Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Educatie Fizica Programa Titularizare 2011 p

Educatie Fizica Programa Titularizare 2011 p

Ratings:
(0)
|Views: 210|Likes:
Published by Gabi Cristian

More info:

Published by: Gabi Cristian on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

 
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
 
CENTRUL NAłIONALDE EVALUAREŞI EXAMINAREDIRECłIA GENERALĂEDUCAłIE ŞI ÎNVĂłAREPE TOT PARCURSUL VIEłII
CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATEVACANTE/ REZERVATE ÎNÎNłĂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMAPENTRUEDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT
- Bucureşti -2010
 
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
 2
A.
 
NOTA DE PREZENTARE
EducaŃia fizică şi sportul constituie singura disciplină de învăŃământ cu adresabilitate directă lasănătatea populaŃiei şcolare, având o pregnantă specificitate a abordării procesului de predare-învăŃare-evaluare.Programa pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice pentru EducaŃie fizică şi sport esteelaborată pentru a veni în sprijinul candidaŃilor la concursul de ocupare a posturilor didacticevacante din învăŃământul preuniversitar, la disciplina EducaŃie fizică şi sport, care au absolvitfacultăŃi de acest profil.Activitatea profesorului se concentrează pe formarea şi dezvoltarea la elevi a unor competenŃegenerale şi specifice, corelate cu cele opt competenŃe cheie europene.Unul dintre dezideratele disciplinei de învăŃământ EducaŃie fizică şi sport este să păstreze laun nivel ridicat interesul elevilor pentru pentru acest domeniu, inclusiv prin asigurarea condiŃiilor optime pentru învăŃarea permanentă.Această programă răspunde deci cerinŃelor profilului absolventului de învăŃământ superior, careurmează să fie incadrat pe un post didactic în învăŃământul preuniversitar - profesor de educaŃiefizică şi sport în învăŃământul de masă, în învăŃământul sportiv integrat şi suplimentar sau înînvăŃământul special.Acest profil presupune cunoaşterea conŃinuturilor ştiinŃifice fundamentale domeniuluiEducaŃiei fizice şi sportului, a tendinŃelor noi în evoluŃia disciplinei, aplicarea noilor direcŃii aledidacticii şi ale metodicii predării-învăŃării-evaluării EducaŃiei fizice şi sportului. De asemenea, presupune probarea capacităŃilor necesare pentru proiectarea, realizarea şi evaluarea activităŃilor didactice, demonstrarea abilităŃilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizăriiactului educaŃional.Tematica ştiinŃifică, tematica pentru metodica predării EducaŃiei fizică şi sportului şi bibliografia obligatorie, aferentă celor două tipuri de tematici, constituie reper pentru candidaŃi -absolvenŃi ai învăŃământului superior de educaŃie fizică şi sport - în demersul susŃinerii Concursului pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învăŃământul preuniversitar.Programa de EducaŃie fizică şi sport pentru Concursul de ocupare a posturilor didactice înînvăŃământul preuniversitar este elaborată în acord cu programele şcolare în vigoare dinînvăŃământul preuniversitar pentru disciplinele EducaŃie fizică, Pregătire sportivă teoretică şiPregătire sportivă practică, discipline de învăŃământ aparŃinând ariei curriculare EducaŃie Fizică şiSport..
 
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010
 3CompetenŃele şi conŃinuturile programei sunt proiectate în conformitate cu abordarea curricularăsistemică în realizarea activităŃilor didactice.În proiectarea activităŃilor didactice şi pe parcursul desfăşurării acestora, cadrul didactic trebuiesă Ńină seamă de particularităŃile de dezvoltare psihologică şi de vârsta elevilor, de resurselemateriale şi umane avute la dispoziŃie şi de idealul de dezvoltare a societăŃii româneşti, în contexteuropean.
B. COMPETENłELE SPECIFICE CADRULUI DIDACTIC CU SPECIALIZAREAEDUCAłIE FIZICĂ ŞI SPORT
CompetenŃele specifice cadrului didactice cu specializarea EducaŃie fizică şi sport, pe caretrebuie să le dovedească în procesul de predare-învăŃare-evaluare şi care vor fi dezvoltate pe tot parcursul activităŃii profesionale, sunt:
 
Analizarea conŃinuturilor ştiinŃifice ale disciplinei EducaŃie fizică şi sport;
 
Utilizarea şi interpretarea informaŃiei provenite din teoria şi didactica disciplinei;
 
Utilizarea adecvată a conceptelor din domeniul EducaŃiei fizice şi sportului şcolar;
 
ÎnŃelegerea principiilor didacticii specifice EducaŃiei fizice şi sportului;
 
Construirea unor demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor la conŃinuturi;
 
Utilizarea competentă a documentelor şcolare reglatoare;
 
Elaborarea programelor şi dezvoltarea activităŃilor didactice în cadrul curriculumului ladecizia şcolii, activităŃi curriculare şi extracurriculare;
 
Proiectarea conŃinuturilor instruirii, organizarea corespunzătoare a activităŃilor didactice şirealizarea evaluării competenŃelor dobândite de elevi;
 
Adecvarea demersurilor didactice la particularităŃile de vârstă, sex, nivel de pregătire aleelevilor şi la condiŃiile materiale;
 
Construirea unui climat educativ interactiv, de cooperare, stimulativ, cu scopul creşteriieficienŃei rezultatelor activităŃilor didactice;
 
ÎnŃelegerea aspectelor de ordin legislativ ale activităŃii sale, drepturile legale ale elevilor şi părinŃilor, propriile sale drepturi şi responsabilităŃi;
 
Cunoaşterea criteriilor de evaluare a activităŃii sale şi integrarea acestora în conceperea şirealizarea activităŃii didactice.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Danut Lipan liked this
Nita Valentin liked this
Paula Torge liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->