Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kekuatan Standard Sekolah Rendah

Kekuatan Standard Sekolah Rendah

Ratings:
(0)
|Views: 319|Likes:
Published by sispunk

More info:

Published by: sispunk on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

 
KEKUATAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) BERBANDINGKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR)
Menurut Ornstein dan Hunkin (1988), kurikulum merupakan satu rancangantindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapaimatlamat yang dihajati. Kamus Dewan edisi keempat pula mentakrifkan kurikulumsebagai skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran di sekolah atau senaraikesemua mata pelajaran di sekolah. Di sini kita dapat melihat daripada segi makna danistilah kurikulum daripada pendapat yang berbeza namun membawa satu penyampaianmaklumat yang sama iaitu kurikulum ialah ilmu pengetahuan dalam satu isi kandunganbagi membantu guru mengajar kumpulan murid tertentu untuk mencapai satu garisanobjektif yang jelas. Melihat kepada Akta pendidikan 1996 menyatakan kurikulummerupakan satu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatankokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsurkebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang muriddengan sepenuhnya daripada segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untukmenyampaikan pengetahuan.Oleh sebab itu, transformasi kurikulum berlaku sehingga pada hari ini kurikulumstandard sekolah rendah yang diperkenalkan merupakan yang terkini di dalam negarakita Malaysia. Transformasi yang berlaku berikutan perkembangan arus pemodenandan globalisasi sentiasa bergerak dengan itu kurikukulum perlu diubah suai selaridengan pengetahuan semasa. KSSR yang diperkenalkan kini sudah mula dilaksanakandi semua sekolah rendah melibatkan murid Tahun Satu pada awal sesi persekolahan2011. Pembangunan kurikulum merupakan satu proses yang dinamik dan berterusanserta semestinya mempunyai kekuatan yang tersendiri berbanding kurikulum yangdiwujudkan sebelum ini iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). KurikulumStandard Sekolah Rendah (KSSR) merupakan satu bentuk perubahan holistik iaituperubahan kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk,organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan danpengurusan kurikulum di sekolah.
 
 
KSSR adalah reka bentuk kurikulum berteraskan enam elemen iaitu komunikasi,kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains danteknologi serta keterampilan diri. Keseluruhan tunjang yang digarap di dalam KSSRbegitu holistic dan sempurna dalam menyemai semangat menguasai ilmu pengetahuan,kemahiran dan kompetensi menerap nilai. Elemen yang di nyatakan di dalam KSSRlebih menyeluruh jika di bandingkan dengan KBSR. Kekuatan KSSR dilihat melebihiKBSR yang merupakan satu reka bentuk kurikulum yang berasaskan hanya tiga bidangiaitu komunikasi, manusia dan alam sekelilingnya dan perkembangan diri individu.Kekuatan yang lain merupakan KSSR menitik beratkan kemahiran 4M iaitumenulis, mengira, membaca dan menaakul. Kemahiran penaakulan ditambah dalamkurikulum baru berbanding KBSR kerana kemahiran penaakulan ini penting pada hariini yang serba moden dan canggih ini. Kemahiran ini bagi membantu pelajar membuatpertimbangan dan juga mengembangkan kapasiti pemikiran mereka.
 
Penaakulan ialahmengembangkan fikiran, membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakanakal yang logik. Sebagai contoh, penaakulan dalam mata pelajaran sains bukan hanyamemerlukan pelajar menguasai konsep sains semata mata, tetapi mereka perlu berfikirsecara mendalam iaitu kreatif dan kritis terhadap sesuatu konsep tersebut. Inimerupakan satu perubahan yang berlaku dalam struktur KSSR yang penekanannyalebih luas berbanding pendekatan di dalam KBSR.
 
Daripada segi pentaksiran pula, KSSR melakukan transforamasi drastik kepadapentaksiran formatif. Pentaksiran formatif berasakan sekolah dijalankan secaraberterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian pelajar dalampembelajaran. Terdapat tiga jenis pentaksiran iaitu pentaksiran kendiri, rakan sebayadan kumpulan. Berbanding KBSR dahulunya menggunakan pentaksiran sumatif.Dalam KSSR, pentaksiran formatif yang berasaskan sekolah dijalankan secaraberterusan. Hal ini untuk memantau perkembangan dan pencapaian pelajar dalampembelajaran. Segala perkembangan murid dapat dipantau apabila hasil kerja merekatermasuk ujian dan peperiksaan disimpan di dalam portfolio pelajar. Dokumen ini
 
merekodkan kegiatan dan pencapaian murid sepanjang sesi persekolahannya untukrujukan guru dan ibu bapa. Dengan ini, ia membolehkan semua pihak termasuk ibubapa menilai perkembangan pembelajaran anak dengan tepat, selain mengesankekuatan atau kelemahan murid secara berterusan serta mengenal pasti bakat danminat murid. Di sinilah terletaknya salah satu kekuatan KSSR di mana penilaian secaraberterusan ke atas pelajar dilaksanakan dan ia membolehkan guru menilai muriddengan lebih berkesan menerusi standard prestasi yang berupaya menentukan tahappenguasaan mereka pada peringkat-peringkat tertentu di dalam pembelajaran.Kurikulum baru ini turut memperkenalkan mata pelajaran baru yang bermanfaatkepada murid-murid. Antara elemen baru yang dimasukkan dalam KSSR ialahPendidikan Kesihatan, Reproduktif dan Sosial dalam subjek Pendidikan Kesihatan.Melalui subjek ini, murid-murid akan diberi pendedahan awal mengenai perkembanganmanusia, perhubungan, perkahwinan dan kekeluargaan, kemahiran kendiri, kesihatandan tingkah laku seksual serta masyarakat dan budaya. Dalam pendidikan kesihatanditerapkan elemen perkembangan manusia yang bermaksud pendedahan mengenaipengetahuan sistem reproduktif manusia manakala perhubungan iaitu social yangmendedahkan sifat kasih sayang dan persahabatan. Pendedahan awal seperti ini perlubagi perkembangan mental kanak-kanak agar mereka membesar dengan pengetahuanpenting yang diperlukan dan seterusnya mampu menghindari mereka daripada gejalasocial. Selain itu, mata pelajaran baru yang diperkenalkan kepada murid-murid ialahmata pelajaran sejarah. Subjek sejarah dapat mendidik jiwa murid-murid dengansemangat patriotik dan kenegaraan. Secara tidak langsung akan melahirkan insan yangsentiasa cinta dan setia akan tanah air. Murid-murid turut diberi pendedahan awaltentang sejarah yang berlaku di negara kita dengan harapan semangat kekitaan dansemangat patriotik dapat disemai dalam diri murid-murid.. Murid-murid akan menjadiindividu yang lebih menghargai jasa dan pengorbanan tokoh-tokoh pejuang tanah airdulu serta sentiasa berusaha menjaga dan mempertahankan keharmonian dankesejahteraan negara ini.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
William Liu liked this
gkum80 liked this
Noorazian Noordin liked this
Juju Juliyana liked this
Casillas Tan liked this
Shu Pyng Loo liked this
Mohd Salleh Ramli liked this
Tj Yong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->