Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
P. 1
Anti-suffragists Original Documents

Anti-suffragists Original Documents

Ratings: (0)|Views: 520|Likes:
Published by StanfordSheg

More info:

Published by: StanfordSheg on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

11/19/2013

 
Dnmyai`t G< Ancc{ Iccknt ]igvicc (NRKFK@GC+
Kt hg} noti` bii` znk`tid nyt thgt vnai` mnycd `nt# vkth ly}tkmi# g}e tn cifk}cgtiyzn` agttir} no vgr g`d zigmi# g} `n vnag` mg` dn akcktgr{ dyt{5 byt thk} znk`tag{ bi ixti`did aymh oyrthir. @n vnag` mg` hgi g`{ zrgmtkmgc e`nvcidfi no }hkzzk`f g`d `gkfgtkn`# no thi vnre no trgk`ai` n` rgkcvg{}# no ak`k`f# nr no ag`{ nthir }yblimt} no thi hkfhi}t kaznrtg`mi. Thikr cifk}cgtkn`# thirionri# vnycd`nt zrnbgbc{ bi k`ticckfi`t# g`d thi cgv} thi{ dik}id onr thi bittirai`t no }gkcnr}# trgk`ai`# ak`ir}# itm.# akfht bi hkfhc{ nblimtkn`gbci tn thi ir{ zir}n`}thi{ }nyfht tn bi`iokt. Ko nbidki`mi }hnycd bi rioy}id tn thi}i cgv}# vhn k} tni`onrmi thia> Thi ai`> K} kt ckeic{ thi{ vkcc> G`d ko thi ioonrt }hnycd bi agdi#vhgt }tyzi`dny} dk}nrdir} vnycd nmmyr' Thi i`tkri iximytkn` no thi cgv vnycdbi k` thi hg`d} no ai`# bgmeid yz b{ g` krri}zn`}kbci icimtnrgti vhkmh mnycd `ntckot g ok`fir tn gzzrihi`d nr zy`k}h g mrkak`gc. G`d ko gcc thi dg`fir} g`ddkookmyctki} no iximytk`f thi cgv cg{ yzn` ai`# vhgt rkfht hgi vnai` tn ageithi cgv> (zz. =7!=2+Byt thgt vnag` }yoorgfi ti`d} tn dknrmi# k} zcgk` tn gcc vhn e`nv g`{thk`f no ai` g`d vnai`. Zncktkmgc dkooiri`mi} k` ogakcki}# bitvii` brnthir}# onr ixgazci#vhn nti n` dkooirk`f }kdi}# dn `nt zrnanti hgran`{. Hnv aymh anrik`hgran`kny} ay}t bi zncktkmgc dkooiri`mi} bitvii` g hy}bg`d g`d vkoi# igmh no vhna hg} g nti vhkmh ag{ bi y}id g} g vigzn` gfgk`}t thi nthir> Vhgt k}ckeic{ tn bi thi }tgti no thgt ogakc{# vhi` thi hy}bg`d nti} n`i tkmeit# g`d thivkoi nti} g`nthir> (z. 77=+
]nyrmi< Ixmirzt orna Ancc{ Iccknt ]igvicc# g` g`tk!}yoorgfk}t orna _krfk`kg vhn zybck}hid thi g`tk!}yoorgfi bnne#
Thi Cgdki}‛ Bgttci#
k` 7;77.
G`tk!]yoorgfk}t}
 
Dnmyai`t B< G`tk!]yoorgfi @iv}zgzir k` @iv [nre
 
(NRKFK@GC+
Kt k} thi ]yoorgfk}t} vhn}i kdigc k} thi ektmhi`ci}} hny}i oid orna g aimhg`kmgck`}tktytkn`gc mi`tri. Thi agk` zrnznrtkn` no ]yoorgfk}t vrktk`f g`d }zigek`f k} n`thk} znt} g`d zg`} zgttir`# }kazc{ g di`y`mkgtkn` no hny}ieiizk`f g} difrgdk`f.Kt k} thi ]yoorgfk}t thinr{ thgt thi vnag`&} }zhiri k` ckoi }hnycd bi thi }gai g}thi ag`&} thgt hg} mn`dia`id hir tn }hgri vkth hka vhgt k} }n hkdiny} g ak}oktk` thi ak}mgccid idymgtkn` no nyr k`dy}trkgc mcg}}i}# vhn}i fkrc} gri gcc tgyfht g} ko di}tk`id onr cktirgr{ rgthir thg` ag`ygc nmmyzgtkn`}# g} ko thi @gtkn`gc oy`d} virimnccimtid tn mnazic thi trgk`k`f no g }yrzcy} no mhigz }hnrt!hg`d t{zk}t} onr thinookmi# g`d tn mnazic g cgme no ixzirt hny}ivki} k` thi hnai. Kt k} thi]yoorgfk}t} vhn gri di}trn{k`f thi vhnci}nai zir}n`gc iciai`t k` oiagci ckoi# b{thikr dnmtrk`i no difrgdgtkn` k` thi vg}hk`f no znt} g`d zg`} onr hy}bg`d# ogthir g`d }n`# vhkci thi{ diag`d thi nti# g`d nzznrty`kt{ tn }iri thi ]tgti# thihy}bg`d}# ogthir}# g`d }n`} no nthir zinzci# vkth vhgt> Vhgt }irkmi> G`gb}trgmt }irkmi no cifk}cgtkn` g`d gdak`k}trgtkn`# thi{ rizc{< k` ogmt gcc thgt bgrri`"}nmkgc }irkmi" vhkmh mg` bi zironraid vkthnyt thi }vigtk`f no thi brnv# thi}nkck`f no g ok`fir' K} kt `nt mcigr hnv thk} hkdiny} oiak`k}a k} }gzzk`f nyr ktgckt{g} g `gtkn`> K} kt tnn aymh tn }g{ thgt kt k} gt thi rnnt no hgco thi y`higcth g`ddk}ig}i no vhkmh tn!dg{&} y`ri}t k} }{aztnagtkm>Thiri gri ag`{ vigcth{ vnai` vhn hgi i}zny}id ]yoorgfk}ka# g`d vhn# tnzrnanti kt# dn dgkc{ g ir{ dg`firny} thk`f k` zrigmhk`f tn vnrek`f vnai` thgthny}ivnre k} difrgdk`f. G`d dg`firny} g} k} thgt dkrimt di`y`mkgtkn` no hny}ivnre y`kir}gc gan`f ]yoorgfk}t}# no vhkmh thi Vnag`&} Cgbnr Cigfyizri}kdi`t&} znt} g`d zg`} }ziimh k} t{zkmgc# thiri k} g`nthir vg{ k`mycmgtk`fmn`tiazt onr kt# vhkmh k} ii` anri dg`firny} bimgy}i anri k`}kdkny} g`d ci}}dkrimt. G` ixgazci no thi k`}kdkny} vg{ k` vhkmh thi ak}mhkio k} }zrigd k} }hnv`k` g cittir tn thi Tkai} no Dimiabir 27 cg}t# gdnmgtk`f thi }yoorgfi onr vnai`.Kt vg} vrktti` b{ g cgd{ orna thi }tg`dznk`t no thi cik}yrid g`d myctyrid mcg}}i}#g} }hi ixzri}}c{ }gkd. "Vi anri onrty`gti vnai`#" }hi vrnti# zcigd onr thiorg`mhk}i# `nt onr nyr nv` }gei# byt onr thi }gei no thi vnrek`f vnai` (vhn}i"rny`d no tnkc" }hi }tkfagtk|id g} "drydfir{"+# bimgy}i "kt }hgcc brk`f thia gtn`mi }naithk`f gt cig}t no thi ri}zimt g`d mn`}kdirgtkn` vhkmh onra thi bg}k}yzn` vhkmh vi anri onrty`gti vnai` bykcd nyr cki}."
]nyrmi<
 Grtkmci orna g` g`tk!}yoorgfi `iv}zgzir#
Thi Vnag`‛} Zrnti}t Gfgk`}t Vnag`‛} ]yoorgfi
# zybck}hid k` @iv [nre b{ thi @gtkn`gc G}}nmkgtkn` Nzzn}idtn Vnag` ]yoorgfi# k` Nmtnbir 7;72.
G`tk!]yoorgfk}t}

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->