Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hành Trạng Đại Sư Milarepa

Hành Trạng Đại Sư Milarepa

Ratings: (0)|Views: 324|Likes:

More info:

Categories:Types, Reviews, Book
Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/31/2012

pdf

text

original

 
 1
HÀNH GI
V
 Ĩ 
 
ĐẠ
I NH
T C
A TÂY T
NG CÓ TH
D
 YTA
Đ
I
U GÌ V
CU
C
ĐỜ
I
Đạ
i Hành gi
Tây T
ng Milarepa
Tên ngài là Milarepa và ngài là m
t k
sát nhân.
Th
a
đầ
u
đờ
i c
a v
hành gi
 v
 ĩ 
 
đạ
i ng
ườ
i Tây T
ng này
đ
ã b
t
n th
ươ
ng b
i s
b
o l
c, thù h
n và sân h
n.Nh
ư
ng m
i khi nh
c
đế
n tên ngài,
đ
ôi m
t c
a m
i ng
ườ
i Tây T
ng s
 
ướ
t
đẫ
mnh
ng gi
t l
sùng m
và h
l
c. Cu
c
đờ
i c
a Milarepa là m
t câu chuy
n v
s
 chuy
n hóa.
Đ
ây là m
t ng
ườ
i
đ
ã nh
n ra nh
ng l
i l
m, sai sót c
a mình và
đ
ãxoay chuy
n cu
c
đờ
i mình.
Đ
ây là m
t ng
ườ
i
đ
ã tr 
thành m
t yogi (hành gi
)v
 ĩ 
 
đạ
i nh
t mà th
ế
gi
i t
ng nhìn th
y.
Milarepa là ai?
K
sát nhân
Milarepa sinh n
ă
m 1052 trong m
t gia
đ
ình giàu có
x
tuy
ế
t Tây T
ng. Changài m
t khi ngài còn nh
và b
i không có ng
ườ
i cai qu
n
đ
i
n trang, chú thímngài
đ
ã chi
ế
m
đ
o
t toàn b
di s
n c
a ngài. Tràn ng
p s
gi
n d
và c
ă
m thù,chàng thanh niên Milarepa
đ
i h
c huy
n thu
t và nhanh chóng tr 
v
 
để
gi
ế
t h
inh
ng k
hãm h
i gia
đ
ình mình. Trong th
c t
ế
, ng
ườ
i ta nói r 
ng v
i s
c
ă
mthù, Milarepa sân h
n t
i n
i
đ
ã gi
ế
t ch
ế
t 35 ng
ườ
i trong ngôi làng c
a chú ngàitrong
đ
êm ph
c h
n.
 
 2
G
p g
 
Đạ
o s
ư
 
Không lâu sau nh
ng s
ki
n kh
ng khi
ế
p
đ
ó, cu
c
đờ
i c
a Milarepa b
t
đầ
u v
 tan thành t
ng m
nh. Ngài
đ
ã
đ
i t
i m
t ch
n vô cùng t
ă
m t
i và ngài nh
n th
cth
t sâu xa r 
ng cu
c
đờ
i ngài hóa ra hoàn toàn l
m l
c. Ngài x
u h
v
conng
ườ
i mình và nh
ng gì ngài
đ
ã làm cho gia
đ
ình ngài. Ngài nh
n th
c
đượ
c l
il
m tr 
m tr 
ng ngài
đ
ã ph
m.Vì th
ế
ngài b
t
đầ
u làm nh
ng
đ
i
u t
t lành. Trong quá trình chu
c l
i l
i l
m,Milarepa g
p
Đạ
o s
ư
Marpa, v
Th
y
đ
ã mang toàn b
Ph
t pháp t
 
 Ấ
n
Độ
v
 Tây T
ng.
Để
 
đư
a v
Tây T
ng nh
ng giáo lý này, Marpa
đ
ã ph
i ch
u
đự
ngnh
ng gian kh
l
n lao và ng
ườ
i ta nói r 
ng không có Marpa thì Ph
t giáo s
 không t
n t
i
x
tuy
ế
t.Giây phút Milarepa nhìn th
y Marpa l
n
đầ
u tiên th
t là k
di
u. Truy
n thuy
ế
t k
 l
i
ng Marpa
ngoài
đồ
ng, bên m
t con
đườ
ng, ngài u
ng m
t ly r 
ượ
u Milarepa
đ
i ngang qua m
t ngài. Tho
t
đầ
u khi Milarepa v
a nhìn th
y Marpa,toàn th
th
ế
gi
i t
 ĩ 
nh l
ng và lông tóc sau c
ngài d
ng
đứ
ng lên. Milarepakhông bi
ế
t ng
ườ
i
đ
àn ông
đ
ó là ai nh
ư
ng b
i m
i n
i k
ế
t m
nh m
t
nh
ng
đờ
iquá kh
, ng
ườ
i ta nói r 
ng ch
nhìn th
y Marpa là Milarepa
đ
ã kinh nghi
m m
ttr 
ng thái thi
n
đị
nh sâu xa.
Marpa bu
c Milarepa ph
i ch
u nh
ng gian kh
l
n lao
Ng
n tháp cu
i cùng c
a Milarepa
qu
n Lhodrak (Tây T
ng), phía b
c biên gi
iBhutan.
 
 3
Milarepa
đ
ã tu h
c v
i nhi
u
Đạ
o s
ư
Ph
t giáo nh
ư
ng d
ườ
ng nh
ư
không v
Th
ynào có th
giúp
đỡ
 
đượ
c ngài. Trong trái tim c
a ngài, ngài bi
ế
t ngài ph
i tu h
cv
i Marpa. Vì th
ế
ngài quay tr 
l
i
để
h
i Marpa và kh
n c
u v
Th
y này giúp
đỡ
 nh
ư
ng Marpa ch
qu
m
ng và
đ
u
i ngài
đ
i. M
i l
n Milarepa th
nh c
u giáo lý thìMarpa ch
gi
n d
,
đ
ánh
đậ
p và t
ng c
ngài ra ngoài. M
c dù v
y, cu
i cùngMarpa nh
ượ
ng b
đ
i t
i m
t th
a thu
n v
i Milarepa:“Hãy xây cho ta m
t ng
n tháp l
n và ta s
d
y Pháp cho ng
ươ
i,” Marpa nói.Vì th
ế
Milarepa b
t
đầ
u làm vi
c. Ngài thâu th
p nh
ng viên
đ
á, các t
ng
đ
á vàg
t
kh
p m
i n
ơ
i. Sau nhi
u tu
n làm vi
c ki
t l
c, Milarepa tr 
v
g
p Marpavà nói v
i v
Th
y r 
ng ng
n tháp
đ
ã hoàn t
t. Marpa t
i ki
m tra công vi
c vàkhi nhìn th
y ng
n tháp, Marpa b
t
đầ
u ch
i m
ng Milarepa, nói r 
ng Milarepa
đ
ã làm sai hoàn toàn và ph
i b
t
đầ
u l
i!S
vi
c này di
n ra chín l
n n
a.Ng
n tháp cu
i cùng mà Milarepa xây d
ng cao chín t
ng và ph
i m
t nhi
utháng
để
hoàn t
t. Xin nh
ng vi
c này x
y ra tr 
ướ
c khi có xe h
ơ
i, c
n tr 
c vàmáy tr 
n xi m
ă
ng. Công vi
c này làm Milarepa b
th
ươ
ng và ng
ườ
i ta nói r 
ngl
ư
ng ngài
đầ
y nh
ng v
ế
t th
ươ
ng l
loét và gi
 
đ
ây ngài thành m
t ng
ườ
i gù l
ư
ngb
i ph
i vác nh
ng t
ng
đ
á. Nh
ư
ng ngài
đ
ã th
c hi
n
đ
i
u Marpa yêu c
u và s
 hi
ế
n dâng c
a ngài
đố
i v
i Th
y Marpa không bao gi
lay chuy
n. Ngài vô cùngkhao khát giáo lý.Khi ng
n tháp sau cùng
đượ
c xây d
ng xong, Milarepa ng
n ng
i tr 
v
nhà c
aMarpa, n
ơ
i v
Th
y
đ
ang ban các giáo lý cao c
p cho vài hành gi
khác. Milarepaph
ph
c d
ướ
i chân Th
y và c
u xin giáo lý. Nh
ư
ng c
ũ
ng nh
ư
th
ườ
ng l
, Marpab
o Milarepa hãy ra kh
i n
ơ
i
đ
ó.Hoàn toàn tuy
t v
ng, Milarepa quy
ế
t
đị
nh t
v
n. Trong quá kh
, ngài
đ
ã gi
ế
tch
ế
t 35 ng
ườ
i và không có giáo lý c
a
Đứ
c Ph
t, ngài c
m th
y không th
làmnh
ng
đ
i
u
đ
úng
đắ
n và không có cách nào
để
mang l
i l
i ích cho nh
ng ng
ườ
i
đ
ã ch
ế
t
đ
ó. Vì th
ế
ngài treo m
t s
i th
ng trên cây và tròng giây quanh c
. Ngàihít m
t h
ơ
i th
t sâu và d
c h
ế
t ngh
l
c, và ngay khi ngài s
p b
ướ
c vào cái ch
ế
tthì Marpa t
i g
n và nói gi
 
đ
ây Milarepa
đ
ã s
n sàng
đượ
c nh
n nh
ng giáo lýt
i th
ượ
ng c
a Ph
t giáo. Th
y Marpa
đ
ã ch
p nh
n ngài là
đệ
t
.Ng
ườ
i ta nói r 
ng Marpa b
t Milarepa ph
i ch
u nh
ng gian kh
này
để
giúpMilarepa t
nh hóa ác nghi
p và khi
ế
n ngài tr 
thành m
t bình ch
a (pháp khí)thích h
p
đố
i v
i các giáo lý. Không có nh
ng gian kh
này, tâm th
c c
aMilarepa s
không
đượ
c chu
n b
và ngài s
tu t
p không ti
ế
n b
do b
i nh
ngác h
nh tr 
m tr 
ng c
a ngài trong quá kh
. Nh
trí tu
, Marpa bi
ế
t r 
ng nh
ngcông vi
c kh
nh
c s
làm l
i l
c cho Milarepa và giúp cho tân hành gi
này ti
ế
nb
nhanh chóng trên con
đườ
ng.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->