Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
standarde licenta

standarde licenta

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by Andrada Bagaian

More info:

Published by: Andrada Bagaian on Jun 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/29/2012

pdf

text

original

 
REPERE PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII DELICENŢĂ PSIHOLOGIE
Repere pentru Elaborarea Lucrării de LicenţăUniversitatea Babeş-Bolyai - Specializarea „Psihologie”
Lucrarea de licenţă este o lucrare ştiinţifică care are ca scop principal prezentarea unuidemers de cercetare ştiinţifică care vizează: (1) producerea de cunoştinţe declarative, procedurale şi/sau tehnologii/servicii/produse inovative; şi (2) implicarea absolventuluiîn demersului procesului de cercetare ştiinţifică, cu rol formativ asupra abilităţilor acestuia de a înţelege producţiile ştiinţifice şi de a genera plus cunoaştere prin cercetării proprii.Profesia de psiholog este reglementată de
Colegiul Psihologilor din România
, carespecifică că utilizarea tehnicilor de diagnostic şi/sau intervenţie psihologică este permisă doar psihologilor atestaţi de
Colegiul Psihologilor din România
.În acest context prezentăm în continuare reperele orientative pentru elaborarea lucrăriide licenţă în domeniul
„Psihologie”
:I.
Rezumatul lucrării în limba română şi engleză (nu mai lung de o pagină)
II.
Partea Teoretică
Partea teoretică poate avea unul sau mai multe capitole, structurate, dacă este cazul, însubcapitole, care analizează şi sintetizează critic literatura de specialitate naţională şiinternaţională, asociată temei lucrării de licenţă, reliefând elemente de noutate teoreticăşi/sau metodologică.Partea teoretică se încheie cu formularea obiectivelor cercetării şi, dacă este cazul, cuformularea unor noi ipoteze de cercetare. Obiectivele şi ipotezele trebuie să derive logicdin analiza critică a literaturii de specialitate, respectiv să fie integrate în elemente denoutate teoretică şi/sau metodologică reliefate de aceasta.
Standarde de performanţă:
 
Literatura de specialitate este analizată critic şi apoi sintetizată pentru a permiteformularea de noi cunoştinţe, obiective şi/sau ipoteze;
Obiectivele şi ipotezele trebuie să derive logic din analiza critică a literaturii despecialitate;
Obiectivele sunt formulate operaţional;
Ipotezele sunt formulate clar, în termeni constructelor psihologice nu aoperaţionalizării acestor constructe.III.
Partea Metodologică
În partea metodologică se descriu, conform standardelor Asociaţiei Americane dePsihologie – standardele de publicare a lucrărilor ştiinţifice în psihologie la nivelinternaţional – următoarele secţiuni:
Designul cercetării
o
Experimental, cvasiexperimental, sau nonexperimental1
 
Participanţii
Instrumentele care ar fi utilizate în cercetare
Procedura care ar fi implementată în cercetare
Metodele de analiză a datelor care vor fi utilizate (ex. cantitative, calitative,mixte)
Standarde de performanţă:
 
Designul propus corespunde investigării obiectivelor şi/sau testării ipotezelor formulate;
Participanţii (lotul de studiu) sunt descrişi la un nivel de detaliere care să permită reconstrucţia lotului, cu toate variabilele relevante, în cazul replicării studiuluide către un al grup de cercetare;
Instrumentele de lucru (ex. sarcini, teste, interviuri etc.) sunt descrise astfelîncât să rezulte rigoarea lor psihometrică (acolo unde este cazul) şi modul în careoperaţionalizează constructele psihologice descrise în obiective şi/sau ipoteze;
Procedura studiului este descrisă la un nivel de detaliere care să permităreproducerea ei, cu toate componentele relevante, în cazul replicării studiului de cătreun alt grup de cercetare;
Metodele de analiză a datelor corespund atât designului studiului cât şi atingeriiobiectivelor şi/sau testării ipotezelor studiului.IV.
Partea de Rezultate Scontate
Se descriu rezultatele aşteptate şi semnificaţia lor psihologică.
Standarde de performanţă:
 
Rezultatele aşteptate derivă logic din metodele de analiză a datelor descrise lasecţiunea de metodologie.V.
Partea de Concluzii şi Discuţii
Se formulează sintetic cunoştinţele care au rezultat din analiza şi sinteza critică aliteraturii de specialitate. Se prezintă implicaţiile teoretice, metodologice şi/sau practiceale rezultatelor scontate. Se formulează limitele lucrării şi eventualele modalităţi deîmbunătăţire a acesteia în studii viitoare.
Standarde de performanţă:
 
Cunoştinţele care derivă inductiv şi/sau deductiv din analiza şi sinteza critică aliteraturii de specialitate respectă criteriile logice de derivare a concluziilor din premiseîn cadrul raţionamentelor inductive şi/sau deductive;
Discutarea implicaţiilor teoretice, metodologice şi/sau practice denotă o bunăînţelegere ştiinţifică a temei de cercetare;Discutarea limitelor lucrării denotă o bună înţelegere a metodologiei cercetăriiştiinţifice.VI.
Bibliografia
Bibliografia este elaborată conform standardelor APA
Standarde de performanţă:
 2
 
Bibliografia este elaborată conform standardelor APA;
Textul lucrării nu conţine referinţe bibliogtafice care nu se regăsesc la secţiuneade bibliografie;
Secţiunea de bibliografie nu conţine referinţe care nu se regăsec în textullucrării.VII.
Anexe
Dacă este cazul pot fi anexate o serie de materiale relevante pentru teza de licenţă prezentată
Alte informanţii utile:
 
Studentul are obligatia să prezinte cadrului didactic coordonator lucrareafinalizată cu cel puţin 2 săptămâni înainte de înscrierea la licenţă/disertaţie
Cadrul didactic coordonator să îşi dea acordul scris, acord anexat in lucrare, pentru susţinerea acesteia
Tema lucrării de licenţă să se înscrie obligatoriu în cercetarea psihologică
Fiecare lucrare de licenţă va avea minimum 30 de pagini A4 şi maximum 40 de pagini A4, scrise la 2 rânduri, mărimea literelor de 12.
Fiecare candidat va avea un coordonator de lucrare de licenţă, cu titlul dedoctor, atestat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Lucrările de licenţă potfi conduse şi de către cadre didactice şi/sau de cercetare care nu au titlul de doctor, dar în acest caz lucrarea trebuie să aibă un co-coordonator cu titlul de doctor atestat deMinisterul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Unele lucrării pot avea mai mulţicoordonatori.
Coperta lucrării de licenţăva cuprinde: (1) sus şi centrat – „Ministerul Educaţiei,Cercetării şi Tineretului, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psiholgoie şiŞtiinţe ale Educaţiei, Specializarea Psihologie”; (2) la mijloc – „Lucrare de Licenţă”,anul susţinerii lucrării şi titlul acesteia; (3) jos – numele absolventului şi cel alcoordonatorului (sau al coordonatorilor şi/sau co-coordonatorilor dacă este cazul).Prima pagină a lucrării va reproduce coperta. A doua pagină cuprinde Cuprinsullucrării, lucrarea urmând apoi a avea secţiunile/părţile descrise mai sus în cadrulreperelor de elaborare a lucrării de licenţă.
 În atenţia studenţilor care îşi pregătesc lucrarea de licenţă sau disertaţie:
În cazul încare un student / o studentă intenţionează să ofere sau oferă orice forma de mităcadrului didactic coordonator, acesta are dreptul de a întrerupe activitatea decoordonare şi de a propune sancţiuni pentru studentul / studenta în cauză.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->