Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài tập - CO2

Bài tập - CO2

Ratings: (0)|Views: 870 |Likes:
Published by binbon249

More info:

Published by: binbon249 on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2013

pdf

text

original

 
BÀI TOÁN CO
2
VÀ DUNG DỊCH KIỀMCâu 1:
Cho a mol CO
2
hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Dung dịch thu được có giá trị pH:
A.
> 7
B.
< 7
C.
Không xác định.
D.
= 7
Câu 2
. Cho hỗn hợp khí gồm CO
2
và SO
2
vào dung dịch NaOH thì thu được tối đa 3 muối. 3 muối đó là:
A.
Na
2
SO
3
, NaHSO
3
, Na
2
CO
3
 
B.
Na
2
SO
3
, Na
2
CO
3
, NaHCO
3
 
C.
Na
2
SO
3
, NaHSO
3
, NaHCO
3
 
D.
Không phải tối đa 3 muối mà là 4 muối
Câu 3.
Hấp thụ SO
2
vào dung dịch NaOH thu được dung dịch X. Dung dịch X vừa có khả năng tác dụng với dung dịch NaOHvừa có khả năng tác dụng với dung dịch BaCl
2
. Vậy X chứa:
A.
 NaHSO
3
, Na
2
SO
3
B.
Na
2
SO
3
, NaOH
C.
NaHSO
3
, SO
2
 
D.
 Na
2
SO
3
Câu 4.
Sục 3,36 lít CO
2
(đktc) vào 200 ml dung dịch Ba(OH)
2
0,4M. Tính khối lượng kết tủa thu được.
A.
1,97 gam
B.
3,94 gam
C.
9,85 gam
D.
7,88 gam .
Câu 5:
Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)
2
0,1M. Sục 7,168lít khí CO
2
(đktc) vào 1 lít dung dịch X thì khối lượng kếttủa thu được là
A.
15,76 gam.
B.
7,88 gam.
C.
19,7 gam.
D.
10 gam.
Câu 6
: Hấp thụ hoàn toàn 8,96 lít CO
2
(đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 2M và Ca(OH)
2
0,5M thu được dung dịch X.Dung dịch X chứa chất tan là
A
.
2
CO
3
 
B
. Ca(HCO
3
)
2
 
C
. KHCO
3
2
CO
3
 
D
. KHCO
3
và Ca(HCO
3
)
2
 
Câu 7 :
Dung dịch A chứa NaOH 1M và Ca(OH)
2
0,25M. Sục 2,24 lít (đktc) khí CO
2
vào 100 ml dung dịch A ta thu được mộtkết tủa có khối lượng :
A
. 10 g.
B
. 5 g.
C
. 2,5 g.
D
. 15 g.
Câu 8.
Hấp thụ 4,48 lít (đktc) khí CO
2
vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,4M và KOH 0,2M thì thu được dung dịch X. Cho X tácdụng với 0,5 lít dung dịch Y gồm BaCl
2
0,3M và Ba(OH)
2
0,025M. Kết tủa thu được là
A.
19,700 gam.
B.
39,400 gam.
C.
24,625gam.
D.
32,013gam.
Câu 9
. Hấp thụ hoàn toàn 1,568 lít CO
2
(đktc) vào 500ml dung dịch NaOH 0,16M thu được dung dịch X. Thêm 250 ml dungdich Y gồm BaCl
2
0,16M và Ba(OH)
2
a mol/l vào dung dịch X thu được 3,94 gam kết tủa và dung dịch Z. Tính a?
A.
0,02M
B.
0,04M
C.
0,03M
D.
0,015M
Câu 10:
Cho 4,48 lít CO
2
(ở đktc) hấp thụ hết vào 500ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)
2
0,2M và NaOH 0,1M. Khối lượng kết tủathu được là
A.
9,85 g.
B.
15,2 g.
C.
19,7 g.
D.
20,4 g.
Câu 11.
Sục 3,36 lít khí CO
2
vào 200 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)
2
0,4M và NaOH 0,3M thu được kết tủa có khốilượng là :
A.
11,82 gam
B.
13,79 gam
C.
15,76 gam
D.
19,7 gam.
Câu 12.
 Nung 18,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại a tr2, thu được 9,6 gam chất rắn khí X. ợng khí Xsinh ra cho hấp thụ vào 150 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là:
A.
21,2 gam
B.
7,95 gam
C.
12,6 gam
D.
15,9 gam
Câu 13.
Sục 4,48 lít CO
2
(đktc) vào 200 ml dung dịch chứa Na
2
CO
3
0,5M và NaOH 0,75M thu được dung dịch X. Cho dungdịch BaCl
2
dư vào dung dịch X. Tính khối lượng kết tủa thu được?
A.
39,4 gam
B.
19,7 gam
C.
29,55 gam
D.
9,85 gam
Câu 14:
Cho a mol CO
2
hấp thụ hết vào dung dịch chứa b mol NaOH thu được dung dịch A, Cho BaCl
2
dư vào dung dịch A thuđược m(g) kết tủa. Nếu cho Ba(OH)
2
dư vào dung dịch A thu được m
1
(g) kết tủa ( m
m
1
). Tỉ số T = b/a có giá trị đúng là?
A.
T>0
B.
0<T<1
C.
T
2
D.
1<T<2
Câu 15.
Cho a mol CO
2
vào dd chứa b mol NaOH thu được dd X chứa hỗn hợp muối Na
2
CO
3
và NaHCO
3
. Cho dd CaCl
2
vào dd X thu được m gam kết tủa. Mối quan hệ giữa m, a, b là:
A.
m = 100 (b - a)
B.
m = 100(b - 2a)
C.
m = 100 (a - b)
D.
m = 50(2b - a)
Câu 16:
Cho 3,36 lít khí CO
2
(đktc) vào 400 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,25M và K 
2
CO
3
0,4M thu được dung dịch X. Chodung dịch BaCl
2
dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chấtrắn. Giá trị của m là:
A.
71,91.
B.
21,67.
C.
48,96.
D.
16,83.
Câu 17:
Cho 0,448 lít khí CO
2
(ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thuđược m gam kết tủa. Giá trị của m là
A.
1,182.
B.
3,940.
C.
1,970.
D.
2,364.
Câu 18:
 Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO
2
(ở đktc) vào 500 ml dd hỗn hợp gồm NaOH 0,34M và Ba(OH)
2
0,08M, sinh ra mgam kết tủa. Giá trị của m là
A.
11,82.
B.
7,88.
C.
17,73.
D.
9,85.
Câu 19:
Cho 0,336 lit SO
2
(đkc) pứ với 200ml dung dịch NaOH; thu được 1,67 g muối. Nồng độ dung dịch NaOH đem phảnứng là:
A.
0,15 M
B.
0,2
C.
0,01M
D.
0,1 M
 
Câu 20:
Dẫn 5,6 lít CO
2
(đktc) vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ aM, dung dịch thu được có khả năng tác dụng tốiđa 100ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là:
A.
2
B.
0,75
C.
0,125
D.
1,5
Câu 21.
Cho 0,56 lít khí CO
2
(đktc) trên hấp thụ hoàn toàn bởi 100ml dung dịch Ba(OH)
2
. Tính nồng độ mol/l dung dịchBa(OH)
2
để:a/ Thu được lượng kết tủa lớn nhất.
A.
0,1M
B.
0,15M
C.
0,20M
D
. 0,25M b/ Thu được 1,97 gam kết tủa.
A.
0,125M
B.
0,15M
C.
0,175M
D.
0,20M
Câu 22.
Sục từ từ khí 0,06 mol CO
2
vào dung dịch chứa
a
mol Ba(OH)
2
thu được
2b
mol kết tủa. Mặt khác khi sục
x
mol CO
2
cũng vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)
2
thì thu được
b
mol kết tủa. Xác định
a
trong các trường hợp saua/ Khi x = 0,08.
A.
0,04
B.
0,05
C.,
0,06
D.
0,07 b/ Khi x = 0,09
A.
0,04
B.
0,05
C.
0,06
D.
0,07c/ Khi x = 0,11
A.
0,04
B.
0,05
C.,
0,06
D.
0,07
Câu 23.
Cho 13,44 lít khí CO
2
(ở đktc) hấp thụ hết bởi 2,5 lít dung dịch KOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 20,0gam KHCO
3
. Tính nồng độ mol/l của dung dịch KOH?
A.
0,40M
B.
0,65M
C.
0,45M
D.
0,55M
Câu 24.
Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO
2
(ởđktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)
2
nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa.Giá trị của a là :
A.
0,06
B.
0,032
C.
0,04
D.
0,048
Câu 25:
Cho 2,24 lít CO
2
vào 20 lít dung dịchCa(OH)
2
, thu được 6 gam kết tủa .Nồng độ của dung dịch Ca(OH)
2
đã dùng là :
A.
0,003M
B.
0,0035M
C.
0,004M
D.
0,003M hoặc 0,004M
Câu 26.
: Sục V lít CO
2
(đktc) vào 400ml dung dịch Ba(OH)
2
0,5Msau phản ứng thu được 29,55 gam kết tủa. Xác định V
A.
3,36 và 5,6
B.
4,48
C.
3,36
D.
3,36 4,48
Câu 27:
Cho V lít khí CO
2
(đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch hỗn hợp KOH 1M và Ba(OH)
2
0,75M thu được27,58 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
A.
6,272 lít.
B.
8,064 lít
C.
8,512 lít.
D.
2,688 lít.
Câu 28.
Hấp thụ V lít CO
2
(đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1M, Ba(OH)
2
0,3M sau phản ứng thu được 7,88 gam kết tủa. Giátrị của V là:
A.
0,896 lít hoặc 4,928 lít
B.
0,896 lít hoặc 4,48 lít
C.
0,672 lít hoặc 7,84 lít
D.
0,672 lít hoặc 5,6 lít
Câu 29.
Sục từ từ khí CO
2
vào 100 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M, Ba(OH)
2
0,5M và BaCl
2
0,7M. Tính thể tích khíCO
2
cần sục vào (đktc) để kết tủa thu được là lớn nhất.
A
. V = 2,24 lít
B.
2,8 lít
C.
2,688 lít
D.
3,136 lít
Câu 30.
Cho V lít CO
2
(đktc) vào 2,0 lít dd Ca(OH)
2
0,1M thì thu được a gam kết tủa. Tách lấy kết tủa, đun nóng nước lọc thuthêm a gam kết tủa nữa. Vậy giá trị của V là:
A.
7,84
B.
4,48
C.
6,72
D.
5,60
Câu 31:
Hấp thụ V lit CO
2
(đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Khi cho CaCl
2
dư vào dung dịch Xđược kết tủa và dung dịch Y, đun nóng Y lại thấy có kết tủa xuất hiện. Giá trị của V là
A.
V
1,12
B.
2,24< V < 4,48
C.
1,12< V< 2,24
D.
4,48
V
Câu 32.
Sục khí CO
2
vào 100 ml dung dịch X chứa đồng thời Ba(OH)
2
0,5M và NaOH 0,8M. Xác định thể tích khí CO
2
(đktc)để khi hấp thụ vào dung dịch X thu được kết tủa cực đại.
A.
V = 1,12 lít
B.
1,12 lít ≤ V ≤ 2,912 lít
C.
1,12 lít ≤ V ≤ 2,016 lít
D.
1,12 lít ≤ V ≤ 4,032 lít
Câu 33.
Cho V(lít) khí CO
2
hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch BaCl
2
0,5M và NaOH 1,5M. Tính V để kết tủa thu được làcực đại?
A.
V = 2,24 lít
B.
V = 3,36 lít
C.
2,24 lít ≤ V≤ 4,48 lít
D.
2,24 lít ≤ V≤ 5,6 lít
Câu 34.
Dẫn V(lít) khí CO
2
(đktc) vào 200 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và Ba(OH)
2
0,5M Xác định V để:a/ thu được kết tủa có khối lượng lớn nhất.
A.
2,24 lít ≤ V ≤ 3,36 lít
B.
2,24 lít ≤ V ≤ 4,48 lít
C.
2,24 lít ≤ V ≤ 5,6 lít
D.
2,24 lít≤V≤ 6,72 lít b/ thu được kết tủa khối ợng nhnhất. (V > 0)
A.
V
6,72 lít
B.
V = 8,96 lít
C.
V
8,96 lít
D.
V
10,08 lítc/ thu được 15,76 gam kết tủa.
A
. 1,792 lít và 4,928 lít
B.
1,792 lít và 7,168 lít
C.
1,792 lít và 8,512 lít
D.
1,792 lít và 5,6 lít
Câu 35:
Hấp thụ V lít CO
2
(đktc) vào 200ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch A. Khi cho CaCl
2
dư vào dung dịch Ađược kết tủa và dung dịch B, đun nóng B lại thấy có kết tủa xuất hiện thì
A
. V ≤ 22,4.
B
. 2,24 < V < 4,48.
C
. 4,48 < V < 8,96.
D
. V ≥ 8.96.
Câu 36.
Sục khí CO
2
vào 100 ml dung dịch X chứa đồng thời Ba(OH)
2
0,5M và NaOH 0,8M. Xác định thể tích khí CO
2
(đktc)để khi hấp thụ vào dung dịch X kết tủa thu được luôn đạt giá trị cực đại?

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
MinBê Êhêhê liked this
Thanh Tuyền liked this
Doan Ngoc liked this
trinhdangki liked this
Pe Kj liked this
Oxybx Oxnbxnl liked this
hailuagao9033 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->