Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
hg-971-2006

hg-971-2006

Ratings:
(0)
|Views: 1,460|Likes:
Published by urletdespartan

More info:

Published by: urletdespartan on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2015

pdf

text

original

 
 
Aurelian Consulting SRL
 
Timi
soara, str. Aeroport, bl. 9, sc. A, ap. 10
 Telefon
mobil: 0723 598256
 
W
eb:
www.securitatea
-
muncii.ro
 
Hotararea de Guvern nr. 971 din
26
 
iulie
2006
privind cerintele minime pentru
 
semnalizarea desecuritate si/sau de sanatate la locul de munca
 
 
Hot
ara
rea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerin
t
ele minime pentru
semnalizarea de securitate
s
i/sau de s
ana
tate la locul de munc
a
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09/08/2006 
In temeiul art. 108 din Constitutia Roma
niei, republicat
a,
Guvernul Rom
a
niei adopta prezenta hotar
are.
CAPITOLUL I
 
Dispozi
t
ii generaleArt. 1.
-
Prezenta hot
ara
re stabile
s
te cerin
t
ele minime pentru semnalizarea de securitate
s
i/sau de s
ana
tate la locul de munc
a
.
Art. 2.
-
Prezenta hot
ara
re nu se aplic
a
semnaliz
a
rii prev
a
zute de reglement
a
rilereferitoare la introducerea pe pia
ta
a substan
telor s
i preparatelor periculoase, a produselor
s
i/sau a echipamentelor, cu excep
t
ia cazului
i
n care aceste reglement
a
ri fac referire
i
nmod expres la acest lucru.
Art. 3.
-
Prezenta hot
ara
re nu se aplic
a
semnaliz
a
rii utilizate
i
n reglementarea traficuluirutier, feroviar, fluvial, maritim
s
i aerian.Art. 4.
-
Prevederile Legii securit
at
ii
si sanatat
ii
i
n munc
a
nr. 319/2006 se aplic
a i
ntotalitate
i
ntre
gului domeniu la care se face referire la art. 1, fara
a aduce atingereprevederilor mai restrictive
s
i/sau specifice ale prezentei hot
ara
ri.
Art. 5.
-
Pentru aplicarea prezentei hot
ara
ri expresiile de mai jos semnific
a
dup
a
cumurmeaz
a
:
a) semn
alizare de securitate
s
i/sau de s
ana
tate
- semnalizarea care se refera
la unobiect, o activitate sau o situa
t
ie determinat
a s
i furnizeaz
a
informa
t
ii ori cerin
t
e referitoare
la securitatea
si/sau sana
tatea la locul de munc
a
, printr
-un panou, o culoare, un
semnalluminos ori acustic, o comunicare verbal
a
sau un gest
-
semnal, dup
a
caz;b) semnal de interzicere
-
semnalul prin care se interzice un comportament care ar
putea atrage sau cauza un pericol;
c) semnal de avertizare
-
semnalul prin care se avertizeaz
a
asupra unui risc sau unui
pericol;
d) semnal de obligativitate -
semnalul prin care se indic
a
adoptarea unui comportament
specific;
e) semnal de salvare sau de prim ajutor
-
semnalul prin care se dau indica
tii privind
ie
s
irile de urgen
ta ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare;
f) semnal de indicare
-
semnalul prin care se furnizeaz
a
alte indica
t
ii dec
a
t cele
preva
zute la lit. b)
-e);g) panou -
semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori
s
i a
unui
simbol sau a unei pictograme, furnizeaz
a
o indica
t
ie specific
a
, a c
a
rui vizibilitate esteasigurat
a
prin iluminare de intensitate suficient
a
;h) panou suplimentar
-
panoul utilizat
impreuna
cu un panou descris la lit. g), care
furnizeaz
a
informa
t
ii su
plimentare;i) culoare de securitate
-
culoarea c
areia i
i este atribuit
a o semnificatie specifica
;
 j) simbol sau pictogram
a -
imaginea care descrie o situa
t
ie sau indic
a
un comportament
specific
s
i care este utilizat
a
pe un panou ori pe o suprafa
ta
luminoas
a
;
k) semnal luminos
-
semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente
 
sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel
i
nc
a
t s
a
se creeze o suprafa
ta
luminoas
a
;
l) semnal acustic
-
semnalul sonor codifi
cat, emis
s
i difuzat de un dispozitiv realizat
i
nacest scop, f
ara
folosirea vocii umane sau artificiale;m) comunicare verbal
a - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umana
sau
artificial
a
;n) gest
-
semnal
-
mi
s
carea
s
i/sau pozi
t
ia br
atelor s
i/sa
u a m
a
inilor
i
ntr
-
o form
a
codificat
a
,
av
and ca scop ghidarea persoanelor care efectueaza
manevre ce constituie un risc sau unpericol pentru lucr
a
tori.
 
CAPITOLUL II
 
Obliga
t
iile angajatorilor
SEC
T
IUNEA 1
 
Obliga
t
ii generale
Art. 6.
-
(1) Atunci c
a
nd riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de
protec
t
ie colectiv
a
ori prin m
asuri, metode sau procedee de organizare a muncii,
angajatorul trebuie s
a
prevad
a
semnalizarea de securitate
s
i/sau de s
ana
tate la locul de
munc
a
,
i
n conformitate cu prevederile prezentei hot
ara
ri,
si sa
verifice existen
t
a acesteia.
(2) Pentru alegerea semnaliz
a
rii adecvate, angajatorul trebuie s
a
ia
i
n considerare orice
evaluare a riscurilor realizata i
n conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea nr.
319/2006.Art. 7.
-
Semnalizarea de securitate
s
i/sau de s
ana
tate la locul de munc
a
trebuie s
asatisfaca cerint
ele minime prev
a
zute
in anexele nr. 1-
9 care fac parte integrant
a din
prezenta hot
ara
re.
Art. 8.
- I
n inter
iorul
i
ntreprinderilor
s
i/sau unit
at
ilor trebuie prev
a
zut
a
, dac
a
este cazul,
semnalizarea corespunz
atoare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim s
i aerian, f
ara
aaduce atingere cerin
t
elor minime prev
a
zute
i
n anexa nr. 5.
SEC
T
IUNEA a 2
-a
 
Informarea
s
i instruirea lucr
a
torilor
Art. 9.
-
Lucr
a
torii
s
i/sau reprezentan
t
ii acestora trebuie s
a
fie informa
t
i referitor la toate
ma
surile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate
s
i/sau de s
anatate utilizata
la locul de munc
a
, f
ara a aduce ati
ngere art. 16
s
i 17 din Legea nr. 319/2006.
Art. 10.
-(1) Lucra
torilor trebuie s
a
li se asigure o instruire corespunz
a
toare
i
n ceea ce prive
s
tesemnalizarea de securitate
s
i/sau de s
ana
tate la locul de munc
a
,
i
n special sub forma unor
instruct
iu
ni precise, f
ara
a aduce atingere art. 20
s
i 21 din Legea nr. 319/2006.(2) Instruirea prev
a
zut
a
la alin. (1) trebuie s
a
cuprind
a
semnifica
t
ia semnaliz
a
rii, maiales a celei care con
t
ine cuvinte, precum
s
i comportamentul general
s
i specific ce trebuie
 
adoptat.
SEC
T
IUNEA a 3
-a
 
Consultarea
s
i participarea lucr
a
torilorArt. 11.
-
Consultarea
s
i participarea lucr
a
torilor
s
i/sau a reprezentan
t
ilor acestora
i
n
ceea ce prive
s
te aspectele reglementate de prezenta hot
ara
re trebuie s
a
se realizeze
i
n
confo
rmitate cu art. 18 dinLegea nr. 319/2006
.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Duran Romică liked this
viorelduca liked this
Stanese Radu liked this
victorb liked this
CrIs TiNa liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->