Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rozenburgse Courant week 26

Rozenburgse Courant week 26

Ratings: (0)|Views: 419|Likes:
Published by thuisbladen

More info:

Published by: thuisbladen on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/02/2012

 
De Schakel
Autorijschool ---------------------- 
 
WEST 
WWW.RIJSCHOOL-WEST.NL
Voor praktijken theorie
Theoriecursus za. 7 en ma. 9 juliTheorie examen wo. 11 juli
Tel. 06-53358672 
37e jaargang no. 3426 juni 2012
In deze krant:
Pagina 6
Drama op hoek Esdoornlaan/Eikenlaan
Pagina 9
UDI geefteen gratis concert
SPAAR MEE VOORENTREEKAARTEN
NOV 
 
2012
ROZENBURG
Emmastraat 84-86, Rozenburg
maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur
   D  e  s   i  g  n  :   S   f  a    P  r   i  n   t   b  v .
EXTRAZEGEL
160000
Hele kip
(naturel of gemarineerd)
5
 
 49
2 s tuks
 
 voor slech ts
Een grote groep leerlingen van het PentaCollega was donderdag 21 juni te gast ophet deelgemeentehuis. Zij maakten kennismet het dagelijks bestuur en diverse raads-leden. Portefeuillehouder Mol vertelde henwat ze die dag zouden gaan doen. Behalveeen voorstel maken, waarvoor een budgetbeschikbaar was gesteld van 4000 euro,kregen de leerlingen een uur de tijd, vragente stellen aan de ambtenaren.In de jeugdgemeenteraad, voorzitter me-vrouw Blok, werden de plannen gepresen-teerd. Als altijd is de publieke tribune ge-vuld met ouders, broers, zussen en lerarenen de raadsleden die de leerlingen hebbengeadviseerd. Groep 1 wil een workshop or-ganiseren in de Jeugdland tent. Zij vindenhet saai in Rozenburg. Ze willen op dezedag graffiti, visagie, dans, body-combat enook eten. Dit alles te promoten in De Scha-kel.Groep 2 wil voor jongeren een hangplek met verlichting bij het basketbalveldje aande Langeplaat, dat zij van doeltjes zul-len voorzien en renoveren. Ze hebben eensteekproef gehouden onder omwonenden,deze steunen het plan. Het trapveldje zouals het aan groep 2 ligt, geopend wordenmet een feest.Groep 3 wil de school aantrekkelijk makenvoor de scholieren. Ze willen zitzakkenplaatsen op school en doeltjes op het ach-terplein. Bovendien willen ze een festivalorganiseren.Groep 4 zou graag willen dat ouderen meermet jongeren communiceren. Dus jong enoud met elkaar in contact brengen. Ze wil-len via het jeugdwerk de ouderen benade-ren. Spellen organiseren en een DJ erbij. Zezouden dit graag laten begeleiden. Deze dagkan binnen het budget 2x per jaar gehoudenworden.Een aantal stemmingen volgde. Verras-sende uitspraken van de jeugdraadsledenook. Bij het plan van groep 2 blijkt er eengrote boom in de weg te staan. Die moetweggehaald worden. Het organiseren vaneen feest bij de opening stuitte op kritiek:“je gaat toch ook geen feest geven bij deopening van een bushokje?” Dit idee vangroep 3 kreeg ook kritiek: “Rustig pauzehouden als ze aan het voetballen zijn, lijktme lastig”. Ook met de muziek van een DJ,idee van groep 4, was men het niet eens:“die muziek is veel te hard voor ouderen”.“Jongeren houden van andere muziek danouderen. Dit werd weerlegd: Kunnen zemet elkaars muziek kennis maken. Je hoortnooit: adopteer een oma.”Nog meer bedenkingen over de hangplek van groep 2: “Sommige mensen zijn bangvoor hangjongeren. Hoe wil je de hangjon-geren er naartoe lokken? Zouden ze er welheen willen”. Antw, tot grote hilariteit vande tribune: het gaat vooral om toekomstigehangjongeren. Een vraag aan groep 4: hoedenk je ouderen te bereiken? Die zijn daar(In het Zorgcentrum) dagelijks. Achteraf blijkt er aan ouderen te zijn gevraagd of zeer iets voor voelen: niemand geïnteresseerd.Een uitgebreide enquête was het ook niet,10 ouderen en 10 jongeren kregen de vraagvoorgelegd.Tijdens de schorsing werd gelobbyd, menprobeerde elkaar te overtuigen.De stemming was spannend tot het laatst,groep 1 was de winnaar. De persgroep, diedeze dag het prachtige tijdschrift Glanssiyproduceerde, werd aan het gezelschap voor-gesteld en Valerie kreeg de debatersprijs.(Zij blonk uit in heldere formuleringen, korten bondig vertellen wat de bedoeling is. Bijdit alles de vriendelijkheid niet uit het oogverliezend). Prodemos werd hartelijk be-dankt. Tot besluit werd er een groepsfotogemaakt in de raadszaal en bij het verlatenvan het deelgemeentehuis kregen allen eenexemplaar van het tijdschrift Glanssiy uit-gereikt.De heer Ames dankte allen die haddenmeegewerkt. Hij eindigde zijn dankwoorddoor de heer Ben Carelsen te gedenken, dieonlangs overleed. Ben werkte mee aan deeerste jeugdgemeenteraad met IPP.
Cornelia Molendijk - van den Enden LobbyenValerie ‘beste debater’Groep 1 winnaar 
 Jeugdgemeenteraad 
Leerlingen Penta College maken kennis met politiek 
Zonnebrillen op sterkte
 Zonnebrillen op sterkte 
ROZENBURG - Molenweg 65 - tel. 0181-213767
www.optieknouveau.nl
brillen • contactlenzen
Zonnebril op sterkte
v.a.
 
55,-
*
Multifocaal
v.a.
 
165,-
*
* compleet met montuur en glazensterkte van +/- 6 = C-2
 A k t i e
 
26 JUNI 2012
 
ROZENBURGSE COURANT2
PROTESTANTSE GEMEENTETE ROZENBURG
ImmanuelkerkZondag 1 juli
09.30 uur ds. G. H. Labooy, Papendrecht
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK  ADVENTSKERK 
Zondag 1 juli
09.30 uur: leesdienst.17.00 uur: leesdienst.
 VRIJMETSELARIJ
Nieuwstraat 23, 3231 AK Brielle.Inl.: tel. 0181-413911b.g.g. 06-53485507.
KERK VAN DE NAZARENERROTTERDAM-ZUID
Carnissesingel 240Wekelijkse zondagdienst: 10.00 uur.Zondagsschool en kinderopvang aanwezig.Info: 010-4817847 of rotterdam@nazarene.nl.
GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT)
Emmastraat 75
Zondag 1 juli
09.30 uur leesdienst.16.30 uur leesdienst.
ROOMS KATHOLIEKE KERK 
Jan Tooropstraat 5
Zaterdag 30 juni
19.00 uur H. Eucharis-tieviering met samenzang en medewerkingvan Sint Jozefkoor.
MARANATHAKERK 
Evangelische Gemeente Maranatha
G.A. Brederolaan 49, tel. 010-5923608www.egma.nlMaranathakerk is een kerk in beweging:ongedwongen, eigentijds, laagdrempelig enenthousiast.Een plek waar iedereen zich thuis mag voe-len en waar mensen vanuit Gods liefde hoopen herstel ontvangen.Elke zondag om 10.00 uur ben je van hartewelkom.Voor de basisschoolkinderen groep 1 t/m 8is er een eigentijds programma. Ook voorde kleintjes onder de 4 jaar is er opvang.Na afloop is er koffiedrinken!
LEGER DES HEILS
Noordvliet 61-633142 CJ Maassluis
Maandag
11.30–15.00 u. Open Huis13:00-15:00 u. Kledingwinkel
Woensdag
11.30-15:00 u. Open Huis
Vrijdag
11.30–15.00 u. Open Huis13:00-15:00 u. Kledingwinkel
Zondag 17 juni
10.00 uur dienst.U bent van harte welkom.Inl. 010/5912715
 JEHOVAH’S GETUIGEN
Koninkrijkszaal te Brielle,Coppelstockstraat 33
Zaterdag 30 juni 2012:
17.30 Openbare lezing: Zult u ontkomenaan het lot van deze wereld?18.10 Wachttorenstudie: Jehovah behoedtons tot redding
KERK VAN DE NAZARENER VLAARDINGEN
Zwanensingel 1, Vlaardingen, tel. 010-4748419
Zondag 1 juli
9:30 uur: geen opgave ontvangen.11:30 uur: geen opgave ontvangen.
 AVOND- EN WEEKENDDIENSTHUISARTSEN
Voor spoedeisende hulp buiten kantoorurenis bereikbaar de huisartsenpost Ruwaard,telefoonnummer 0181-627055Dit geldt voor alle doordeweekse dagenvanaf 17.00 uur, de weekenden en de er-kende feestdagen.De huisartsenpost bevindt zich op het ter-rein van het Ruwaard van Puttenziekenhuis,maar men wordt dringend verzocht eersttelefonisch contact op te nemen, uiteraardalleen bij urgente/spoedeisende zaken dieniet kunnen wachten tot de eigen huisartsweer beschikbaar is.
 WEEKDIENST APOTHEEK 
Openingstijden apotheek Rozenburg:maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uurZaterdag 10.30-12.00 uurZon- en feestdagen gesloten.Buiten deze openingstijden kunt u voorspoedgevallen terecht bij:Apotheek Hof v. Putten, Donaulaan 2, Spij-kenisse, tel. 622188.
Apotheek Blankenburg
Blankenburg 1, Rozenburg, tel. 0181-276570Openingstijden:Maandag t/m vrijdag 08.00-18.00 uurZaterdag 10.00-13.00 uurZon- en feestdagen gesloten.Buiten onze openingstijden kunt u voorspoedgevallen terecht bij:Apotheek Hof van Putten, Donaulaan 2,Spijkenisse, tel. 0181-622188.
WEEKENDDIENSTDIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Rozenburg-Zuidland,(Rozenburg: Narcissenstraat 1). Tel. Ro-zenburg 0181-214045.
WEEKENDDIENST VERLOSKUNDIGEN
Mevr. C. v. Geel, tel. 0181-214646.
WEEKENDIENSTTANDARTSEN
Voor spoedgevallen, nabloedingen en in-formatie, kunt u bellen:
0900-7773222.
Dit is het weekenddienstnummer van detandartsenkring Hellevoetsluis, Brielle,Westvoorne en Rozenburg.
BEREIKBAARHEID CAREYN
Sinds januari 2011 worden uw verpleegar-tikelen gratis thuisbezorgd. Dit geldt vooralle AWBZ hulpmiddelen, van krukken tothoog/laagbedden en postoelen. U belt hier-voor naar Vitaalgroep (tel. 088 123 99 30)in Spijkenisse. Careyn Het Baken fungeerthiermee niet langer meer als uitleenloket. Inloopspreekuur Ouder- en Kindzorg, elkemaandag tussen 13.00 en 14.00 uur, Jan vanGoyenstraat 2.Voor meer informatie kunt u bellen met Ca-reyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief).
Algemeen Maatschappelijk Werk
Inloopspreekuur, elke donderdag tussen09.00-10.00 uur, in het gemeentehuis. Ukunt u melden bij het Wmo-loket.Voor meer informatie kunt u bellen met Ca-reyn Contact 088-1239988 (lokaal tarief).
Kerk- en weekenddiensten
Boekverkoop
De bibliotheek in Rozenburg heeft weerveel boeken afgeschreven, zodat er plaatsis voor alle nieuwe aanwinsten. Zoekt udus nog leuke, mooie, spannende of inte-ressante boeken of prentenboeken voor devakantie of om lekker in de tuin te lezen,kom dan eens lekker snuffelen.De verkoop duurt tot half augustus.Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, Vesti-ging Rozenburgwww.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl
Natuur en kruiden
4 juli 13.30 uur: themamiddagop De Beestenboel
Voor de stage van het Lentiz College looptJanneke Klein Obbink al een week of 8mee op de Rozenburgse Kinderboerderij.Ze heeft inmiddels al veel geleerd over hetverzorgen van de dieren maar één van deopdrachten is ook het organiseren van eenactiviteit. Daarvoor is in goed overleg hetthema “natuur en kruiden” gekozen Woens-dag 4 juli tussen 13.30 en 15.30 uur beloofteen leuke leerzame middag voor jong enoud te worden met van alles te doen.- In een wandeling door het park gaan weverschillende wilde planten verzamelenom later zelf op de boerderij te verwerkentot thee, geneeskrachtige zalf, limonadeen dierenvoeder. De wandeling vertrektom 13.30 en 14.30 uur vanaf de boerderij.- Het is ook weer tijd om een natuurpro-duct bij uitstek, nl honing, uit de raten teslingeren.- De liefhebbers met lef kunnen samen metimker Jos een kijkje nemen ín de bijen-kast, geen paniek want er is dan wel eenbeschermkap voor het hoofd beschikbaaren er is heel veel te leren over deze bijzon-dere diertjes. Bovendien is het ook het jaarvan de bij!- Je kan een geurzakje maken, lekker omtussen je kleren in de kast te leggen- Informatie over geneeskrachtige kruidenen uitleg over natuurlijke geneeswijzenvoor dieren.
BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
ALGEMEEN ALARMNUMMER ................................1-1-2NIET SPOEDEISEND ................0900-8844 (30 ct/min)MELD- EN REGELKAMER(alle luchtjes + geluidshinder) ...........010 - 4.73.33.33TEL. HULPDIENST ................................. 0181 - 625952
S.O.S. TELEFONISCHE HULPDIENST
Tel 0900 - 0767. Deze hulpverlening is 24 uur per dagbereikbaar voor een ieder die behoefte heeft aan eenpersoonlijk gesprek.
 ALCOHOLPROBLEMEN
Bel A.A. voor hulp en informatie. 0181 - 310094.
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK 
Molenweg 20, 3181 AT, tel 0181 - 213354.Dinsdag.............................................13.00 - 17.00 uurWoensdag .........................................10.00 - 17.00 uurVrijdag ..............................................13.00 - 20.00 uurZaterdag ............................................11.00 - 13.00 uur
 Algemeen maatschappelijk werk 
Inloopspreekuur, elke donderdag tussen 8.30 - 9.30 uur,in de Stadswinkel. U kunt u melden bij het Wmo-loket.Voor meer informatie kunt u bellen met Careyn Contact088-1239988 (lokaal tarief).
Spreekuur bouwinspecteur 
Elke donderdag van 13.30 - 14.30 uur houdt de bouw-inspecteur spreekuur in de Stadswinkel.U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Thuiszorgwinkel
 P.J. Bliekstraat 4a, Spijkenisse.Openingstijden:
ma. t/m vr. 9.00 - 17.00 uur.
Tel. 0181 - 679700.Uitleen artikelen bestellen, Careyn komt het aange-vraagde thuis bezorgen, zoals krukken, bedverhogers,rolstoelen, etc. Bellen met tel. 088 - 1239988.Inloopspreekuur Ouder- en Kindzorg, elke maandagtussen 13.00 en 14.00 uur, Jan van Goyenstraat 2.Voor meer informatie kunt u bellen met Careyn Contact088-1239988 (lokaal tarief).
MOEDERS VOOR MOEDERS
Mevr. Tineke Bijl. Aletta Jacobskade 112,3137 TC Vlaardingen. Tel. 010 - 4746665
PEUTERSPEELZALEN ROZENBURG
Voor inschrijfformulieren, inlichtingen en aanmeldenelke donderdagmiddag van15.30 tot 16.30 uur. Grut-tostraat 2, 3181 TC Rozenburg. Uw peuter mag pasopgegeven worden met 1 jaar en 11 maanden.
CJG ROZENBURG
 Jan van Goyenstraat 1, 3181 HE RozenburgTel. 010 - 20 10 110Inloopspreekuur, maandag: 13.00-14.00 uur.
STICHTING KINDEROPVANG HUMANITAS
Gastouderbureau Brielle, Anna Hoevestraat 4, 3232VC Brielle, 0181-414467E-mail: gobbrielle@kov.humanitas.nlKinderdagverblijf Rozemarijke, Marijkeplein 13, 3181GM Rozenburg, 0181-212512Rayonkantoor Delta, Anna Hoevestraat 4,3232 VC Brielle, 0181-415880E-mail: rayonadministratieZH@kov.humanitas.nl
SPREEKUUR GASTOUDERBUREAU:
 Dinsdag en donderdag van 09.00 tot 10.00 uur.
OMBUDSBUREAU GEMEENTEBELANGENROZENBURG
Marjon McElligott, tel. 213512
DIERENAMBULANCE .............................0181 - 659201Stadswinkel ..........................................0181-488800Meldpunt leefomgeving ...................................14010
 Jan van Goyenstraat 1Openingstijden StadswinkelDe stadswinkel is elke werkdag open van 8.30-12.30uur en daarnaast op woensdag van 13.30-15.30 uur envan 18.00-20.00 uur. Wilt u direct geholpen worden?Bel dan voor een afspraak bij de Stadswinkel voor demiddag (maandag t/m donderdag).
INTERKERKELIJKE VLUCHTELINGEN OPVANG ROZENBURG
Spreekuur voor vluchtelingen en asielzoekers,tel. 212684. Bij noodgevallen: 06 - 23087586.Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in dezalen van de Ontmoetingskerk, Koninginnelaan 9. 
 VEERKAARTEN
Voor scholierenmaandkaarten kunt u onder meerterecht bij de Stadswinkel.
GROF VUIL
Wordt op afroep bij u opgehaald na telefonischeafspraak. IRADO, 010-2621000 
STORINGEN
Storingen aan de Centrale Antenne Inrichting,tel. 0900 - 1580.
BURO SOCIAAL RAADSLIEDEN
Lekstraat 2, Rozenburg, tel 0181 - 213528.Openingstijden: dinsdagochtend van 09.30 tot11.30 uur, donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00uur. Gesloten tijdens de schoolvakanties van hetvoortgezet onderwijs.
KLUSSEN & WERK 
Aanvragen: telefoon 0181-219021. Telefonischeaanmeldingen: iedere werkdag tussen 09.00 en 12.30uur en dinsdagmiddag en donderdagmiddag van13.00 tot 16.00 uur.
WELFARE WERK RODE KRUIS
Elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in hetDienstencentrum.
RODE KRUIS
Het Nederlandse Rode Kruis, District Voorne Putten& Rozenburg.Kantoor en secretariaat: St. Catharijnehof 19,3231 XS Brielle. Tel.: 414334, fax 411159.Openingstijden kantoor: ma., di., do., en vrij. van09.00 tot 12.00 uur.Email: voorneputtenrozenburg@redcross.nlWebsite: www.rodekruis.nl
FIOM ROTTERDAM
Regionale instelling voor maatschappelijke hulp-verlening bij problemen n.a.v. zwangerschap enalleenstàand ouderschap. Wester-singel 6. 3014 GM Rotterdam,tel 010 - 4366166.Openingstijden: 09.00 - 17.30 uur.
REGIONAAL STEUNPUNT MANTELZORGRIJNMOND ZUID
Centraal adres: Bliekstraat 4a, 3201 PL Spijkenisse,tel: 0181-679682 (ma t/m vrij: 09.00-16.00 uur)www.steunpunt-mantelzorg.nlBiedt ondersteuning aan mensen die zorgen vooriemand uit hun naaste omgeving die hulp-behoevend is door een beperking, aandoening of ouderdomsverschijnselen.
DE ZONNEBLOEM
Secr. Mevr. N.C. Brus, tel. 0181-216886.
 ANIB BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN
Secretariaat afd. V.S.M. Klaas Katerstraat 128, 3119LM Schiedam, tel. 010 - 4736303.Telefonische informatie: woensdag 11.00 - 16.00 uur,tel.010 - 4736303. Spreekuur elke woensdag van11.00 - 16.00 uur.Periode 1 april-1 oktober, iedere eerste woensdag vande maand.Contactadres: dhr. A. P. Slotboom, Gruttostraat 51,3181 TA Rozenburg, tel. 0181 - 219302.
STICHTING GEHANDICAPTEN ROZENBURG
Het gehandicaptenplatform bestaat uit mensen meten zonder handicap en heeft als doel het leven teverbeteren van mensen met (een) beperking(en).secretaris Fanny Zuur, tel.: 0181-213252 (na 18.00 uur)email: a.zuur2@chello.nl
CAREYN DWR (Dienst Welzijn Rozenburg)
,tel. 0181-213565 en mob. 06-13936250Careyn Het Anker, tel. 0181-213565
PATIËNTEN/CONSUMENTEN PLATFORMZUIDHOLLANDSE EILANDEN (PCP-ZHE)
Belangenbehartiging van patiënten/consumentenin de gezondheidszorg, koepelorganisaties voorpatiëntenverenigingen.Telefonisch bereikbaar: ma. t/m vr. van 9.00 tot 12.00uur. Tel. 0181 - 624859, na 10-1-;95 tel. 0181 - 624859.Fax 0181 - 621157, na 10-1-’95 0181 - 621157. Adres:Zwanenhoek 2, 3201 HS Spijkenisse.
INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU GEZONDHEIDS-ZORG (IKG) RIJNMOND VAN HET PATIËNTENCONSUMENTEN PLATFORM RIJNMOND
Voor vragen over de gezondheidszorg en de maat-schappelijke dienstverlening, onafhankelijk advies,het melden van klachten en voor hulp en ondersteu-ning bij klachten.Postadres: Postbus 3033, 3101 EA Schiedam.Telefoon: 0181 - 626445
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur.
 Vrijwilligersorganisatie Unie Van VrijwilligersRotterdam (UVV)
Voor vrijwilligerswerk in de zorg en bezoek vankwetsbare ouderen, gehandicapten en zieken thuis.Oostzeedijk 60, 3063 BE RotterdamTel. 010-4130877info@uvvrotterdam.nl • www.uvvrotterdam.nl De openingstijden van kantoor zijn:Maandag t/m donderdag: ...................9.00 - 17.00 uurVrijdag: ...............................................9.00 - 15.00 uur
KRAAMZORGKraamzorg de Eilanden
Al meer dan 50 jaar één van de grootste aanbieders inde regio. Kraamzorg de Eilanden, de eerste ISO 9002/HKZ gecertificeerde kwaliteitskraamzorgorganisatievan Nederland, staat bekend om garantie van zorg enhoge kwaliteit.Bezoekadres: Vliet 8, Hellevoetsluis.Telefoonnummer: 0181-391440. Fax: 0181-325898.Bevallingslijn: 0181-310000 (24 uur per dag bereik-baar). www.Kraameiland.nl, info@kraameiland.nl
KLACHTENLIJN VAN PRORAIL REGIO
Randstad Zuid 010-2824125. DCMR noteert het alleenmaar en stuurt het om de 4 weken naar Prorail.
CZ ACTIEF IN GEZONDHEID
Voor al uw vragen, reisverzekering en indienen vanuw nota’s kunt u terecht bij ons mobiele kantoor:elke vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur, hoek Molenweg/ Jan van Goyenstraat.
OUDE BRILLEN
Oude brillen en hoorapparaten inleveren voorDe Derde Wereld bij Kruithof Optiek,Raadhuisplein 2, Rozenburg.
Noteren
Oudpapier inzameling De Regenboog 
Deze week staat de oudpapiercontainer erweer.De grote oudpapiercontainer van Iradostaat op de parkeerplaats van de Regenboogschool aan de Nachtegaallaan 25.Kleine moeite toch om uw oudpapier evennaar de container te brengen, u doet er dekinderen een groot plezier mee.U kunt uw oudpapier hier brengen vanmaandagavond 25 juni t/m donderdag 5 juli 2012.De container staat er 2 weken i.v.m. de a.s.zomervakantie.De opbrengsten van het oudpapier wordendoor de ouderraad gebruikt om diverse ac-tiviteiten voor de kinderen te financieren.
Uitnodiging 
”Op Uw muren oh Jeruzalem heb ik wach-ters gesteld,die de ganse dagen de ganse nacht nimmer zullen zwijgen”” Jes.:62-6 
Dinsdagavond 10 juli om 20.00 uur bent uweer van harte uitgenodigd in het theaterDe Ontmoeting Koninginnelaan 9 te Ro-zenburg (zij-ingang), Deze avond zal vooru spreken dhr. Bart Repko schrijver van hetboek ”Waar zijn de wachters” en oprichtervan NeverbeSilent.Bart begon als grafisch ontwerper endaarna als documentairemaker voor tvprogramma’s. Het idee om NeverbeSilentte beginnen kwam tijdens een reis naar Je-ruzalem. Na het lezen van Jes. 62 was hijervan overtuigd,dat hij samen met grotegroepen (jonge) mensen moest reageren opde oproep in Jes. 62. om een stem te latenhoren en de zegeningen en beloften vanGod voor Israel te verkondigen op een da-gelijkse basis op de muren van Jeruzalem.De avond is vrij wel is er een collecteInf.:Hagar Groenewegen 0640140423Jessica ter Horst 0641996840
 
26 JUNI 2012
 
ROZENBURGSE COURANT3
I
N
 
MEMORIAM
E.L.C. Bonnet
15-11-1947 02-06-2012
Lieve Leny
Je plotselinge overlijden was voor mij en alje vrienden en bekenden een grote schok.Wij zullen je altijd blijven missen en gedenken alseen vrouw met een bijzondere uitstraling.
Rust zacht
Pieter
Herinner mijMaar niet in sombere dagenHerinner mij in stralende zonHoe ik was toen alles begon
Met groot verdriet, maar dankbaar, dat wij van haarzonnestralen mochten genieten, nemen wij afscheidvan mijn trouwe maatje, mijn lieve moeder en mijnkersverse oma
Hermina Anna (Miep) Jonkman-Rozenberg
Geboren 18 augustus 1950 te Groningen.Je strijd was bij voorbaat verloren,maar je moed en optimisme dwingen diep respect af.JanRobbert en Annika 
Jidske
Pluk
U
U
Rotterdam, 22 juni 2012De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donder-dag 28 juni om 13.30 uur in crematorium De Omme-ring, Oprelseweg 3, 3202 LD Spijkenisse.Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in deontvangkamer van het crematorium.
Een uitvaart is voor nabestaanden een laatste gelegenheidom liefdevol afscheid te nemen van een dierbare. Omdat iedereen dit op zijn eigen persoonlijke wijze wil doen, houden de uitvaartverzorgers van Meenhuis rekening met aluw persoonlijke wensen. Ook krijgt u alle ondersteuning dieu in deze moeilijke periode zo hard kunt gebruiken.
U kunt ook zelf de uitvaart regelen via www.meenhuis.nl
Uitvaartzorgin deregioRijnmond
Kantoor H.I. Ambacht
Langeweg 53343 LD H.I. AmbachtTel. 078 – 681 96 74Fax. 078 – 681 55 98www.meenhuis.nl
Kantoor Rotterdam
Rouwcentrum De PalmPalmentuin 73,3078 KJ RotterdamTel. 010 – 483 82 67Fax. 010 – 479 35 25
Kantoor Rozenburg
Rouwcentrum De UytvaertWelgelegen 1a3181 DV RozenburgTel. 0181 – 214 424Fax. 0181 – 219 765
 Autosloperij De Molshoek.Opkoop van loop- en koop-wagens, event. met schade.Tevens verkoop van onder-delen. Van Leeuwenhoek-weg 14-16, Hellevoetsluis.Tel. 0181-315739.
CHRISTELIJKE BIBLIO-THEEK 
het Licht. Elke 1ewoensdag van de maand19.00 uur tot 20.30 uur. Ei-kenlaan 40. Welkom!
 Autosloperij De Molshoek.Opkoop van loop- en koop-wagens, event. met schade.Tevens verkoop van onder-delen. Van Leeuwenhoek-weg 14-16, Hellevoetsluis.Tel. 0181-315739.
PODOCARE ROZEN-BURG.
Pedicure voor allevoet type en gespeciali-seerd in diabetischen reu-matische voet. Praktijk goedbereikbaar en op begaandegrond. Bel voor afspraak0181-770220.
TE KOOP:
2 pers. on-derschuifbed met ma-trassen. Nieuw
70,-.Tel.: 010-5918545.
Bloemen en Living 
Graag wil ik al mijn klanten bedanken voor het vertrouwen in mij de afgelopen 5 jaar,ik heb het met veel plezier gedaan.Zaterdag 30 juni is mijn laatste werkdag. Vanaf 2 juli zal Maaike de winkel voortzetten met dezelfde stijl en kwaliteit. Nogmaals bedankt voor de leuke tijd!!!!!!!  
Groetjes
Antine 
_|ä|
 
 BLOEMEN 
_|ä|Çz
 
 
BLOEMEN
Verzamelaar biedt goedeprijs voor oude ansicht-kaarten van voor 1960. Tel.06-15451873.
CHARON Uitvaartverzorging
Verdriet kunnen wij niet wegnemen.Wel alle zorg rond de begrafenis of crematie.
In alle rust. In stijl.Uitvaartleiders: Ab en Else
Tel. 0181-635811
E-mail: charon@chello.nlwww.charonuitvaartverzorging.nl
 
UW COMPUTERHULP AAN HUISTel: 0181-480517
info@wlcomputers.nl www.wlcomputers.nl
 Autosloperij De Molshoek.Opkoop van loop- en koop-wagens, event. met schade.Tevens verkoop van onder-delen. Van Leeuwenhoek-weg 14-16, Hellevoetsluis.Tel. 0181-315739.
Rozenburgse schilder/be-hanger. Tel.: 06-36193265.
 V.D. GROEF
 VOORSTRAAT 22-240187 601492
DIRKSLAND
 VISCHSTRAAT 110181 418121
BRIELLE
ZATERDAG 30 JUNI
DEUKJESDAG
OOK INBOUWAPPARATUUR!
 
 3 0 %
 
 t o t
5 0 % 
 o n d e r  d e  c a t a l o g u s p r i j s !
 K O R T I N G E N
 Wij kochten van verschillendeimporteurs, waaronder AEG,Etna, Miele, Bosch, Bauknecht,Zanussi, Ignis, Siemens, Whirlpool etc. een grote partij wasautomaten, wasdrogers,magnetrons, koelkasten, vrieskasten en vaatwassersmet een lichte beschadiging,maar wel met volledigegarantie!
 ALLES TEGENMEENEEMPRIJZEN!
(ALLEEN KONTANTE BETALING)
Zaterdag 30 juni van 9.00 uur tot 13.00 uurdeukjesdag in de voormalige Luveto Citroën garage,Thoelaverweg 2 Brielle(achter het Esso station, tegenover de Jumbo).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->