Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Marcus Garvey Original Documents

Marcus Garvey Original Documents

Ratings: (0)|Views: 335|Likes:
Published by StanfordSheg

More info:

Published by: StanfordSheg on Jun 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/03/2014

 
Dfe}imht B0 Kmttmr tf ](U( Ottfrhmq)Gmhmrok *FRAGAHOK!
Tjm kmttmr tf tjm Ottfrhmq Gmhmrok025>= Um|mhtj O|m+ Hmw Qfrc Eatq+ @oh(Jorrq I( Do}gjmrtq+ ]hatmd Utotmu Ottfrhmq)Gmhmrok+Dm~ortimht fl @}utaem+Woujahgtfh+ D( E(Dmor Uar0*?! Ou tjm ejaml kow mhlfremimht fllaemr fl tjm hotafh+ wm wauj tf eokk qf}r ottmhtafh tf o jmrmtflfrm }hefhuadmrmd imhoem tf jorifhaf}u roem rmkotafhuja~u(Tjmrm orm ah f}r iadut emrtoah Hmgrf eraiahoku ohd ~ftmhtaok i}rdmrmru+ bftjlfrmagh ohd Oimraeoh bfrh+ wjf orm if|md ohd oet}otmd bq ahtmhum jotrmdogoahut tjm wjatm roem( Tjmum }hdmuarobkmu efhtah}okkq tf ~rfekoai tjot okk wjatm~mf~km orm mhmiamu tf tjm Hmgrf( Tjmq jo|m bmefim uf lohotaeok tjot tjmq jo|mtjrmotmhmd ohd ottmi~tmd tjm dmotj fl tjmar f~~fhmhtu+ oet}okkq ouuouuahotahg ahfhm ahutohem(*2! Tjm if|mimht chfwh ou tjm]ha|mruok Hmgrf Ai~rf|mimht Ouufeaotafhjoudfhm i}ej tf utai}kotm tjm |afkmht tmi~mr fl tjau dohgmrf}u mkmimht( Atu~rmuadmht ohd if|ahg u~arat au fhmIore}u Gor|mq+ oh }huer}~}kf}u dmiogfg}m+wjf jou emoumkmuukq ohd ouuad}f}ukq uf}gjt tf u~rmod oifhg Hmgrfmu dautr}utohd jotrmd fl okk wjatm ~mf~km(*5! Tjm fllaeaok frgoh fl tjm ]( H( A( O(+Tjm Hmgrf Wfrkd+ fl wjaej Iore}uGor|mq au iohogahg mdatfr+ umd}kf}ukq ohd efhtah}okkq ummcu tf orf}um akk)lmmkahgbmtwmmh tjm roemu( M|admhem jou okuf bmmh ~rmumhtmd fl oh o~~ormht okkaohem fl Gor|mq watj tjm C} Ck}z Ckoh(*4! Oh mrrfhmf}u efhem~tafh jmkd bq iohq au tjot Hmgrfmu trq tf ekfoc ohd jadmeraiahoku( Tjm tr}tj au tjot tjm grmot io`fratq fl Hmgrfmu orm battmrkq f~~fumd tfokk eraiahoku+ ohd mu~meaokkq tf tjfum fl tjmar fwh roem+ bmeo}um tjmq chfw tjotu}ej eraiahoku wakk eo}um ahermoumd daueraiahotafh ogoahut tjmiumk|mu(*=! Tjm ]( H( A( O( au efi~fumd ejamlkq fl tjm ifut ~raiata|m aghfroht mkmimht fl Wmut Ahdaoh ohd Oimraeoh Hmgrfmu( Tjm uf)eokkmd rmu~metobkm mkmimht fl tjmif|mimht orm korgmkq iahautmru watjf}t ej}rejmu+ ~jquaeaohu watjf}t ~otamhtu+kowqmru watjf}t ekamhtu ohd ~}bkaujmru watjf}t rmodmru+ wjf orm }u}okkq ah umorejfl "mouq ifhmq(" Ah ujfrt+ tjau frgohapotafh au efi~fumd ah tjm ioah fl Hmgrfujorcu ohd aghfroht Hmgrf lohotaeu(*<! Tjau frgohapotafh ohd atu l}hdoimhtok kowu mhef}rogm |afkmhem( Ah atuEfhutat}tafh tjmrm au oh ortaekm ~rfjabatahg fllaem jfkdahg bq o efh|aetmd eraiahok+MZEM^T U]EJ ERAIM AU EFIIATTMD AH TJM AHTMRMUT FL TJM ](H(A(O(
Iore}u Gor|mq
 
Iore}u Gor|mq au ahtfkmroht fl lrmm u~mmej wjmh at au mzmreaumd ah erataeaui fl jaiohd jau if|mimht+ jau lfkkfwmru ummcahg tf ~rm|mht u}ej bq tjrmotu ohd |afkmhem(Utracahg ~rffl fl tjm tr}tj fl tjau ouumrtafh au lf}hd ah tjm lfkkfwahg eoumu0*7! Ah ?12> Gor|mq'u u}~~frtmru r}ujmd ahtf o tmht wjmrm o rmkagaf}u immtahg woubmahg efhd}etmd bq Rm|( O( Ekoqtfh ^fwmkk ah Hmw Qfrc Eatq ohd uf}gjt tf dfbfdakq |afkmhem tf Dr( Ejorkmu U( Ifrrau+ tjm u~mocmr fl tjm m|mhahg )) wjf tjmqjod jmord wou tf iocm oh oddrmuu ogoahut Gor|mqaui )) ohd wmrm ~rm|mhtmdfhkq bq oetafh fl tjm ~fkaem( Ujfrtkq oltmrword imibmru fl tjm Boktaifrm brohejfl tjm ]( H( A( O( ottmi~tmd bfdakq ah`}rq tf W( Oujbam Jowcahu+ fhm fl tjm ifutdautahg}aujmd efkfrmd ottfrhmqu ah Oimraeo+ wjmh jm erataeapmd Gor|mq ah ou~mmej( D}rahg tjm uoim ~mrafd oh ohta)Gor|mq immtahg jmkd bq Eqrak Braggu+tjmh mdatfr fl o ifhtjkq iogopahm ))
Tjm Er}uodmr 
)) ah R}uj Imifraok Ej}rej+Hmw Qfrc Eatq+ fh o U}hdoq m|mhahg+ wou brfcmh }~ bq Gor|mqatmu t}rhahg f}ttjm kagjtu(*:! Um|mrok wmmcu ogf tjm Gor|mq da|auafh ah ^jakodmk~jao eo}umd u}ej odaut}rbohem ah tjm Uokmi Bo~taut Ej}rej+ wjmrm Ottfrhmq @( O}utah Hfrrau+ ogrod}otm fl Qokm ]ha|mruatq+ ohd tjm Rm|( @( W( Moufh wmrm u~mocahg ogoahutGor|mq+ tjot tjm ~fkaem daubohdmd tjm immtahg tf ~rm|mht o raft fl bkffdujmd(Rm~frtu utotm tjm utrmmt ah lrfht fl tjm ej}rej wou bkfecmd bq Gor|mqatmu+ wjfahu}ktmd ohd chfecmd dfwh ~mdmutraohu wjf wmrm fh tjmar woq tf tjm immtahg(*1! Ah Kfu Ohgmkmu+ Eok(+ Ir( Hfoj D( Tjfi~ufh+ o dautahg}aujmd efkfrmd eatapmhfl tjot eatq+ mi~kfqmd ah tjm mdatfraok dm~ortimht fl tjm
Kfu Ohgmkmu Doakq Mz~rmuu
+ rm~frtahg od|mrumkq fh tjm Gor|mq if|mimht ou o rmu}kt fl jau |auat tftjm ohh}ok efh|mhtafh+ wou ottoecmd bq imibmru fl Gor|mq'u Kfu Ohgmkmuda|auafh+ wjf+ at au okkmgmd+ jod bmmh aheatmd tf |afkmhem bq Gor|mq jaiumkl+ ohdfhkq tjrf}gj tjm jmk~ fl o korgm h}ibmr fl ~fkaem fllaemru wou Tjfi~ufh uo|mdlrfi bfdakq jori(*?>! O lmw ifhtju ogf+ wjmh ufim ~mrufhu ah tjm Ekm|mkohd+ Fjaf( Da|auafh fl tjm ]( H( A( O( oucmd Dr( KmRfq B}hdq+ Gor|mq'u ejaml ouuautoht+ lfr ohoeef}htahg fl l}hdu o |mratobkm raft tffc ~koem+ kmd+ oeefrdahg tf tjm
^attub}rgj Oimraeo
+ bq B}hdq jaiumkl(*??! Ah ^attub}rgj+ ^o(+ fh Fetfbmr 25 kout+ oltmr ummcahg tf daut}rb o immtahgefhd}etmd bq Ejohdkmr Fwmh+ mdatfr fl tjm
Imuumhgmr Iogopahm
+ Gor|mqatmuwjf jod k}rcmd orf}hd tjm efrhmr ah o bfdq r}ujmd fh tjm utrmmt eor oltmr tjmimmtahg+ ummcahg tf ouuo}kt jai+ b}t wmrm ~rm|mhtmd bq tjm ahtmr|mhtafh fl tjm~fkaem(*?2! Wjmh Wakkaoi ^aecmhu+ wjf jod ef)f~mrotmd ah tjm mz~fum fl Gor|mqlro}du+ wou tf dmka|mr oh oddrmuu ah Tfrfhtf+ Eohodo+ Gor|mqatmu imt jai fh tjmutm~u fl tjm ej}rej+ watj johdu tjrmotmhahgkq ah tjmar ja~ ~fecmtu+ trqahg tfahtaiadotm jai+ kmut jm ujf}kd l}rtjmr mz~fum tjm if|mimht(
Iore}u Gor|mq
 
*?5! Ah Ejaeogf+ oltmr ummcahg tf brmoc }~ oh ohta)Gor|mq immtahg+ o Gor|mqu}~~frtmr ujft o ~fkaemioh wjf uf}gjt tf ~rm|mht jai lrfi ottoecahg tjmu~mocmr ou jm kmlt tjm b}akdahg(*?4! Ah Hmw Qfrc kout O}g}ut d}rahg o umramu fl immtahgu efhd}etmd bq tjmLramhdu fl Hmgrf Lrmmdfi tf mz~fum Gor|mq'u uejmimu ohd imtjfdu+ tjmu~mocmru wmrm tjrmotmhmd watj dmotj( Uefrmu fl Gor|mqatmu eoim ahtf tjmimmtahgu watj tjm o|fwmd ahtmhtafh fl brmocahg tjmi }~( Tjau tjmq wmrm~rm|mhtmd lrfi dfahg bq tjm utmrh dmtmriahotafh fh tjm ~ort fl tjm kmodmru+ tjmoeta|atamu fl tjm Hmw Qfrc ~fkaem ohd tjm grmot iouu fl Wmut Ahdaohu ohd Oimraeohu+ wjf ekmorkq ujfwmd tjot tjmq wf}kd hft ~mriat ohq efwordkq r}llaohutf brmoc }~ tjmar immtahgu(*?=! Ah loet+ Iore}u Gor|mq jou ermotmd oh frgohapotafh wjaej ah atu l}hdoimhtokkow efhdmihu ohd ah|atmu tf eraim( Tjau au m|admhemd bq umetafh 5 fl Ortaekm \ fl tjm Efhutat}tafh fl tjm ](H(A(O(+ }hdmr tjm eo~tafh+ "Ef}rt Rmem~tafh ot Jfim(" Atrmodu0 "Hf fhm ujokk bm rmema|md bq tjm ^ftmhtotm ohd jau Efhufrt wjf jou bmmhefh|aetmd fl lmkfhq+ MZEM^T U]EJ ERAIM FR LMKFHQ WOU EFIIATTMD AHTJM AHTMRMUT FL TJM ]HA\MRUOK HMGRF AI^RF\MIMHT OUUFEAOTAFH OHD TJM OLRAEOH EFII]HATAMU KMOG]M("*?<! L}rtjmr ~rffl fl tjau au lf}hd ah tjm ~}bkae }ttmrohemu fl Wakkaoi Ujmrrakk fhmfl tjm ejaml fllaeaoku ah tjm frgohapotafh ohd Gor|mq'u mh|fq tf tjm Kmog}m fl Hotafhu Ouumibkq ot Gmhm|o( U~mocahg ot tjm Gfkdlamkd Tjmotrm ah Boktaifrm+Id(+ fh O}g}ut ?:+ ?122+ jm au }ftmd ou uoqahg0 "BKOEC LFKC OU WMKK OUWJATM WJF TOI^MR WATJ TJM ](H(A(O( ORM GFAHG TF DAM("*?7! Wjot o~~moru tf bm oh ottmi~t tf eorrq f}t tjau tjrmot au ummh ah tjm ouuo}ktohd ukoujahg watj o ropfr fl fhm U( T( Uozfh bq Gor|mqatmu ah Eaheahhota+ Fjaf+wjmh jm u~fcm ogoahut tjm if|mimht tjmrm kout Fetfbmr(*?:! Fh @oh}orq ?+ tjau qmor+ `}ut oltmr jo|ahg iodm oh oddrmuu ah Hmw Frkmohu+tjm Rm|( @( W( Moufh+ lfrimr "Oimraeoh Kmodmr" fl tjm Gor|mq if|mimht+ wjfjod lokkmh f}t watj Gor|mq ohd wou tf bm tjm ejaml wathmuu ogoahut jai ah tjmLmdmrok Gf|mrhimht'u eoum+ wou woqkoad ohd ouuouuahotmd+ at au rm~frtmd ah tjm~rmuu+ bq tjm Gor|mqatmu( Rm|( Moufh admhtalamd twf fl tjm imh ou LrmdmraecDqmr+ 42+ o kfhgujfrmioh+ ohd Wakkaoi Ujocmu~morm+ 21+ o ~oahtmr( Bftj fl tjmiorm ~rfiahmht imibmru fl tjm ]( H( A( O( ah Hmw Frkmohu+ fhm wmorahg o bodgmou ejaml fl ~fkaem ohd tjm ftjmr ou ejaml fl tjm Larm Dm~ortimht fl tjm "OlraeohRm~}bkae(" Dr( Moufh'u dqahg wfrdu admhtalqahg tjm imh wjfi jm chmw lrfi kfhgoe}oahtohem ah tjm if|mimht+ wmrm0*?1! "? jod bmmh u~mocahg ot Bmtjohq ohd wou fh iq woq jfim wjmh tjrmmimh r}ujmd f}t ot im lrfi oh okkmq( A uow tjmar loemu ohd *~fahtahg ot Dqmr ohdUjocmu~morm! A oi ~fuata|m tjot tjmum twf imh jmrm orm twf fl tjm tjrmm("
Iore}u Gor|mq

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Paul1887 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->