Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kyrgyz - Hisnul Muslim - Kirgisisch

Kyrgyz - Hisnul Muslim - Kirgisisch

Ratings: (0)|Views: 86|Likes:
Published by HisnulMuslim2012

More info:

Published by: HisnulMuslim2012 on Jun 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2013

pdf

text

original

 
23
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Куран
 
менен
 
хадис
 
дубаларынаналынган
МУСУЛМАН
 
КОРГОНУ
 Боорукер
 
жана
 
ырайымдуу
 
 Алла
h
тынаты
 
 менен
 
баштаймын
.
Баш
 
сљз
Бардык
 
мактоолор
 
Алла
h
га
!
Биз
 
аныдањктайбыз
,
Андан
 
жардам
 
жанакїнљљлљрїбїздї
 
кечирїїсїн
 
сурайбыз
.
Љзїбїздљгї
 
жана
 
иштерибиздеги
 
жаман
-
дыктардан
 
сактоосун
 
сурап
 
Алла
h
га
 
жал
-
барабыз
.
Алла
h
кимди
 
туура
 
жолго
 
баштаса
,
аны
 
эч
 
ким
 
адаштыра
 
албайт
 
жана
 
Алла
h
кимди
 
адаштырса
,
аны
 
эч
 
ким
 
туура
 
жол
-
го
 
сала
 
албайт
.
Биз
: «
Алла
h
жалгыз
 
ку
-
дай
,
Андан
 
башка
 
эч
 
кудай
 
жок
,
Анынэч
 
бир
 
шериги
 
жок
,
МухаммадАнын
 
кулу
 
жана
 
элчиси
»,-
деп
 
кїбљлїк
 
45
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
беребиз
.
Алла
h
Мухаммад
 
пайгамбары
-
быз га
,
анын
 
їй
-
бїлљсїнљ
,
сахаба
-
ларына
 
жана
 
кыяматка
 
чейин
 
аларгаадашпай
 
ээрчиген
 
бардык
 
мусулмандар
-
га
 
ырайым
 
кылып
,
аларга
 
кљптљн
-
кљп
 
са
-
ламдар
 
жеткирсин
!
Андан
 
соњ
:
Бул
 
китепче
 
менин
«
Куран
 
жанаСїннљттљн
 
алынган
 
дем
 
салуу
,
шыпаа
,
дуба
 
жана
 
зикирлер
»
деген
 
китебимденкыскартылып
 
жазылды
.
Мен
 
бул
 
китеп
-
чеде
 
сапардагы
 
адамдарга
 
жењил
 
жанаоњой
 
болсун
 
деп
 
зикир
 
бљлїгїн
 
гана
 
кыс
-
картып
 
бердим
.
Улук
 
Алла
h
тан
,
жогорку
 
даражалууысым
 
сыпаттарын
 
ортого
 
коюп
 
суранаа
-
рым
:
ушул
 
эмгекти
 
менин
 
эки
 
дїйнљмдљпайдалуу
 
кылса
 
экен
!
Анан
 
да
 
ушул
 
ки
-
тепти
 
окуган
,
басмага
 
даярдаган
,
басыпчыгарган
деги
 
эле
,
жарык
 
кљрїїсїнљ
 
се
-
беп
 
болгон
 
бардык
 
адамдарга
 
анын
 
со
-
обу
 
жетсе
 
экен
!
Бардыгы
 
Алла
h
тынЉзїнїн
 
колунда
.
Ал
 
бардык
 
нерсеге
 
ка
-
дыр
-
кудуреттїї
!
Алла
h
пайгамбарыбыз
 
Мухаммадга
,
їй
-
бїлљсїнљ
,
сахабаларына
 
жана
 
кыямат
-
ка
 
чейин
 
аларга
 
ээрчиген
 
адамдарга
 
Љзырайым
-
ырахматын
 
берсин
.
Саид
 
бин
 
 Али
 
бин
 
Вахб 
 
 Аль
-
Кахтани
.1991-
жыл
.
 
67
 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Эскертїї
Урматтуу
 
окурман
!
Биз
 
бул
 
эмгектегиарабча
 
дубалардын
 
окулушунун
 
астынакирилицца
 
тамгасы
 
менен
 
да
 
љзїндљйберїїгљ
 
тырыштык
.
Албетте
,
кирилиццаменен
 
араб
 
тилиндеги
 
тыбыштарды
 
далљзїндљй
 
анык
-
тунук
 
чыгаруу
 
мїмкїнэмес
.
Ошентсе
 
да
 
тљмљндљгїчљ
 
комбина
-
циялар
 
менен
 
араб
 
сљздљрїн
 
кириллица
-
да
 
жандандырууга
 
аракет
 
кылдык
:1.
Араб
 
тилиндеги
«
айн
»
тамгасынбиз
 
кириллицада
 
(‘)
 
белгиси
 
менен
 
жаз
-
дык
.
Мисалы
: «
Алхамду
 
лиллахил
 
лазийахянаа
 
ба
да
 
маа
 
амаатана
 
ва
 
илайхинну
-
шуур
».2.
Араб
 
тилиндеги
 
сљкїндїї
 
хамза
-
ны
 
(,)
менен
 
белгиледик
.
Мисалы
: «
Ми
-
нал
 
му
,
минин
».3.
Араб
 
тилиндеги
 
созулган
«
алиф
-
ти
»
эки
 
(
а
)
 
менен
 
белгиледик
.
Мисалы
:«
Лаа
 
илла
h
а
 
иллал
-
лаа
h».4.
Араб
 
тилинде
 
кээ
 
бир
 
учурда
 
сљзаягында
 
їндїї
 
окулса
,
кээ
 
бир
 
учурдаокулбай
 
калат
.
Биз
 
бул
 
эки
 
тїрдїїкљрїнїштї
 
тљмљндљгїчљ
 
кљрсљттїк
:«
Субхаана
 
зил
-
жаббаруут
(
и
)
вал
 
мала
-
кувт
(
и
)
вал
 
кабирийаа
(
и
)
вал
 
азама
h».
Жогорудагы
 
дуба
 
эгер
 
токтоп
-
токтопокулса
,
кашаа
 
ичиндеги
(
и
)
тамгасы
 
окул
-
байт
.
Эгерде
 
тез
 
окулса
(
и
)
їндїїсї
 
ко
-
шулуп
 
окулат
.5.
Арабча
 
тамгасын
 
жана
 
таи
му
-
даввараны
 
(h)
 
тамгасы
 
менен
 
белгиледик
.6.
Пайгамбарыбыздын
 
ысымы
 
жанадаражасынан
 
соњ
 
келген
 
сљзїнїмааниси
«
Ага
 
Алла
h
Тааланын
 
ырайымыжана
 
саламы
 
болсун
»
дегенди
 
билдирет
.7.«
Радияллаху
 
анху
»
деген
 
дубанынмааниси
«
андан
 
Алла
h
ыразы
 
болсун
»
дегенди
 
билдирет
.«
Рабби
»
сљзї
«
Жаратуучу
», «
Ээ
», «
Ко
-
жоюн
»
деген
 
маанилерди
 
билдирет
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->