Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
08 Cac Kieu Du Lieu Co Ban

08 Cac Kieu Du Lieu Co Ban

Ratings: (0)|Views: 34 |Likes:
Published by GiangNguyễn

More info:

Published by: GiangNguyễn on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2012

pdf

text

original

 
C4W - Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT –
Đ
HKHTN TP.HCM 1 / 3
CÁC KI
U D
Ữ 
LI
U C
Ơ 
B
N TRONG WINDOWS (Tóm t
t)---oOo---Tên ki
u Ý ngh
 ĩ 
a
BOOL ki
u logic, có giá tr
TRUE hay FALSEBOOLEAN nh
ư
BOOLBYTE ki
u byte (8 bits)CALLBACK qui
ướ 
c
để
mô t
nh
ng hàm Callback CHAR t
8 bits (Windows ANSI)COLORREF giá tr
màu 32 bits,
đượ 
c t
ng h
ợ 
p t
3 màu c
ơ 
b
n Red,Green, BlueCONST bi
ế
n có giá tr
không thay
đổ
i trong quá trình x
DWORD s
nguyên không d
u 32 bitsDWORD_PTR s
nguyên không d
u 32 bits s
d
ng khi c
n chuy
n ki
ucon tr
DWORD
để
tính toánDWORD32 s
nguyên không d
u 32 bitsDWORD64 s
nguyên không d
u 64 bitsFLOAT s
th
cHACCEL handle
đế
n b
ng mô t
phím t
t (Accelerator)HANDLE handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ngHBITMAP handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ng
nh bitmapHBRUSH handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ng brushHCURSOR handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ng cursorHDC handle c
a 1 device context (DC)HDDEDATA handle c
a 1 d
li
u DDEHDESK handle c
a desktopHFILE handle c
a file
đượ 
c m
ở 
b
ng hàm OpenFile, không ph
ihàm CreateFileHFONT handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ng fontHGDIOBJ handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ng
đồ
h
a GDIHGLOBAL handle c
a 1 kh
i b
nh
ớ 
toàn c
cHHOOK handle c
a 1 hàm hook HICON handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ng iconHIMAGELIST handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ng imagelistHINSTANCE handle c
a 1 instanceHKEY handle c
a 1 khóa registryHLOCAL handle c
a 1 kh
i b
nh
ớ 
c
c b
 HMENU handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ng menuHMETAFILE handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ng meta-fileHMODULE handle c
a 1 moduleHMONITOR handle c
a 1 màn hình hi
n th
 HPALETTE handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ng palette (b
ng màu)HPEN handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ng penHRGN handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ng regionHRSRC handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ng resourceHSZ handle c
a 1 DDE stringHWND handle c
a 1
đố
i t
ượ 
ng c
a s
 INT s
nguyên có d
u 32 bitsINT_PTR s
nguyên không d
u 32 bits s
d
ng khi c
n chuy
n ki
ucon tr
INT
để
tính toánINT32 s
nguyên có d
u 32 bitsINT64 s
nguyên có d
u 64 bits
 
C4W - Nguyen Tri Tuan – Khoa CNTT –
Đ
HKHTN TP.HCM 2 / 3
LONG s
nguyên có d
u 32 bitsLONG_PTR s
nguyên không d
u 32 bits s
d
ng khi c
n chuy
n ki
ucon tr
LONG
để
tính toánLONG32 s
nguyên có d
u 32 bitsLONG64 s
nguyên có d
u 64 bitsLONGLONG s
nguyên có d
u 64 bitsLPARAM tham s
th
2 c
a message, ki
u LONGLPBOOL con tr
 
đế
n ki
u BOOLLPBYTE con tr
 
đế
n ki
u BYTELPCOLORREF con tr
 
đế
n ki
u COLORREFLPCSTR con tr
 
đế
n 1 chu
i ký t
h
ng, k 
ế
t thúc b
ng 0.
Đ
ây làchu
i d
ng ANSI 8 bits/ký t
 LPCTSTR con tr
chu
i ký t
. N
ế
u c
ờ 
hi
u UNICODE
đượ 
c
đị
nhngh
 ĩ 
a, ki
u này t
ươ 
ng
đươ 
ng v
ớ 
i LPCWSTR; ng
ượ 
c l
i s
 t
ươ 
ng
đươ 
ng v
ớ 
i LPCSTRLPCVOID con tr
 
đế
n 1 h
ng ki
u b
t k 
 LPCWSTR con tr
 
đế
n 1 chu
i ký t
h
ng, k 
ế
t thúc b
ng 0.
Đ
ây làchu
i d
ng UNICODE 16 bits/ký t
 LPDWORD con tr
 
đế
n ki
u DWORDLPHANDLE con tr
 
đế
n ki
u HANDLELPINT con tr
 
đế
n ki
u INTLPLONG con tr
 
đế
n ki
u LONGLPSTR con tr
 
đế
n 1 chu
i ký t
, k 
ế
t thúc b
ng 0.
Đ
ây là chu
id
ng ANSI 8 bits/ký t
 LPTSTR con tr
chu
i ký t
. N
ế
u c
ờ 
hi
u UNICODE
đượ 
c
đị
nhngh
 ĩ 
a, ki
u này t
ươ 
ng
đươ 
ng v
ớ 
i LPWSTR; ng
ượ 
c l
i s
 t
ươ 
ng
đươ 
ng v
ớ 
i LPSTRLPVOID con tr
 
đế
n 1 ki
u b
t k 
 LPWORD con tr
 
đế
n ki
u WORDLPWSTR con tr
 
đế
n 1 chu
i ký t
, k 
ế
t thúc b
ng 0.
Đ
ây là chu
id
ng UNICODE 16 bits/ký t
 LRESULT giá tr
32 bits có d
u, là k 
ế
t qu
tr
v
c
a hàm nh
n và x
 lý messagePBOOL con tr
 
đế
n ki
u BOOLPBOOLEAN con tr
 
đế
n ki
u BOOLEANPBYTE con tr
 
đế
n ki
u BYTEPCHAR con tr
 
đế
n ki
u CHARPCSTR con tr
 
đế
n 1 chu
i ký t
h
ng, k 
ế
t thúc b
ng 0.
Đ
ây làchu
i d
ng ANSI 8 bits/ký t
 PCTSTR con tr
chu
i ký t
. N
ế
u c
ờ 
hi
u UNICODE
đượ 
c
đị
nhngh
 ĩ 
a, ki
u này t
ươ 
ng
đươ 
ng v
ớ 
i PCWSTR; ng
ượ 
c l
i s
 t
ươ 
ng
đươ 
ng v
ớ 
i PCSTRPCWCH con tr
 
đế
n 1 h
ng ki
u WCHARPCWSTR con tr
 
đế
n 1 chu
i ký t
h
ng, k 
ế
t thúc b
ng 0.
Đ
ây làchu
i d
ng UNICODE 16 bits/ký t
 PDWORD con tr
 
đế
n DWORDPFLOAT con tr
 
đế
n FLOATPHANDLE con tr
 
đế
n HANDLEPHKEY con tr
 
đế
n HKEYPINT con tr
 
đế
n INTPLONG con tr
 
đế
n LONGPOINTER_32 con tr
32 bits. Trong môi tr
ườ 
ng 32 bits,
đ
ây là 1 con tr
 
đầ
y
đủ
, trong môi tr
ườ 
ng 64 bits,
đ
ây là 1 con tr
rút g
n

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->