Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
List Vol44

List Vol44

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by Tony Nguyễn

More info:

Published by: Tony Nguyễn on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2012

pdf

text

original

 
MASECO
MAÕ SOÁTEÂN BAØI HAÙTTEÂN TAÙC GIAÛ
- 1 -
VOL 44
55712
AØ Í A
Beân caïnh laøng toâi ñaát baùn heát roài, chæ coøn nho nhoû nghóa ñòa xa xa…
Leâ Minh Sôn
55713
ANH LAØ AÙNH SAO BAÊNG
Ñôøi nhö gioït söông ñong ñaày roài tan vôõ…
Trung Leâ
55808
AÙNH TRAÊNG LEÛ LOI
Traû cho anh nhöõng öôùc theà ngaøy xöa nay ñaâu roài...
Nguyeãn Bình
55714
AÀU Ô VÍ DAÀU
Xa queâ höông xa nôi naèm noâi yeâu thöông…
Traàn Anh Khoâi
55715
BAØI CA TAÏM BIEÄT
Chöa yeân vui cho troïn ngaøy, aùo lính laïi khoaùc vaøo ngay...
Dieäp Minh Tuyeàn
55809
BAÀU TRÔØI EM YEÂU
Baàu trôøi coù traêng quaû ñaát coù löûa, traêng toûa moïi nôi…
Nhaïc: Traàn Thanh TuøngThô: Haø Phöông Loan
55716
BÍ MAÄT CUÛA NOÃI BUOÀN
Ñöøng khoùc khi tình ra ñi, ñöøng khoùc cho uùa moâi meàm...
Nguyeãn Hoàng Thuaän
55810
BIEÅN NGAØY MÖA
Bieån xa vaéng truøng truøng gioù möa, töøng con soùng…
Döông Thuï
55717
BIEÁT ANH SAI
Moät mình ngoài ñaây, khoâng coù em nhö hoâm naøo...
Phaïm Tröôûng
55718
BÌNH YEÂN NHEÙ
Chieàu nay treân phoá möa bay, coù moät ngöôøi tieãn ñöa moät ngöôøi...
Khaéc Vieät
55719
BOÂNG HOA MÖØNG COÂ
Moàng taùm thaùng ba, em ra thaêm vöôøn, choïn moät boâng hoa...
Traàn Thò Duyeân
55720
BUOÀN NHÖ PHÖÔÏNG
Giôø ñaây ñöùng tröôùc ngoâi tröôøng cuõ, röng röng hoa phöôïng nôû...
Thanh Sôn - Taï Vuõ Thy
55721
BÖÔÙC CHAÂN TÌNH XA
Ñöøng xa em nheù, ñöøng chia tay nhau nhö theá...
Ñoaøn Xuaân Myõ
55811
CAÙM ÔN NHEÙ TÌNH YEÂU
Khoâng gian nôi ñaây thaät bình yeân, moät bôø coû xanh töôi môn man…
Maïnh Quaân
55722
CAÙM ÔN TÌNH YEÂU
Laëng yeân nghe con tim, vôùi yeâu thöông noàng say nhö chôi vôi...
Huy Tuaán
55812
CAY ÑAÉNG NHIEÄM MAØU
Neáu ta khoâng tìm ñöôïc nguoàn vui beân nhau…
Ñình Phöông
55723
CAÂU HAÙT TÌNH QUEÂ
Toùc ngang löng vöøa chöøng em bôùi, ñeå chi daøi...
Nhaïc: Traàn Quang LoäcLôøi: Ca dao
55813
CHAØO XUAÂN MÔÙI
Chieàu nay nhö coù daùng xuaân veà treân phoá quen…
Nguyeãn Ngoïc Thieän
55724
CHÆ COÙ ANH VAØ EM
Ngaøy hoâm qua ñoâi ta môùi trao nuï hoân, moät voøng tay yeâu thöông...
Baèng Cöôøng
55725
CHÆ MOÄT LAÀN THOÂI
Trôøi khoâng thöông gieo ñôùn ñau, ngaên caùch duyeân tình ta naùt tan...
Huy Cöôøng
 
MASECO
MAÕ SOÁTEÂN BAØI HAÙTTEÂN TAÙC GIAÛ
- 2 -
VOL 44
55814
CHIA ÑOÂI VAÀNG TRAÊNG
Nôi trôøi cao xa laém, toâi öôùc ao böôùc chaân ngöôøi quay trôû veà…
Töôøng Vaên
55726
CHIA TAY EÂM ÑEÀM
Ñöøng noùi chi nhöõng lôøi cay ñaéng, neáu nhö ta ñaõ khoâng coøn yeâu...
Hoà Duy Minh
55727
CHIA TAY MUØA HAÏ
Thaùng saùu muøa thi cuøng chaøo nhau nheù, trong baâng khuaâng…
Hoaøi An
55728
CHIEÁC HAØI LOÏ LEM
Coù bao giôø moät ngaøy, pheùp tieân nhieäm maøu naøo...
Thu Haø
55729
CHIEÀU BIEÂN GIÔÙI
Chieàu bieân giôùi em ôi coù nôi naøo xanh hôn...
Nhaïc: Traàn ChungLôøi: Loø Ngaân Suûn
55815
CHO DUØ COÙ ÑI NÔI ÑAÂU
Cho duø coù ñi nôi ñaâu, ta vaãn khoâng queân ñöôïc nhau…
Nhaïc: Theá HieånLôøi: Theá Vöôïng
55816
CHÔØ EM TRONG ÑEÂM
Moät mình anh trong ñeâm thaâu, ngaém baàu trôøi lung linh aùnh sao…
Khaéc Vieät
55817
CHUÙ CHUOÄT NHAÉT
Coù con chuoät nhaét noù chaïy laêng xaêng, maét noù laùo lieân…
Nguyeãn Vaên Hieân
55818
CHUÙC XUAÂN
Xuaân mang yeâu thöông xuaân thaém töôi raïng ngôøi…
Quyù Luaân
55819
CHUÙNG TA CHÖA VÌ NHAU
Chaúng bieát ñaõ bao laâu roài mình khoâng coù nhau…
Baèng Cöôøng
55730
CHUYEÄN NHÖ THEÁ ÑAÁY
Ngaøy ta môùi gaëp gôõ, quen nhau tình côø vaø raát ñôn sô...
Ñöùc Trí 
55820
COØN TOÂI VÔÙI TOÂI
Chieàu taøn daàn muøa thu laù rôi, ngöôøi yeâu boãng ñeán beân toâi dòu eâm…
Chöông Ñöùc
55821
COÂ GAÙI THOÂNG ÑÖÔØNG BIEÂN GIÔÙI TAÂY NAM
Nhö naéng mai hoàng raïng rôõ queâ höông, coù chuùng em ñaây…
Nguyeãn Nam
55822
CÔN GIOÙ THOAÛNG
Ngaøy naøo em ñeán aùo traéng öôùt ñaãm hôi söông chieàu rôi…
Quoác Duõng
55731
DAÕ TRAØNG
Ñeâm naèm nghe soùng voã, daõ traøng ngheïn thöông ñau...
Töø Huy
55732
DAÏ KHUÙC MUØA ÑOÂNG
Moät laøn gioù muøa ñoâng tình côø vöøa gheù qua ñaây...
Quang Ñöùc
55823
DAÏI KHÔØ
Ñeâm daøi yeâu thöông xa xaêm veà laïi…
Nguyeãn Haûi Phong
55733
DAÙNG XÖA
Toâi vaãn tìm hoaøi trong kyû nieäm buoàn moät hình boùng xa xoâi...
Theá Thoâng
55824
DOØNG SOÂNG THI CA
Doøng soâng thi ca maõi nhö ru hoàn ta, dòu daøng ru Traùi Ñaát…
Nhaïc: An ThuyeânLôøi: Leâ Hoaøng Anh
55734
DOØNG THÔØI GIAN
Töøng ngaøy naøo noàng naøn töøng caâu ca dao...
Nguyeãn Haûi Phong
 
MASECO
MAÕ SOÁTEÂN BAØI HAÙTTEÂN TAÙC GIAÛ
- 3 -
VOL 44
55825
DUÏI MAÉT
Ñeâm qua toâi mô thaáy em dòu daøng cuøng ngöôøi ngaém traêng…
Nguyeân Chaán Phong
55826
DUYEÂN XUAÂN
OÂi queâ höông meán thöông, gioù xuaân veà mang bao vaán vöông…
Hoaøi Phöông
55735
DÖÔØNG NHÖ 
Döôøng nhö giöõa ta laø boùng ñeâm, döôøng nhö giöõa ta laø laõng queân...
Baûo Chaán
55827
ÑAØNH LOØNG SAO ANH
Ñaønh loøng sao anh khi tình ta ñaõ lôõ laøng roài…
Hoaøng Nghóa
55828
ÑAÛO ÑÖÙNG CANH
Bieån Ñoâng thôû phaäp phoàng, ñaûo nhoû nhö phao noåi…
Nhaïc: Quyønh HôïpThô: Leâ Thò Maây
55736
ÑEÏP TÌNH QUEÂ HÖÔNG
Queâ toâi eâm ñeàm, thuôû naêm thaùng aáu thô meâ con dieàu giaáy...
Phí Vaên Vónh - Traàn Quang
55829
ÑEÅ NHÔÙ MOÄT THÔØI TA ÑAÕ YEÂU
Haïnh phuùc trong taàm vôùi, ñaõ khoâng coøn tôùi khi vaéng anh trong ñôøi…
Thaùi Thònh
55830
ÑEÅ QUEÂN CON TIM
Goïi thaàm teân em khi naéng chieàu nhaït ngoaøi saân…
Ñöùc Huy
55737
ÑEÂM MÖA
Ñeâm laëng nghe saàu rôi moät ñeâm möa vaéng, töøng haït möa nheï rôi...
Troïng Vuõ
55831
ÑEÂM KYÛ NIEÄM
Ñeâm nay nhìn möa rôi maøu maét em buoàn phieàn…
Huy Phöông
55832
ÑI BEÂN ANH MUØA XUAÂN
Ngaøn tia naéng aám thaép leân muøa xuaân cho em cho ngöôøi…
Leâ Quang
55833
ÑI TÌM NGÖÔØI HAÙT LYÙ THÖÔNG NHAU
Thöông nhau tình thaém oái a nghóa noàng, nghe caâu haùt anh ñi tìm…
Vónh An
55834
ÑOAÏN ÑÖÔØNG VAÉNG EM
Ñeâm laïi moät ñeâm chæ mình anh vôùi ñeâm hiu quaïnh…
Phuùc Tröôøng
55738
ÑOÂI KHI
Coù ñoâi khi em ngoài thaät buoàn, buoàn nhö côn gioù muøa ñoâng...
Höõu Loäc
55739
ÑOÂI KHI MUOÁN
Ñeâm nay coâ ñôn muoán lang thang cho queân mau ñi nhöõng lo toan...
Phaïm Tröôûng
55740
ÑÔÏI BÖÔÙC CHAÂN EM VEÀ
Anh bieát töø ñaây, yeâu thöông tan thaønh khoùi maây...
Phuùc Tröôøng
55835
ÑÔÏI CAÙNH CHIM XANH
Em nhìn ra bieån roäng soùng coàn caøo nhôù nhung…
Nhaïc: Vaên KyùLôøi: Thu Haïnh
55741
ÑÔÏI CHÔØ VOÂ VOÏNG
Naøy hôõi ngöôøi tình sao anh khoâng laïi, saùng nay con chim hoùt...
Ñynh Traàm Ca
55836
ÑÔÏI EM ÑEÁN BAO GIÔØ
Ñeán bao giôø ta thoâi mô, ñeán bao giôø tình xöa laõng queân…
Baèng Cöôøng
55837
ÑÖA CÔM CHO MEÏ ÑI CAØY
Maët trôøi soi röïc rôõ gioù ñuøa toùc em bay, raù côm treân tay…
Haøn Ngoïc Bích

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->