Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glossary of Terms in Monitoring , Evaluation and Results Based Management

Glossary of Terms in Monitoring , Evaluation and Results Based Management

Ratings:
(0)
|Views: 12|Likes:
Các Thuật Ngữ trong theo dõi, đánh giá và quản lý dựa trên kết quả
Các Thuật Ngữ trong theo dõi, đánh giá và quản lý dựa trên kết quả

More info:

Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

 
CAÙC THUAÄT NGÖÕ TRONGTHEO DOÕI, ÑAÙNH GIAÙ VAØQUAÛN LYÙ DÖÏA TREÂN KEÁT QUAÛ
GLOSSARY OF TERMS INMONITORING, EVALUATION ANDRESULTS BASED MANAGEMENT
HaøNoäi, 2008
 
UNFPA, the United Nations Population Fund, is an internationaldevelopment agency that promotes the right of every woman, man andchild to enjoy a life of health and equal opportunity. UNFPA supportscountries in using population data for policies and programmes to reduce poverty and to ensure that every pregnancy is wanted, every birth is safe,every young person is free of HIV/AIDS, and every girl and woman istreated with dignity and respect.UNFPA, Qu
dân s
Liên h
ợ 
 p qu
c, m
t t
ch
c phát tri
n qu
c t
ế
,
đ
angho
t
độ
ng nh
m thúc
đẩ
y quy
n cho m
i ph
n
, nam gi
ớ 
i và tr 
em
đề
u
đượ 
c m
t cu
c s
ng d
i dào s
c kh
e và có c
ơ 
h
i bình
đẳ
ng.UNFPA
đ
ang h
tr 
ợ 
các n
ướ 
c trong vi
c s
d
ng s
li
u dân s
 
để
xâyd
ng chính sách và ch
ươ 
ng trình nh
m xoá
đ
ói gi
m nghèo và
đả
m b
o
ng m
i ph
n
 
đề
u có thai theo ý mu
n, tr 
em
đề
u
đượ 
c sinh ra antoàn, thanh thi
ế
u niên
đề
u không m
c ph
i HIV/AIDS, tr 
em gái c
ũ
ngnh
ư
ph
n
 
đề
u
đượ 
c
đố
i x
bình
đẳ
ng và tôn tr 
ng
 
3
L
ờ 
i nói
đầ
u
 Ngày càng có thêm các thu
t ng
trong l
 ĩ 
nh v
c qu
n lý, th
c hi
n, theo dõi,
đ
ánh giá ch
ươ 
ng trình, d
án. Trong m
t s
tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p, các thu
t ng
này ch
là di
n gi
i l
i. M
t s
tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p khác thì
đư
a ra các khái ni
m chuyên mônhoàn toàn m
ớ 
i. M
t s
thu
t ng
tuy t
ng
đượ 
c s
d
ng ph
bi
ế
n trong ngônng
hàng ngày song v
n còn t
ươ 
ng
đố
i khó hi
u. M
t s
khác
đượ 
c s
d
ng
ng rãi b
ng ti
ế
ng qu
c ng
ho
c b
ng ti
ế
ng Anh nguyên b
n nh
ư
ng c
ũ
ngch
ư
a
đượ 
c hi
u
đ
úng ngh
 ĩ 
a. Nhi
u thu
t ng
m
c dù
đ
ã tr 
ở 
thành quen thu
cnh
ư
ng khó có th
d
ch ra m
i th
ti
ế
ng.M
c
đ
ích c
a vi
c ra
đờ 
i cu
n thu
t ng
này là giúp các
đồ
ng nghi
 p gi
m b
ớ 
tcác khó kh
ă
n trong phiên gi
i ng
, ngh
 ĩ 
a. Cu
n thu
t ng
c
ũ
ng s
góp ph
nnâng cao ch
t l
ượ 
ng
đ
ào t
o, th
c hi
n, theo dõi,
đ
ánh giá và qu
n lý ch
ươ 
ngtrình do UNFPA tài tr 
ợ 
.
Để
góp ph
n phiên gi
i chính xác và có cùng chung cách hi
u v
các thu
t ng
qu
c t
ế
, V
ă
n phòng UNFPA
đ
ã l
a ch
n và d
ch sang ti
ế
ng Vi
t m
t s
thu
tng
chính (c
a UNFPA, UNDP, UNICEF, UNDG, OECD/DAC, WB và m
ts
t
ch
c khác)
đượ 
c các cán b
qu
n lý ch
ươ 
ng trình d
án và các chuyêngia theo dõi,
đ
ánh giá s
d
ng. Các thu
t ng
 
đượ 
c trình bày song ng
Anh-Vi
t, theo trình t
ch
cái c
a t
/thu
t ng
ti
ế
ng Anh.Xin
độ
c gi
l
ư
u ý do là các t
, thu
t ng
thu
t nên không tránh kh
i vi
c phiên gi
i ch
ư
a ch
n v
n
đ
úng hoàn toàn ng
ngh
 ĩ 
a trong ti
ế
ng Vi
t. Vì v
y v
nmong nh
n
đượ 
c s
 
đ
óng góp ý ki
ế
n c
a
độ
c gi
 
để
giúp chúng tôi nâng caoch
t l
ượ 
ng l
n tái b
n ti
ế
 p theo.Ian HowieTr 
ưở 
ng
đạ
i di
nQu
Dân s
Liên h
ợ 
 p qu
c t
i Vi
t Nam

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
BluePlanetEarth liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->