Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Honeysuckle Rose

Honeysuckle Rose

Ratings: (0)|Views: 174|Likes:
Published by jgailloreto
Written for Jazz String Quintet arranged by Jim Gailloreto


Written for Jazz String Quintet arranged by Jim Gailloreto

Scored for:

Cello
Soprano Saxophone
Written for Jazz String Quintet arranged by Jim Gailloreto


Written for Jazz String Quintet arranged by Jim Gailloreto

Scored for:

Cello
Soprano Saxophone

More info:

Published by: jgailloreto on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

 
&?bbc        c        
 
œ
 
œ
œœ˙œœœœœ.œb.
 
œ>œ
3
f
f
q »
132
 
 (playfull)
˙Œ J
 
œ˙Ópœœœœ œ
 
œœnœœœ.
 
œJ
 
œpœœœœ œœ œœœœ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.&?bb43434646Ÿ~~~~~~~  
 
œœ œœœbœœœ
5
œn.œ.
 
œ.
 
œ.
 
œ.
 
œ.
 
œb.
 
œ.
 
œb.œb.
3
 
œ^œv˙J
 
œ-.œjœb
 
œb-j
 
œbkff˙Œœœœœj
 
œœb-jœnkœœ.œ.œn.œ.pp
 
œŒ J
 
œœ.œ.œ.œb.œb.œ.&?bb4646c        c        
 
œ œbœœn œbœ œb œnœœœbœbœn œbœn œU"
3333
9
J
 
œ>œJ
 
œ>œœ>
 
œœ>
 
œ
 
œU"ffJ
 
œn œbœœ
 
œ>j
 
œœœœœ œbŒP ßP
{10}
&?bb
 
œ
 
œœœjœœJ
 
œ>
11
œ.œ.œ.œ.œ œn
 
œœ
 
œ
 
œ
3
p fF
 
œ
 
œb.
 
œ.
 
œn.œœœ œbœ>œœœ>
 
œb.
 
œ.
 
œb.
 
œ.
 
œ.
 
œ.œn.f p˙Œ
 
œœœœœb.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œ.œœbŒFf
Honeysuckle Rose
for my wife
Score
Composer Thomas (Fats) Wallerarranger Jim Gailloreto
 
&?bb.
 
œ^œ
 
œ^˙
14
jœ œjœ œ œœf
pizz.
 
˙œœœœjœn
 
œJ
 
œ œbJ
 
œœœn ˙ œbœb œnœbjœ
 
œJ
 
œœ.˙ŒjœœjœœŒpp&?bb.
 
œJ
 
œ œœœœ
 
œb
18
œ>
 
œ
 
œ
 
œ
 
œ>
 
œ
 
œ
 
œpF
arco
{18}
œœ œ œ# œnœ.œb œn œb œœbœb>œ œ œ œn>œ œ œœœœœb.œ œœœn
 
œn œœœnœŒ œ
 
œ
 
œœ
 
œœ&?bb.
 
œbjœœb œnœœ
21
J
 
œb>œœ.
 
œJ
 
œpjœb
 
œbJ
 
œœjœœn
 
œŒ
 
œ
 
œŒ.
 
œnJ
 
œœbœœœnJ
 
œœb
 
œŒœn
 
œnŒŒœœ# œœœœŒ
 
œœ-œœ-œœ
 
œœ-œœ-
 
œœ.ffjœ>œœ œŒJ
 
œœœb>œœ
 
œœ
 
œœŒ&?bb4545
 
œ>
 
œœœJ
 
œœ>œ
26
Œ
 
œ>œœ.œ.œ.œb.f pf
{26}
œœœœ>J
 
œœœJ
 
œb.œbœbœœ
 
œn.œn.pœ>œnœœœœ>œœnœœnJ
 
œbŒœ.œn.
Poco Accel.
&?bb4545c        c        
 
jœŒœœœnœŒ
29
J
 
œnŒœ
 
œœœŒƒ
sub.
pƒ
sub.
p
[a\ \t\e\m\p\o 
œjœ˙jœœbjœœŒ
 
œœP
pizz.
P.˙œJ
 
œœŒ˙˙
arco
˙œœœœwwœjœ˙jœœbjœœŒ
 
œœ
pizz.
page- 2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->