Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ao No Exorcist - IiMuRoYa-$. Feat 4th-Mov.- N-Tone

Ao No Exorcist - IiMuRoYa-$. Feat 4th-Mov.- N-Tone

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:
IiMuRoYa-$. Feat 4th-Mov.: N-tone
4 ‰ œ #œ œ œ œ œ ˙ &4
rubato

œ #œ œ œ œ bœ œ œ. J ‰ w b ww œ ˙.
nw w nw w
a tempo

œ #œ œ œ œ bœ œ œ. J ‰ w w w bb˙ ˙ b˙ ˙ ˙ ˙ ˙ bb˙ ˙ ˙ b˙ ˙

Hiroyuki Sawano

Piano

4

&

˙.

?4 w 4 ° œ

Pno.

w ? b ww
9

gg b b b ww ggg b w w

bœ œ bœ œ œ bœ œ œ .

accel.

& w w ? w

œ #œ œ b˙ œ œ œ b ˙ .. ˙ œ. ˙ b˙ bb˙ ˙

bœ ˙. J bœ œ J

bœ œ œ #œ œ bœ œ œ. J ˙. ˙ .. ˙
3

œ bœ œ œ b ˙ .. ˙

Pno.

œ

˙ .. ˙
U

œ

14

& ?

b˙. œ bb˙ ˙ ˙

bœ. œ œ bœ bœ œ b ˙ ... ˙ ˙ ˙. œ

Pno.
IiMuRoYa-$. Feat 4th-Mov.: N-tone
4 ‰ œ #œ œ œ œ œ ˙ &4
rubato

œ #œ œ œ œ bœ œ œ. J ‰ w b ww œ ˙.
nw w nw w
a tempo

œ #œ œ œ œ bœ œ œ. J ‰ w w w bb˙ ˙ b˙ ˙ ˙ ˙ ˙ bb˙ ˙ ˙ b˙ ˙

Hiroyuki Sawano

Piano

4

&

˙.

?4 w 4 ° œ

Pno.

w ? b ww
9

gg b b b ww ggg b w w

bœ œ bœ œ œ bœ œ œ .

accel.

& w w ? w

œ #œ œ b˙ œ œ œ b ˙ .. ˙ œ. ˙ b˙ bb˙ ˙

bœ ˙. J bœ œ J

bœ œ œ #œ œ bœ œ œ. J ˙. ˙ .. ˙
3

œ bœ œ œ b ˙ .. ˙

Pno.

œ

˙ .. ˙
U

œ

14

& ?

b˙. œ bb˙ ˙ ˙

bœ. œ œ bœ bœ œ b ˙ ... ˙ ˙ ˙. œ

Pno.

More info:

Published by: Catalina Toro Villegas on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2012

pdf

text

original

 
&?4444
Piano
 
œœ#œœœœ
 
˙w°
rubato
œœ#œœœ
 
œbJ
 
œ.œwwwbœœ#œœœœbJ
 
œ.œwww&?
Pno.
.
 
˙œwwwbœbœœœbœœ.
 
œbœwwwwbbbbggggg
accel.
œ.˙wwww
a tempo
˙˙bb˙˙˙b˙˙˙˙˙bb˙b˙&?
Pno.
 
wwwœœ#
 
œ˙bJ
 
œbœ..˙˙b.˙ œ œœ#œ
 3
œb..
 
˙˙œbœ.œJ
 
œbœ..˙˙.˙ œ
 
œbœœ
 
œ..˙˙b&?
Pno.
.
 
˙bœœ˙˙˙bbœ.œ˙J
 
œ˙b˙˙bb.œb œ
 
œ
 
œbœbœ...˙˙˙b˙˙œœœœbbgggggggggggœœœ
U
˙bœœngggœbßœœ#œœb.
 
œœœ#œ
 
˙˙˙&?
Pno.
 
œbœœ.œ œœ...
 
˙˙˙.˙b œ
 
œ
 
œbœœbb˙˙.˙ œ
 
œ
 
œbœ
 
œœœb˙˙˙œœœœœbœœœœœ
 
œb...˙˙˙b
accel.
IiMuRoYa-$. Feat 4th-Mov.: N-tone
Hiroyuki Sawano491419
nn
 
&?
Pno.
 
œœœœggggggggggg
 
œœœbœœœ
 
œœœbM
 
œœœœ...˙˙˙gggg
agitato
œœb
 
œ
 
œœœb
 
œœœœœœ
 
œœœ
 
œœœœœœb
 
œwwwbgggggggggggœœbœb..œœ˙www&?
Pno.
..
 
˙˙b.œbœbŒœœbœœœœœœœb
 
œwœœœ#œœbœ
 
œœœœœ
 3
˙Ó˙œb.œ.
 
œ˙b˙˙˙˙bb&?
Pno.
Ó.
 
œœœbbœ
 
œbœœbœ
 
œœœœbœœ
 
œœœœ
 
œ œœbœb
 
œœœbœœ
 3
a tempo
 
œbœœœwwwwgggggg&?
Pno.
 
wwwww˙˙bœœœbœœœœ˙˙œbœœbœœœœ˙b˙bœbœœœbbœœœœœœŒœbœœœœœœœœœœœœ&?
Pno.
 
˙.œ œœœœ
 4
 
œœœbœœœœwœbœœb ˙˙œ-œb-œ-œ-˙˙b˙˙˙
rit.
œœ
 
œ
 
œ.œbw
a tempo
œb
 
œb
 
œ.œbœ
 
œ
 
w
2IiMuRoYa-$. Feat 4th-Mov.: N-tone2326293237
8va

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->