Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Soalan 52

Soalan 52

Ratings: (0)|Views: 50 |Likes:
Published by Alia Amirah

More info:

Published by: Alia Amirah on Jun 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2012

pdf

text

original

 
Soalan 52
Apa Itu Fasilitator?
Fasilitator adalah perkataan yang asal datangnya daripada perkataan bahasaInggeris iaitu ‘facilitator’. Perkataan dasarnya pula ialah ‘facilitate’ yangmembawa erti memudahkan atau menyenangkan. Secara bahasanya dapatkita fahami bersama bahawa, fasilitator ialah orang yang memudahkan ataumenyenangkan. Ia juga dikenali sebagai pemudahcara, pembimbing danbanyak lagi istilah yang digunakan. Fasilitator adalah contoh pencetus,motivator, provokator dan bermacam peranan lagi. Oleh itu, untuk menjadiseorang fasilitator, seseorang itu perlu mempunyai ilmu pengetahuan yangamat luas dalam pelbagai bidang terutamanya kemahiran hidup.
Apa Itu KMK?
Kumpulan Meningkat Mutu Kerja atau KMK ialah sekumpulan kecil pekerja-pekerja (6-10 orang) daripada unit kerja yang sama yang bermesyuaratsecara tetap untuk mengenal pasti, memilih dan menganalisis masalah yangberkaitan dengan kerja mereka. Kumpulan ini mengemukakan cadanganpenyelesaian kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan.Seterusnya, mereka melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui olehpihak pengurusan. KMK berpegang kepada konsep pengurusan secarapenyertaan dan kemanusiaan. KMK juga merupakan mekasnisme dimanapekerja boleh menyertai proses menyelesaikan masalah demi meningkatkanlagi kualiti kerja di organisasi mereka.
Peranan Fasilitator Dalam KMK
Dalam struktur Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK), fasilitator merupakankomponen yang terdiri daripada ketua-ketua bahagian atau pekerja-pekerjayang dipilih oleh pihak pengurusan. Mereka bertanggungjawab untuk satuKMK atau lebih. Dalam esei ini, saya akan membincangkan tentang peranan
1
 
fasilitator dalam KMK dengan memberikan contoh-contoh yang relevan. Antaranya ialah:
1.
Sokongan semua peringkatSeseorang fasilitator berperanan untuk berhubung dengan semuaperingkat peringkat pengurusan dan mendapat sokongan dan bantuanmereka. Sokongan dapat diperolehi apabila fasilitator bertindak sebagai orangtengah penghubung atau perantaraan antara pihak atasan iaitu pihakpengurusan atau pentadbir dengan kakitangan di dalam agensi masing-masing. Sebagai orang tengah, peranan fasilitator amat penting agar segalamasalah-masalah yang timbul dalam sesuatu agensi di peringkat akar umbidapat disampaikan kepada pihak pengurusan dengan berkesan. Penglibatanpihak pengurusan atasan merupakan satu faktor yang amat penting dalammenentukan kejayaan KMK. Hal ini disebabkan oleh pihak pengurusanatasan merupakan jawatankuasa yang penting dalam merangka dasar-dasar pelaksanaan KMK dan juga tanggungjawab dalam memberi pertimbanganserta keputusan kepada cadangan-cadangan yang dikemukan KMK.Fasilitator juga bertindak menyokong semua peringkat dengan caramemberi nasihat kepada ahli-ahli KMK tentang cara-cara penyampaian yangberkesan, meyakinkan dan teratur agar segala permasalahan dapatdisampaikan kepada pihak pengurusan dengan lebih efisien. Oleh itu,sokongan serta bantuan dapat dihulurkan agar permasalahan yang timbuldapat difahami dan diselesaikan dengan berhemah.
2.
Melatih ketuaSeseorang fasilitator memainkan peranan penting dalam menjaminkejayaan program KMK. Mereka perlu mempunyai asas kemahiran sertateknik yang betul perlu diamalkan dalam usaha mencari penyelesaian kepadamasalah yang timbul dalam sesebuah agensi. Oleh sebab itu, ketua-ketuakumpulan dalam program KMK perlulah diberi latihan terlebih dahulu bagimenjamin kelancaran program KMK ini. Fasilitor perlu membekalkan latihan
2
 
secukupnya kepada ketua-ketua kumpulan dan membanti melatih ahli-ahlikumpulan apabila diperlukan. Sememangnya tugas ini mencabar keranafasilitator yang baik haruslah berkebolehan melatih, memudahcara danmembimbing ahli-ahli kumpulan melaksana KMK. Antara contoh-contoh latihan yang boleh diberikan merangkumi aspekkemahiran komunikasi berkesan, teknik penyampaian dan pemudahcaraanyang berkesan, cara mengendalikan kerja kumpulan, memupuk semangatkerjasama antara ahli kumpulan dan sebagainya. Latihan seperti inimemainkan peranan yang penting dalam menentukan keberkesanan programKMK agar ahli-ahli KMK dapat mencari jalan penyelesaian kepada masalahyang timbul sekaligus meningkatkan produktiviti dan kepuasan bekerja.Latihan ini juga amat penting agar mesej atau masalah yang hendakdisampaikan oleh ahli KMK kepada pihak pengurusan dapat disampaikandengan berkesan.
3.
Suasana terbuka dan menyokongSelain itu, fasilitator memainkan peranan yang penting dalammengekalkan suasana yang terbuka dan menyokong bagi menjaminketelusan program KMK. Hal ini selaras dengan falsafah KMK yangberdasarkan kepada pengurusan secara kemanusiaan, justeru itu suasanabegini amat penting diwujudkan agar segala permasalahan atau isu yangtimbul dalam sesebuah agensi dapat difahami dan ditangani bersama secaraberhemah oleh pihak pengurusan dan kakitangan.Peranan fasilitator sebagai orang tengah amat penting bagi menjaminkeharmonian hubungan kedua-dua belah pihak dan sekaligus dapatmeningkatkan produktiviti dan kualiti organisasi. Apabila sesuatu masalahtimbul di tempat kerja, ianya dapat ditangani seandainya kedua-dua belahpihak dapat duduk semeja dan berbincang untuk mencari jalan penyelesaiankepada setiap permasalahan yang timbul. Peranan fasilitator dalammengekalkan suasana terbuka dan meyokong terbukti apabila fasilitator bijakmengawal keadaan antara kedua-dua belah pihak dan memastikan
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->