Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Controlul Calitatii Alimentelor

Controlul Calitatii Alimentelor

Ratings: (0)|Views: 432 |Likes:
Published by Elena Mihailescu

More info:

Published by: Elena Mihailescu on Jun 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2013

pdf

text

original

 
 1
 UNIVERSITATEA TEHNIC
Ă
A MOLDOVEIFacultatea Tehnologie
ş
i Management în Industria Alimentar
ă
 
CATEDRA TEHNOLOGIA CONSERV
Ă
RII
CHIMIA ALIMENTAR 
Ă
 
ÎNDRUMAR METODIC
 pentru studen
ţ
ii specialit
ăţ
ilor:
541.1 – Tehnologia
ş
i Managementul Alimenta
ţ
iei Publice541.2 – Tehnologia produselor alimentare552.2 – Biotehnologii industrialeChi
ş
in
ă
uU.T.M.2007
 
Digitally signed byBiblioteca UTMReason: I attest to theaccuracy and integrityof this document
 
 2
 Îndrumarul metodic este destinat studen
ţ
ilor de laspecialit
ăţ
ile
:
541.1 – Tehnologia
ş
i Managementul Alimenta
ţ
ieiPublice; 541.2 – Tehnologia produselor 
 
alimentare; 552.2 – Biotehnologii industriale a Facult
ăţ
ii de Tehnologie
ş
i Managementîn Industria Alimentar 
ă
. În îndrumar sunt incluse con
ţ
inutul prelegerilor, seminarelor, lucr 
ă
rile de laborator, chestionarul pentruexamene,
 
lucr 
ă
rile de control pentru studen
ţ
ii cu frecven
ţă
redus
ă
.
 
Autori: prof. univ., dr. hab. Pavel Tatarovlector superior Elisaveta SandulachiRedactor responsabil: lector superior Elisaveta SandulachiRecenzent: conf univ. dr. Eleonora DupouyRedactor: Irina Enache ________________________________________________ Bun de tipar 03.04.07. Formatul hârtiei 60x84 1/16Hârtie ofset. Tipar RISO Tirajul 150Coli de tipar 2,5 Comanda 53U.T.M. 2007 Chi
ş
in
ă
u, bd.
Ş
tefan cel Mare, 168Sec
ţ
ia Redactare
ş
i Editare a U.T.M.2068, Chi
ş
in
ă
u, str. Studen
ţ
ilor,9|9.© U.T.M.2007
 
 3
CHIMIA ALIMENTAR 
Ă
 
CHIMIA ALIMENTAR 
Ă
 I.
 
PROGRAMA ANALITIC
Ă
 Activitatea didactic
ă
 
Activit
ăţ
iSpecialit
ăţ
ile:541.2; 552.2Specialitatea:541.1Sem. 5 Sem. Sem. 4 Sem.sec
ţ
iazifrecven
ţă
 redus
ă
 sec
ţ
iazifrecven
ţă
redus
ă
 Prelegeri 30 12 30 10Seminare 15 4Lucr 
ă
ri delaborator 15 6 15 6
Total ore pesemestru60 22 45 16
Lucr 
ă
ri deverificare- 1 - 1Atest
ă
ri 1 - 1 -Examen 1 1 1 1 Num
ă
rul decredite4 4 4 4
1.1. Scopul
ş
i obiectivele disciplinei
Scopul disciplinei este: studiul compozi
ţ
iei chimice, propriet
ăţ
ilor nutritive
ş
i senzoriale ale alimentelor; studiul propriet
ăţ
ilor func
ţ
ionale ale compu
ş
ilor chimici; modificarea lor atât în fluxul tehnologic de ob
ţ
inere a alimentelor cât
ş
i pe parcursul p
ă
str 
ă
rii; studierea propriet
ăţ
ilor fizico-chimice
ş
ifunc
ţ
ionale ale aditivilor alimentari.Chimia alimentar 
ă
este o disciplin
ă
din
ş
tiin
ţ
ele chimice,care include
ş
i elementele de baz
ă
ale biochimiei, chimiei fizice,

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tăutu Georgeta liked this
anniuta_v3050 liked this
Sava1988 liked this
Marius Chiriac liked this
giorgya liked this
Diana Curchi liked this
Diana Curchi liked this
Olga Voleak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->