Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Islam Today-Tamil-June-2012

Islam Today-Tamil-June-2012

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by rosgaz
Islam Today-Tamil Magazines
Islam Today-Tamil Magazines

More info:

Published by: rosgaz on Jun 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/20/2012

pdf

text

original

 
Ö
Ö
|¼¦
Lnl
Lnl
°yhÄa brŒâfË‹ bjhF¥ò...
ï°yhÄa brŒâfË‹ bjhF¥ò...
#]‹ 2012
 
ÖüéVD |¼¦
ÖüéVD |¼¦
01
rÛg¤âš gh»°jh‹ mâg® r®jhÇ âO® É#akhf m{Û®tªJ br‹wh®. m{Û® fh#h K<D¤Ô‹ á°â (uà) mt®fË‹ j®AhÉš Íahu¤ brŒj mt® Rkh® 5 nfho %ghia j®AhɉF tH§Ftjhf m¿É¤jh®.ïU ehLfS¡F« ïilna fLikahd nfhg jhg§fŸ ÃyÉtU« NœÃiyÆš xU NãÆ‹ j®AhɉF r®jhÇ tªJbr‹wJ. fL« nfhil btÆÈ‹ c¡»u¤â‰F eLnt xUbj‹wš åᢠbr‹wJ nghy ãu¢áidfË‹ N£il r‰W j¤JŸsJ vd muáaš gh®itahs®fŸ TW»wh®fŸ.m{Û® j®AhɉF« muáaY¡F« ïilna cŸsbjhl®ò MHkhdJ, bjh‹ikahdJ. ï‹iwa K°È«rKjha¤âš j®Ah¡fis¥ g‰¿a mâU¥â cz®î gutyhfcUth¡f¥g£LŸsJ. j®AfË‹ nks nfhg¤âš xU ãÇÉï¤j®Ah¡fËš ml¡fkh»íŸs bgÇnah®fË‹ kh®¡f¢rhjidfisí« ïiw g¡âiaí« Tl ftÅ¡f kW¡»wh®fŸ.x‹iw eh« kwªJ ÉL»nwh«. ï¤jifa ešyoah®fË‹tuyhWfisí«, thœ¡if Kiwfisí« v©Â¥ gh®¡»wnghJjh‹ ekJ j¡thɉfhd Mjhu tÊfh£Ljšfis¥bg‰W¡ bfhŸs Koí«.ï‹bdhU m«r¤ijí« eh« kwªJ ÉL»nwh«. ÔÅ‹ts®¢áÆš Äf¥ ãu«kh©l rhjidfis gil¤j mªj ešyt®fS¡F e‹¿ brY¤jî« JM brŒaî« Tl eh« kwªJÉL»nwh«. j®Ah¡fËš ml¡f« bg‰WŸst®fŸ thœªj nghJ«rKjha¤â‰F gaDŸst®fshf ïUªjh®fŸ. kiwªj ãwF«
M‹Ûf mur®
- nfhit m¥Jš mé° ghfÉ
 
ÖüéVD |¼¦
ÖüéVD |¼¦
02
ga‹ jUgt®fshf ïU¡»wh®fŸ. ïªj¥ gyid rÇahf¥ga‹gL¤â¡ bfhŸs nt©oaJ ò¤ârhÈ r_f¤â‹flikahF«.ï¥nghJ k£Lkšy ïj‰F K‹dU« gy muáaš jiyt®fŸ m{Û® j®AhɉF tªJ Íahu¤ brŒJŸsd®.F¿¥ghf, gh»°jhÅa muáaš jiyt®fŸ g®nt° Kõu¥,bgdhá® ó£nlh, Íahîš A¡ ngh‹w jiyt®fŸ m{ÛU¡FtU»w nghbjšyh« muáaš mu§»š xU bj‹wš jGîtJc©L.muáaÈY« r_f mu§»Y« m{ÛÇš ml¡fkh»íŸsfh#h K<D¤Ô‹ á°â (uà) mt®fË‹ <®¥ò všiy flªjJ.m‹dh® ïªâahÉš thœªj ïiw ner®fËš jÅ¢áw¥ò¥ bg‰wt® Mth®. F¤òš Ϫ¤ v‹W miH¡f¥g£lh®.ahbušyh« ïiwner®fŸ v‹gJ mšyhàɉF k£LnkbjǪj ïufáa«. ïiw ner®fŸ mšyhàÉ‹ ngh®it¡FŸïU¡»wh®fŸ. mt®fis mšyhànt m¿th‹ vdï°yhÄa m¿P®fŸ brhštJ©L.ïiw ner®fË‹ kh®¡f¥ gÂí« rKjha¢ nritínkgy rªj®¥g§fËš k¡fS¡F mt®fËš áyiu milahs«fh£oíŸsJ.V®tho ï¥uhÑ« õë¤ tÈahf£L«, ehT® õhA&šAÛJ ehafkhf£L«, j§fsJ rKjha¥ gÂfË‹fhuzkhfnt k¡fshš milahs« fhz¥g£lh®fŸ.m{ÛÇš ml¡fkh»íŸs fh#h K<D¤Ô‹ á°â (uà)mt®fS« m‹dhuJ kh®¡f rKjha¥ gÂfŸ fhuzkhfntïªj kÇahijia¥ bg‰WŸsh®fŸ. mtuJ tuyh‰iw m¿ªJbfhŸtJ gy tifÆš ešyJ.m‹iwa bj‰F M¥fhÅ°jhÅš xU gFâahfî«ï‹iwa <uhÅ‹ xU gFâahfî« ïU¡»w Ó°jh‹ v‹wCÇš ira¤ »ahR¤Ô‹ màkJ v‹gtÇ‹ kfdhf Ï{Ç430 u#¥ ãiw 14 btŸË¡»Hik ãwªjh®. ït® A&i[‹(uÈ) t«r¤âš tªjt®. jdJ x‹gjhtJ taâš F®Mid kdd« brŒJ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->