Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15min-2012-06-22

15min-2012-06-22

Ratings: (0)|Views: 80 |Likes:
Published by tad82

More info:

Published by: tad82 on Jun 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2012

pdf

text

original

 
Savaitraštis „15min“ ISSN 1822-2749 • Nr. 23 (1254) •
2012 m. rželo 22 .
B.Lubio įpėdinisB.Lubio įpėdinis
Lietuvospramonininkųkonfederacijosprezidentu išrinktasR.Dargis nebusvaldžiai malonesnisnei jo pirmtakasamžiną atilsįB.Lubys.R.Dargis drąsiaivardija politikųkvailystes.
12–13
psl.
DovlėJalokt R.Darg:
„Valstybė valdomasovietiniais metodais.“
 J.Kalinsko nuotr.
Verslas
Atominio miražo viliotinis
Verslininkai gundomi milijardinėsvertės Visagino atominės elektrinės(VAE) projektu, bet eilėje prieužsakymų jiems teks grūstis su šimtais,o gal ir tūkstančiais didesnių ir labiaupatyrusių konkurentų iš užsienio.
 
4
-
5
psl.
Tyrimas
Merginų mirtys:mįslė po mįslės
Per beveik pusantrų metų paslaptin-gomis aplinkybėmis Lietuvoje dingoketurios merginos, kurių kūnai vėliaurasti vandenyje. Keistos studenčiųmirtys dirgina įvairių versijų kūrėjųfantaziją, nes klausimų šiose bylose –vis dar daugiau nei atsakymų.
10
psl.
 
15min • 2012 m. birželio 22 d.
|
 
Politika
Teisėja N.Venckienė įsitikinusi, kad busišrinkta į Seimą. Kam jai to reikia?
Tom Bže
Generalinis direktoriust.balzekas@15min.lt
 Jni Lingy
Gen. direktoriaus pavaduotojas j.lingys@15min.lt
Rimvyd Vt
Vyriausiasis redaktoriusr.valatka@15min.lt
Dont Večei
Pardavimų vadovasd.vecerskis@15min.lt
Rimnd Ceeneviči
Redaktoriusr.celencevicius@15min.lt
At Cibienė
Redaktoriaus pavaduotojaa.cibiene@15min.lt
Redij
Tel. (8-5) 210 5896Faks. (8-5) 210 58 97redakcija@15min.ltSaltoniškių g. 9,Vilnius, 08105
Rem
Tel. Vilniuje (8-5) 233 6535reklama@15min.lt
Ptinim
platinimas@15min.lt
Leidėj:
UAB „15 minučių“,Saltoniškių g. 9, Vilnius, 08105Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.info@15min.lt
„F & L“ production
15min.lt 
apklausa
Seimas – paskutinė N.Venckienėsviltis atgauti mergaitę
(8333)
 
 o.
Seimas – N.Venckienės slėptuvėnuo teisėsaugos persekiojimo
(10 660)
 
 o.
N.Venckienė tiesiog susiradogerai apmokamą naują darbovietą
(7210)
 
 o.
N.Venckienę reikia rinktine Seimo nare, o prezidente
(7082)
 
1 o.
Karas su J.Pilsudskiu
Nekrofliniai patriotai pasiekė dar vieną ėjimo at-
 bulomis į istoriją pergalę. Rasų kapinėse išniekintiLenkijos atkūrėjo J.Pilsudskio širdies ir jo motinos
kapai. Ant maršalo antkapio iš abiejų pusių išteplioti
Gediminaičių stulpai. Išvešėjęs dalies valdančiųjųkaras su „w“ iš Seimo, matyt, persikelia į kapines.Išsigimėlių pergalės ronte prieš mirusius garan-
tuotos. Mirusieji, kaip žinoma, apsiginti negali, o
kapų su lenkiškais užrašais gausu net Žemaitijoje.
Absoliučiai daugumai lietuvių nereikia aiškinti,kiek žmogus turi išsigimti, kad jis imtų dergti antkapo. Pagarba mirusiam, nesvarbu, ar jis draugas buvo, ar priešas, tebėra pamatinė tautos vertybė.
Regis, kažkam ir ši vertybė jau stovi skersai gerklės.
Išpuolis prieš kapą užtraukė Lietuvai gėdą. Kita
vertus, ironiška yra tai, kad tautininkiški kapiniųvandalai smarkiai apsijuokė. Nes J.Pilsudskis nie-
kada nebūtų supykęs už Gedimino stulpus. Iš senos
lietuvių giminės kilęs, senuoju lietuviu save laikęsmaršalas Gedimino stulpams ir Lietuvos Didžiajai
Kunigaikštijai, apskritai lietuviams, jautė nepaly-ginamai didesnę pagarbą nei tie, kurie savo meilęLietuvai XXI amžiuje besugeba parodyti tik derg-
dami ant kapų.
Kariavo su Lietuva, užėmė Vilnių? Taip. Toks lai-
kas buvo. Ginklai ir divizijos visoje Rytų ir Vidurio
Europoje buvo svarbesni argumentai už susitarimą.
Ar mes patys nepadarėme to paties, kai prisijungėme
Klaipėdą? Idealiai atlikta operacija pasinaudojantmaršalo metodu. Ar dabar turime dėl to barstytis
galvas pelenais? Klaipėdos prijungimas prie Lietu-vos yra vienas drąsiausių mūsų politikos žingsniųper pastarąjį šimtmetį.
Tai ko pykti? Juo labiau kad Vilnius štai jau beveik
73 metus priklauso Lietuvai.Tai iš kur tokia bjaurastis lenda dabar? Iš kur tas
įsitikinimas, kad mus ir dabar vis dar skriaudžia? Iškur tas mazochistinis noras būti auka, kai – gal laikassau tai pripažinti – esame XX a. istorijos nugalėtojai?Galimas daiktas, kad tie, kurie užsivedę kariauja su„w“ (apie kapinių vandalus nėra ko ir kalbėti), realiai
 bijo ne Lenkijos ir lenkų, o patys savęs. Mes vis dar bijome būti nugalėtojais. Todėl, kad vadovaujantisdemokratijos sampratomis, būti nugalėtoju reiškiadidelę atsakomybę. Nugalėtojas ne keršija kaip bai-lus diktatorius, o kilniadvasiškai rūpinasi – silpnes-
niais, mažumomis. O už ką atsakinga auka? Už nieką.Tik dūsauja, verkia ir skundžiasi, kaip ją skriaudžia.
Regis, būtent to mes ir bijome – dvasinio perėji-
mo iš pralaimėtojų stovyklos į nugalėtojų. Šis nea-titikimas kasdien vis labiau bado akis, todėl būtent
dabar ir ėmė išlįsti į paviršių tiek aukos mąstymo
padiktuotų recidyvų.
Patinka tokia žeminanti poza? Neprisibuvome
auka? Ar to reikia tautai, ar vis dėlto tik keliems po-
litiniams atsilikėliams, kurie tokiu bjauriu būdu ban-
do išsaugoti nepelnytai gautą priėjimą prie lovio?Laikas nustoti būti paralelinių tikrovių šalimi. Jei
nepriimsime laimėtojų titulo, gauto iš istorijos ir Die-
vo, ir neišsiugdysime nugalėtojų psichologijos, nė
nepajusime kaip vėl tapsime pralaimėtojais. Visam
laikui. Tai gal baikim šaudyti į praeitį? Baikim vieną
kartą kariauti su mirusiais.
Komentaras
Rimvyd Vt
r.valatka@15min.lt
Tai gal baikim šaudytiį praeitį? Baikim vienąkartą kariauti su mirusiais.
70000 egz.
„15min“ tiražą audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“.
25
proc.
32
proc.
22
proc.
21
proc.
 
 
.
Apklausojedalyvavo
 8
 žmonių
S e 
Violetinė teisėja NeringaVenckienė viską žino išanksto. Ji įsitikinusi, kadSeimo laikinoji komisijaiš jos atims teisinęneliečiamybę, o tauta jąišrinks į Seimą.
Nors rinkimai į Seimą vyks tik spalio mėnesį, N.Venckienė jau mano turintiparlamentarės bilietą. N.Venckienė į Seimą visų mūsų teisti eina su pačiatrumpiausia pasaulyje rinkimų programa: „Išgelbėti mergaitę“.
 
15min • 2012 m. birželio 22 d.
P.Gražulis – tikrasisKonstitucijos garantas
Neseniai buvo kilusi diskusija, ar prezidentėD.Grybauskaitė yra Konstitucijos garantas, kaip
kad ji pati pareiškė. Konstitucinės teisės eksper-tai tada tokį D.Grybauskaitės pareiškimą įvertino
kaip „persistengimą“, nurodydami, kad mūsų tei-
sinėje sistemoje prezidento galios saugant ir ginant
Konstituciją nėra išskirtinės, juo labiau kad istori-
 ja rodo, jog patys prezidentai kartais Konstituciją
pažeidinėja.Ekspertai tikriausiai buvo teisūs, nes šią savaitę
visi turėjome galimybę įsitikinti, kad Seimo nario
P.Gražulio galios saugant Konstituciją ir ginant josvertybes yra ne mažesnės, o gal net ir didesnės neiD.Grybauskaitės.P.Gražulis nepasirodė Seime, kai konservatorių,„Tvarkos ir teisingumo“ bei Darbo partijų aljansas bandė perrašyti Konstituciją ir primesti mums vi-
siems savo abejotinas vertybes ir tas bandymas pa-
tyrė fasko. Nes pritrūko būtent P.Gražulio balso.
Nepadėjo net pakartotinis balsavimas.
Kai kas tikriausiai sakys, kad P.Gražulis čia nie-kuo dėtas, nes jis net nebalsavo. Ir bus neteisūs,
nes, pavyzdžiui, pagal Baudžiamąjį kodeksą pasek-
mes sukelia ir atsakomybę užtraukia ne tik koksnors veiksmas, bet ir neveikimas. P.Gražulio ne-
veikimas šiuo atveju taip pat turėjo pasekmių – jisiš esmės tapo Konstitucijos gynėju arba, kaip sakėprezidentė, garantu.
Ir, kad ir kaip būtų keista, tai geriausias įrodymas,kad P.Gražulis turi daugiau galių saugant Konstitu-ciją nei prezidentė. Esmė ta, kad P.Gražulio neveiki-
mas pavertė niekais 93 Seimo narių pusės metų (o jei skaičiuotume nuo šeimos koncepcijos patvirti-nimo 2008-aisiais, tai visų ketverių) triūsą.
Prezidentė, net veikdama, pavyzdžiui, nuspren-
dusi pasinaudoti veto teise, vargu, ar galėtų tikėtis
tokio pat rezultato, nes atmesti veto reikia daug ma-
žiau Seimo narių nei antradienį jų balsavo už Kon-stitucijos 38 str. pakeitimą.Taigi, į klausimą, kas yra didesnis Konstitucijosgarantas – D.Grybauskaitė ar P.Gražulis – kaip ir at-
sakyta, diskusiją galima ir baigti. Tačiau iš tiesų tas
 balsavimas sprendė ne P.Gražulio ir D.Grybauskaitės
galių klausimą. Iš esmės tai buvo balsavimas, kuris
atskleidė didžiosios dalies politikos elito požiūrį į
tautą ir to elito vertybes.Tos vertybės, pasirodo, labai paprastos: turi būti
taip, kaip norime mes. Nes mes turime galių ir mums
nusispjaut, ką apie tai galvoja tie, kurie mums tasgalias suteikė.
Nesvarbu, kad apklausos rodo, jog dauguma Lie-
tuvos žmonių pritaria Konstitucinio Teismo išaiš-
kinimui, kad šeima nebūtinai kyla iš santuokos.
Nesvarbu, kad Seime guli krūva daug svarbesnių
įstatymų, kurių poveikis realiam gyvenimui net ne-
gali būti lyginamas su „balsavimu už meilę“, kaiptai apibūdino konservatorius E.Vareikis.
Šis apibūdinimas ir atspindi politinio elito pag-
rindinę flosofją – jei nemyli, išprievartausim ir
 bus priversti jei ne pamilti, tai bent gyventi kartu.
Šį kartą nepasisekė. Ačiū P.Gražuliui už jo ne-
veikimą, kuris, beje, taip pat labai gerai iliustruojapolitinio elito požiūrį į savo atsakomybę: ketverių
metų darbas šuniui ant uodegos vien todėl, kad
kažkas pavėlavo į posėdį.
Šiaip jau koks skirtumas – algos dėl to juk
nesumažins.
Komentaras
tū Rč
redakcija@15min.lt
Jei nemyli, išprievartausimir bus priversti jei ne pamilti,tai bent gyventi kartu.
Politika
 
|
3
 Jgt Leytė,Le Želeė
Seimas ketvirtadienįvardiniu balsavimuapsisprendė – Visaginoatominė elektrinė (VAE),kainuosianti apie 17 mlrd.Lt, Lietuvai reikalinga.Premjeras šį sprendimąpavadino istoriniu, Seimąpasveikino ir prezidentė.
Du svarbiausi VAE projekto įstatymai –
Atominės elektrinės įstatymo pakei-
timo įstatymo projektas ir koncesijos
sutartis – buvo atitinkamai patvirtinti
70 ir 69 Seimo narių balsais. Balsavime
nedalyvavo tik jį boikotavusi opozicinė
Socialdemokratų frakcija.
Vieningai už projektą balsavo kon-servatoriai. Išsiskyrė tik Saulius Sto-
ma, antradienį palaikęs projektą, o
trečiadienio balsavime jau pasisakęsprieš. Nemažai Seimo narių susilaikė
ir nepareiškė savo nuomonės VAE
klausimu.
Viena karščiausių projekto kritikių
socialdemokratė Birutė Vėsaitė at-kakliai ragino Seimo narius balsuoti
prieš VAE projektą ir bent jau surengti
reerendumą, tik tuomet balsuoti dėl
VAE.
„Diskusijų metu paaiškėjo, kad
šita sutartis yra žalinga, tiesiog nusi-
kaltimas prieš Lietuvos RespublikosVyriausybę ir labai naudingas „Hita-
chi“. Lietuva – drąsi šalis, bet būtų daug
drąsiau, jeigu
(koncesijos, – red. past.)
sutartyje turėtume Latvijos ir Estijos
sutikimą“, – kalbėjo B.Vėsaitė.
Projektą palaikantys parlamenta-rai pabrėžė, kad Visagino AE yra la- bai svarbus projektas, įtvirtinsiantis
Lietuvos energetinį saugumą. Užsienio
reikalų ministras Audronius Ažubalis
sakė, kad, jei Lietuva nepastatys savo
 branduolinio reaktoriaus, Rusija tikrai
pastatys atomines elektrines Kalinin-
grade ir Baltarusijoje. Liberalcentristų
lyderis Algis Čaplikas pastebėjo, kad iš
tiesų dauguma parlamentarų pritaria
atominės jėgainės idėjai, tačiau jau
ruošiasi rinkimams, todėl ir jų kalbos
yra nekonstruktyvios.
Rimtas pagrindas derėtis
Premjeras Andrius Kubilius Seimo
sprendimus pavadino istoriniais. Anot
premjero, šie sprendimai labai atsakingi
ir išmintingi, nes Lietuva po gero de-
šimtmečio ar net anksčiau turės galimy- bę apsirūpinti pigesne elektros energija
ir kartu pritraukti dideles investicijas,sukurti daug naujų darbo vietų.Energetikos ministras Arvydas Sek-
mokas sakė tokio sprendimo ir laukęs.„Aš tikrai tikėjau, kad bus balsuota už,
nes verslo planas ir visi skaičiavimai
rodo, kad projektas yra komerciškaiatsiperkantis, Lietuvai naudingas,
technologiškai saugus“, – po balsavi-
mo sakė energetikos ministras.
Tai, kad Seimas palaimino pagrindi-
nius įstatymus, yra rimtas pagrindas
toliau derėtis dėl branduolinės jėgainės
Visagine statymo.
„Dabar galime toliau pratęsti dery-
 bas su regioniniais partneriais, tai yra esmės investicijų apsaugos sprendimas –
mes suteikiame sąlygas, kokiomis gali
investuoti regioniniai partneriai ir „Hi-
tachi“. Tai pakankami rimtas pagrin-
das toliau tęsti derybas“, – kalbėjo
ministras.Toliau bus pasirašoma koncesijos ir
akcininkų sutartis. Tą tikimasi pada-
ryti dar šiemet. „Planuojama, kad
koncesijos ir akcininkų sutartys būtų
pasirašomos kartu. Be to, Lenkijai,
kaip regioniniam partneriui, yra visos
galimybės prisijungti. Mes sveikintume
 jų prisijungimą“, – sakė A.Sekmokas.
Prezidentė Dalia Grybauskaitėpasveikino Seimą, nes jo priimtiįstatymai atveria galimybes pradėti
įgyvendinti Lietuvai ir visam regionuisvarbų projektą, kuris padės užtikrinti
energetinį savarankiškumą. Tiesa,
valstybės vadovė iš anksto nepažadėjo,
kad pasirašys priimtus įstatymus. Jisprendimą priims tuomet, kai juos
išanalizuos.
Socialdemokratų demaršas
Tačiau dabartinės valdžios viltys įgy-
vendinti VAE projektą gali subliūkšti
po Seimo rinkimų, jei juos laimės pro- jektui priešinęsi socialdemokratai.Tie-sa, energetikos ministras A.Sekmokas
mano, kad socialdemokratai projekto
nestabdys, o dabar priešinosi tik dėl to,
kad norėjo padaryti įspūdį rinkėjams.
Tačiau politologas Algis KrupavičiusBNS sakė, kad panašus precedentas jau buvo. Jis priminė, kad socialdemokra
ir privataus investuotojo sukurtą
nacionalinę energetikos bendrovę „LeoLT“, kuri ir turėjo statyti naują atominęelektrinę, į valdžią po 2008 metų Seimo
rinkimų atėję konservatoriai išardė.
Anot jo, po Seimo rinkimų VAE pro-
 jekto likimas bus svarstomas iš naujo.
Beje, balsavimas dėl VAE sugriovė
opozicinių Socialdemokratų, „Tvar-kos ir teisingumo“ bei Darbo partijų
koaliciją.
Socialdemokratai pareiškė, kadDarbo partija, parėmusi įstatymusdėl Atominės elektrinės statybų,
sugriovė opozicinių partijų susitarimą
dėl korektiškos rinkimų kampanijos
ir jis netenka galios. Socialdemokratų
lyderis Algirdas Butkevičius įtaria,
kad Darbo partija taip elgiasi dėl savo
fnansinių machinacijų bylos, kuri da-
 bar nagrinėjama teisme.
Tačiau Darbo partijos rakcijos
seniūnas Vytautas Gapšys sako, kad
 jam toks socialdemokratų akibrokštas
yra nesuprantamas.
Pasak jo, susitarimu dėl garbingos
kovos rinkimuose nebuvo kalbėta apie
 balsavimų derinimą Seime.
Seimas brendaį atominę upę
PremjerasA.KubiliusSeimo sprendimuspavadino istoriniais.
Po balsavimolabiausiai džiaugėsiVisagino merė DaliaŠtraupaitė ir jaunivisaginiečiai.
 J.Kalinsko nuotr.
A.Kubilius irA.Sekmokas vienaskitą sveikino supergale.Ko iš atominės jėgainėsstatybų gali tikėtis Lietuvosverslas? Skaitykite 4 psl.
Anonsas
>>>

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->