Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A Brief History of Time

A Brief History of Time

Ratings: (0)|Views: 297|Likes:

More info:

Published by: Gravitation Graviton on Jun 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2015

pdf

text

original

 
ЦАГ
 
ХУГАЦААНЫ
 
ТОВЧ
 
ТҮҮХ
 
ИХ
 
ТЭСРЭЛТЭЭС
 
ХАР
 
НҮХ
 
ХУРТЭЛ
 
СТЕФЕН
 
В
.
ХОКИНГ
 
МОНСУДАР
 
"
М
0
НСУДАР
"
хэвлэлийн
 
газраас
 
эрхлэн
 
гаргав
.
 
Улаанбаатар
2004
он
 
СТЕФЕН
 
В
.
ХОКИНГ
 
ЦАГ
 
ХУГАЦААНЫ
 
ТОВЧ
 
ТҮҮХ
 
ИХ
 
ТЭСРЭЛТЭЭС
 
ХАР
 
НҮХ
 
ХҮРТЭЛ
 
Орчуулгыг
 
НАРНУД
 
Ц
.
НЯМСУРЭН
 
Орчуулгыг
 
хянасан
 
Б
.
ДАГЗМАА
 
 Ч
.
БАЯРХҮҮ
 
Хэвлэлийн
 
эхийг
«
ТАЛЫН
 
САЛХИ
»
студи
 
 
 
ГАРЧИГ
Талархал
5
 
Удиртгал
8
 
1
Орчлон
 
ертөнцийн
 
талаарх
 
бидний
 
төсөөлөл
11
 
2
Орон
 
зай
,
цаг
 
хугацаа
26
 
3
Тэлж
 
байгаа
 
орчлон
 
ертөнц
49
 
4
Тодорхойгүйн
 
зарчим
' 68
 
5
Бөөмс
 
ба
 
байгаль
 
дахь
 
хүчнүүд
78
 
 
6
Хар
 
нүх
96
 
7
Хар
 
нүх
 
тийм
 
ч
 
хар
 
биш
115
 
 
8
Орчлон
 
ертөнцийн
 
үүсэл
,
мөхөл
131
 
 
9
Цаг
 
хугацааны
 
чиг
160
 
10
Физикийн
 
нэгдэл
171
Дүгнэлт
186
Альберт
 
Эйнштейн
191
 
Галилео
 
Галилей
193
 
Исаак
 
Ньютон
195
 
Нэр
 
томъёоны
 
тайлбар
. 197
"
ЦАГ
 
ХУГАЦААНЫ
 
ТОВЧ
 
ТҮҮХ
"
номоороо
 
Стефен
 
Хокинг
 
олон
 
жил
 
мөрөөдсөн
 
хүслээ
 
биелүүлж
,
энэ
 
үеийн
 
 
хамгийн
 
агуу
 
нь
 
байж
 
болох
 
оюуны
 
их
 
аялалд
 
оролцох
 
хосгүй
 
боломжийг
 
жирийн
 
хүмүүст
 
олгохын
 
ялдамд
 
гайхал
 
 
төрүүлэм
 
мэдлэг
 
ухаанаа
 
өргөн
 
олон
 
уншигчидтай
 
хувааяцаж
 
байна
.
Цаг
 
хугацаанд
 
эхлэл
 
байсан
 
уу
?
Цаг
 
хугацаа
 
буцаж
 
ухрах
 
уу
?
Орчлон
 
ертөнц
 
хязгаартай
 
юу
,
үгүй
 
юу
?
Энэ
 
бол
 
орон
 
зай
 
цаг
 
хугацааны
 
гүнд
 
одоо
 
болтол
 
хадгалагдан
 
буй
 
нууцыг
 
дэлгэхээсээ
 
өмнө
 
сансар
 
огторгуйн
 
тухай
 
хамгийн
 
чухал
 
онолуудыг
 
Ньютоноос
 
Эйнштейнийг
 
хүртэл
 
тоймлон
 
авч
 
үзсэн
 
энэхүү
 
номонд
 
хэлэлцэх
 
гайхамшигт
 
асуултуудын
 
зарим
 
нь
 
л
 
юм
.
 
"
Эйнштейнээс
 
хойших
 
шинжлэх
 
ухааны
 
суут
 
ухаантнуудын
 
нэг
 "
 DALL
Ү 
 
 ЕХРКЕ 
SS 
Маш
 
ээдрээтэй
 
ойлголтуудыг
 
өдөр
 
тутмын
 
амьдралаас
 
авсан
 
жишээгээр
 
энгийн
,
наргиантай
 
болгож
 
гайлбарлах
 
багш
 
хүний
 
төрөлх
 
авъяастай
 
нь
 
илт
 
байна
.
  NEW 
ҮО
 R
 К 
 
Т 
1
 МЕ 
Стефсн
 
Хокинг
 
бага
 
зэргийн
 
наргиа
,
дотоод
 
сэдэл
,
онолын
 
нотолгоо
,
шинжлэх
 
ухааны
 
таамаглалдаа
 
бидний
 
 
анхаарлыг
 
хандуулах
 
тэр
 
агшинд
 
цаг
 
хугацааны
 
товч
 
туүх
 
өрнөдөг
.
 
 
 NEW 
ҮО
 RK 
Т 
 IM 
 Е 
 ВООК 
REVIEW 
"
Жирийн
 
уншигчдад
 
зориулсан
,
одон
 
орны
 
физикийн
 
тухай
 
хамгийн
 
шилдэг
 
цорын
 
ганц
 
ном
"
 
 ВОО
 LIST 
"
Энэ
 
ном
 
бол
‘TOUR DE FORCE’
ТНЕ 
СОТ 
SM 
 А
 N 
 
Т
АЛАРХЛЛ
 
Энэхуу
 
номыг
 
 Жейнд
 
 зориулав
 ,
 1982
онд
 
Харвардад
 
Лёбовын
 
багц
 
лекцийг
 
уншсаныхаа
 
дараа
 
би
 
орон
 
зай
 
цаг
 
хугацааны
 
тухай
 
хялбаршуулсан
 
ном
 
бичиж
 
үзэхээр
 
шийдсэн
 
юм
.
Тэр
 
үед
 
эртний
 
орчлон
 
ертөнц
,
хар
 
нүхний
 
тухай
 
олон
 
тооны
 
ном
 
байсны
 
дотор
 
Стивен
 
Вайнбергийн
 
«
Эхний
 
гурван
 
 хором
»
шиг
 
сайн
 
ном
,
энд
 
нэрийг
 
нь
 
дурдахын
 
хэрэггүй
 
муу
 
ном
 
ч
 
байсан
 
билээ
.
Гэхдээ
 
орчлон
 
судлал
 
болон
 
квант
 
онолыг
 
судлах
 
хүслийг
 
надад
 
төрүүлсэн
 
орчлон
 
ертөнц
 
хаанаас
 
үүссэн
 
бэ
?
яаж
,
яах
 
 
гэж
 
үүссэн
 
бэ
?
тэр
 
мөхөх
 
үү
,
хэрэв
 
мөхөх
 
бол
 
яаж
 
мөхөх
 
вэ
?
зэрэг
 
асуудлыг
 
тэдний
 
нэг
 
нь
 
ч
 
хөндөөгүй
 
юм
 
шиг
 
санагддаг
.
Эдгээр
 
асуултыг
 
бид
 
бүгдээрээ
 
сонирхдог
.
Гэтэл
 
эдгээр
 
асуудлыг
 
шийдэхэд
 
тусладаг
 
математикийн
 
учрыг
 
цөөн
 
тооны
 
мэргэжилтэн
 
л
 
ойлгож
 
чадахаар
 
тийм
 
их
 
мэдлэг
,
ур
 
чадвар
 
шаардсан
 
шинжийг
 
орчин
 
үеийн
 
шинжлэх
 
ухаан
 
олжээ
.
Гэхдээ
 
орчлон
 
ертөнцийн
 
үүсэл
,
цаашдын
 
хувь
 
заяаны
 
талаарх
 
үндсэн
 
төсөөллийг
 
математикгүйгээр
 
шинжлэх
 
ухааны
 
боловсрол
 
олоогүй
 
хүмүүст
 
ч
 
ойлгомжтойгоор
 
илтгэн
 
өгүүлж
 
болно
.
Үүнийг
 
л
 
би
 
энэ
 
номдоо
 
 
гүйцэлдүүлэхийг
 
хичээсэн
 
юм
.
Ингэж
 
чадсан
 
эсэхийг
 
минь
 
уншигчид
 
шүүнэ
 
биз
 
ээ
.
Номонд
 
орсон
 
томъёо
 
бүр
 
 
худалдан
 
авагчдын
 
тоог
 
хоёр
 
дахин
 
бууруулдаг
 
гэж
 
надад
 
хэлж
 
байсан
.
Тэгэхэд
 
нь
 
би
 
ямар
 
ч
 
томъёогүйгээр
 
асуудалд
 
хандахаар
 
шийдсэн
 
юм
.
Гэлээ
 
ч
 
эцсийн
 
эцэст
 
нэг
 
л
 
томъёо
,
Эйнштейний
 
алдарт
 
E=mc
2
 
томъёог
 
орууллаа
.
Энэ
 
нь
 
чадварлаг
 
уншигчдын
 
маань
 
тэн
 
хагасыг
 
үргээчихгүй
 
гэдэгт
 
би
 
итгэж
 
байна
.
 
Хажуугийн
 
хатингиралт
 
хатуурал
 
буюу
 
хөдөлгөөний
 
мэдрэлийн
 
эсийн
 
өвчнөөр
 
өвдсөнийг
 
минь
 
эс
 
тооцвол
 
бусад
 
бүх
 
зүйлд
 
намайг
 
аз
 
түшиж
 
байлаа
.
Эхнэр
 
Жейн
,
хүү
 
Роберт
,
Тимми
,
охин
 
Люси
 
нарын
 
маань
 
надад
 
үзүүлсэн
 
тусламж
 
дэмжлэг
 
амьдралын
 
хэвийн
 
байдалдаа
 
эргэн
 
орж
,
ажилдаа
 
амжилт
 
гаргах
 
бололцоо
 
олгосон
.
Онолын
 
физикийг
 
сонгосон
 
маань
 
бас
 
аз
 
болов
,
учир
 
нь
 
тэр
 
бүхэлдээ
 
ой
 
ухаанд
 
минь
 
байсан
 
юм
.
Тэгэхээр
 
миний
 
биеийн
 
 
доройтол
 
ноцтой
 
саад
 
болоогүй
.
Шинжлэх
 
ухааны
 
найз
 
нөхөд
 
минь
 
бүгдээрээ
 
туйлын
 
их
 
дэмжлэг
 
үзүүлж
 
байлаа
.
 
Ажлын
 
маань
 
эхний
, «
сонгодог
»
үед
 
ойрын
 
туслагч
,
хамтрагчид
 
маанъ
 
Рожер
 
Пенроуз
,
Роберт
 
Герок
,
Брендон
 
 
Картер
,
Жорж
 
Эллис
 
нар
 
байв
.
Надад
 
тусалж
,
хамтран
 
ажилласан
 
тэдэндээ
 
талархаж
 
байна
.
Эллистэй
 
хамтран
 
бичсэн
 
«
Орон
-
цогийн
 
том
 
 хэмжээний
 
бутэц
»
ном
1973
онд
 
хэвлэгдсэнээр
 
энэ
 
үе
 
өндөрлөсөн
 
юм
.
Уг
 
номоос
 
нэмэлт
 
мэдээлэл
 
авч
 
болно
 
гэж
 
уншигчдадаа
 
зөвлөмөөргүй
 
байна
.
Учир
 
нь
 
тэр
 
ном
 
хэтэрхий
 
математик
 
шинжтэй
,
тэгээд
 
ч
 
уншихад
 
хүнд
.
Тэр
 
үеэс
 
хойш
 
илүү
 
ойлгомжтой
 
бичиж
 
сурсан
 
гэдэгтээ
 
би
 
итгэлтэй
 
байдаг
.1974
оноос
 
эхэлсэн
 
ажлынхаа
 
хоёр
 
дахь
, «
квантын
»
үедээ
 
Гарри
 
Гибсон
,
Дон
 
Пейж
,
Жим
 
Хартл
 
нартай
 
голлон
 
 
ажилласан
 
юм
.
Тусламж
 
гэдэг
 
үгийн
 
шууд
 
утгаар
 
ч
,
шилжсэн
 
утгаар
 
ч
 
тусламж
 
үзүүлсэн
 
тэдэндээ
 
болон
 
шавь
 
нартаа
 
би
 
маш
 
их
 
талархаж
 
байна
.
Щавь
 
нараасаа
 
хоцрохгүй
 
байх
 
хэрэгцээ
 
шаардлага
 
намагт
 
шигдэхээс
 
намайг
 
аварсан
 
хамгийн
 
чухал
 
түлхэц
 
болсон
 
гэдэгт
 
би
 
итгэдэг
.
Энэ
 
номыг
 
боловсруулахад
 
шавь
 
нарын
 
маань
 
нэ
!
Брайн
 
Уитт
 
их
 
тус
 
хүргэсэн
 
билээ
.
Номынхоо
 
анхны
 
нооргийг
 
биччихсэн
 
байсан
1985
онд
 
би
 
уушигны
 
хатгалгаа
 
туслаа
.
Төвөнхөд
 
гуурс
 
суулгах
 
хагалгаа
 
хийлгэх
 
хэрэгтэй
 
болж
,
хагалгааны
 
дараа
 
би
 
ярьж
 
чадахаа
 
больсон
 
юм
.
Ингээд
 
харилцах
 
боломжоо
 
 
бараг
 
алдав
.
Номоо
 
дуусгаж
 
чадахгүй
 
нъ
 
дээ
 
гэж
 
тэр
 
үед
 
бодож
 
байлаа
.
Гэвч
 
Брайн
 
номыг
 
засаж
 
сайжруулахад
 
 
төдийгүм
 
Калифорнийн
 
Саннивелийн
Words plus Ins
компанийн
 
Волт
 
Волтошоос
 
надад
 
бэлэглэсэн
.
харилцааны
 
 
Living center 
программыг
 
ашиглаж
 
сурахад
 
минь
 
тусалсан
.
Энэ
 
программын
 
тусламжтайгаар
 
ном
,
өгүүлэл
 
бичиж
,
Санннвелийн
 
өөр
 
нэг
 
компани
Speech
Р
1uz-
аас
 
надад
 
бэлэглэсэн
 
яриа
 
нийлэгжүүлэгчийн
 
тусламжтайгаар
 
хүмүүстэй
 
ярьж
 
чаддаг
 
болов
.
Дэвид
 
Мэйсон
 
энэ
 
нийлэгжүүлэгчийг
 
жижигхэн
 
персонал
 
компьютерийн
 
хамт
 
тэргэнцэрт
 
минь
 
суурилуулж
 
өгсөн
 
юм
.
Энэ
 
систем
 
бүдийг
 
өөрчилсөн
 
билээ
.
Үнэндээ
 
би
 
одоо
 
дуу
 
хоолойгоо
 
алдахаас
 
өмнөх
 
үеэсээ
 
 
илүү
 
дээр
 
харилцаж
 
чаддаг
 
болсон
.
 
Номын
 
анхны
 
хувилбартай
 
танилцаж
,
энэ
 
номыг
 
сайжруулахад
 
тус
 
болох
 
зөвлөгөө
 
өгч
 
байсан
 
хүмүүст
 
талархал
 
илэрхийлье
.
 Ялангуяа
,
Ва
ntam b
оок
s
хэвлэлийн
 
газрын
 
 редактор
 
Петер
 
Гуззарди
 
маань
 
сайтар
 
тайлбарлагдаагүй
 
гэж
 
үзсэн
 
зүйлсийнхээ
 
тухай
 
санал
 
асуулгатай
 
захидлуудыг
 
ар
 
араас
 
нь
 
илгээж
 
байлаа
.
Зөвлөгөө
,
залруулгын
 
маш
 
урт
 
жагсаалтыг
 
хүлээн
 
аваад
 
би
 
маш
 
их
 
цочирдсоноо
 
хүлээх
 
хэрэгтэй
 
гэвч
 
Г
'
уззардигийн
 
зөв
 
байсан
.
Гуззарди
 
алдааг
 
минь
 
түншиж
 
байсны
 
ачаар
 
энэ
 
ном
 
сайн
 
болсон
 
гэдэгт
 
би
 
итгэдэг
.
 
Би
 
өөрийн
 
туслагч
 
Колин
 
Вилльямс
,
Дэвид
 
Томас
.
Реймонд
 
Лэфлемм
 
нартаа
,
нарийн
 
бичиг
 
Жуди
 
Фелл
.
Энн
 
 
Ральф
 
Щерил
 
Биллингтон
,
Сьго
 
Мэйси
 
болон
 
сувилагч
 
нартаа
 
гүн
 
талархлаа
 
илэрхийлье
.
Гонвилл
-
энд
-
Кайюс
-
Коллеж
,
 
Шинжлэх
 
Ухаан
,
Техникийн
 
Судалгааны
 
Хороо
,
Леюерхулм
,
Мак
-
Артур
,
Нуффилд
.
Ральф
 
Смитийн
 
Сангаас
 
 
шинжлэх
 
ухааны
 
судалгаа
 
эмнэлгийн
 
бүх
 
зардалыг
 
даагаагүйсэн
 
бол
 
би
 
юунд
 
ч
 
хүрч
 
чадахгүй
 
байсан
.
Тэдэнд
 
маш
 
их
 
талархаж
 
байна
.
Стефен
 
 Хокинг
1987 
оны
10
сарын
20
 
Удиртгал
 
Бид
 
ертөнцийн
 
талаар
 
бараг
 
юу
 
ч
 
мэдэхгүй
 
амьдарч
 
байна
.
Амьдралыг
 
тэтгэгч
 
нарны
 
гэрлийг
 
үүсгэдэг
 
механизмийн
 
тухай
,
огторгуйд
 
биднийг
 
унагачихалгүй
 
дэлхий
 
дээр
 
барьж
 
байдаг
 
таталцлын
 
тухай
 
ч
 
юмуу
 
эсвэл
 
 
биднийг
 
бүрдүүлдэг
,
бүтцээс
 
нь
 
бид
 
өөрсдөө
 
гол
 
төлөв
 
хамаардаг
 
атомын
 
тухай
 
төдий
 
л
 
сонирхохгүй
 
байна
.
Байгаль
 
яагаад
 
ийм
 
байдаг
 
вэ
,
огторгуй
 
хаанаас
 
үүссэн
 
бэ
,
эсвэл
 
тэр
 
эндээ
 
л
 
байсан
 
уу
,
хэрэв
 
цаг
 
хугацаа
 
хэзээ
 
нэг
 
цагт
 
буцаж
 
ухарвал
 
үр
 
дагавар
 
шалтгааныхаа
 
өмнө
 
байх
 
уу
,
үгүй
 
юу
,
хүн
 
төрөлхтний
 
танин
 
мэдэхүйд
 
эцсийн
 
зааг
 
бий
 
юу
 
гэдгийг
 
бодож
 
суудаг
 
хүн
(
ийм
 
нухацтай
 
асуулт
 
тавьдаггүйгээ
 
ч
 
сайн
 
мэдэхгүй
)
хүүхдүүдийг
 
эс
 
тооцвол
 
ховор
 
ажээ
.
Юуг
 
хар
 
нүх
 
гэх
 
вэ
,
бодисын
 
хамгийн
 
жижиг
 
хэсэг
 
юу
 
вэ
,
яагаад
 
бид
 
өнгөрснийг
 
мэддэг
,
ирээдүйг
 
мэддэггүй
 
вэ
,
хэрвээ
 
эхлээд
 
 
эмх
 
замбараагүй
 
байсан
 
бол
 
одоогийн
,
харагдахуйц
 
эмх
 
цэц
 
яаж
 
бий
 
болов
,
яагаад
 
орчлон
 
ертөнц
 
оршин
 
байна
 
вэ
 
гэдгийг
 
мэдэхийг
 
хүсдэг
 
хүүхдүүд
 
ч
 
байдаг
,
би
 
тэдэнтэй
 
тааралдаж
 
байсан
.
Эцэг
 
эх
,
багш
 
нар
 
эдгээр
 
асуултын
 
ихэнхэд
 
мөрөө
 
хавчин
 
хариулах
 
эсвэл
 
ой
 
ухаанд
 
нь
 
бүүр
 
түүрхэн
 
хадгалагдан
 
үлдсэн
 
шашны
 
домгоос
 
эш
 
татах
 
үзэгдэл
 
нийгэмд
 
маань
 
байсаар
 
л
 
байна
.
Иймэрхүү
 
асуулт
 
хүний
 
ойлгохуйн
 
хязгаарлагдмал
 
байдлыг
 
тодорхой
 
илэрхийлдэгээс
 
заримд
 
нь
 
эдгээр
 
асуулт
 
таалагддаггүй
 
аж
.
Гэтэл
 
философи
,
байгалийн
 
шинжлэх
 
ухааны
 
хөгжил
 
иймэрхүү
 
асуудлын
 
 
ачаар
 
үндсэндээ
 
урагш
 
ахисан
 
билээ
.
Иймэрхүү
 
төрлийн
 
асуулт
 
тавихыг
 
хүсдэг
 
насанд
 
хүрэгчдийн
 
тоо
 
нэмэгдэж
 
 
байгаа
 
ба
 
тэд
 
заримдаа
 
нилээд
 
хмчпрхалтай
 
хариултыг
 
сонсож
 
байна
,
Бидмаш
 
багыгч
,
маш
 
томыг
 
ч
 
аль
 
алиныг
 
нь
 
хамрах
 
үүднээс
 
судалгааныхаа
 
хпиаг
 
атомруу
 
ч
,
одруу
 
ч
 
ижилхэн
 
тэлж
 
байна
.1974
оны
 
хавар
,
сансрын
«
Викинг
»
хөлөг
 
Ангараг
 
дээр
 
газардахаас
 
хоёр
 
орчим
 
жилийн
 
өмнө
 
би
 
Лоядонгийн
 
Вангын
 
Нийгэмлэгээс
 
зохион
 
байгуулсан
,
харь
 
гарагийн
 
иргэншлийг
 
хайх
 
бололцоог
 
хэлэлцсэн
 
бага
 
хуралд
 
оролцон
 
Англид
 
байлаа
.
Завсарлагааны
 
цагаараа
 
зэргэлдээх
 
танхимд
 
болж
 
байгаа
 
олон
 
хүнтэй
 
хурлыг
 
сонирхон
 
тийш
 
орсон
 
юм
.
Тэгээд
 
би
 
шинжлэх
 
ухааны
 
ахмад
 
байгууллагуудын
 
нэг
 
болох
 
Вангийн
 
Нийгэмлэгт
 
шинэ
 
гишүүн
 
элсүүлэх
,
эртний
 
нэгэн
 
заншлын
 
гэрч
 
болж
 
байгаагаа
 
төдөлгүй
 
ойлгосон
 
билээ
.
Тэргүүн
 
эгнээнд
,
тихир
 
дутуу
 
хүний
 
тэргэнцэрт
 
суусан
 
нэгэн
 
залуу
 
эхний
 
хуудсуудад
 
нь
 
Исаак
 
Ньютоны
 
гарын
 
үсэг
 
хадгалагдан
 
байдаг
 
номонд
 
нэрээ
 
ихэд
 
удаан
 
 
бичив
.
Түунийг
 
бичиж
 
дуусахад
 
алга
 
ташилт
 
нижигнэсэн
 
юм
.
Стефен
 
Хокинг
 
тэр
 
үед
 
алъ
 
хэдийн
 
домог
 
болчихсон
 
байлаа
.
Өнөөдөр
 
Хокинг
 
Кембрижийн
 
Их
 
Сургуульд
 
тэр
 
нэгэн
 
цагт
 
Ньютон
,
хожим
 
П
.
А
.
М
.
Дирак
-
нэг
 
нь
 
хамгийн
 
томийг
 
нөгөө
 
нь
 
хамгийн
 
багыг
 
судалж
 
байсан
 
алдарт
 
хоёр
 
судлаачийн
 
хүртэж
 
 
байсан
 
Люкасийн
 
нэрэмжит
 
математикийн
 
Профессор
 
болжээ
,
Хокинг
 
бол
 
тэдний
 
зүй
 
ёсний
 
залгамжлагч
 
мөн
.
Мэрэгжлийн
 
биш
 
хүмүүст
 
зориулап
 
туурвисан
 
Хокингийн
 
энэхүү
 
анхны
 
ном
 
нь
 
өргөн
 
олон
 
уншигчдад
 
тустай
 
олон
 
зүйлийг
 
агуулсан
 
байна
.
Ком
 
 
агуулгынхаа
 
багтаамжаар
 
төдийгүй
,
зохиогчийнхоо
 
оюун
 
ухаан
 
хэрхэн
 
ажилладагийг
 
үзүүлж
 
байгаараа
 
сонирхолтой
.
Та
 
бүхэн
 
энэ
 
номноос
 
физик
,
одон
 
орон
,
орчлон
 
судлал
 
хийгээд
 
эр
 
зоригийн
 
огтолцлол
 
дээрх
 
тодорхой
 
нээлтийг
 
олж
 
харна
.
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
krishy19 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->