Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
26917

26917

Ratings:
(0)
|Views: 9|Likes:
Published by mosssner

More info:

Published by: mosssner on Jun 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2014

pdf

text

original

 
Topografia
delcall
jueu
de
Tortosa
Albert
CURTOHOMEDES
Arxiu
HistoricComarcal
Terres
de
l'Ebre
Hemd'admetre,
encara,
el
poeconeixementque
avui
tenim
sabre
l'aljarna
.juevade
Tortosa.
Sovint,
ponderem
la
importanciade
la
comunitathebreaaTortosades
de
la
seva,
avlat,
implantaci6
(possiblemcnt
des
delsegle
VI)
finsa
l'expulsio,
el1492,
perc>
endesconeixem
realmentla
reaJitat
historica.Aspectescomelpodereconomic
i
culturaldelsjueustortosins,
o
lafamosadisputa
teologica
de
comencamentdel
s.
XV,
son
delspocspuntsquehanestat
tractats,
I
es
quelaignoranciadelque
fou
la
comunitat
jueva
de
Tortosa
comenca
perla
sevamateixa
ubicacio
dins
del
teixiturba,
Creiem,pertant,queenscalpreviament
aprofundirl'estudi
dels
elementsurbanisticsquecomponlenelbarri
jueu,
0
call.Aracomara,encaral'unicestudide
sintesi
esobrade
Carreras
Caridi'.
Per
la
seva
part,
l'historiador
Federico
Pastor
dedica
[res
articlesala
jueria
deTortosa",
Evidentment,Enric
Bayerrin'inclou
certes
referenciesen
la
sevavoluminosa
obra",
l,
ja
enbibliografia
mes
recent,calcomptarambels
treballsde
David
Romano
4,
deManuel
Grau'
i
de
Ramon
Miravall
6
t
1~CARRERASCANDI
J
Francese:
L'Aljamadejubeus
de
Tortosa-
"Memoriallegida
en
Ia
Real
Academia
de
Buenas
LetrasdeBarcelona"..-
voL
IX,
fasc.
III(1928)J
Barcelona2.
PASTORLLUis,
Federico:
La
juderia..su
sitzagoga.-Boletin
de
laSociedadCastellonensedeCultura
(apartir
d'ara
BSCC);
num,
XlII(1921),
pp.
129-131..
La
juderia
deTortosa..-
BSCC;
num.
19
(1921)~
p.
327..
331.
Ia
juderta
de
Tortosa.-
BSCC;
num,
20
(1921),
p.
3;3-3;7.3~
BAYERRIBERTOMEU,Enrie:
H~..oriadeTortosaj'su
comarca-
Vol.
VII
(1957);
vol.
VIII
(1959).
4.
ROMANO,
David:
Los
judiosenlos
banos
deTortosa(siglosXIII-XlV)..
*
"SEFARAD'\
vol.
XL
(1980),
pp.·57..64·
5.
GRAUMONTSERR.J\T~Manuel:
Vendes
deseients
de
ta
sinagoga
de
Tortosa
(s.
X/V).-
"Quadernsd'HistoriaTarraconense",num,
5
(1985).-Diputaci6de
Tarragona
6.
MJRA.VALL,
Ramon:
ElcalljueudeTortosa,
l'any
1149.-
"Episodis
de
laHistoria",Ed.Dalmau,
num,
179(1973)
9
 
Calcomptartambeamballoquepuntualmentapareixen
l'obra
deGabriel
Secall7~
Finalment,una
valoraci6
del'estatdelsestudisd'ElisendaCasanova'l.duesaportacionsmeves
9
i
l'articlepostum
d'AureliQuerol'"conformenelpanoramaactualdela
bibliografia
sabre
eltema.Pelque
fa
a
ladocumentacio,
val
adir
que,
malgratelcalaixretolatcoma
Moros
i
[ueus
quepresenta
l'arrnari
historicde
l'Arxiu
de
la
ciutat,
lesreferencies
al
call
de
Tortosacal
buscar-les
en
la
mes
variadadocumentaci6
de
la
qual
els
processos
depaeriaquetractensobreresponsa
bilitats
fiscals,
contribucionsa
obres
pu
bliques
i
I
'abastcompetenciald'aquestes,es,sensdubte,laque
te
mesinteres,
1.Ublcaci6daiscalls
La
primeranoticiaque
tenim
d'uncall
[ueu
aTortosa,comaespaidelimitat
i
concret,
ens
la
d6na
la
carta
de
franquesesqueatorgael
comte
Ramon
Berenguer
IV
alacomunitat
jueva,
segonsla
qual,
amb
untext
prou
conegut,l'hiconfereix
11espai
urbadelesdrassanesarabs,per
a
queconsolidin
el
seuassentament".Aquestdocumentsingularperonoensresoltotunseguitd'incognites,com
ara
saber:
on
vivien
abans
els
jueus?,
on
eren
ubicadeslesdrassanes?
s6n
certesles
referenciesales
17
torres
del
recintemuradatper
a
construir-hi60habitacles,comensdiueldocument?,vaarribaraser
efectiva
aquestadonaci6?
4
Carreras
Candi
situa
les
drassanesarabs,
i,
pertant,aquest
primer
call,
al
barri
delspescadors,enfrontdel'actualMercatmunicipal",Desconeixemelmotiupelqualelprestigi6shistoriadorapuntaaquestaubicaci6.Podriaser
que
l'associesamb
allo
que
realment
forenunesdrassanes,peroja
al
s.
XIV.
Sabemque,almenys
des
de1340,enaquestindretestrobavenlesnovesdrassanes.Aixihoentenemperlaubicaci6queun
testimoni
declaraenun
interrogatori
d'unproces
de
paeria:
deia
que
es
trobava
en
la
carrera
davantdel
portal
sobira
de
fa
drassana,
i
va
girarla
cara
vers
el
7.SECALL~
Gabriel:
Les
jueriesmedieuals
tarragollill.es.-Inslitut
dlEstudisVallencs.
Val1s~1983
8.CASANOVA
QUEROL~
Elisenda:
Estadode
Jacuestionsabre
losjudiosdeTortosa
(XlI-XlV)...
"Acres
I
Col'loquid'Historiadelsjueusa
13
Corona
d'Arago",
Lleida,1991~
p.
393-400.
9.
CURTOHOMEDES~Albert:
La
sinagogadel
calljueu
tortosi-
ttCALL'iIl~
num,
3(
1988-1989)1
p~
29-
34
CURTOHOMEDES!
Albert:l£1
cementirijueu
de
Tortosa-
"Acres
ICol'loqui
d'Historia
dels
jueus
alaCoronad'Arago",Lleida,1991,
p.
401-409
10.QUEROLLOR~Aurelio:
los
judios
de
Tortosa
~Y
sus
'tails
'I.~
SetmanaSanta,
Tortosa,
1994
11~MIRETISANS~
Joaquin~
La
Carta
de
Franquiciasotorgada
par
eJConde
de
Barcelona
a
los
judios
de
TOI1o...+;a.-
"HomenajeaD.Francisco
Codera
ensujubilaciondelprofesorado"..-Zaragoza,1904
12.
Op.
cit.
P+13:,.
Senyalem
COIna
probable[lochde
la
primera
barriadaisraelitadeTortosa,
6
sigalo
call
tellbebraicb,
com
seltdira
mestart,
La
coleccio
de
carrerons
estrets
encarasubsistents
en
fapart
delaciutatque
ve
ettfrontdelnouedificidel
mercar.
10
 
portaldelcoildeSant
]oall13.S
a
bem,
per
rant,queaquesta
novadrassanaeradelimitada
per
un
portal
sobira,
i
un
altrejussa,
i
que
d'encade
lanovareestructuraci6muradadadeldarrerquart
delsegle
s'afegeix.
el
portaldeladeracanadelmur
110U
14.
El1382,elreidisposa
que
els
pdiners
delesimposicions
esgastinen
la
ohradelsmurs
i
deJadrassana
I~.
Perlasevapart,Miravall,apuntaelsectorde
Sant
jaurne
comazonad'ubicaciodelprimitiucall,quecompren,agrans
trets,
"des
del
carrer
dit
delaCortadura
i
carrer
MajordeSantjaume,
comprenent
elscarrers
de
Santjosep,de
l'Aldea,
placadelaMacana.etc..
1t
16
D'altra
banda,
pelquefa
alasituaci6
delcallnou,
documentatdes
del
s.XIII,hi
hacertaunanimitatentre
els
autors,
Hom
sempre
pensaenl'actual
barri
de
Rernolins,relacionant-Ioamb
allo
quees
coneix
com
la
Vilanova,
esadir,desdel
carrer
Major
deRemolinscapa
muntanya,limitat
perIa
muralla.
Es
benraonable
(i
Ja
documentaci6
ens
ho
corrobora)
que
ambd6s
calls(durant
una
epoca
coexistents
i
diferenciats)
mantinguessinunestret
nexe
de
proxlmitat,
EI
call
vell
eraalcostat
del
call
nou.
Unificats
ja
al
segle
.XIV,
enqueladocumentaci6
nomes
ensparladelcall,ensingular,
abraca
tot.
l'extrem
nord
de
la
ciutat.
En
son
elsseus
limits
naturals:
el
barrancdel
Celio,
elriu
i
elturoonavuihihales
fortificacions
avancades
del
castell
de
laSuda
(l'bon1.abeque,
queapareix
en
la
documentaci6del
54
XII
i
XIII,
comel
mont
Banyera
i
que
rnes
tardpassaraaanomenar-se
les
Bast
ides!
especialmentarrandelesconstruccionserigidesamb
motiu
delaguerra
contra
Joan
II)~
Que
les
muradesd'enfront
del
riu
(construides
durant
el
darrerterc
dels.
XIV)
tancaven
elcall
ens
ho
demostren
constantsreferencies
a
arranjaments
demurs
i
camins,
ques'expressenaixi:
tI••
laobraqueesfaribarecb,dauant
10
call..",
0
be
If••
la
obra
de
lacalcadaque
de
presentsefaribarecb,
davant
10
call""
Tarnbe,
enuna
altra
referencia
es
parla
d'una
estacada
ques'hafet"..
davant
10
call,riba
10
recb....
18.
13.AHCTE~
fans
AjuntamentdeTortosa
(3
partird'aquestanota
ometremel
fansperque
totes
les
referencies
son
extretesd'aquest),
num.
1834~foli3314.AHCTE~
establiments,num.
6
(1383-1387)~foli
21.
L'establimenten
questio
fa
referenciaals
limits
onelveguer
i
sotsveguerpadenescorcollar
i
privar
(IUS
d'arrnes.Quanesvolsituarel
quees
coneixperla
Ribera
esmarcacomapuntsreferencialsaquest
nou
portal
mes
avall,a
1'110ra
ques'esmentaelportalsubira
i
uss:l.
15.
AHCTE~
provisionsnum,
14(1381..1383)~
foli
87v.
16.
Op.
crr.p,
24~
17.AHCTE~l1ibreracional(1384-1408),
p.
132.18.AHCTE~claveria,nurn.22(138;...
1386)~
p.
186~
11

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->