Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
53157426-varus-equin

53157426-varus-equin

Ratings:
(0)
|Views: 213|Likes:
Published by alexandra

More info:

Published by: alexandra on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2015

pdf

text

original

 
Defini
ţ
ie
Piciorul varus equin (PVE) reprezint
ă
o deformareireductibil
ă
a piciorului, în special a retropicioru-lui, caracterizat
ă
prin urm
ă
toarele pozi
ţ
ii vicioase:equinul retropiciorului (flexie plantar 
ă
), rota
ţ
iaintern
ă
a blocului calcaneopedios, varusul cal-canean
ş
i adduc
ţ
ia mediotarsian
ă
.
Biomecanic
ă
In 1883 Farabeuf enun
ţ
a prima teorie biomecanic
ă
asupra PVE
ş
i emitea un celebru aforism: calca-neul vireaz
ă
, ruleaz
ă
 
ş
i tangheaz
ă
sub astragal.De
ş
i vechi de peste 100 de ani acest concept esteîn bun
ă
m
ă
sur 
ă
înc
ă
de actualitate. Printr-unmecanism neprecizat tarsul posterior este atras subefectul bra
ţ
ului de levier tendino-muscular într-omi
ş
care de rota
ţ
ie intern
ă
(viraj), varus (ruliu)
ş
iflexie plantar 
ă
(tangaj).-
Talusul
, blocat în mortez
ă
, particip
ă
teoreticdoar la equin. Totu
ş
i, colul s
ă
u liber din mortez
ă
 
ş
iavând structur 
ă
cartilaginoas
ă
se deformeaz
ă
îndreptându-se spre intern, prin cre
ş
terea unghiu-lui de declina
ţ
ie (fig. 1).- Piciorul, cu excep
ţ
ia talusului, este asimilat unei
Revista SOROP (2003) 2: 10-21
REFERAT GENERAL
A. ThierySimona ThieryDaniela Ciotlo
ş
Tratamentul conservator al picioruluivarus equin esen
ţ
ial
Rezumat:
Tratamentul conservator ar trebuis
ă
fie prima op
ţ
iune în cazul piciorului varus equin (PVE). Inacest articol prezent
ă
m elementele biomecanice esen
ţ
iale ale PVE,importante în vederea în
ţ
elegerii principiilor terapeutice, urmate declasificarea Dimeglio, probabil unadintre cele mai complete
ş
i maiu
ş
or de utilizat. Sunt descrise prin-cipiile
ş
i metodele tratamentuluinonchirurgical
ş
i evolu
ţ
ia acestuiade-a lungul ultimului secol, de lametoda Kite (1924) la mult mairecenta tehnic
ă
de manipulare
ş
iimobilizare Ponseti sau metodafunc
ţ
ional
ă
propus
ă
de
ş
coalafrancez
ă
. Al
ă
turi de acestea este prezentat tratamentul ortotic (atel
ă
Denis Browne sau 3D)
ş
i trata-mentele adjuvante: tenotomia per-cutan
ă
a tendonului ahilean
ş
iinocularea de toxin
ă
botulinic
ă
Dysport.F
ă
ă
a dori s
ă
descrie exhaustiv problematica tratamentului conser-vator al PVE, lucrarea de fa
ţă
 prezint
ă
tendin
ţ
ele actuale
ş
i con-cluziile diverselor serii din litera-tur 
ă
, luând în discu
ţ
ie
ş
i situa
ţ
ia pe plan local, conform criteriilor dereu
ş
it
ă
a tratamentului identificatede Seringe
ş
i Atia.
Cuvinte cheie:
 picior varus equin,tratament ortopedic, tratamentfunc
ţ
ional, clasificarea Dimeglio
Primit: 7 noiembrie 2003Acceptat: 14 noiembrie 2003
SOROP 2003A. ThierySpitalul Clinic de Urgen
ţă
pentruCopii „Gr. Alexandrescu" Bucure
ş
tiClinica de Ortopedie
ş
iTraumatologie Pediatric
ă
(M. Jianu)
 
11
unit
ăţ
i morfofunc
ţ
ionale:
blocul calcaneo-pedios
(BCP). Astfel orice mi
ş
care a calcaneului se r 
ă
s-frânge asupra întregului picior, conducând ladeform
ă
rile observate în PVE.- Rota
ţ
ia intern
ă
a calcaneului determin
ă
media-lizarea articula
ţ
iei calcaneo-cuboidiene, ajungândastfel sub interliniul astragal-scafoid
ş
i nu lateralde acesta, cum se întâmpl
ă
la piciorul normal (fig.2). Aceasta conduce la verticalizarea articula
ţ
ieiChopart, prin coborârea componentei externe (cal-caneu-cuboid) antrenând automat supina
ţ
ia medio
ş
i antepiciorului. Totu
ş
i, aceast
ă
supina
ţ
ie (denu-mit
ă
 
ş
i
fals
ă
supina
ţ
ie plantar
ă
) nu este reparti-zat
ă
echilibrat între mediopicior 
ş
i antepicior.- In
ă
l
ţ
area relativ
ă
a razei interne comparativ curaza extern
ă
determin
ă
flexia plantar 
ă
a metatar-sianului I. Altfel spus metatarsianul I este “mai înflexie plantar 
ă
” comparativ cu metatarsianul V. Deaceea antepiciorul se afl
ă
în prona
ţ
ie relativ
ă
(“mai pu
ţ
in în supina
ţ
ie”) fa
ţă
de retropicior. Toateacestea explic
ă
deformarea în
cavus
observat
ă
înPVE.- Anatomia articula
ţ
iilor subastragaliene (dubl
ă
articula
ţ
ie în
ş
a inversat
ă
) impune automat unelemi
ş
c
ă
ri. In momentul în care calcaneul este rotatintern se varizeaz
ă
.- Varusul retropiciorului
ş
i supina
ţ
ia sunt în marem
ă
sur 
ă
mi
ş
c
ă
ri induse de rota
ţ
ia intern
ă
a calca-neului; este vorba de “fal
ş
i du
ş
mani” care nu vor fi corecta
ţ
i prin manevre kinetice directe.- Adduc
ţ
ia global
ă
a piciorului are dou
ă
compo-nente:
rota
ţ
ia BCP
ş
i
adduc
ţ
ia mediotarsian
ă
,responsabil
ă
 
ş
i de convexitatea marginii externe a piciorului. Datorit
ă
apropierii navicularului demaleola intern
ă
se poate forma o
neoarticula
ţ
iemaleolo-navicular
ă
, deosebit de dificil de desfi-in
ţ
at prin mijloace ortopedice
ş
i kinetice.- Equinul are dou
ă
componente: equin tibioastra-galian, indirect, datorat retrac
ţ
iei tricipitale
ş
iequin calcanean, direct, datorat plonj
ă
rii apofizeianterioare a calcaneului sub colul astragalului, întimpul rota
ţ
iei interne a BCP (fig. 2).
Clasificarea Dimeglio
De-a lungul timpului au fost elaborate o multitu-dine de clasific
ă
ri ale PVE. In monografia GEOPdin 2001 sunt discutate
ş
i comparate 9 clasific
ă
ridintre cele mai utilizate. In ultimii ani, la nivelmondial a fost adoptat
ă
clasificarea Dimeglio,fiind utilizat
ă
pe scar 
ă
larg
ă
atât de francezi cât
ş
ide anglosaxoni. Aceast
ă
clasificare are avantajulde a fi simpl
ă
 
ş
i u
ş
or de memorat, este obiectiv
ă
(m
ă
soar 
ă
deform
ă
rile)
ş
i are valoare prognostic
ă
Fig. 2 - A
: Medializarea articula
ţ
iei calcaneo cuboidiene cu verticalizarea articula
ţ
iei Chopart;
B
: conflictuldintre apofiza anterioar 
ă
a calcaneului
ş
i capul astragalului
Fig. 1
- Sec
ţ
iune la nivelul articula
ţ
iei talonavi-culare; stânga - picior normal, dreapta - PVE
 
12
dovedit
ă
în timp.Clasificarea Dimeglio apreciaz
ă
în mod esen
ţ
ialreductibilitatea deform
ă
rilor PVE. Se acord
ă
unscor de la 1 la 4 pentru fiecare deformare înfunc
ţ
ie de reductibilitate precum
ş
i alte 4 punctesuplimentare (tabel I, fig. 3). Se ob
ţ
ine astfel untotal de 20 de puncte: 4X4 + 4=20 (tabel II).Aceast
ă
clasificare permite o evaluare simpl
ă
,complet
ă
 
ş
i precis
ă
; diferen
ţ
iaz
ă
deform
ă
rile pre-dominente în plan sagital de cele în plan orizontal:unele picioare sunt rigide în plan sagital
ş
i relativreductibile în plan orizontal. Situa
ţ
ia opus
ă
esteexcep
ţ
ional
ă
, retrac
ţ
ia fiind progresiv
ă
dinspre proximal spre caudal.In plus, clasificarea Dimeglio permite evaluarearezultatelor tratamentului, prin trecerea de la o ca-tegorie la alta. Impactul pe care îl are sc
ă
dereascorului Dimeglio asupra p
ă
rin
ţ
ilor nu este delocde neglijat.
Evolu
ţ
ia tratamentului nechirurgical
Majoritatea chirurgilor ortopezi sunt de acord c
ă
tratamentul ini
ţ
ial pentru PVE trebuie s
ă
fienechirurgical, ortopedic sau kinetic. Aceast
ă
ten-din
ţă
actual
ă
se bazeaz
ă
pe câteva observa
ţ
ii prac-tice:a. cu cât tratamentul este început mai precoce, cuatât
ş
ansele de succes sunt mai mari. b. chirurgia neonatal
ă
a PVE este deosebit de difi-cil
ă
 
ş
i în plus, produce un picior cicatricial
ş
i rigid,comparativ cu PVE operat la vârsta de 9-12 luni.c. prezen
ţ
a miofibrobla
ş
tilor în
ţ
esuturile muscu-lo-ligamentare din PVE
ş
i rolul acestora în fibrozaretractil
ă
este maxim în jurul vârstei de 2-4 luni, perioad
ă
în care abstinen
ţ
a terapeutic
ă
permiteevolu
ţ
ia fulminant
ă
spre forme clinice severe(grad III-IV Dimeglio).Tratamentul nechirurgical al PVE a evoluat de-alungul ultimelor decenii de la metodele ortopedice preferate de chirurgii americani la metodelefunc
ţ
ionale, favoritele
ş
colii franceze. Pentru avedea evolu
ţ
ia principiilor de reducere prezent
ă
mîn continuare, din punct de vedere al conceptuluiteoretic, trei dintre cele mai utilizate metode detratament non-chirurgical.
1. Metoda Kite
Probabil cel mai cunoscut protagonist al tratamen-tului nonoperator al PVE a fost J. H. Kite care în perioada 1924-1960 a tratat mai mult de 800 de pacien
ţ
i la Atlanta Scottish Rite Hospital for Children.Durata medie a tratamentului era de circa 6 luni,dar în cazul vârstelor mari (au fost trata
ţ
i
ş
i pacien
ţ
i de 8 ani!) tratamentul a durat mai mult.Protocolul de manipulare
ş
i corec
ţ
ie gipsat
ă
pro-
ReductibilitatePunctaj
de la 90
o
la 45
o
4de la 45
o
la 20
o
3de la 20
o
la 0
o
2de la 0
o
la -20
o
1
Puncte
 
suplimentare
ºanþ posterior1ºanþ intern1retracþia aponevrozei plantaresau cavus1statusul muscular*1
* status muscular: musculatura gambierã fibroasã sau hipertonã
TABEL
I
Scorul
 
DimeglioGradScorDenumireFrecvenþãReductibilitate
I
0 - 5soft-soft20
%
perfect reductibil
II
6 - 10soft-stiff30
%
reductibil, parþial rezistent
III
11 - 15stiff-soft40
%
rezistent, parþial reductibil
IV
16 - 20stiff-stiff10
%
rezistent (pseudoartrogripotic)TABEL
II
Clasificarea
 
PVE
 
conform
 
Dimeglio

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->