Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Aspek Asas Dalam Pendidikan Islam

Aspek Asas Dalam Pendidikan Islam

Ratings: (0)|Views: 119|Likes:
Published by Eiqha Ka-ei

More info:

Published by: Eiqha Ka-ei on Jun 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
SKOP DAN BIDANG DALAM PENDIDIKAN ISLAM
Secara rasionalnya penekanan dan pemusatan utama dalam pendidikan Islam adalah berdasarkan Al-Qurandan As-Sunnah. Rasulullahs.a.w bersabda yang bermaksud
“Aku
tinggalkan kepada kamu umatku dengan perkara.Kamu tidak akansesat sekiranya kamu berpegang pada perkara tersebu tiaitu Al-Quran dan As-
Sunnah”.
 Ini kerana matlamat asal dasar pendidikanI slam adalah bertujuan untuk mentafsi dan merealisasikan prinsipdan konsep daripada kedua-dua sumber tersebut berdasarkan kepada pemerhatian dan pengkajian yang telahdilakukan oleh sarjana dan ahli fikirI slam sejak dari awal perkembangan Islam.Aspek-aspek penting yang menjadi tunggak dalam Falsafah PendidikanIslam ialah:i) Aspek akidah Islamiyyahii) Aspek Kemanusiaan dan Fitrahiii) Aspek Keilmuaniv) Aspek Tanggungjawab danPembalasan
ASPEK AKIDAH
Akidah merupakan asas utama dalam pendidikanIslam kerana keimanan kepada Allah merupakan faktorpenggalak kepada tingkahlaku manusia kearah kebaikan sebagaimana ia juga menjadi banteng kepada perbuatan jahat dan keji (rukuniman). Iman adalah pengarah yang mengarah tingkahlaku dan berseiringan dengan perbuatanyang dilakukan oleh manusia. Oleh
yang demikian, „tarbiyyahIslamiyyah‟ adalah
berhubung secara langsung denganperbuatan manusia dan sesuatuyang lahir daripada perbuatan keimanan.
 
Pendidikan Islam dibina berasaskan akidah Islam,iaitu akidah yang menyemaikan keyakinan kepada wujudnyaAllah, menjelas dan menyatakan kepada Muslimin tentang Rukun Iman yang menjadi teras kepada akidah yangsahih.Muhammad Baisar (1973) menegaskan bahawa akidah yang sahih ialah akidah yang disampaikan kepadamanusia yang bersumberkan wahyu assamawi yang datang daripada Allah sama ada tentang iktikad, perundangandan akhlak.Akidah inilah yang menyelamatkan manusia dari kesesatan kepada petunjuk agama yang sebenar,petunjuk kepada jalan yang lurus dan diakui sah oleh Allah s.w.t, akidah inilah yang mengeluarkan manusia daripadakegelapan kepada cahaya Islam yang dapat membezakan antara benar dan salah.Al-Bazz (1986) mentakrifkan akidah yang sahih sebagai segala perkataan dan perbuatan yang dilakukan olehorang Islam yang sesuai dengan dalil syarak, berdasarkan Al-Quran dan sunnah.Ia diterima oleh Allah dan merupakankemuncak dan asas peganggan hidup muslim.Akidah islam yang menjadi asas kepada pendidikan Islam akan melahirkan manusia yang dapat membezakanantara baik dan buruk, antara pentunjuk dengan sesat, antara hak dengan batil dan antara iman dengan kufur.Diamembuat pilihan berteraskan akal yang dipandu oleh ilmu dan seterusnya dia dapat menangkis segalla cabaran hidupdi dunia dan akhirat.
 
Asas Akhlak
Miqhdad Yakhin mentakrifkan akhlak ialah prinsip-prinsip dan dasar kaedah yang ditentukan oleh wahyu untukmerealisasikan ketertiban dalam pelakuan dan membatasi (bentuk) hubungan dengan orang lain sehingga mencapaimatlamat kewujudan di dunia dengan cara yang paling sempurna.Mohd. Jawad (1972), pula menyatakan akhlak ialahsifat yang terpuji yang sepatutnya dimiliki oleh setiap orang.Sesebuah masyarakat tidak akan maju sekiranya akhlakyang terpuji, kerana akhlak yang terpuji bermatlamat mendidik manusia kea rah mencapai kemajuan dalam kehidupanDalam konteks akhlak sebgai ilmu, Abdul Ghani (1989) memebri takrif berdasrkan pendapat Prof.Dr.Omar al-Toumy Asyaibani yang menyatakn bahawa ilmu akhlak ialah ilmu yang meneroka sifat akhlak, mengkaji hakikatkebaikan, keburukan, kewajipan, hati nurani kemanusiaan, kebahagiaan, penialain akhlak, keburukan kewajipan, hatinurani kemanusiaan, kebahagiaan, penialaian akhlak, tanguunjawab akhlak, motif kelakuan, asas-asas teorikeyakinan akhlak contoh utama serta kaedah dan prinsip umum yang patut menjadi landasan kelakuan manusia.Matlamatnya adalah untuk melahirkan insane yang berkeperibadian dan berwibawa tinggi sesuai dengankepribadian Islam itu sendiri.Ia juga berhasrat untuk membentuk kesempurnaan diri manusia sehingga mencapaikeindahan nafsani yang kekal abadi.Dalam konteks ini, al-Ibrasyi(1969) menyatakan bahawa pendidikan akhlakadalah jiwa pendidikan islam.Puncak akhlak yang mulia merupakan sasaran murni dari segala pendidikan.Dalam hal ini, penyair Arab yang bernama Syauqi pernah bermadah dalam syairnya; Umat atau bangsa itukekal selagi mereka berakhlak, hilang akhlak napuslah bangsa.Jika akhlak mereka jatuh, jatuhlah maruah danhilanglah bangsa.Jelaslah dalam huraian di atas bahawa matlamat pendidikan akhlak dalam Islam adalah untuk membentukgenerasi yang mulia, bercita-cita, terididik dan bersopan santun dalam perkataan dan perbuatan, pintar dalampengurusan tingkah laku, mempunyai kesempurnaan jiwa, beradab sopan, ikhlas dan mempunyai jiwa yangbersih.Oleh itu, teras pendidikan Islam ialah pendidikan akhlak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->