Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nyiro Jozsef - Kepviselohazi felszolalas, 1942

Nyiro Jozsef - Kepviselohazi felszolalas, 1942

Ratings:
(0)
|Views: 723|Likes:
Published by László Szőke
Nyírő József képviselőházi felszólalása 1942-ből.
Nyírő József képviselőházi felszólalása 1942-ből.

More info:

Published by: László Szőke on Jun 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2012

pdf

text

original

 
 Âz országgyűlés képviselőházának 310. ülése 1942 november 20-án, pénteken.
•20
pozícióba kerülnek, inert, abban az esetbensemmiféle továbbképzésre nincs szükségük,hiszen születéstől fogva alkalmasak bizonyosfoknál magasabb pozíciók tökéletes betöltésére.Ami ezek közt a keretek közt történikés amit a kormány a zsidótörvény körülcsiniál, az 'semuiiesetre sem elégíthet ki bennünket. Pártunk tehát ennek a kérdésnek aleghumánusabb an, de a legradikálisabbain valómegoldásált sürgeti. Közben az történik, hogyhónapok^ és esztendők óta csak körüiszagoljukezt a kérdést, mindig apró kis rendelkezésedtörténnek, itt-ott felállítanak egy tilalomfát,erre a zsidóság a másik irányba tódul, majdott állítanak fel egyet és akkor megint vissza.;tódul anélkül, hogy egy szerves és átfogóProgramm keretében ezt a dolgot nyugvópontra, hoznánk addig az ideig is, míg enneka kérdésnek végleges megoldása végre aktuális lesz. Ügyszólván egész politikai életünkmar íhiónapok óta a zsidókérdés li kör forgásban merül ki, pedig ennek a kérdésnekmielőbbi teljes és végleges elintézéséveil meglehetne teremteni, végre azt a lelki
'
összhangot, amelynek megtérteimtése után elő lehetnevenni ez ugyancsak nagyfontosságú, szociálisproblémákat is. Így ionban az idő csakpepecseléssel telik el és nem jut idő másproblémák számára, Kernéivé azt, hogy mindazokra a kérdésekre, amelyeket itt felvetnibátor voltam; választ fogok kapni, a kormányzat iránti iáltaliámois politikai bizalmatlanságom külső megnyilvánulásaként a költségvetést nem fogadom, el. (Rajniss Ferenc:Az iösszeférhetíetlenség megbukott!)Elnök: Szólásra következik
1
?Nagy Ferenc jegyző: Nyirő
József!
Elnök: Nyirő József képviselő urat illetia szó.Nyirő
József:
T. Ház! Méltóztassék megengedni, hogy a nemzetnevelésügyi és a propagandaügyi minisztérium költségvetésévelkapcsolatosan elhangzott előbbi felszólalásokra .válaszul issi ny elvi jelentőségűmegállapítást tehessek.
(Halljuk! Halljuk!)
Alegsürgősebb és a legfontosabb feladatokegyike természetesen a nemzetnevelésügy kérsei, mert a nemzetnevelés tulajdonképpen atörténelem tudatos és nemcsak a jelen, hanema jövő fejlődés útjait is tekintetbevevő irányítása, hiszen maga a történelem is állandó ésszükségszerű fejlődés, soha meg nem szűnőfolyamat, amely az egyén részéről éppen úgy,mint az őszes közületektől pillanatról-pilla-natra állásfoglalást kíván meg. Ez szavainkban, tetteinkben, az élet ezerféle változatálbannyilatkozik meg és visszavonhatatlan kihatástgyakorol sorsunkra.A nemzetnevelésnek éppen ezért meg kellteremtenie azokat a külső' és belső feltételeket, amelyek nemcsak a nemzet jelen életét ésboldogulási életlehetőségeit adják meg, hanemfennmaradásuk kiteljesülésének, jövendőjénekalapjait is biztosítják, hogy a népek, nemzetek szükségszerű versenyében erejének és hi-vatottságának történelmi és éleitjogainak megfelelő helyét és helyzetét elfoglalhassa a világelőre nem látható akármilyen' nagy kedvezővagy kedvezőtlen eseményei, há"borúk és katasztrófák, szellemi vagy gazdasági megpróbáltatások és összeütközések ellenére is.Jelen és jövőbeli biztonságunkat azonbancsak a saját történelmi, múltján és a jogfolytonosságon álló, sem belső, sem külső ellenségtől meg nem rendíthető nemzetléjek «izilárdsága,emelkedettsége, tisztasága és teljessége nyújthatja csak a nemzet számára.
(Ügy van! Úgy
van!
Taps a jobboldalon és a középen.)
T. Ház! Társtalan, elsősorban megunkra-utalt nép vagyunk, biztonságunk és fennmaradásunk föltételeit önmagunkban kell keresnünk mindenekelőtt, mert csak így kerülhet jük el a veszedelmet, hogy a nemzet élete, jelene és jövendője ne legyen esetlegességeknekkitéve, akármilyen előre nem látható soriszerű-ségeknek, amelyeknek történelmünk folyamánmint Muhi-puszita, Mohács, Trianon jelentkeztek. A magyair történelemnek éppen ezek a fekete dátumai bizonyítják, hogy az ezeket előidéző okokat főleg önmagunkban kell keresnünk, a nemzeti erők meggyengülésében., széthúzásában, a nemzetiélek megbomlásában, aminden nemzetnél, tehát nálunk is megtalálható hibák felülkerekedésében. A külső körűtmenyek, hatalmi tényezők azért lettek úrfölöttünk, mert megfeledkeztünk róla, hogy anemzet élete nem szerencsejáték, nem valószínűségekre épített próbálkozások bizonytalansága, nem is diplomáciai sikerek, vagy sikertelenségek eredője, a nemzetközi vonalvezetésszerencsés vagy kévésbbé szerencsés, de mindig csak időre szóló helyzeti előnye és illeszkedés, hanem magának a nemzet valóságoserejének, önmagából adódó súlyának, tekintélyének, igazságának és jogainak, nemzeti nyegének természetes és szükségszerű érvényesülése befelé éppen úgy, mint nemzetközitéren. i ; ;Ha mindennek tudatában és birtokaiban vagyunk, a magyar nemzet sorskérdései, létünkés fennmaradásunk nem fog függeni, mert többénem függhet sem világháborúik akármilyenkimenetelétől, az új Európa, új világhelyzet,az emberiség akármilyen új elrendeződésénekhatalmi és mennyiség béli túlsúlyától, békeasz-taiok bosszújától] vagy ajándékától, hanem anemzet értékességének, végzett munkájánakés áldozatainak megbecsülésétől, erejének éséletfeltételeinek teljes jtfés valóságos érvényesítésétől.Hogy ez így legyen ma, így legyen holnapés mindig, '.annak titka a nemzetiélekben rejlik.Ez sugározza ki magából az egésziséges és megtartó közszellemet, alakítja ki az egyénben ésközösségekben a legegyszerűbb magyartólkezdve a kormányzat felellős tényezőiig és azállamvezetés bölcs irányításáig kiterjedőenegyfelől a világoslátású, elfogultságoktól men
tes,
kemény magyar öntudatot és célttudatosságot, amely az áldozatos munkának és magas-szinkötelességteljesítésnek nagy törvényétnem paragrafusokból és. a félelem, vagy külsőkényszerítésnek hatása alatt, bianem a szabadelhatározás és áldozatos köteliességtudat önkéntes és magyarhoz méltó szép belső indításábóilés mélységéből meríti.Az így gondolkodás és cselekvésnek azonban nem szabad csak a magasabb szellemi éslelki szinten állóikra, a kivételesekre, a nemzettigy nevezett »jobbjai«-ra kiterjednie, bainemebbe a, belső nemzetértékességbe bele kell tartoznia minden magyatrnak, akármilyen sorsravagy posztra hivatott él. Ezen ai téren el kelltűnnie köztünk minden válaszfalnak azonnallegyen az társadalmi, vallási, vagy bármelykülönbség, ami magyart a magyartól ellaszthat. Nem szabad megvárni, ainig ez azigazság a súlyos történelmi megpróbáltatásoksorán önmagától érvényesül, mint ez velünktörtént a kisebbségi sorsban, vagy érvényesülte történelem folyamán mindig, amikor a nem-
 
30
Az országgyűlés képviselőházának 310.
zeti lélek nagy kegyelméhez, és lényegéhez hűtleneknek íbizionyuDtunkí.Az Isteni Gondviselés éö a magyar géniusz,halhatatlansága tette velünk is. hogy, mosttanulságos példaképpen állíthatom mindenmagyar elé az erdélyi 22 esztendős, megpróbáltatásoktól és szenvedésektől megtisztult, atitkok mélyére látó, öntudatra ébredett ma-gyár nemzett lelket, amely legfőbb erősségünkvolt ési megtartott a nagy megpróbáltatás kilátástalannak látszó legsúlyosabb napjaiban is. Ez adottt hitet, erőt, kitartást, nyújtottvédelmet és tartott meg a létünkre törő'súlyos veszedelmek közepette is.De tulajdona volt mindenkinek, aki erreérdemes Volt. Ez képesítette a legegyszerűbbfalusi embert is, hogy hla kellett, utolsó darabkenyerét áldozza templomra, iskolára, az édesanyanyelv féltő őrzője legyen, ráébredjen acsalád nemzetmegtartó jelentőségére, görcsösenragaszkodjék múltjához, a cmagyar történeknitradíciókhoz és éritékekhez, mindeinekfölé helyezze» amit magyar tehetség az élet bármelyvonalán alkotott és mint az oltárra,
úgy
tekintsen fel a magyar intézményekre, büszkelegyen és le tudja mérni a súlyát a sportrekordoknak is, visszatérjen a magyar könyvhöz ésbetűhöz — ha kell — el is zárassa magát érteés elszenvedjen minden megaláztatást és megaláztatást, rongyosan, éhesen, vonja a tollata papíron és száraz, bilincsektől fekete kezekkel hirdesse a magyar igét a szószékeken. Ezültette le a »három vallás püspökeit egymásmellé, 'hogy közösen összetett akarattal és erővel megvívják harcukat ők is az erdélyi, magyarságért. Ez hozta vissza a színészt a fővárosi élet kényelméiből és az elért idiesőség, forrósikerek mezejéről közénk, hogy járja a falvakat, térdig sárosan, kopottam primitív rongyokban ágáljon, csűrök, karcsmák shakespeare-i környezetében lobogó szemmel) az embert túlnőtt nemzeti lélek fényességes és drágatüzével. Ez képesítette a minden lehetőségétőlmegfosztott iparos és kereskedő társadalmat,hogy megőrizze városaink magyar ' jellegét ésmegingathatatlan támasza maradjon a magyarságnak- Ez a lélek tette, hogy a romániskolákba kényszerített gyermekek tömegenem veszett el és sírva tanulta a magyar himnuszt a labalkított rádió mellett. Az pedig egyszerűen hősi cselekedet volamit a magyarsajtó (munkásai és az írók végeztek.Örákig folytathatnám a felsorolást, deennyi is elég példának. Ennyi is világossákell» hogy tegye mindenki előtt: a tn.em.zeti lé lek valóságos lélek, mint az enyém a tied, amindenkié» a nemzet életének igazi forrása éstitkja, munkájának eredménye pedig maga amagyar történelem. Lényegi feltétele az, hogya mindenkire kiterjedő közösségi lélek, amelya mindenkire nézve legszentebb, legnagyobbés legdrágább közösség, a haza mindenekfölöttvaló érdekeit és sort tartja szem előtt, aztmunkálja, erejének, minden érzésének és öntudanak, — ha kell, az életet is odaadó maradéktalan teljességével és áldozatosságával.A nemzetnevelés legfőbb feladata és vezérlő gondolata tet ezt a nemzetlelket megteremteni iés a magyar sorsközösségbe minidenmagyart nemcsak külső körülményei szerinthanem öntudatának» az ilyen magasra emeltnemzeti közösségtudatnak mindenre kész áldozat oss ágának belértékességével bekapcsolni.Pár szóval arra is rá 'kell imjataitnotmi hogya nemzeti géniusznak, a nemzeti eszményeknek,értékeinek a magyar faj kiváló szellemi és !
ütése 1942 november 20-án, pénteken.
lelki tulajdonságainak és hivatottságának előtérbe állítása még csak irányjelölés. A nemzetnevelés feladatainak eredményes megoldásavégett azonban nem elegendő az eszmei tartalom akármilyen szép és meggyőző hirdetése,hanem azokat át is kell vinni az élet mindenmegnyilvánulásába, hogy az egyéni, közösségi és államélet egész síkján lezajló események, tmnnka és életküzdelem mindennap történelmet csináló valóságban és eredményességben jelentkezzék a netmizet életében,A nemzetnevelés eredményes megvalósítása tehát áz élet összes körülményeire kiter jedő rendszeres, alapos és tervszerű szervezésifeladat is, aimiely azonban csak a magyar lélek és a magyar történelem természetének éstanulságainak megfelelő, különleges egyéniségének szigorú tekinteitbevételével végezhető el.Más népeknek hasonló rendszereit és módszereit nem vehetjük át, mert ezek lényünktől idegenek,
(Ügy van! ugy van! a halközépen.)
egészen más nemzeti géniusz iránymutatásaiszerint készültek és nálunk inkább ártanának,mint használnának.Erre a körülményre fölösleges különbenkülön is felhívni a miniszter úr figyelmét,mert neki már meg is van a nemzetnevelésiigymegszervezésére annak egész területét átfogókoncepciója és tervezete, amely megnyugvásulszolgálhat számunkra, b rendelkezéséreálló rövid idő és a körülmények okozta nehézségek annak teljes megvalósítását még nem istették lehetővé, hiszen alapvető munkát kelivégeznie és olyan hatalmas a munkaterülete,hogy annak feldolgozása hosszabb időt veszigénybe. Ez az oka annak is, hogy a nemzetnevelésügyi és propagandaminisztérium megszervezése és hasköre ma, "még részletekbe-menően le nem rögzíthető és ezért természetszerűleg bizonyos hiányosságokat mutat látszólag. De ez nem is lehet skép egyelőre,mert a nemzetnevelélsügy teljes
szolgálata any-nyira általános, mindenre és mindenkire kiter jedő, hogy lényegesen beleg az összes minisztériumok ésaz,alájuk tartozó közületek hatáskörébe. Nincs ugyanis és nem lehet olyan közület Magyarországon, airriely a nemzetnevelés feladata alól kivonhatná magát. A munkatet az összes miniszterekkel való egyetértéssel végezhető el, (mindenekelőtt a r rendelkezésre átló szervek és szervezeteik bekapcsolásával, illetőleg igénybevételével.Méginkább érthető ez az állításom, ha hozzáteszem, hogy a nemzetnevelés nemcsaik bizonyos korig terjed, hanem a születésről későöregkorig, felöleli az összes foglalkozási ágakat, minden egyént és munkát és arra helyesirányítást kéli gyakorolnia! a kifogástalanmagyar öntudatosság és céltudatosság jegyében,aimely minden esetben és minden körülményekközt a nemzeti szempontokat és érdekeket tartjaszem előtt, azokat meg is valósítja a haza ja»;vára, a magyar közösség érdekében, az egyéniés a közélet egés»z vonalán a nemzet jelen életének és jövendő sorsának biztosítása érdekében.Megnyugtat azért a miniszter úrnak a bi- .zottsági ülésen tett
3.Z
'ill kijelentése, hogy ne-
(
héz és felelősségteljes munkájának eredményességét az összes szakminiszterek megértéseés segítsége is biztosítja.A nemzetnevelésügy néhány elvi szempont jának íleszögezésén túllmenő,
a, szervezésimunka részleteit is> rgyaló részletességbe aizidő rövidsége miatt nem bocsátkozhatom, deerre nincs is szükség, mert a miniszter úr eddigi
 
 Az országgyűlés képviselőházának 310.
munkássága és megnyilatkozásai, rátermettsége és isimert képességei biztosítanak arról,hogy egész terjedelmében ismeri feladatát és aproblémát, mégis legyen szabad néhány (körülményre felihívnom figyelmét.Aki csak valamennyire is ismeri a (helyzetet, tisztában van azzal, hogy a) nemzetneveléspozitív és építő munkáját e pillanatban mégbib veszedelem fenyegeti. Előbb tisztogatómimikát Ikell végeznie, hogy azután építenitudjon. El kelll hárítania a. miniszter úrnak anemzetnevelés útjából mindent, ami alz eredményt a legkisebb mértékiben veszélyeztetnévaigy kétségessé tehetné. Félre tehát az útiból akútmérgezőkkel
(Helyeslés.),
a magyar lelketbomlasztókkal, szellemünket fertőzőkkel, amagyar erőkifejtést akadályozókkal, mindennel! és mindenkivel, aki ennek ai nemzetnek gyönyörű tulajdonságait, erkölcsi magasságátlenézi vagy elorozza, aki megtéveszt vagybárkinek tájékozatlanságával és ^jóhiszeműségével visszaél aki egyetlen tápláló falevelet isletép a nemzet fájáról.
(Helyeslés.)
Félre elsősorban a magyar lelkiségtől és szellemiségtőlidegenkedőkkel és ezek ellenségeivel, legyenekazok emiberefc vagy eszmék, érdekközülletekvagy szellemi áramlatok, amelyek egyéni vagynemzetközi célok szolgálatában, jelszavaik vagya kultúra és az úgynevezett humánum álorcá- jában a léitek és a szellem telen, a_ sajtó,irodalom, művészet, az emberiség nagy kincseithirdetve olyan hosszú ideig büntetlenül pusz-títhaittak bennünket a saját házunkban éssaját hazánkban.
(Helyeslés. )
Félre velük (minél hamarabíb, mert különben mi pusztulunk el! Félre a túlzott idegen-imádattal is, ami »mindent nagyratart, hódolattal övez és példaképül állít, ami más nejmzetértéke és tulajdona, azt igyekszik ráerőszakolni a nemzetre, ugyanakkor pedig: kicsibevesz mindent ami magyar, lerontja a magyarmunkába, teremtő, alkotó erőbe
vetett hitet,inferiorisabírnak bélyegzi, gyengíti a nemzetnek önmagába vetett bizalmát, hirdeti, hogy amagyar ipar, kereskedielemi, irodalom és művészet, szellemiség alig jöhet számításba a nagynyugati népekhez viszonyítva akikhez micsak kérni, átvenni, utánozni mehetünk és csakParis, London, Berlin, Kóma minden, nálunklegfeljebb csak cigányzene van. gulyás, paprika és lobogó gatya, mosolyogni való virtus,paraszt és- politika). Olaszország exceftlíenciáscímet ad az akadémikusoknak, egész súlyávalés tekintélyével áll írói, művészei háta mögött,nálunk a cikkek százai vágnak végig a Magyar Tudományos Akadémián. A külföld, méga Balkán-államok is, mindéin eszközzel támogatja irodalmát, művészetét, a nemzeti szellemi élet minden megmozdulását tisztelettelfogadja és nagyra értékeli, terjeszti külföldön;a mi szellemi közéletünkben pedig mindennapos jelenség, hogy egyst gjuk, marjuk, szád juk, csakhogy apagyilikosmak nem nevezzük,gyűlölködünk, irigykedünk, gúnyolódunk, le-tehetségtielemüzzük, igyekszünk mée a keresztvizet is leszedni egymásról. Mindezt a jóhiszenyilvánosság előtt. A kulturális életmegnyilvánulásait sajtónk alig néhány eldugottsorban intézi el, vagy egyszerűen megfeledkezik róla. Klikkekbe tömörülünk minden elképzelhető alapon, érvényesülni. szerepelniakarunk, rá akarjuk törik-szakad erőszakolnia közönség öntudatára magukat, de aki nemtartozik hozzánk, az senki, semmi, az megihalt,vagy ha nyíltan nem merjük megtámadni,akkor titokban gjuk a gyökereit, keidlvte'le-nítjük el és tesszük lehetetlenné. Ahányan
ülése 1942 november 20-án, pénteken.
31vagyunk, annyi felfogáson vagyunk és pereatroundus, csak a mi felfogásunk érvényesüljön.Nálunk fiatalok és öregek harca van és nény ezer egyesület, a legutolsó faluban islegalább négy-öt és még a jótékonyságot isezerfelé daraboljuk, vallási, társadalmi ésszociális alapon; de nëmi látom azt a tisztamagyar fórumot, amely ezen a téren is mindenmagyart egyesít ma, a világtörténeteim! legsúlyosabb napjaiban, amikor hetek, hónapokalatt népek tűnnek el, illetőleg omlanak össze.Ugyanekkor mi Parist és Franciaországotféltjük, biztosítjuk, hogy vezetőhely ét a világszellemiségének irányísában nelm fogja elveszíteni, ha kő kövön nem is marad ebben arongyos Európában
(Egy hang a szélsőbalolda- Ion:Márai Sándor röpirata!),
ahelyett, hogyéjt-napot összetevő azon töprengenénik, az volnaa mindenekfelett való első kérdésünk és gondunk, hogy mi lesz velünk.Ennek a felfogásniak, ennek a levitézlettliberális zsihagyatéknak
(Élénk helyeslés és
taps.),
ami sok jóhiszemű magyart is megfertőzött köztünk, lennek a burkolt propagandánaka magyar életből el kell tűnnie.
(Ügy vwn! Ügyvan!)
Nincs szükségünk az olyan szellemiségre,amely ellenségünk céljait mozdítja elő. Nincsszükségünk még laz olyan »történelemírás«-rasem, az olyan történelmi teóriákra sem, amelyek például másfél század óta azt kutatják,hogyan lehetne a székelyek eredetét úgy megoldani, hogy azok magyar voltát kétségbe lehessen vonni, amely a kisebbségi sors legsúlyosabb napjaiban az ellenünk felhozott léts iskolákban^ tanított magyarellenes és magyargyalázó történelmi hazugságokkal és tanúsításokkal szemben hallgatott.
(Egy hang a kö zepén: Málnást!)
Nem tudok én Dantéban gyönyörködni, mikor laz én házam ég és a végpusztulás szélén állok, nemzeti létem és voltom,életem és magyarságom fölött megkondul avészharang.Amikor azonban ezeket a igéket hirdetem,t. Ház, nem azt mondom, hogy ne tanuljunk anagy nyugati népektől, ha kell, ne menjünkhozzájuk iskolába, hogy elmaradva a világ,a kultúra versenyétől, félretéve a nemzetköziérintkezés hasznos és szükséges eszközeit ésmódszereit, homokba dugjuk a fejünket, amikész katasztrófát jelentene számunkra. Senkisem becsüli többre nálamnál a nagy nyugatikultúrákat és értékeit, sem a vezető nagy népeknek értékét, teljesítményüknek nagy voltát, a világtörténelemben példátlanul állóeredményeiket minden téren. Én volnék nemzetemnek legnagyobb ellensége, ha az elzárkózást(hirdetném, hogy szakadjunk ki a nagy emberi közösségből és ostoba semlegességgel akerítés hasadékain át nézzük, hogy* mi történika nagyvilágban és ne menjünk l a falusitorony árnyékánál.Ellenkezőleg. Azt akarom, hogy elsők, vagylegalább is az elsők között legyünk a népekhatalmas versenyében minden téren.
(Helyeslés.)
Ugyanakkor azonban küzdök és tiltakozomminden szándékos és szándéktalan, sokszor jóhiszemű felfogás és jelenség ellen, ami inferio-risabb helyzetbe hozhatja nemzetemet. Amikoraninden tiszteletem és megbecsülésem a nyugati népeké és az emberiség eddigi és eljövendőteljesítményeié és értékeié, ugyanakkor hiszems vallom, hirdetem és állítom, hogy a magyarlegfeljebb kevesebb, de nem kisebb és nem értéktelenebb semmivel más népeknél.
(Elénk helyeslés és taps.)
Nyugat fejlődéséhez és ér-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->