J.kcnica
Polt-
ustarijimbeletristickimtekstovirna,
npr,
~a.u
,0
IISIn)O"
tje/a
dva
vranagavrana,
Oni
svinaglo,asuljell.
,..I
I
rosleradnje
i
prethodipro-
3,
Kmji
perfekt
oznacujestarue
kojeJerezura
p
S
uneAlo
ptJ
k"k
toga
obicnoizrafavaprezentom,npr.
unee
rr
cesu
OJI
senaon,
senistaiivonemice;
Mi
slalipagledanro.
696.
Pluskvamperfekt
..rethodidrugoj
radnji
uproslosti.U
Pluskvamperfekt
oznacujeradn]u
kOJ,:Xak
i
zamjenjuje
sepecfeklom.Up?:
suvremenome
jeziku
on
jetakoder
nj
pro~lostizeli
poscboo
naglaslb
kd
rethodnost
u.
I
ili
zaIO
110
trebljavasesamo
onda
ase
p_
doimlje
1.aSlafJc
0
"...,I[nprzato
sto
se._"...,_
1lIU"
III:;:
kakvihstilskihruzoga..
'tam)
"pro
Kod]«........
,-..'d.
especlficann,.
«*ali
110
Ce
receruci,
1I
praviluslozenoj,
UJ.
bU'j:iJli
tz
t/vortlIIf
I
.di
'/0'
SI'I
sUI...,,,
vee
blli
zavriit!gjavni
10
pO.1.bijllhll,..,..._
..'.,OIrakokokogo
sedogoditi,RadioJe
"PlOW
697.698.
 
699.
.r...
l1011!
O:lnativali:Urelarivno,uporubiturur
pf\
II.
';>l.'.
'_.ezovehistorijskim(pripO".Jefiacklm)h.r:huom,npr;
D1(g()
I.proslost.pa~.~...
ft..kIrei:idanreNce
princeza
III'
jevtadaomil';nitko
Ir;sfoIUJepi/CIO.
c
Clj_
2.~:''''''n'''nost,P"sezovesvevrcmenskhn(gllolll.skim)
rul"rom(je:.ce_
srodolaziuposlovicama.gnomema),npr,
Oobarceroman
uV1JekIlllC,
cj&
101<>1)(';
Dok
je1101'ca,
bit
ce
i
prijaldj~.
J.
rnodalnost,Takavfuturobicno
oznacuic:
ablagutvrdnju
ill
nesigurnost
U
ono
SfO
setvrdi,npr.
Biti:edasera2~boljeia;..
b.
nuznost,npr,
S.'ieesnopOlnlijetj
it
ovome
stoljeiu;
c.zapovijed,
npr,
Sutrales
oilnijelipismo
na
postu.
Futurdrugiiiifuturegzaktni
Futurdrugiuvijekjerelativjeroznacujebuducuradnjukojaprethodidrugoj
buduco]
radnjiiiije(rjede)islodobnasnjom.Toje
raztogsro
dolazisarnouzavisnirnsurccenicarnazavrsnosrosenih
recenica,
posebnovremenskih
i
uvjetnih(pogodbenih),Prethodnostsenacclnoizrazavafuturomdrugimsvr-senihglagola,npr.
Akagabllddsreo,pozdravi
gao
70JTaka,'jefurur
drugi
medurimuhrvatskomestandardnomjezikurijedak
i
uvijekzamjenjivprezentorn.npr.
A/wgaSTet"d,pozdravigo
Upotrcblja-vasezapravosamoondakadsobuduca
prethodnost
,eli
posebnonaglaslri,npr.
Slavtrcemokadbudd
poloiio
ispit,
?OO.
701.
Futurdruginesvrsenihglagolaoznacujeuprvornereduistodobnostsdrugornbuducornradnjom,npr,
Om
it!
<'astitikadhlldll
.UI.navali
kucu,
Takavfutur
drug;nijezamjenjiv
prezentom,usp,
"On!
ce
cas/iiikad
ulvr.'iovajll
kucu.
703.Rjede
i
fumrdruginesvrsenihglagolaoznacujebuducuradnjukojaurethodidrugojbuducojradnji,
npr,
Akobudelnopamemnradiii.necemo
im(JIIpro-blema.
TakavjefururzamjenJh·prezen!mn,alilajprezentprirnarnoozna-cujesadasnjost,
3
teksekundamo(ovisno
0
konlekstu)
buducnost,
npr,
Ako
rlldimopamemo,necemoimati
problema.
Glagolskinacini
704.
Glagolskimsenacinim.iZ!lcezapovijed(imperativ),rnogucnost
i/lliuvje-
tovanost(kondleionalprvi
i
kondicionaldrugl)izelja(optativ).
-'
':':-,.~.
'
J:_:~_;~:',,-
Impe..tiv
~om(ZIIPOVJoon~m
naflnom)
djelaSekomunik.tivna
perspek[iva
IIi
teksraIImlJemJe
DB
dfllgolice.
Tim
se
oblikomodsugovomika
106.
hlijev.:
da§to
ucini,d.po'l"~a~lomusek.zaj-nikad.odgcvorinakakvnp.itanjcislTa.-uJeldapr~u'm."log"go-
vo,..
0
je
0
ik
kO)'m
se
dru
1'.
t
ansformm11Iprvo,
tj.
sugovornlkIIgOvomika
ti_,.,'
go10.::
T'icasU
vode,SluSajle
.~/Ovam
sego\.'o,-;'
V,..'".',·
Vt,U}Cll"":
npr.
DOlfe.,i
11_
'J
no')ena
POCf!lak'R"
§IO
sedogodilo.Oni
nekadoduranije."
eel,
)mperativOm'riy:Onijeemm,oLnafujese
i
zabrar)a,npr.
Ne
RQgi"ji
sekro:
prozoY,NeIru:,k_ruhanadpogacam.
Takavnijeenjimpcrativu
pra\illu
se
rvoriodnesvrsemhglagola.Svrscn,sugl.gollutakvojporabiposverijetki
i
stilskioblljezem,kaoosobltosllnpr.blblijskogastila,usp.
N.
ubii'.,~.,._
grijdi
biudnol
Imperativ
mazeimali_
i
rclativnusluzbu,Onse
naime
katkada"potrebIJa'3
i
uvremenskomeznaccn)
LI,I[0
za
pnpovijedanJeproslihdogadaja,pase
na
ziva
pripuvjedai'kim(hi,torijskiJn)
imp'ralivom.Takvaj'porabaimpera-tivauhrvatskomestandardnomjezikucbiljezenakao
zastorj.la,
kaoregie-
nalna
iii
kaoosobitostusmene(narodne)knjizevnosti,nor.
Mi
ih
stignemo
paudripo"lima:Anjegovi
radileljiopelradio
Irpi
i
tekaj
bo/ja
w"mena
701.
Kondicional
prvi709.708.Kondicionalprviuapsolutnojporabi
o7na¢ule
ielju
iIi
moguceost,npr,
Popiobihneitotoplo;Radobihposoos
I·ama.
ali
"emamvremena,
Mo,.1i
blsmogoposjetiti.
Urelativnojporabikondicional
prvi
oznaeujeuvjet(pogodbuj.Utome
se
znacenjujavljaiskl.ucivouzavisnoslczenimreeemcama.posebl~euvjetmrn
(pogodbenim),npr.
Dostibismokadbismolmali
\':emena:
.~o
rmama
vre-
mello.
do.'ilibismo;Nikadbisrelavukod/"ka,
"e
bi
se
uplllS/la.
Kondicionalprvirelativ
je
i
ondakarlimavrernenskoznaeenje.
u
torn~t~~
cajuoznacujeprosluhabitualiziranu.radnju,
tj,
radnju~oJa.~el
UL~:"S'
0'6"
dlT
priiesunCl?ru
z=
assa.
to
J
ponavljala,npr,
Ustojalibismo
ranD
r
0
a;r',
danjuzurallivao,
10
binocutroiio
710.711.
Kondicionaldrugi
....,de,uvijekrelativ
i
ne
dolaziu~
Kondicionalomdrugim.koji
j"
takodba)
U
proSlosti.Upol!eblJava~
r:
nimrecenicama,oznaclIJcse
U"jet
(pogo.nnr...._~~
......I
I\j'etnimretemcama...__
MDiIIIIIII
jetko,
I
III
naJvlse
U
"ea
111ml,..
6iIi
6i
-I"S--
D.
mo
hIli
oprezn,.
L
OIrlliiJcioIl8It:.pn~
a.amImao"remena;0
illS..
dru
i
ZlIllieojiv
I
i
utakvim
je
recenicarnakondlc~onal~.
Da
rtimOlrfB
npr,
Juvio
bih
"am
St'
do.<am,mao
varili
bi
"<IS.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
hyperion8 liked this
bobosmrader liked this
Ivan Mamula liked this
Jasmin Hodžić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->