Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
KM31-Bf-109F v.1

KM31-Bf-109F v.1

Ratings: (0)|Views: 956|Likes:
Published by Gabriel Chelaru

More info:

Published by: Gabriel Chelaru on Jun 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
....
wkrorcc
l)C1
mntenad11)r11iski(>mpr,lj;'Wi.l
~i~
rll)wQck:1_Zt1
e
cyc10\0\!'~n
it':
kiwa
skrzydlarni.W~zys(_'Y
S'l
podnieceni.
ml;cil<llliey
Sl-l~e~:':<l
w
jc-g'ostronc.
HOY
usosnac
nurrlloli.Szkuda,
l.P
nicmoglem1.9.oh~('rwnwai,cosralo
Sit;
zusn-zeta-nymprzezemnieSpirtire'em.B}'~
muzo:
r6w-
niezspadlnilziemie,Wka:£d.n1razre
11:1(1("WI1(1
.,;.ink<!SQw;!{S\o.'oj.,\por(J~olowlu"
1.
Un'l:~clJmitt8fl09F.Q.
t:ldcdPH+If.i.Ri!l~1.
lite
lIIislilctinlealureullhrF
'81illtW8SlIartiiHyrftlractablelaih'lmel),'~cja_~t6r~
Ilpi5~~
a(liulanlG~~dl",~,I"t·~L.Ib.JG53,Obit.\\,ilfri~d~lLrahirnliL~~miejsce1&\;'""f(I,ia19011
rekn.MJ,j.Gil1II11"rconM.11[z.111~aesrra...li~c~o~r.inii:IA.4Iljixln..·
~\)S~jcfi['...
'a,
b\'ICi[0jegoCI~~rllascelWl..d~·~tw~
fX."
wicm:nl'.Td!lwg:
N()\'p'~rrilII~h~l
J..
(Ii)l~rlri
fj!mC;1\',§~rir~~irrJ,
(fir
r~I~lt
I1Wi<'
li<'r
"Sd,lm,',1"'''
frJ,';:-!Q"d"
l!.ii~mcl19j3,s.2l-Z"l(przyf'.JUl.).
M'II~nn;~hlli..
BfIU9F·U.
PH+B[wl~tie.
tb;'r:I~tervrlff;iJl.!!eeeha
$~.HJIQMIII
w~rsii
F
~rro
~I~~~il",",clilJWillm:
~lkI
D
Will1.I.ScJC
Spitfirc'ow.11<ld
Bc.
n:I,-SlIL-M.l'"r.
Tycltkctestow
Illogliby.snw
jeszcze(10·
rv....~(',
Z
pulapunsrniu
ty~lc:[}'
metrow
~rh{ld~imy
nurkowaniamnil
pic:t
tysiecyrne-
trow
i
przetin<lI11Y/\.l1glikom
drug"
Kiedy
lesre-
sinyju;i;
11f!
srodku
Kilililiu?hli7.il
sit;
donaxcaly
pulk.
vociasnyms7,yku,
'II'
ktorym
lecq,natych-
miast
pumajL'l1lY.h..uic
mamydoCi:Ylljl~f)i<L
Zlla5z~·lllisamoloremr.Al)ynil;'7_0St;J(7_aUW:L7_0'
1I}'mi,lolmjplTI}'
$it,"
ideatniewsloncu,
starajac
~it:
zaj4(dogodn<jpOl)'tj1;'
du
atuku.
LecilHi'dcktadnte
t,
tyfu
1'.i1
nif'pl-zyji1rit"l~k,!
fonnilrj~,tak
jnk
gdybysmy
pjlntcwaliSpirfire'y
N~clDungenessAnglicy"''J'kulluj<1lagoduyz
"k.r<;:t
\\'PI''''.....
,W
rym
11.1(I1\1("1)(L.;-
I11.lSryll;]
1('["1(;]
pc
7("'.1'f1,~rl7l1'_'jrnwe]tranceniece
p')m~t;ljt!z[yo
IlI_
Dowodca
pnlku'
podl<lll,jt:11<1bardzul1la~ij
(J(lklJ,lmitdo'\ll~lik~l
z(1),51<1l'1511
oketo
pit;'rdzic·
slcdu
llie-trowotwlern(lgien,Spitfire!natych-
miasrprzepudaprzez10:wOl.:krzydlu
j
li'lgl"ltza
sob~(lhlI:C1l'oiafi1SIIWg~,
speda
l)iOI1QWO
w
dol
Dowodcanaeycrnnlnsrpoprzerwaniu
~lgni"
1'>,}'ci;U;;l
m~szyn~
W
g(m~
i
odskakujeW
llrdwu,
pL\Z(m~wiC\I'I(
uri
wolncnrlclsccdoprzcprowa-
da-nia
atakn.
Ki{!11Jjr,
sic:wprosrnaprzetinstat-
niegn
\\I
~LykllSpitfire'u.k~..:u'yjednakt.lu(lll){iz<;:dopoz},t;ji
sll'i.d('cki0j.
Allglik
l11nie
dostrzega
i
dski11..1Jje
osrre
p61b(!(z:k,l
wprawo.Odktadam
sporqpopr.nvk('
i
Ol"...
erum
ogien.
Dosuzegam
jesrczetraflcnia
w
kadlulJ
i
kabtnc.
W
rymmo-
mcnocSpitfireuurku]cprzezpraweskrzydlo.
.'IIurIaJj'lC
w
slad
zarum,
odwracam
sic.
Bogu
dzieki!OdwracamsicjCSlClCraz.aby
doklad-
ni~j
przyjrzccsit:(~Iejgromi1(1:z:ieSpitfire'owP~dL~cy(1l
w
mojO!srrune.Odpychum
t:
calych
sil
tir.:jzl"k
sterowy
VI!
prawyk<\lkabiny
i
zmykam
ral~mocasnntka.Pokljkunastusekundacbod
T}.......
msit;or!Anglik6w~It:~1;;dodCiI1lU,
~ow-stanie
konstrukcji
j
:siellii!1~3Rrcku
zespnl
konstrukrcrowfinnyBayerischeFlug:':('LlgwcrkECW
Al!g~bLlI}-;'l'_
ro~·l)oel'!l
\~'S!~plle
I)[".'(enart
wersjq
rmwnJow'l
samolorumysliw~kiego~\;les$t'm.:hmiLlBf1W
E..
krnryjakePOdSLlIWlIW}'
LHysliwicc
Il('mirckicj
Luftwaffewprowadeauv
byl
wla~11i~
dojedno.srekljnicwych.
Scejacy
nuc
z
<::I1,:'
finny
pwl:
V.i.1
Iy
Messers
cbmitr
ur
az.>:l.l·I'
biura
projckrowcgc
RobertLusscrposranowllt
Sr\\lOI'lYC
mr1S-7.ynt;'
1([-0)":1,
d?jl.;"ld7..15CO~ow.,1tliuzmudyfikowane]
jetlnnstkinapedcwej
i
VOJ.lI";1W~Olll'i
aerodyne-
nucc
~I.OWC~,
uualadvsponcwacznacantelcp-
szymiosi~.1Flmi,anlzelidutychrznspruduknwa
newarjanryseryjne
B(,lOCI.
Ncwy
IIl},sliwj("(,
kIOl'Yotl'Z),lnOlIoznacee-
nte
Messer:,chminBf109
F;
mi.!!bye
napedzany
silnikiemDaimler-BenzDB(.OIESI<l110\<\Ii.,cymkctcjnaWC1~j..silllil.aDR60lA
srosownnegowsamcloracbnf109
f.
DaimlerBenzDB601fbylsilnikiemrzedowym
z
beaposrcdnim
wtry-
skicm
paliwa
docylindrow0polcmnosct
)390
em"
i
mocvm;*sym.llnt'j1350KMnawysokosc!
Mos.sf,)r:schmiittBf109F_
3
 
Sz:CISZ:C:,
alejcdnocacsnicnizszc
czymmcntowaucpod.s-l~tzydli1mi,ktorcotrzy-
1n;:!,I),ncweD~(my
1-111Il:leJ~7~ll(e
C1[)Ol'ji
poprzez
xrerowame
w~rstw~
przveoennq.
L"mJcz~~cio-
WI.':
kl.<Lpy
n:gLlll1j'lu,
lirZ"I)~Yw
pcwietraa
znajdu-
1:1,('('
si~
Z~
cblodnlca
LllOgl}'
ctwlerac
.o.it;
017
scopnidogorylnb
OPLlSZCZilCo
23
sropnie
w
d..51.
Dolnc
kl.LPY{h.i'lldly
r6Wllidjakokk,py
skrzydcl
ROWll0C7_(,:511ir;zaprojekrowanonoweskrzy-
{11J
u
7.:1()I(r~gtC1nychkOllc(jwk~l-[hDL·;'7_
.nnienio-
Llymksare+ctcrorck.srorow
i
klap.
'iN
cefu
irhcietam
i
poprawenia
ZI.....
mt-
prerowcaZr~l"n:llowallO
'1.
instalowania
wnichnzbrnjeulastraeleckiego.PnuiewazwprowadzenieDUserjjnejpro-dukrjisilnika
DBGOlE
opuznialc
~i~.
kcnstruk
fOI"ZY
Z~kf~d6\'"Mcsserschmitt
1:ll1LISZt:n1
7_o-s-(~lidoprze:j5ciowt"g(,zasmsowania
og(llniof'
doW,;'p·nych
stlmkcw
DB.sOlA
0
Inocy
rnaksymatnej
IliJO11M,Prakryczncncwvch
l'OZWi~;,',~I·l
placowcaroepocaelysi~
26
styc'lIli~
1939
mku.Tegn
clnia
pierws
zj-
lot
,,"':).'1!,:1111.11
nmolot
Mcsscrscluuiu
Br
109vzz.(IIVNI'.1300.rcjcstra
cjaD-1R!'Q),ZO!ktorcgosrcramrZ<lSiilCl~iniynieT
tiY(lIDm(lW~lly
H...inrich
IIf:1Hv;\i5_
M.l~7_yn,1~"'y.
posazona
byl;'!
w
nowywtotpowierrzado
spL-C:-
zarki01'<1.<":nzwiazauiakunstruhqtkadluba
-
pcwedl,lllf100;.I·~akojednostkcn'lllt;dm\...~
\l1
r
ykorzysranu
silnik
DB6fJ1A
Druginblatany~iJsli11prototypBf10~V23
(~VNI:!gOl.
D-15I1N),
ktory\.,.
trakctcprob
\~'Y-
p(l5~lzC)n\"
Zll'5t~11
w
jeden
z,
I:k~po:'ryl1lemalrly[h
q~Ll'lllpl<lrLysilnikaDE.tiOlE
DopicrosamcrorvElf'109V24,WNI','1929
i
WNr.1930.
rJ·IVI{(pmi~n.l-l-yZ~-
wnccrmeccchycharaktervstycznepiaruwca
Bf
109
r,
z.modyllkowanykadlub
oral
nowe
5Im-yd~<I0
zeokrugrooych
kIJ6c6,~'I(~(·h~
nhiC:Cllj~(l"
wyniki
restowprzynirulyZ~I11c\-'
wienie
zesLmn_yRlMnawyprodukcwaniepier-nastusamotouiwprzcdscrvlrwch
El-f
109F-O
Samolocyremialy
WST,)C
praekaxaneLuftwaffe
wckresie
C}J
lisropada1939dokwil.!tniil1940
roku.ZuW<1glua(lc-c::-'zjcHitlcra0ngraniczcniu
PoVV'StaniekOllstrukcji_
1
4800m.Viiporowuaniu{~OsilnikaD8GOiAjc-go
11<1SI~pCa
dyspoucwai
0
23proc.wtckszeJllGC<j1,
bylrezrlha~st':y
a
4,:52ern,
rn
wymilg.llowpm-wadzeniac.Iu±YCflarniankonstrukcjilozaLoslo-silnika.Dziekizasrosowaniukclpaka~Ll1igla,
110t1Qh~l(>_gQd-o
kt)lp~l(6w
pr?<'7:l1;l(7.0Lly.-hc11~
xamolctowMess..rschmirrMe209
i
1\,1-1'210,
orazndpowiedunuwyprofiluwauru
blarh
ostonysilnikaprzcdnlacz~s.(kadlcbalIf
109
F
rworayts
du~kollil-t;1ca{o:icpodwzgtedemaerodynamkz-nym.
.1
jeduocacsnieaapewniata
~'-llWy
duxtep
do
silnlka
obstedzcnaztcmncl.Rcwnlcz.majdu-
j'l('~
sic:
pod
511l1!!dem(,hfoctnic,1crejnoirZyrl1<1f~
Ilm,'~,
nplyw(jw~n_~lnl1~
""celu(l<lIsz~~TlLll1ni€j~L~ni<loporowae-
l'odYhal_liC-I-llyd1wyelillllllOW,lIIl"zustalyza-
ITTZ,llypodpierajqceusterzeuic
pozjorne
krorcbylysrosoweuewBf10'9
E,P'Clti'lIiIlt;;lo
toza
I
soba
koruecanosc
wpruwadz.cuia
:ll1li,11I
kun-
wu[.;;cyjnych
w
tytne]
czesct
kndhtba.ktore~~:-~~~i~~V:~LI~'O:~I~~~;:~~mienlnonognyrh
51;[-
tstotnymcavnnrklemwla-
]1],,0KM
'0[
IJoUr()Wllal'Lhl\10llDD~Mw
I)~
bDlo'"(~r~J'I~.
i',llL."
..
M-es~l':lc~mitt
8f
10~ll.
Wrur.56Q11[11HASJ
w~hrrr5trJ1~n~
m.le.
~D
le~t01~
S.1~1~1Ilkl~p~ItID~ni~
cip,~_~arl1~I~I.~~~$i!i(I~,
bri~,~~fiTdla0:ici~t)'c~
k~"~1iLllhdl.~itrlllsz~I~L
~d~rllD,D1.1~'~
mh.l~
i~~~
eralJli
2.lSi~.1R
WD"L!Ki:lS
'I!i:_
d"iI,
Hei~r!C~
8e~~I~~i$
~lesser:scl'_lIIin
Bf
10~FLO
Wldr~504I\111+JI~).m~I~r
'kstio!l
~Iots
an.
rD~iDtn
II~ps.n~-flit~r.8.flwas!ittc~
wit.
~Ii.~dl'i'inlJlips,
n~
firs,!
1ii~11tI~~kplace'~Il10111
J~!1194D,wi(l;.le:il
pil~1
JJiJll
hig.Hcinld
SeaullisIIIthec~nlr~ls.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Gene Cloud liked this
navy_541565519 liked this
navy_541565519 liked this
Michael Anderson liked this
Manos Platakis liked this
B763 liked this
usernametga liked this
pencilist liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->