Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual

Manual

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by Noor Amanina

More info:

Published by: Noor Amanina on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2013

pdf

text

original

 
Manual Prosedur Kerja (MPK) adalah dokumen rujukan bagiperingkat jabatan atau pejabat. Ia mengandungi prosedur kerja yang terperinci sertapenentuan tanggungjawab yang jelas. Tujuan utamaMPK adalah untukmembantu ketua-ketua jabatan melaksanakan tugas denganbersistem.Fail Meja (FM) pula merupakan dokumen rujukan bagi peringkatindividuatau jawatan. Ia mengandungi perincian mengenai peranan yang perludilaksanakan serta mempunyai garis panduan yang lengkapbagi menjalankankerja.Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) juga bolehdidefinisikansebagai satu rangkaian prosedur dan pegawai/staf bertanggungjawab yang jelasbagi setiap aktiviti. Proses kerja dalam telah memperincikan apa, siapadanbagaimana sesuatu sistem dalam organisasi berfungsi. Melaluinya, tindakankerja dapat dibuat dengan kemas, teratur dan bersistem.Kebaikan-kebaikan yang boleh diperolehi daripada proses kerja yangterdapat di dalamManual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM) adalah:Mengurangkan kesilapan-kesilapan operasi semasa menjalankanmenjalankan tugas.Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja (FM), semuaarah tuju dan pelaksanaantugas dan tanggungjawab seorang pegawai sangat jelas dari segi peranan,posisi dan kuasanya dalam melaksanakan tugas. Ini bermakna pegawaiakan sentiasa berada dalam landasan yang betul keranaterpimpin olehproses kerja yang tersusun rapi. Justeru itu, kes-kes kesilapanoperasi dan perundangandapat dielakkan.Memendekkan masa latihan bagi pekerja-pekerja baru.Terdapat cartaorganisasi bahagian atau unit bagi menunjukkan aktiviti yangdijalankan oleh jabatan. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja bertindak sebagai alat latihanbagipegawai yang baru bertugas atau pegawai yang mengganti tugas, ini akanmemudahkan mereka dengan hanya merujuk kepada ManualProsedurKerja(MPK) dan Fail Meja (FM). Dengan ini, pegawai berkenaan tidak perlumengambil masa untuk dilatih atau dibimbing.Dapat menunjukkan tindakan tepat dalam aliran kerja.Denganalirankerja yang teratur dan mantap, seorang pegawai dapat memb
 
uat sesuatukeputusan tindakan dengan mudah. Dengan ini, sesuatu masalahdapat diatasidengan kadar yang segera, lengkap dan tepat.Menjamin pencapaian kualiti kerja melalui standard kerja yangditetapkan.Dengan proses Manual Prosedur Kerja (MPK) dan Fail Meja(FM),standard kerja telah ditetapkan. Oleh itu, sebarang permasalahan darisegipertindihan maklumat, pembaziran masa dan tenaga serta masalah dapatdielakkan. Hal ini disebabkan setiap kerja yang dilakukan adalah merujukkepadaaliran pemprosesan atau kerja yang disimpan dalam ManualProsedur Kerja(MPK) atau Fail Meja (FM). Selain itu, dapat mewujudkankeseragaman kerjadalam sesuatu jabatan.Menjelaskan kuasa dan hubungan kerja dengan pegawai lain.Penetapan fungsi jabatan atau pejabat serta pembahagian tugas yang jelasantara bahagian dan unit di bawah jabatan atau pejabat membolehkansetiapindividu di dalam jabatan atau pejabat berkenaan jelas dengantanggungjawabmasing-masing dengan tepat dan mengetahui tugas di setiap unit ataubahagianatau individu yang telah diberikan.Mewujudkan keseragaman dalam menjalankan kerja.Melalui ManualProsedur Kerja (MPK) atau Fail Meja (FM), setiap pekerjadapat menjalankankerja disebabkan wujudnya senarai tugas bagi bagi jabatan atau pejabat.Dengan adanya Prosedur Kerja (MPK) atau Fail Meja(FM), pekerja-pekerjadapat menjalankan tugas dengan mengetahui cara-carabekerja dengan betuldan jelas dalam bidang kuasa masing-masing.Mengurangkan arahan-arahan lisan mengenai cara-cara menjalankankerja.Melalui Prosedur Kerja (MPK) atau Fail Meja (FM), dapatmengurangkanarahan biasa yang berulang-ulang kerana mempunyai senarai tugas dantanggungjawab individu dalam jabatan atau pejabat.Memudahkan semakan dan pindaan ke atasproses kerja apabilapengemaskinian diperlukan.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->