Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Filipino

Filipino

Ratings:
(0)
|Views: 1,496|Likes:
Published by Jamille Yap

More info:

Published by: Jamille Yap on Jun 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2015

pdf

text

original

 
FILIPINOI.sumulat ng isang tulang may apat nasaknong sa paksang "kalayaan" taglayang mga sumusunod:a.sukat na lalabingdalawahinb. tugmaang di-ganapc.may talinghaga (may tayutay)d.may larawang diwaII.sumipi ng isang tula. suriin ito batay saelemento ng tula:a.sukatb.tugmac.larawang diwad.kariktanIII.saliksikin ang sanaysay na "pag-ibig"ni emilio jacinto.ENGLISHlook for the meaning of the followingwords:1.values2.unearthed3.statueSIPmust have 5 topics per group and 2per individual.reminder :* M-W-F ,we must be on the schoolalready @ 11 am for our researchclass.* graded recitation on AP, MUSTMEMORIZE . Ang Pag-Ibigni Emilio JacintoSa lahat ng damdamin ng puso ng Taoay wala nang mahal at dakila na gayang pag-ibig. Ang katuwiran, ang katotohanan, angkabutihan, ang kagandahan, angmaykapal atang kapwa Tao ay siya lamangmangyayaring maging sanhi ng pag-ibig. Kung ang masama at matuwid ayninanasa rin ng loob, Hindi ang pag-ibig ang siyang may udyok kundi angkapalaran at ang kasakiman.Kung ang pag-ibig ay wala, ang mgabayan ay Hindi magtatagal atkarakarakang mapapawi sa balat nglupa ang lahat ng pagkakapisan atpagkakaisa, at ang kabuhayan aymatutulad sa isang dahon na kahoy naniluoy ng init at tinanggay ng hangingmabilis. Ang tunay na pag-ibig ay walang ibakundi iyong makaka-akay sa Tao samga dakilang gawa sukdulang ikawalang buhay ng sampu ng kaginhawaan.Ngunit ang kasakiman at angkatampalasan ang nag-aanyo ringpag-ibig minsan, at kung magkagayonna ay libu-libong mararanal nakapakinabangan ang nakakapalit ngga patak na pagkakawanggawa nanagiging tabing pa man din ngkalupitan at ng masakim na pag-iimbotsa aba ng mga bulag na isip nanararahuyo sa ganitong pag-ibig. At ang pag-ibig, wala na kundi angpag-ibig na tanging binabalungan ngmatatamis na ala-ala sa nag daan atng pag-asa naman sa darating. Samalawak na dagat ng ating mgakahirapan at pagkadusta, ang pag-ibigna siyang magiging dahilan lamangkung kaya natin minamahal pa angbuhay.Kung ang magulang ay walang pag-ibig sa anak, sino ang mag babatang,mag-iiwi sa mga sanggol? Atmabubuhay naman kaya nag mgaanak sa sarili lamng nila? Kung anganak naman kaya ay walang pag-ibigsa magulang, sino ang kanilangmagigigng alalay sa katandaaan? Angkamalayan ay lalong matamis kaysabuhay na parang matandangnangangatal ang tuhod at nanlalaboang pagod na mga mata ay wala ngmalangapang mag-aakay at makaka-alaiw sa kanyang kahirapan. Ang pagkaawa sa ating mga kapwa nainilugmok ng sawing kapalaranhanggang sa tayo'y mahikayat nasila'y bahaginan ng kauntingkaluwagan; ng ating pagtatanggol sanaapi hanggang sa ipasanganib atdamayan natin ang ating buhay; angpagkakawanggawa sa lahat kungtunay na umuusbong sa puso, alin angpinagbubuhatan kundi ang pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig ay walangibinubunga kundi ang tunay na ligayaat kaginhawaan; kailanpawa't sapin-sapin ang dusang pinapasan ngbayani at kanyang buhay na naliposng karukhaan at lungkot, ang dahilansapagkat Hindi ang tunay na pag-ibigang naghahari kung di ang taksil napitasa yama't bulaang karangalan.Sa aba ng mga bayang Hindipinamamahayan ng wagas atmatinding pag-ibig.Sa pag-ibig nunukal angkinakailangang pagdadamayan atpagkaka-isang magbibiga ng di-mahahapay na lakas na kailangan sapagsasangalang ng matuwidSa aba ng mga bayang Hindipinamumuhayan ng pag-ibig atbinubulag ng hamak ng pag-sasarili. Ang masasama'y walang ibangninanasa kundi ang ganitongkalagayan. Gumagaw ng daan tungosa pag-aalitan, kaguluhan,pagtataniman at pagpapatayansapagkat kinakailangan sa kanilangkasamaan. Ang hangarin nila aymapagbukod bukod ang mgamamamayan upang kung mahina naat dukha dahil sa pag-iiringan, sila aynakapagpapasasa sa kanilangkahinaan at karupukan.Oh! Sino ang nakakapagsasalaysayng mga himalang gawa ng pag-ibig? Ang pagkaka-isa na siya niyang kaunaunahang bunga niya ay siyang lakas atkabuhayan, at kung nagkakaisa na'tnag-iibigan ang lalong nalalabing hirapay magaang pasanin, at ang mulingligaya'y ang ganito, ay di matataos ngmga pusong Hindi nakadarama ngtunay na pag-ibig.
 
 At upang makapagkilalang magalingna pag-ibig ay siya ngang susi atmutya ng kapayapaan at ligaya, ikawna bumabasa nito mapagnanakaw mokaya, mapagdadayaan omatatampalasan mo kaya ang iyongina't mga kapatid? Hindi, sapagkatsila'y iniibig at sa halip ay dadamayanmo ng iyong dugo at sampung buhaykung silang nakikitang inaapi ng iba.Gayundin naman, kung ang lahat aymag-iibigan at magpapalagayangtunay na magkakapatid, mawawalaang lahat ng mga pang-aapihan nanagbibigay ng madlang pasakit at dimabatang kapaitan.Kung ang pag-ibig sa kapwa ay wala,nilulunod ng malabis na pagsasariliang magandang alala. Ipagpalagay namay tapat na nais at tatawagin namarurunong ang mabutingmapaparaan upang magtamasa sadagta ng iba, at ituturing na hangalyaong marunong dumamaysakapighatian at pagkaapi na kanyangmga kapatid.Maling mga isip at ligaw na loob angmanambitin sa mga hirap ng Tao nainaakalang walang katapusa. Sukatang matutong magmahal atmanariwang muli sa mga puso angwagas na pag-ibig sa kapwa at angtinatawag na bayanng hinagpis aymatutulad sa tunay na paraiso.
ENGLISHSUB
Medical state. An old document was unearthed fromthe files.They unearthed evidence that he hadaccepted bribes.: to dig up out of or as if out of theearth : exhume <unearth treasure><unearth an old photo album>2: to make known or public : bring tolight <unearth a scandal>
BHEBHE TULA
Tula Tungkol sa KalikasanHalimbawa ng tula tungkol sakalikasan. (Example of Filipino Poemabout nature.)Kalikasan
 –
Saan Ka Patungo?Nakita ng buwan itong pagkasira,
Mundong kalisakasan ngayo’y giba
-giba, Ang puno
 –
putol na, nagbuwal atlanta, Ang tubig
 –
marumi, lutang angbasura.Nalungkot ang buwan sanasasaksihan,Lumuhang tahimik sa sulok ngdamdam, At nakipagluhaan sa poong Maylalang,Pagkat ang tao rin ang maykasalanan. Ang hanging sariwa, bilasa na ngayon,Nasira ng usok na naglilimayon,Malaking pabrika ng goma at gulong,Sanhi na ginawa ng pagkakataon! Ang dagat at lawa na nilalanguyanNg isda at pusit ay wala nang laman,Namatay sa lason saka naglutangan,Basurang maburak ang siyangdahilan! Ang lupang mataba na bukid-sabana,Saan ba napunta, nangaglayag na ba?
 Ah hindi… naroon… mga mall na pala,
 Ng ganid na tao sa yaman at pera.Mga sapa at ilog sa Kamaynilaan,Ginawa na ng tao na basurahan, At kung dumating ang bagyo at ulan,Hindi makakilos ang bahang punuan. Ang tao rin itong lubos na dahilan,Sa nasirang buti nitong kalikasan, At darating bukas ang ganti ng buwan,Uunat ang kamay ng PoongLumalang!
TULA2
 Ang tula ay may labindalawang (12)pantig sa bawat taludtod (line) at mayapat na linya sa bawat saknong(stanza).Sa Huling Silahisni: Avon Adarna1Inaabangan ko doon sa Kanluran, Ang huling silahis ng katag-arawan,Iginuguhit ko ang iyong pangalan,Sa pinong buhangin ng dalampasigan.2 Aking dinarama sa hanging habagat,M
ga alaala ng halik mo’t yakap,
 Sa bahaw na simoy ngpagkakasangkap, Ay nagdaang samyo ng iyongpaglingap.3Ginugunam-gunam, sinasaklit-anyo, Ang iyong larawan at mga pagsuyo,
 Ang lungkot ng diwa’t dibdib pati puso,
 Sa kutim na ulap nakikisiphayo!4Sa pag-aagawan ng araw at buwan, At pagkapanalo nitong kadiliman Ay nakikibaka ang kapighatian,Sa pangungulila sa iyong pagpanaw.5 Ang iyong pag-iral, hindi na babalik,
Kahit na ako’y lubos na tumangis
 Pag-ibig na lamang na igting na nais Ang makakapiling sa huling silahis.-Isang halimbawa ng tagalog na tula namay sukat at tugma na tungkol saisang pag-ibig na sawi dahil sakamatayan.Si ProblemaHindi malulunod sa alak o toma,Magaling na swimmer itong siProblema,Bumaha man ng Gin o The Bar atGrand Ma,Tatawanan ka lang hanggang samagsuka!
Pagkat dalubhasa’t napakatalino,
 Sa paggawa niya ng sakit ng ulo,
Si Problema’y expert at lalo ngang
tuso,
Kapag nakikitang luha’y tumutulo.
 Dadagdagan pa ang kumplikasyon,Kapag nanghina ka sa kunsumisyon,Itong simpleng bagay na may isangtanong,
Magiging sandaa’t malala ang
hantong!

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
leanie liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->