Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spm 4531 2010 Physics k2

Spm 4531 2010 Physics k2

Ratings: (0)|Views: 47 |Likes:
Published by pss smk selandar

More info:

Published by: pss smk selandar on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

 
v
SULIT
NO.KADPENGENALANANGKA GILIRAN
LEMBAGAPEPERIKSAANKEMENTERIANPELAJARAN MALAYSIA
SIJILPEI.AJARANMALAYSIA2OIO
PHYSICSKertas 2Nov./Dis.
^l
zlJam
4s3u2
DuaamtigapuluhminitJANGANBUKA KERTAS SOALANINI SEHINGGADIBERITAHU
1. Tulis nomborkadpengenalandanangkagiliranandapada petakyangdisediakan.2.Kertas soalandalam dwibahasa.Soalan dalambahasaInggerismendahului soalanyangsepadandalambahasaMelayu.Calon dibenarkanmenjawabkeseluruhan atau sebahagiansoalansama ada dalam bahasaInggeris ataubahasaMelayu.Calon dikehendakimembaca maklumatdi halamanbelakang kertas soalanini.UntukKegunaanPemeriksaKod Pemeriksa:BahagianSoalanMarkahPenuhMarkahDiperoletAI
4
)
53647
5
86
8
7108I2B9
20
1020Clt20
t2
20
Jumlahiniadalah
3.4.5.
Kertas soalannimengandungi43 halamanbercetakdan t halaman idak bercetak.[Lihathalaman sebelah
453112@2010 HakCiptaKerajaan Malaysia
SULIT
iltililililili
 
v
SULIT
453u2
The followinginformationmay be useful. The symbolshave heirusualmeaning.Maklumatberikutmungkin berfaedah.Simbol-simbol mempunyaimaknayangbiasa.6KineticenergyTenagakinetik177:;*,
1t
-=,*u-IGravitationalpotentialenergy /Tenagakeupayaangraviti=mgh8 Elasticpotentialenergy
,v-u
LQT
2v2=u2+2asl^3s=tttllat'
2
4Momentum=zy5 F:ma
gPower,=+9IgI
timeKuasa, P-tenagamasa100=LV11 Heat/Haba,Q=mc\12Heat/Haba,Q=ml13+:constant/pemalarT14p1V1=p2V2
Tenaga eupayaanenyal=lr,20)"=9
sinI) n=-sinrrealdepth
lOn='
apparent depthdalam nyatan=-dalam ketara111
18 Linearmagnification/Pembesaraninear,*=!u
19,="fL
2lQ=t22 E=VQ23V=IR24 Power/Kuasa,P=IV258=10ms-226Nt=%
N-[/P
27Efficiency/Keceknpan
=I" v"xrooyoI*V,
28E=mc229c=3.0xlQ8-r-l
453112@ 2010 HakCiptaKerajaanMalaysia
SULIT
 
ForExaminer'sUse
r(a)
\2SULIT4SectionABahagianAf60markslf60markahlAnswerallquestionsn this section.Jawabsemuasoalandalambahagian ni.
453U2
lImarkl[lmarkah]
Diagram 1.1showsan oscillatingpendulum.Rajah l.l menunjukkanyunansebuahbandul.PendulumbobLadung bandul
'\f,4"
Diagram1.1Rajah1.1(a)Basedon Diagram1.1, choosehe correctpathfor one completeoscillation.Tick(/)the correct answern the boxprovided.BerdasarkanRajahl.l,pilihlintasanyang betul untuksatu ayunanengkap.Tanda(/)jawapanyangbetul dalampetak yangdisediakan.
IP+Q
P-+Q+RP+Q+R*Q+p
453112 @ 2010 Hak ciptaKerajaan Malaysia
SULIT

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->