Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zapečaćeni Džennetski napitak

Zapečaćeni Džennetski napitak

Ratings: (0)|Views: 27 |Likes:
Published by Ibrahim Muratović
Naziv originala:
ER - RAHIKUL - MAHTUM

Naziv prijevoda:
ZAPEČAĆENI DŽENETSKI NAPITAK
Studija o životopisu Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem

Autor:
Safijurrahman el - Mubarekfuri

Sarajevo, 2001 - 1422. H.G
Naziv originala:
ER - RAHIKUL - MAHTUM

Naziv prijevoda:
ZAPEČAĆENI DŽENETSKI NAPITAK
Studija o životopisu Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem

Autor:
Safijurrahman el - Mubarekfuri

Sarajevo, 2001 - 1422. H.G

More info:

Published by: Ibrahim Muratović on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2014

pdf

text

original

 
ER - RAHIKUL - MAHTUMZAPE^A]ENID@ENETSKI NAPITAK
Studija o ivotopisu Resulullaha, s.a.v.s.Autor:
Safijurrahman el - Mubarekfuri 
Sarajevo, 2001 - 1422. H.G.
 
Naslov originala 
ER - RAHIKUL - MAHTUM
Naslov prijevoda: 
ZAPE^A]ENI D@ENETSKI NAPITAK
Autor 
Safijurrahman el Mubarekfuri
S arapskog prevela 
Subhija Hadimejli} - Skenderovi}
[erijatski recenzent 
Muhamed Mehanovi}
Likovno - tehni~ki urednik 
Nedad Kazi}, Fatih Farhat 
Lektor i korektor 
Nermina Ferizbegovi}, Omer Resulovi}
DT
Kavazovi} D&T, Sarajevo
[tampa 
OKO - Sarajevo
Tira`: 
30.000KNJIGA BROJ 20
Peto izdanje 
BESPLATNI PRIMJERAK
Izdava~ 
Sva prava {tampanja i izdavanja zadr`ava 
Visoki saudijski komitet 
za  pomo} BiH
Kulturni centar Kralj Fahd 
u Sarajevu 
[TAMPANO POD POKROVITELJSTVOM ^UVARA DVA HRAMAKRALJA FAHDA BIN ABDUL-AZIZA AL-SAUDA, KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE
CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, SarajevoUDK 297.161el - MUBAREKFURI, Safijurrahman
Zape~a}eni d`enetski napitak: studija o `ivotopisu Resulullaha, s.a.v.s.
Safijurrahman el - Mubarekfuri; (s arapskog prevela Subhija Had`imejli} - Skenderovi}). - 5. izd.- Sarajevo: Visoki saudijski komitet za pomo} Bosni i Hercegovini, 1998. - 490 str.; 20 cm. -(Visoki saudijski komitet zs pomo} Bosni i Hercegovini; knj. 20)Prijevod djela: Er - rahikul - mahtum. -Bilje{ke: str. 445 - 470.ISBN 9958 - 880 - 10 - 9COBISS - ID 521734
 
U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog
PREDGOVOR
Hvala Allahu Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. Hvala AllahuKoji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio:
I doista, ovo je  pravi put moj, pa se njega dr`ite idruge puteve ne slijedite, pa da vas odvojod puta Njegova. (El - Enam, 153) 
Uzvi{eni Allah tako|er veli:
Reci: Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? (Ez - Zumer, 9).
Uzvi{eni tako|er veli:
Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo. (Et - Tegabun, 8) 
Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi:
Reci: Meni je,doista, jasno ko je Gospodar moj (El - Enam, 57) 
, na{eg VjerovjesnikaMuhammeda, sallallahu alejhi ve selleme.Najuzvi{enija znanost je spoznaja Allaha, a ona nas vodi spoznaji na~ina ispovijedanjavjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost smutnje je sve manje, a neznanje sve slabije.U tradiciji se pominje: Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida - pobo`njaka je kaovrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde. Jer, najvredniji je, najuzvi{eniji inajdostojniji da bude primjen onaj ibadet koji je uskla|en i podudaran s ~asnm {erijatom.A cilj i svrha egzistencije ~injenje je ibadeta Allahu:
D`ine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju. (Ez - Zarijat, 56) 
Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visostipredsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guverneraprovinicije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih kniga potrebnihmuslimanu posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijednosti,u~vr{}enje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, teuspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i naj~estitijom zajednicomashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivali islam, nastoje}i valorizirati na{ iman, na{a

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Hasnija Habul liked this
Hasnija Habul liked this
Hasnija Habul liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->