Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CR-1-1-3-2005

CR-1-1-3-2005

Ratings: (0)|Views: 2 |Likes:
Published by Marian Christian

More info:

Published by: Marian Christian on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2012

pdf

text

original

 
 
Cod de proiectare. Evaluarea ac
ţ
iunii z
ă
pezii asupra construc
ţ
iilor(Revizuire CR 1-1-3-2005. Comentarii, Recomand
ă
ri de proiectare
ş
i exemple de calcul)Cod de proiectare
 Redactarea I-aContract nr. 449/2010
Coletiv de redactare, UTCB:
Conf.dr.ing. Alexandru Aldea, responsabil lucrareProf.dr.ing. Sorin DemetriuS.l.dr.ing. Cristian ArionProf.dr.ing. Dan LunguProf.dr.ing. Radu V
ă
c
ă
reanuMartie 2011
UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTIBd. Lacul Tei 124 * Sect. 2 * RO-020396 * Bucuresti - ROMANIA Tel.: +40-21-242.97.22, Tel./Fax: +40-21-242.97.22,www.utcb.ro 
 
 
2
 
Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor(Revizuire CR 1-1-3-2005. Comentarii, Recomandari de proiectare si exemple de calcul)
Cuprins
1. Elemente generale.......................................................................................................3
 
1.1 Introducere............................................................................................................3
 
1.2 Proiectarea asistat
ă
de încerc
ă
ri............................................................................3
 
1.3 Referin
ţ
e normative..............................................................................................4
 
1.4 Defini
ţ
ii.................................................................................................................4
 
1.5 Simboluri utilizate.................................................................................................5
 
2. Situa
ţ
ii de proiectare...................................................................................................6
 
3. Înc
ă
rcarea din z
ă
 pad
ă
pentru proiectare.....................................................................7
 
3.1 Valoarea caracteristic
ă
a înc
ă
rc
ă
rii din z
ă
 pad
ă
pe sol..........................................7
 
3.2 Alte valori reprezentative......................................................................................9
 
4. Înc
ă
rcarea din z
ă
 pad
ă
pe acoperi
ş
............................................................................10
 
5. Coeficien
ţ
i de form
ă
pentru înc
ă
rcarea din z
ă
 pad
ă
pe acoperi
ş
...............................12
 
5.1 Acoperi
ş
uri cu o singur 
ă
pant
ă
...........................................................................13
 
5.2 Acoperi
ş
uri cu dou
ă
pante..................................................................................13
 
5.3 Acoperi
ş
uri cu mai multe deschideri..................................................................14
 
5.4 Acoperi
ş
uri cilindrice.........................................................................................15
 
5.5 Acoperi
ş
uri adiacente sau apropiate de construc
ţ
ii mai înalte...........................16
 
6. Efecte locale..............................................................................................................19
 
6.1 Aglomerarea de z
ă
 pad
ă
pe acoperi
ş
uri cu obstacole..........................................19
 
6.2 Acumularea de z
ă
 pad
ă
la marginea acoperi
ş
ului................................................19
 
6.3 Înc
ă
rcarea din z
ă
 pad
ă
pe panouri de protec
ţ
ie
ş
i alte obstacole de pe acoperi
ş
uri..20
 
7. Coeficien
ţ
i de form
ă
pentru aglomer 
ă
ri excep
ţ
ionale de z
ă
 pad
ă
pe acoperi
ş
..........21
 
7.1. Acoperi
ş
uri cu mai multe deschideri.................................................................21
 
7.2 Acoperi
ş
uri adiacente sau apropiate de construc
ţ
ii mai înalte............................22
 
7.3 Înc
ă
rcarea din z
ă
 pad
ă
pe acoperi
ş
uri cu obstacole
ş
i parapete...........................23
 
7.3.1 Acoperi
ş
uri cu obstacole (altele decât parapetele)......................................23
 
7.3.2 Acoperi
ş
uri cu parapete...............................................................................25
 
Anexa A - Zonarea înc
ă
rc
ă
rii din z
ă
 pad
ă
pe sol...........................................................26
 
Anexa B - Intervalul mediu de recuren
ţă
al înc
ă
rc
ă
rii din z
ă
 pad
ă
pe sol.....................31
 
Anexa C - Greutatea specific
ă
 
a z
ă
 pezii......................................................................32
 
Anexa D - Referin
ţ
e......................................................................................................33
 
 
 
3
1. Elemente generale
1.1 Introducere
(1) Codul cuprinde principiile, elementele
ş
i datele de baz
ă
necesare pentru stabilireaînc
ă
rc
ă
rilor din z
ă
 pad
ă
în România, armonizate cu
ş
i preluate dup
ă
formatul, principiile
ş
iregulile de aplicare
ş
i valorile cuprinse in Eurocode 1, (EN 1991-1-3, 2003).(2) Codul stabile
ş
te situa
ţ
iile de proiectare
ş
i distribu
ţ
iile de înc
ă
rcare din z
ă
 pad
ă
pentru proiectarea structural
ă
a construc
ţ
iilor 
ş
i lucr 
ă
rilor inginere
ş
ti.(3) Codul se adreseaz
ă
beneficiarilor, proiectan
ţ
ilor, executan
ţ
ilor de construc
ţ
ii
ş
iautorit
ăţ
ilor publice.(4) Acest cod se utilizeaz
ă
pentru proiectarea construc
ţ
iilor 
ş
i lucr 
ă
rilor inginere
ş
ti situate înamplasamente cu altitudinea mai mic
ă
sau egal
ă
cu 1500 m fa
ţă
de nivelul m
ă
rii.(5) În cod sunt indica
ţ
i coeficien
ţ
ii de expunere
ş
i coeficien
ţ
ii de form
ă
pentru înc
ă
rcarea dinz
ă
 pad
ă
pe acoperi
ş
uri cu forme uzuale.(7) Înc
ă
rcarea din z
ă
 pad
ă
este o înc
ă
rcare static
ă
pe metru p
ă
trat de proiec
ţ
ie orizontal
ă
aacoperi
ş
ului. (8) Ac
ţ
iunea z
ă
 pezii asupra construc
ţ
iilor este considerat
ă
ca ac
ţ
iune variabil
ă
 
ş
i în unelecazuri de aglomerare excep
ţ
ional
ă
a z
ă
 pezii (Cap.7) ca ac
ţ
iune accidental
ă
, în conformitate cu prevederile CR0-2005 (revizuit).(6) Codul nu se refer 
ă
la urmatoarele cazuri speciale:-
 
înc
ă
rc
ă
ri date de impactul z
ă
 pezii care alunec
ă
de pe un acoperi
ş
pe altul;-
 
modificarea înc
ă
rc
ă
rilor din vânt care ar putea rezulta din modificarea formei saudimensiunii construc
ţ
iei datorit
ă
depunerii de z
ă
 pad
ă
sau de ghea
ţă
;-
 
înc
ă
rc
ă
ri din z
ă
 pad
ă
în zonele în care exist
ă
c
ă
deri permanente de z
ă
 pad
ă
;-
 
înc
ă
rc
ă
ri datorate ghe
ţ
ii;-
 
înc
ă
rc
ă
ri laterale datorate z
ă
 pezii aglomerate;-
 
înc
ă
rc
ă
ri din z
ă
 pad
ă
pe poduri.
1.2 Proiectarea asistat 
ă
de încerc
ă
ri 
(1) Pentru proiectarea constructiilor la actiunea zapezii pot fi utilizate teste/incercariexperimentale
ş
i metode numerice recunoscute
ş
i/sau validate pentru determinarea înc
ă
rc
ă
riidate de z
ă
 pad
ă
pe construc
ţ
ii.(2) Pentru fiecare proiect în parte, proiectarea asistat
ă
de încerc
ă
ri se realizeaza cu acordulclientului
ş
i al autorit
ăţ
ilor competente.(3) În cazul construc
ţ
iilor cu acoperi
ş
uri cu forme neincluse în prezentul cod se pot utiliza prevederi din alte prescrip
ţ
ii de specialitate
ş
i/sau se pot determina experimental coeficien
ţ
iide form
ă
pentru înc
ă
rcarea din z
ă
 pad
ă
pe acoperi
ş
, cu acordul autorit
ăţ
ilor competente.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->