Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rapport CWI Aangaande Prof Smeesters

Rapport CWI Aangaande Prof Smeesters

Ratings: (0)|Views: 51,859|Likes:
Published by NRC

More info:

Published by: NRC on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2012

pdf

text

original

 
RapportonderzoekscommissieWetenschappelijkeintegriteitDatum:1juni2012Betreft:Onderzoeknaarmogelijkeschendingvandewetenschappelijkeintegriteit
Inhoudsopgave
Commissiesamenstelling:.,,""',2lnleiding'",".","'","",2Inhoudmelding,"',,,"',,"'",2Deonderzoekscommissie,""',,,""',2Werkwijzecommissie","","'""2Ad1:Methode_"",,..",..",,3Ad2:Informatieuitgesprekken,'"",",,"",,'3Ad3:Analysedata,',,,',..,""",,,5Conclusies"""""",..,',,',,"""",8Conclusiesalgemeen,,.,,.,,",..,"'","..8Aanbevelingen:,""',,",,",,"',,'9Algemeneaanbevelingen:"""",..,..,,"',..,',',",""'",97Bijlage1:Mailsvan_aan_".."108Bijlage2:MailSmeestersaanEditor_"""",""""""..""..,,"",,,,119Bijlage3:Bijlagenrn.b.t.analysepapers,""',,',..,"""""""""""""',139.1Demethode_toegepastopvergelijkbareartikelen"""""""",..,"""',",139.2DemethodetoegepastopdeartikelenvanSmeesters""".1510Bijlage4:Analysevansamengesteldebestanden""2711Bijlage5:TijdslijngebeurtenissenenprocedureonderzoekscommissiewetenschappelijkeintegriteitaangaandeSmeesters,"""..,',,"3012Bijlage6:VerslagengesprekkenOnderzoekscommissiemetSmeesters33
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.366,16,26.3
1
 
1Commissiesamenstelling:2Inleiding
DeonderzoekscommissieisingestelddoorhetCollegevan8estuurop12januari2012opverzoek
van
dedecaan
van
de,naaraanleiding
van
eenmelding
van
dr.(Universiteitaanprof.dr.
I
I(_)
aangaandeeen
vermoedenvan
eenwetenschappelijkefoutoffraudedoorprof.dr.D.H.R.V.Smeesters(RSM).(ziebijlage1).ProfessorSmeestersheeftzelfop30november2011eengesprekmetdevertrouwenspersoonWetenschappelijkeintegriteit
aangevraagd.
Dezeafspraakwasingeplandop7februari2012,maarisinoverlegmetSmeestersafgezegdeninplaatsdaarvaniseengesprekmetdecommissieingepland.Decommissieheeftinhaareerstebijeenkomstop18januari2012geconcludeerddatopbasis
van
de
gegevensvan
dr._,dieontvangenzijn
via
prof._,endemailvanprof.Smeesterszelf,naderonderzoekgewenstisendemeldingontvankelijkis.
3Inhoudmelding
DeonderzoekerheeftopbasisvananalysesvaneengepubHceerdpapervanSmeestersgeconcludeerddatdedatavanSmeesters"toogoodtobetrue"warenendaarovermetSmeestersgecorrespondeerd._heeftdaarop
van
Smeesterssamengesteldedataontvangenentrokhieruitdezelfdeconclusie;namelijkdatdedatatemooiwarenomwaartezijn.Hetbetrofartikef_'
4Deonderzoekscommissie
Deonderzoekscommissieheeftzichtendoergesteldomaandehandvandemethodevandr._dewetenschappefijkebetrouwbaarheid
van
deartikeren
van
prof.Smeestersteonderzoeken.
5Werkwijzecommissie
1.Decommissieheeftallereerstdr._
via
demailbenaderdamnadereinformatieenuitfegtekrijgen
over
zijnmethodeomfraudeteachterhafen.Vervofgenshebbendr._(_)endr.
2
 
_(_)alsdeskundigenophetgebledvanstatistischeanalysedemethodevan_bestudeerd.2.Decommissieheeftgesprekken
gevoerd
metSmeesters(op1en16februarienop23mei2012).Hetderdegesprekisdriekeerkorttevorenafgezegdommedischeredenenenheeftuiteindelijkplaats
gevonden
op25meite
I
tenhuizevanSmeesters.Hiernaastzljngesprekkengevoerdmet_
(vroegere
PhDstudentvanSmeesters,nuaan,_,_en_(PhDstudentenvanSmeesters).3.Naastdegesprekkenheeftdecomrnlssiehaaronderzoek
via
driesporenuitgevoerd,tewetenhetonderzoeken
van
(zieFiguur1):Ruwedata,zoalsingevuldevragenlijstenofbestandenoplabcomputers.Doordeonderzoekersamengesteldebestandenwaaropstatistischeanalyseskunnenwordenuitgevoerd.Derapportagevanbeschrijvendeenverklarendestatistiekineen(aldannietgepubliceerd)manuscript.HiervoorisgebruikgemaaktvandedatadiedoorSmeestersenzijnaangeleverd,zijndeEURnetwerkschijvenvanSmeestersbekekenenzijnpapersvanSmeestersonderzochtenvaneenaantalandereninhetvakgebied(randomgekozen)geanalyseerdmetdemethodevan
_.
Ruwedata:Verzameldin~labVastleggenonderzoeks-gegevensSamengestelddatabestandGepubliceerdedataFiguur1:Onderscheidintypedatatenbehoevevanonderzoek.5.1Ad1:Methode_Destatistischeexpertshebbenaangegevendatdetechniekdie_gebruiktvalideis.Decommissieheeftdemethodevervolgens,mettoestemmingvan_enonderembargo,toegepastopalhetgepubliceerdewerkvanSmeesters.van_isgebaseerdopdeaanname5.2Ad2:Informatieultgesprekken
GesprekkenmetprofessorSmeesters:
Smeestersheeftdecommissie
verzekerd
dathijheelco6peratiefwi!zijn,maardathijookveelaanzijnhoofdheefttengevolgevangezondheidsproblemenenproblemenindeprlvesfeer.
3

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->