Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
PATHOKAN PEDHALANGAN

PATHOKAN PEDHALANGAN

Ratings:
(0)
|Views: 162|Likes:
Published by br3k3l3

More info:

Published by: br3k3l3 on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2014

pdf

text

original

 
cahmbanjar
1
BAB IPURWAKA
Bab "Pedhalangan Gagrag Banyumas" sajatosipun sampun dangu dados rembag ingkalanganing bebrayan pewayangan. Namung kemawon ing kanyatanipun punapa ingkang dipunwastani "Pedhalangan gagrag Banyumas" punika mboten gampil kaandharaken kanthi pratitis. Ingkalanganing para sedherek ingkang asal saking njawi rangkah Banyumas, nanging ugi kalebetsedherek Banyumas piyambak kathah ingkang sami gadhah panganggep bilih ingkang sinebat"Pedhalangan Gagrag Banyumas" punika mboten sanes inggih Pedhalangan Gagrag Surakarta utawi Ngayogyakarta ingkang kawewahan Bawor tuwin lagu Kembang Lepang saha gendhing-gendhingBanyumasan sanesipun. Malah para seniman dhalang Banyumas piyambak ugi sami derenggumolong pamanggihipun ing bab pangertosan Pedhalangan Gagrag Banyumas wau.Ingggih awit saking kawontenan ingkang makaten wau ingkang lajeng nuwuhaken ada-adangawontenaken parepatan Koordinasi GANASIDI sakukuban tilas karesidhenan Banyumas,manggen wonten ing pandhapi kawedanan Bukateja nalika tanggal 21 April 1979, kanthi jejeringrembag "Tumuju dhateng manunggaling Pedhalangan Gagrag Banyumas". Salah satunggaling putusaning parepatan inggih punika sami rumojong badhe sesarengan ngimpun "PathokanPedhalangan Wayang Purwa Gagrag Banyumas". Panitya lajeng kadhapuk ingkang jangkepipunkasebat "Panitya Pangimpun Pathokan Pedhalangan Wayang Purwa Gagrag Banyumas". Wondene pratelan nama-namanipun ingkang sami tumut ngimpun saged kawaos ing lampiraning naskah punika.Sesampunipun tumindak kirang langkung setahun sarana ngawontenaen parepatan jangkepingkang rambah kaping sekawan saha rapat-rapat ingkang dipun ayahi dening para dhalang tuwin para paranpara pamonging pawayangan Banyumas, ingkang kapantha-pantha miturut babagangarapanipun piyambak-piyambak, wasana saged kasembadan mujudaken naskah "PathokanPedhalangan Gagrag Banyumas" punika."Pathokan Pedhalangan Gagrag Banyumas" punika tamtunipun dereng jangkep, punapa malihyen kaanggep sampurna tamtu dereng paja-paja sanget. Pramila taksih perlu dipun jangkepi saranaandharan warni-warni ingkang perlu kasumurupan dening para dhalang Banyumas. Kajawi punikaancasing pandhapukipun naskah punika taksih winates sanget, inggih punika namung badhe sukasarana mamrih manunggaling Pedhalangan Gagrag Banyumas kanthi ngimpun pathokan-pathokaningkang kawawas sami tumrap cak-cakaning pakeliran gagrag Banyumas.
 Bakuning isinipunnaskah punika kawrat wonten ing Bab IV inggih punika bab "Wewaton caking pakeliran" 
.Wondene ingkang kapacak ing bab-bab sanesipun arupi samukawis andharan ingkang perlu
 
cahmbanjar
2kasumurupan dening para dhalang, kadosta Bab II ngewrat Sejarah mekaripun pedhalangan gagragBanyumas ingkang tundhonipun suka seserepan bab asal-usuling seni pedhalangan ing laladanBanyumas. Bab V dumugi Bab IX ngewrat katrangan warni-warni minangka jangkeping kawruh bab pakeliran.Pathokan punika kajawi minangka sarana mamrih manunggaling pedhalangan gagragBanyumas ugi kaangkah sageda kangge tuntunaning para dhalang Banyumas supados sagednindakaken cak-cakaning pakeliran miturut cara ingkang baku. Kanthi mekaten para dhalang waulajeng saged mangertos saestu ing bab Pedhalangan Gagrag Banyumas tuwin leregipun lajeng samisaged nggelaraken Pedhalangan Gagrag Banyumas kanthi gumathok.Ing nginggil sampun kaandharaken bilih naskah punika taksih dereng paja-paja jangkep utawisampurna. Pramila taksih kedah dipun jangkepi. Miturut rancangan, naskah-naskah "PathokanPedhalangan Gagrag Banyumas" jilid II ugi badhe enggal kagarap, semanten ugi jilid III tuwinsalajengipun, ingkang ngewrat seserepan maneka warni. minangka jangkeping isinipun naskah"Pathokan Pedhalangan Gagrag Banyumas" jilid I punika.
 
cahmbanjar
3
SEJARAH MEKARIPUN SENI PEDHALANGAN. BANYUMASAN
1.
 
Umum2.
 
Sejarah mekaripun Seni Pewayangan ing Indonesia:a.
 
Jaman Dyah Balitung b.
 
Jaman Prabu Darmawangsac.
 
Jaman Prabu Airlanggad.
 
Jaman Kedirie.
 
Jaman Majapahitf.
 
Jaman Demak g.
 
Jaman Pajangh.
 
Jaman Mataram Islami.
 
Jaman Plered3.
 
Sejarah mekaripun Seni Pedhalangan Gagrag Banyumas

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->