Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 4888, 22.4.2009]

Dnevni avaz [broj 4888, 22.4.2009]

Ratings: (0)|Views: 194|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

 
Licemjerje:[ef SDP-a brine se samo o sebi
 
’Avaz’ saznaje:Kompletirana jo{ jedna istraga
 
Dnevniavaz
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 22. 4. 2009.
Sarajevo
Godina XIV
Broj 4888
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
 Ingli{: SAD jedva ~ekaju dan kada }e sve zemlje regiona postati ~lanice NATO-a
(Foto: F. Fo~o)
D
irektor Uprave za inspe-kcijske poslove FBiH Ibr-ahim Tirak poru~io je ju-~er nakon sastanka s omb-udsmenom za za{titu potro{a~a BiHDraganom Dokom u Mostaru da }esve inspekcije na podru~ju dr`avekrenuti u borbu za za{titu potro{a~azbog samoinicijativnog pove}anjabankarskih kamata.- Okupit }emo dobru ekipu.Treba nam put kako da ovo spri-je~imo i vratimo u prvobitno sta-nje. Mislim da }emo u tome uspje-ti - kategori~an je Tirak.
 3. strana
 
Usp jesi
Pripreme za veliku vojnu vje`bu Alijanse
SAD `ele BiH u NATO-u!
12. strana
Dr`avne institucije stale u za{titu gra|ana
KAMATARENJE
Najavljen i sastanak s inspekcijama RS i Distrikta
Tirak uvjeren da }e svebiti vra}eno u prvobitno stanje
Zakinut ogroman broj potro{a~a
9. strana
ADNAN ]ATI]
Imam rje{enjeza japanskogkamikazu
RUKOMET
Ba{i} i Prcene}e ureprezentaciju
   7   6 .  s   t  r  a  n  a
76. strana
MONSTRUMI
Robija zaTasimaKu~evi}a
   1   6 .  s   t  r .   4 .  s   t  r .


8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA
MILION
 
NA DAR
 
11.520
nagrada!!!
vi{e od
Nagradna igra „Bajka“:
Danas {esti kupon
6
Kupon br.
22. 04. 2009.
    
BAJKA
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,22. april/travanj 2009.
2
LOTO
JOKER914343498181
31429313334
 Za funkcionere sre|eno 66 stanova
- Sramotno je ovo {to se radi. To uo-p}e nisu zaslu`ni gra|ani. Svaki praviborac zaslu`niji je od svih pobrojanih, aza svoj patriotizam dobio je certifikate, ito one za koje su pobrojani kupili stanove. Ti stanovi mjere seu stotinama kvadrata, dok borci ~ekaju svojih 150 KM mje-se~no. Kada ka`u da je dr`avna imovina oplja~kana, pa i stano-vi su dr`avna imovina.
(rorica)
PORTAL - komentar dana
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
Kantonalno tu`ila{tvo u Mo-staru po~etkom maja donijet }edefinitivnu odluku o optu`niciprotiv predsjednika HDZBiHDragana ^ovi}a i jo{ sedam osobakoji se terete za zloupotrebu po-lo`aja ili ovlasti u slu~aju nelega-lne privatizacije „Eroneta“. To jeju~er za „Dnevni avaz“ potvrdioglavni tu`ilac HNK Nijaz Me-hmedba{i}, navode}i da je istragau ovom slu~aju u najve}em dijelukompletirana.- Sakupili smo i kvalitetno pr-ovjerili sve ~injenice vezane uzovaj predmet te }emo na tu`ila-~kom kolegiju u maju donijetidefinitivnu odluku o optu`nici -rekao je Mehmedba{i}.U Tu`ila{tvu HNK ranije namje potvr|eno kako do sada priku-pljeni dokazi ukazuju na to da po-stoje osnovi sumnje da su ^ovi} idrugi po~inili krivi~na djela u vezisa spornom privatizacijom „Ero-neta“, ali Mehmedba{i} nije `eliore}i zna~i li to da }e optu`nica bitipodignuta. ^ovi} je na saslu{anjukrajem pro{le godine negirao od-govornost za nelegalne radnje.Osim protiv ^ovi}a, koji je biopredsjednik Uprave HPT-a, kri-vi~ne prijave u slu~aju „Eronet“podnesene su i protiv biv{eg pre-dsjednika FBiH Vladimira [olji-}a, nekada{njeg direktora HPT-aMarinka Gilje, biv{eg ~lana Upr-avnog odbora HPT-a, danas dire-ktora EPHZHB Matana @ari}a idrugih.
 F. VELE
 Mehmedba{i}: Prikupljeni dokazi^ovi}: Negira odgovornost
„Avaz“ saznaje
Istraga protiv ^ovi}a
U maju optu`nicau slu~aju „Eronet“?
Odluka o optu`nici bit }e donesenana tu`ila~kom kolegiju
^ovi} i ostali terete se da sudionice „Eroneta“ iz tada{njegHPT-a prebacili firmama„Croherc“, „Alpina Commerce“i „Hercegovina osiguranje“. Ri-je~ je o privatnim firmama bli-skim HDZ-u BiH. Biv{i Upra-vni odbor HPT-a sa ^ovi}em na~elu dionice je prebacio po osno-vu sumnjivih prebijanja dugova-nja s biv{im Federalnim mini-starstvom odbrane. Tako su tetri kompanije za oko 6,9 milionaKM navodnih dugovanja dobileimovinu „Eroneta“ vrijednu sto-tine miliona.
Kome su dionice preba~ene
Evropska banka za obnovu irazvoj (EBRD) i Raiffeisen ba-nka BiH potpisale su ju~er kre-ditni ugovor za finansiranje pro-jekata energetske efikasnosti iobnovljive energije u privatnomsektoru u BiH vrijedan desetmiliona eura.Ovaj kredit je dio programaEBRD-a i Evropske komisije zakreditiranja projekata odr`iveenergije u zemljama zapadnogBalkana kojim }e lokalnim ba-nkama uklju~enim u finansiranjeprojekata energetske efikasnosti iobnovljive energije biti obezbi-je|eno 60 miliona eura.Finansijski program EBRD-adopunjen je grant fondovimaEvropske unije u iznosu od 13,5miliona eura, saop}ila je Raiffei-sen banka BiH.
EBRD i Raiffeisen banka potpisali kreditni ugovor
Deset miliona eura za energetiku
Sastanak predstavnika fina-nsijskih institucija BiH koji jeodr`an ju~er u Sarajevu na pozivdr`avnog ministra finansija Dra-gana Vranki}a, umjesto pregovo-ra o smanjenju kamata, {to sugra|ani i privrednici najvi{eo~ekivali, donio je zaklju~ke kojiidu naruku bankama i ostavljajuim odvezane ruke da nastave neo-pravdano pove}avati kamate.- Tr`i{te je jedini regulator isada ne postoji bilo kakav zakonkoji mo`e ograni~avati kamatebanaka i ne mislimo mijenjati tepropise. Kamata mo`e rasti ili pa-dati, to je tr`i{ni princip - kazaoje ministar Vranki}.Iako je rekao da ne `eli bitiadvokat banaka, Vranki} je nji-hovo nepopularno dizanje kama-ta pravdao tvrdnjama da su cijenenovca u svijetu visoke i da je donjega te{ko do}i. Jedan od za-klju~aka jeste da je bankarski se-ktor stabilan i likvidan, a ~injeni-ca da je to postignuto, izme|uostalog, i enormnim pove}anjemkamata, nije zabrinula vlasti.- Utvrdili smo da kamata u BiHnije vi{a nego u ostalim zemljama,pa ~ak i da imamo ni`e kamatne sto-pe nego {to je to u zemljama uokru`enju - kazao je Vranki}, tvr-de}i i da „banke ne iznose kapitalvan BiH“.Vranki} je obe}ao da }e vlastraditi na pobolj{anju uvjeta zabankarski sektor, najaviv{i da }ese uskoro u proceduri na}i prije-dlog za podizanja osiguranja de-pozita na 50.000 KM. Tako|er,bit }e sugerirano entitetima dase rast kamata na depozite ja-vnih preduze}a ograni~i „kakobi privreda i gra|ani dobili jefti-nije kredite“.Dino Osmanbegovi}, predsje-dnik Upravnog odbora Udru-`enja banaka, ustvrdio je da bi to-kom godine moglo do}i do stabi-lizacije i blagog pada kamatnihstopa. Ju~era{njem sastanku pri-sustvovao je i jedan od trenutnonajomra`enijih bankara u BiHBerislav Kutle, direktor UniCre-dit banke sa sjedi{tem u Mostaru.Na sastanku su bili i guvernerCentralne banke BiH Kemal Ko-zari} te agencije za osiguranje de-pozita BiH i za bankarstvo. Mini-star finansija FBiH Vjekoslav Be-vanda napustio je sastanak nakonpola sata i oti{ao na pregovore saMMF-om, dok se njegov kolegaiz RS Aleksandar D`ombi} nijeni pojavio.
 A. MALAGI]
SARAJEVO
Sastanak predstavnika finansijskih institucija BiH
Mogu}a ~ak i novapove}anja kamata!
Ne mislimo mijenjati propise, kamata mo`e rasti ili padati,to je tr`i{ni princip, izjavio Vranki}
S ju~era{njeg sastanka: Ministar pravdao banke
(Foto: M. Kadri})
 Kutle: Omra`eni bankar 
Zlatko Bar{, direktor Age-ncije za bankarstvo FBiH, ustvr-dio je da nema mogu}nosti da seograni~i rast kamata. Dodao je,me|utim, da postoje drugina~ini, kao {to je ve}e oporeziva-nje dobiti banaka koje di`u ka-mate, ali da to „zavisi od odlukevlasti“. Jedna od mogu}ih mjerapomo}i gra|anima koji su sena{li u krizi i iz opravdanih ra-zloga ne mogu vra}ati rate jesteda se odgodi otplata kredita najednu godinu. Kako saznajemo,ovaj prijedlog uskoro bi se mo-gao na}i u proceduri.
Odga|anje otplate kredita
Ministar ekonomije SrbijeMla|an Dinki} najavio je ju~erda }e pregovarati s poslovnimbankama o mogu}nosti smanji-vanja kamatnih stopa i ocijenioda su se stekli svi uvjeti da se uokviru stimulativnog paketaodobravaju i dinarski krediti, pr-enosi Tanjug.- Razgovarat }emo s Narod-nom bankom Srbije i s poslovnimbankama o mogu}nosti sni`ava-nja kamata jer je u me|uvremenudo{lo do pada referentnih kama-tnih stopa Evropske centalne ba-nke i Federalnih rezervi SAD -rekao je Dinki} na konferenciji zanovinare u Vladi Srbije.On je naveo da, imaju}i u viduda kamatne stope svih vode}ihme|unarodnih finansijskih insti-tucija padaju, nema razloga da seto ne dogodi i u Srbiji.Dinki} je naveo i da je do sadaodobreno 12 miliona eura kreditaza kupovinu automobila „punto“i da }e se za izvoznike od majaduplirati iznosi iz stimulativnogpaketa i to s dva na ~etiri milionaeura.
Uz najavu pregovora s bankarima
Dinki}: Ako padaju kamateu svijetu, trebaju i u Srbiji
 Dinki}: Duplo vi{e za izvoznike
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,22. april/travanj 2009.
3
 Pi{e: Almasa Had`i} (almasahadzic
 avaz.ba)
ProganjanjeBosne
Klub Bo{njaka jasno je rekao {ta misli o brisanjuprefiksa „bosanski“, ali pitanje je ko to u RSbrani interese Hrvata
Klub Bo{njaka u Vije}u naroda RS ju~er je stavio veto na Zakono teritorijalnoj organizaciji manjeg bh. entiteta, smatraju}i nepri-hvatljivim da se iz naziva Bosanski Brod i Bosanska Kostajnicaizbri{e prefiks „bosanski“.Iako je proganjanje Bosne i svega {to bi moglo mirisati na bosansko,od rijeka i {uma do gradova, na prostoru zvanom Republika Srpskapo~elo jo{ u vrijeme vlasti krvnika Radovana Karad`i}a, ni{ta manjomsilinom taj progon se nastavlja i danas, samo se odvija po receptu soci-jaldemokratije, okalemljene na krvnikove nacionalisti~ke `ile.Progon svega {to se u RS zove bosanskim, naravno, nikoga neiznena|uje. I Bo{njaci i Hrvati koji su se drznuli vratiti u RS svjesnisu da aktuelna politika `eli ozakoniti ambijent u kojem `ive nana~in da u njemu ne bude Bosne i stoga je najve}a odgovornost dase to ne dogodi upravo na Bo{njacima i Hrvatima.Klub Bo{njaka u Vije}u naroda RS ju~er je jasno rekao {ta misli ozakonu prema kojem se bosanskim vi{e ne mogu zvati ni BosanskiBrod ni Bosanska Kostajnica. Bilo je to mogu}e samo zato {to ~lanoviovog kluba nisu birani po principu koliko su rakijskih kazana obi{li saktivistima SNSD-a u vrijeme kada je obavljan njihov izbor, ili koli-ko im je na bankovne ra~une pretovareno novca namijenjenog, baja-gi, rje{avanju povratni~kih problema njihovih sunarodnika, itd.Upravo to je razlog da se nakon ju~era{njeg dana svi zapitamo koto u RS brani nacionalne interese Hrvata, ~iji se broj u tom entitetusvakog dana smanjuje. Je li to, osim ~asnog Tomislava Tomljanovi}a i samo jo{ jednenjegove kolegice iz Kluba Hrvata, koji su glasali protiv ukidanjaBosanskog Broda i Bosanske Kostajnice, grupa od {est individua~ija je hrvatska, a posebno bosanska krvna zrnca prije imenovanjapa`ljivo izbrojao njihov {ef Milorad Dodik, pa mu sada samo slu`eza mahanje glavom na potez njegovog srpskog prsta?Odluka grupe tzv. Dodikovih Hrvata koji su pristali na zakonskarje{enja prema kojima Bosanska Posavina vi{e ne}e biti bosanska, atamo{nji Hrvati da se zovu „srpski“, proiza{la je iz njihove li~ne po-trebe za o~uvanjem visoko pla}enih pozicija i privilegija koje im jeDodik omogu}io.Nakon suo~enja s ovom istinom, zaista treba vidjeti kako }e ova-kvi „predstavnici naroda“ pogledati u o~i ~asnom biskupu FranjiKomarici i svemu {to je u ratu pro{ao bore}i se za o~uvanje BiH, aposebno Hrvata u RS.
Komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 96.136 posjetilaca.
A
Napraviti reviziju korisnikabora~kih i invalidskih naknada
www.dnevni avaz.ba
PORTAL
 Pitanje:
 Podr`avate li reviziju korisnika bora~kih i invalidskih naknada uz ka`njavanje odgovornih za izdavanje nezakonitih uvjerenja?
BC
A) DA 91%B) NE 7%C) Ne znam 2%Brojni objekti nekada{njih dr-`avnih banaka u FBiH, prije svegau Sarajevu, potpuno nezakonitopre{li su u vlasni{tvo mo}nih stra-nih banaka, tvrdi za „Dnevniavaz“ Muharem Cero, biv{i ~lanKomisije za dr`avnu imovinu.- Treba izvr{iti reviziju privati-zacije nekretnina koje su u{le uaktivni privatizacioni bilans bana-ka. Bez utvr|ivanja historijata vla-sni{tva nad nekretninama stranebanke postajale su vlasnici ne samokapitala doma}ih banaka nego i nji-hovih nekretnina.Nerijetko su proda-vane nekretninekoje uop}e nisu uvlasni{tvu doma}-ih banaka. Privati-zacije su u mnogoslu~ajeva ra|enesamo radi nekretn-ina - ka`e Cero.On dodaje da jena taj na~in dr`ava BiH o{te}enaza desetine miliona maraka.- Radilo se o dr`avnom kapitalu.Zgrade i objekti, koji su kupovani ubescjenje, bili su dr`avna svojina.Oni su mogli kupovati brend i ba-nkovni kapital, to nije sporno, ali nei nekretnine. Tu je napravljena fata-lna gre{ka - tvrdi na{ sagovornik. Jedan od takvih objekata, po-ja{njava Cero, jeste i zgrada pre-koputa hotela „Evropa“ u stro-gom centru Sarajeva u kojoj se da-nas nalazi UniCredit banka. Ceroisti~e i da bi, osim revizije, moralabiti utvr|ena i krivi~na odgovor-nost pojedinaca koji su to radili, aprema relevantnim informacija-ma, najve}u odgovornost za pro-daju objekata snose bo{nja~ki lo-biji unutar vlasti. Cero smatra dase u sve mora uklju~iti i Tu-`ila{tvo BiH.
 F. VELE
Direktor Uprave za inspekcijskeposlove FBiH Ibrahim Tirak po-ru~io je ju~er nakon sastanka sombudsmenom za za{titu potro{a~aBiH Draganom Dokom u Mostaruda }e sve inspekcije na podru~judr`ave krenuti u borbu za za{titupotro{a~a zbog samoinicijativnogpove}anja bankarskih kamata.Zaklju~eno je da za dan-dva sdirektorima uprava za inspekci-jske poslove RS i Br~ko Distriktatreba biti odr`an i sastanak na ko-jem }e se utvrditi na~ini kako dase stane ukraj lihvarskom podiza-nju kamata banaka u BiH, u~emu prednja~i UniCredit banka.U izjavi za „Dnevni avaz“ Tir-ak je naveo da Federalna upravaza inspekcijske poslove ne}e pri-mati prijave gra|ana dok se na sa-stanku ne napravi model po ko-jem }e inspekcije nastupati.- Tada }emo utvrditi ho}emoli pozvati gra|ane da prijavljujuslu~ajeve ili }emo s bankama torije{iti. Treba zauzeti generalnistav i na~in rje{avanja proble-ma. Na{ stav je jasan - kamate sene mogu pove}avati! Ne nana~in kako to sada rade banke -istakao je Tirak, koji se, kakosaznajemo, ju~er usaglasio s Do-kom da ne}e i}i u pojedina~neslu~ajeve, jer je to, kako su na-glasila obojica, Sizifov posao.Umjesto toga, koordinirano sdrugim institucijama radit }e ka-ko bi bio za{ti}en kolektivni inte-res potro{a~a.- Okupit }emo dobru ekipu.Ogroman je broj potro{a~a kojisu zakinuti. Treba nam put kakoda ovo sprije~imo i vratimo u pr-vobitno stanje. Mislim da }emou tome uspjeti - kategori~an jeTirak.
 A. DU^I]
MOSTAR
Tirak i Doko razgovarali o bankarskim kamatama
Sve inspekcije u BiH kre}uu borbu protiv lihvarenja
Na sastanku s inspekcijama RS i Distrikta napravit }e se model
Tirak uvjeren da }e sve biti vra}eno u prvobitno stanje
Doko je ju~er izjavio da apso-lutna za{tita potro{a~a ne postoji,ali da o~ekuje da sve dr`avneinstitucije odmah reagiraju, jer se,kako je rekao, radi o ugro`enostiZakona o za{titi potro{a~a.
Za{tita potro{a~a
Me|u objektima koje su ba-nke preuzimale veliki je broj ionih koji podlije`u restituciji,odnosno denacionalizaciji.- Prodavani su objekti za kojese znalo da }e biti predmet resti-tucije. Postavlja se pitanje ko }eobe{tetiti izvorne vlasnike koji-ma su objekti uzeti bez naknade.U slu~aju da izvorni vlasnik re-stitucijom dobije objekt nazad,naknadu }e, prema svemu su-de}i, bankama morati pla}ati sa-ma dr`ava - tvrdi Cero.
Obe{tetiti izvorne vlasnike
Za{to je neophodna revizija privatizacije
Strane banke otimale i dr`avne objekte!
Nerijetko su prodavane nekretnine koje uop}e nisu u vlasni{tvu banaka, ka`e Cero
Tirak i Doko ju~er u Mostaru:O{te}eni mnogobrojni  gra|ani  Zgrada UniCredit Zagreba~ke banke kod hotela „Evropa“: Sporna privatizacija
    (    F   o   t   o   :    M .    K   a    d   r    i   }    )
Cero: Fatalna gre{ka

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->