Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diari Més 2071

Diari Més 2071

Ratings: (0)|Views: 992 |Likes:
Published by DiariMes
Diari gratuït del Camp de Tarragona
Diari gratuït del Camp de Tarragona

More info:

Published by: DiariMes on Jun 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2012

pdf

text

original

 
Dilluns, 25 de juny de 2012núm. 2.071www.diarimes.com
La ciutat de Tarragona té unlocal de bar o restauracióper cada 61 habitants
OCI
 
El barri de Bonavista és on hi ha una xifra més alta d’establiments, uns207, però la màxima concentració es produeix al centre de la capital.
 
P2
TARRAGONA
El Govern demana eltancament del pas anivell dels Carros en laMostra de Focs.
 
P3
Una quarantenade persones rebenassistència mèdicadurant la revetlla.
 
P4
La Jove carrega el seuprimer castell de nou dela temporada per SantJoan.
 
P6CAMP DETARRAGONA
Riudoms reivindica lanatalitat de Gaudí ambuna visita a la SagradaFamília.
 
P12MÓN
Mohamed Morsyguanya les presidencialsa Egipte.
 
P13ESPORTS
Itàlia aconsegueixaccedir a les semifnalsde l’Eurocopa desprésde vèncer Anglaterra alspenals.
 
P14
AVUI
La primera tronada de la Festa Majorencén una plaça del Mercadal plena
REUS
 
Després d’un minut amb l’esperat espetec, els centenars de reusencs quevan acudir a la cita van aplaudir, just abans de la cercavila del Masclet.
 
P11
La plaça del Mercadal, amb l’alcalde al centre, i el foc. Els actes festius continuen.
OLIVIA MOLET
TARRAGONA
Tripleta de laVella de Vallsen la Diada deSant Joan
La Joves es va quedar ales portes d’aconseguir-ho.
 
P8
OLIVIA MOLET
El 3d9 de la Vella de Valls.
ESPORTS
L’orgull deTarragona perdals penals peròamb el cap benalt
La Pobla cau en la finaldel ‘play-off’ en unatemporada històrica.
 
P15
HÉLDER MOYA
Els jugadors, fent pinya.
 
2
diarimés
25/06/2012
TARRAGONA
Laia Díaz
Segons el cens del juliol del 2011Tarragona té un total de 137.162habitants. Tenint en compte quea tota la ciutat hi ha 2.239 esta- bliments dedicats a la restaura-ció (segons les dades facilitadesper l’Ajuntament), entre bars irestaurants, les xifres són clares:Tarragona té un un bar/restau-rant per cada 61 habitants.Una de les zones amb més-concentració d’aquest tipus decomerços és el centre de la ciu-tat, és a dir, l’Eixample (senseincloure els de la Part Alta i elSerrallo), ja que en total hi ha1.191 bars als quals cal sumar els266 restaurants, cosa que dónaque si repartíssim tots els ha- bitants d’aquesta zona, 76.032,entre tots aquests establiments,únicament caldria col·locar 52persones en cada un.Si un es passeja per tots els barris de la ciutat, a simple vistasembla que sigui Bonavista undels indrets on hi ha més con-centració de locals dedicats a larestauració i certamen aquestaés una de les zones on més n’hiha d’oberts. En total, 207 bars i16 restaurants; ara bé, a la PartAlta hi ha 59 bars i 46 restaurantsque si es fa la proporció entre elnombre d’establiments i el nom- bre d’habitants es conclou queBonavista té un bar/restaurantper cada 40,6 habitants, mentreque la Part Alta la xifra es quedaen 40,5 habitants. El Serrallo, toti que a simple vista les xifres nosón tan espectaculars, tenint encompte el seu volum de població(actualment hi ha censats 1.199habitants) hi ha un local per cada44 habitants.D’altra banda, els tres barrisde la ciutat amb menys concen-tració de locals de restauraciósón Sant Pere i Sant Pau, ambun establiment per cada 165 ha- bitants (en total viuen en aquest barri 16.551 persones), ja que úni-cament 95 bars i 5 restaurants iSant Salvador, amb un per cada128 (hi ha censats 7.440 habi-tants i hi ha oberts 53 bars i tam- bé cinc restaurants). Finalment,Campclar està en un terme mitjà,amb la característica que, delsseus 101 establiments, 100 són bars i només un restaurant.Pel que fa a les dades més re-cents d’obertura d’aquest tipusd’establiments, l’any 2011 es vanobrir a la ciutat quinze bars i setrestaurants, mentre que les da-des recollides ns al mes d’abrild’aquest 2012 demostren queel sector està en auge ja que ennomés quatre mesos han oberta la ciutat de Tarragona una de-sena de bars, això sí, únicamentdos restaurants. Pel que demos-tren les xifres, sembla doncs queel sector de la restauració estàaguantant el cop de la crisi i, toti que n’hi ha alguns que en els úl-tims temps han hagut d’abaixarla persiana, també n’hi ha moltsque s’animen a obrir el seu propiestabliment de restauració.
COMERÇ
Tarragona ciutat té un local dedicat a larestauració per cada 61 habitants
Al centre de la ciutat, sense comptar ni la Part Alta ni el barri del Serrallo, hi ha oberts en aquests moments més de 1.400 bars i restaurants
El barri de Bonavistai la Part Alta són elspunts on hi ha majorconcentració de barsSant Pere i Sant Pau ésel barri amb una menorconcentració d’aquestsestabliments
720
44,4
BARRI MARÍTIM/SERRALLO
266
1191
52,2
RESTA CIUTAT
16207
40,6
BONAVISTA
1100
95,4
CAMP CLAR
10129
58,4
TORREFORTA
553
128,2
SANT SALVADOR
4659
40,5
PART ALTA
595
165,5
ST PERE I ST PAU
BARSRESTAURANTSHabitants per cada local(bars+restaurants)
61,2
TARRAGONA
1.880359
Nombre d’establiments derestauració per càpita a laciutat de Tarragona
 
3
25/06/2012
diarimés
TARRAGONA
Avui la Rita fa 5 anys. Per moltsanys princesa!
FELICITACIONS
Redacció
La Subdelegació del Govern hademanat a l’Ajuntament de Tar-ragona el tancament del pas a ni-vell de la plaça dels Carros de laciutat de Tarragona mentre durila mostra de focs d’artici pre-vista per la primera setmana delmes de juliol.El subdelegat del Govern aTarragona, Jordi Sierra, ha fet ar-ribar un escrit a l’alcalde de Tar-ragona, Josep Fèlix Ballesteros,on al·lega motius de seguretatper demanar aquest tancament, ievitar qualsevol tipus d’incidèn-cia com la que va passar a Caste-lldefels, ara fa dos anys, quan 13persones van morir i 14 van re-sultar ferides en ser atropelladesper un tren en creuar les vies deltren. Segons exposa el respon-sable del Govern a Tarragona,es preveu una gran aglomeracióde gent durant aquests dies a laplatja del Miracle i es perillós queaquest pas estigui operatiu. Amés, demana la incorporació demembres de seguretat perquè entot moment estigui vigilat i s’evitiqualsevol tipus d’incidència.Tot i que les obres les està re-alitzant Adif, la competència enaquest terreny és del consistoritarragoní. D’altra banda, el sub-delegat del Govern demana al’alcalde que especiqui l’horarien què romandrà tancat aquestpas els dies 5, 6 i 7 de juliol, du-rant la Mostra de focs d’articide Tarragona, perquè es puguiinformar degudament els ciuta-dans d’aquesta modicació.Serra també posa de manifesten el seu escrit que ha fet arribaraquesta petició a alcaldia perl’endarreriment de les obres cau-sades per la descoberta de dosvaixells medievals, que, segonsell, impossibilita obrir de maneraprovisional el pas a nivell de lalínia València-Tarragona a l’al-tura de la plaça de Carros durantaquesta mostra de focs del mesde juliol.Cal apuntar que està previstque del 5 al 7 de juliol se celebri ala ciutat de Tarragona una mos-tra de focs d’artici en substitu-ció del tradicional Concurs Inter-nacional de Focs Articials quefeia més de 20 anys que se cele- brava a la ciutat de Tarragona.La cita serà a partir de dosquarts d’onze de la nit a la Pun-ta del Miracle. Aquesta mostra adiferència de l’anterior no comp-tarà ni amb jurat ni premis estractarà d’una exhibició de piro-tècnia, que costarà al voltant de30.000 euros.Les encarregades de portar aterme aquest espectacle seran laPiroctècnia Gestión del municipide Vila-Rodona a l’Alt Camp, laPirotècnia El Carmen de Güímarde Tenerife i la Pirotècnia Igualde Canyelles al Garraf.
ACTUALITAT
La Govern demana tancarel pas a nivell dels carrosdurant la mostra de focs
La Subdelegació del Govern a Tarragona al·lega motius de seguretat ja quees preveu una gran aglomeració de gent durant aquests dies
Comença la Universitat d’Estiude la URV amb els Jocs del 2017
EDUCACIÓ
La Universitat d’Estiu de la URVcomença avui amb la conferèn-cia inaugural sobre els Jocs Me-diterranis Tarragona 2017, quetindrà lloc al Campus Catalu-nya a partir de dos quarts de setde la tarda. Aquest acte anirà acàrrec del catedràtic de la UABi fundador del Centre d’EstudisOlímpics i de l’Esport de la UAB,Miquel de Moragas.El títol escollit per aquestaintervenció és «l’impacte delsgrans esdeveniments esportius:què podem esperar de Tarrago-na 2017?».D’altra banda, en aquestaedició s’amplia el nombre deseus on s’impartiran algunsd’aquests cursos, més d’unatrentena per tota la demarca-ció. D’aquesta manera, tindranlloc als municipis de Tarragona,Reus, Alcover, i els municipisde Vila-seca, Vandellòs i l’Hos-pitalet de l’Infant i les Terresde l’Ebre a la ciutat Tortosa i aJesús.
Redacció

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->