Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teoria Curriculum Ului

Teoria Curriculum Ului

Ratings: (0)|Views: 267|Likes:
Published by Bogdan Mos

More info:

Published by: Bogdan Mos on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2014

pdf

text

original

 
I. Informa
ii generale
 
Date de identificare a cursului
Cursul î 
ş
i propune s
ă
le ofere studen
ilor experien
e de înv
ă
are bazate pedemersuri de aplicare, exersare, elaborare, descoperire, nuan
are, aprofundare acuno
ş
tin
elor
ş
i achizi
iilor legate de complexul domeniu de studiu al teoriei curriculum-ului.El propune suporturi practic-ac
ionale, metodologice
ş
i, deopotriv
ă
, elemente defundamentare teoretic
ă
pentru demersurile didactice întreprinse de practicieni.
Date de contact ale titularului de curs:
Nume:
Boco
ş
Mu
ş
ata
Birou: Str. Sindicatelor Nr. 7 Birou 25Telefon: 0264-598814, interior 6114Fax: 0264-590559E-mail: musata.bocos@yahoo.comConsulta
ii: permanent - online
Date de identificare curs
ş
i contact tutori:
Teoria
ş
i metodologia curriculumuluiPED 1208Anul I, semestrul 2Curs obligatoriuTutori:-
 
Asist. drd. Hora
iu Catalanocatalano_horatiu@yahoo.com- Asist. drd. Ecaterina Catîruecaterina72@yahoo.com- Asist. drd. Dana Jucanorian_dana@yahoo.com- Asist. drd. Delia Mustedeli_todean@yahoo.com- Asist.drd. Cornelia Stancorneliassv@yahoo.com
 
Condi
ion
ă
ri
ş
i cuno
ş
tin
e prerechizite
Cursul este parcurs de studen
i ulterior studierii cursului de Fundamentelepedagogiei, pe care se bazeaz
ă
, par
ial. De asemenea, pentru unele achizi
ii specificedidacticii generale/ teoriei
ş
i metodologiei instruirii, studen
ilor li se vor recomandaurm
ă
toarele surse bibliografice: Ionescu, M.,
 Instruc
  
ie
 ş
i educa
  
ie
, edi
ia a III-a rev
ă
zut
ă
,„Vasile Goldi
ş
” University Press, Arad, 2007; Boco
ş
, M.; Jucan D.,
Teoria
 ş
imetodologia instruirii. Teoria
 ş
i metodologia evalu
ă
rii. Repere
 ş
i instrumente didactice pentru formarea profesorilor 
, edi
ia a II-a, rev
ă
zut
ă
, Editura Paralela 45, Pite
ş
ti, 2007.
 
Descrierea cursului
Cursul este structurat într-o manier
ă
intuitiv
ă
 
ş
i valorizeaz
ă
dimensiunea practic
ă
 a activit
ă
ii universitare, prin ilustr
ă
rile
ş
i exemplific
ă
rile oferite. Acestea, pe lâng
ă
 clarific
ă
rile aduse, au rolul de a contribui, împreun
ă
cu alte elemente structurale laapari
ia reflec
iilor personale ale studentului
ş
i, ulterior, la sprijinirea rezolv
ă
riiexerci
iilor reflexive
ş
i aplicative propuse
ş
i autopropuse.Conceptul central al cursului – cel de „curriculum” este un concept central pentrusistemul
ş
tiin
elor educa
iei
ş
i pentru practicile educa
ionale contemporane, care în lumes-a utilizat în domeniul educa
ional înc
ă
din jurul anilor 1500. El a fost preluat
ş
i utilizat
 
sistematic în
ara noastr
ă
numai din 1997, teoria curriculum-ului cristalizându-se cadisciplin
ă
 
ş
tiin
ific
ă
în cadrul sistemului
ş
tiin
elor educa
iei, cu un loc bine definit.
 
Organizarea temelor în cadrul cursului
 Structurarea cursului este gradual
ă
, de la simplu la complex, de la abord
ă
riteoretico-explicative la abord
ă
ri ilustrative, pragmatice, realizate în manier
ă
intra-
ş
iinterdisciplinar
ă
 
ş
i chiar în modalit
ă
i prospective.În organizarea tuturor temelor este valorificat
ă
viziunea sistemic
ă
, astfel încâtstuden
ii s
ă
fie sprijini
i s
ă
realizeze corela
ii, abord
ă
ri globale, comprehensive, s
ă
 sesizeze leg
ă
turile intradisciplinare din cadrul disciplinei, dar
ş
i pe cele interdisciplinare,realizând leg
ă
turi între diferite discipline componente ale sistemului
ş
tiin
elor educa
iei.Modul 1 î 
ş
i propune s
ă
opera
ionalizeze conceptul de curriculum pentru domeniuleduca
iei
ş
i s
ă
îi prezinte evolu
ia în timp. El se intituleaz
ă
“Conceptul de curriculum –etimologie, semnifica
ii, evolu
ii
ş
i dezvolt
ă
ri în diacronie”, iar bibliografia recomandat
ă
 este:Boco
ş
, M. (2001),
Curriculumul
 ş
colar. Con
  
inutul înv
ăă
mântului
, în„Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorilor”, coord. M. Ionescu, V. Chi
ş
, EdituraPresa Universitar
ă
Clujean
ă
, Cluj-Napoca.Boco
ş
, M. (2001),
Curriculumul
 ş
colar 
 ş
i aspectele sale esen
  
iale
, în „Didacticamodern
ă
”, edi
ia a II-a revizuit
ă
, coord. M. Ionescu, I. Radu, Editura Dacia, Cluj-Napoca.Boco
ş
, M. (2008),
Teoria
 ş
i metodologia curriculum-ului. Elemente conceptuale
 ş
i metodologice
, Editura Casa C
ă
r
ii de
Ş
tiin
ă
, Cluj-Napoca.Ionescu, M.; Radu, I. (coord.) (2001),
 Didactica modern
ă
, edi
ia a II-a revizuit
ă
,Editura Dacia, Cluj-Napoca.Ungureanu, D. (1999),
Educa
  
ie
 ş
i curriculum
, Editura Eurostampa, Timi
ş
oara.Modulul 2 are în aten
ie finalit
ă
ile educa
ionale în calitatea lor de componente debaz
ă
ale curriculum-ului în cadrul paradigmelor educa
ionale actuale, care sus
in c
ă
 finalit
ă
ile sunt cele care orienteaz
ă
activitatea de selectare
ş
i structurare a con
inuturilor,modul de stabilire
ş
i îmbinare a strategiilor didactice
ş
i a celor de evaluare.Denumirea modulului 2 este „Finalit
ă
ile educa
ionale – component
ă
acurriculum-ului”, iar bibliografia recomandat
ă
este:Boco
ş
, M. (2008),
Teoria
 ş
i metodologia curriculum-ului. Elemente conceptuale
 ş
i metodologice
, Editura Casa C
ă
r
ii de
Ş
tiin
ă
, Cluj-Napoca.De Landsheere, V.; De Landsheere, G. (1979),
 Definirea obiectivelor educa
  
iei
,Editura Didactic
ă
 
ş
i Pedagogic
ă
, Bucure
ş
ti.Ionescu, M.; Chi
ş
, V. (coord.) (2001),
Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorilor 
, Editura Presa Universitar
ă
Clujean
ă
, Cluj-Napoca.Ionescu, M. (2007),
 Instruc
  
ie
 ş
i educa
  
ie
, edi
ia a III-a rev
ă
zut
ă
, „Vasile Goldi
ş
University Press, Arad.Ungureanu, D. (1999),
Educa
  
ie
 ş
i curriculum
, Editura Eurostampa, Timi
ş
oara.V
ă
ideanu, G. (1988),
Educa
  
ia la frontiera dintre milenii
, Editura Politic
ă
,Bucure
ş
ti.
 
Modulul 3 este dedicat con
inuturilor care reprezint
ă
vehiculele cu ajutorul c
ă
rorase realizeaz
ă
finalit
ă
ile educa
ionale discutate în cadrul modulului anterior. Denumireamodulului este „Con
inuturile curriculare – vector al curriculum-ului”, iar bibliografiarecomandat
ă
este:Boco
ş
, M. (2008),
Teoria
 ş
i metodologia curriculum-ului. Elemente conceptuale
 ş
i metodologice
, Editura Casa C
ă
r
ii de
Ş
tiin
ă
, Cluj-Napoca.Cre
u, C. (2000),
Teoria curriculum-ului
 ş
i con
  
inuturile educa
  
iei
, EdituraUniversit
ă
ii „Al.I. Cuza”, Ia
ş
i.Ionescu, M.; Chi
ş
, V. (coord.) (2001),
Pedagogie. Suporturi pentru formarea profesorilor 
, Editura Presa Universitar
ă
Clujean
ă
, Cluj-Napoca.Ionescu, M. (2007),
 Instruc
  
ie
 ş
i educa
  
ie
, edi
ia a III-a rev
ă
zut
ă
, „Vasile Goldi
ş
University Press, Arad.Stanciu, M. (1999),
 Reforma con
  
inuturilor înv
ăă
mântului. Cadru metodologic
,Editura Polirom Ia
ş
i.V
ă
ideanu, G. (1988),
Educa
  
ia la frontiera dintre milenii
, Editura Politic
ă
,Bucure
ş
ti.Modulul 4, intitulat „Domeniile curriculum-ului: tipuri de curriculum; mediicurriculare; cicluri curriculare; arii curriculare; nivele, cicluri, filiere, profile
ş
ispecializ
ă
ri”, define
ş
te
ş
i caracterizeaz
ă
alte concepte centrale în teoria curriculum-ului:tipuri de curriculum, medii curriculare, cicluri curriculare, arii curriculare, domeniicurriculare. Bibliografia recomandat
ă
include:Boco
ş
, M. (2008),
Teoria
 ş
i metodologia curriculum-ului. Elemente conceptuale
 ş
i metodologice
, Editura Casa C
ă
r
ii de
Ş
tiin
ă
, Cluj-Napoca.Cre
u, C. (2000),
Teoria curriculum-ului
 ş
i con
  
inuturile educa
  
iei
, EdituraUniversit
ă
ii „Al.I. Cuza”, Ia
ş
i.Ungureanu, D. (1999),
Educa
  
ie
 ş
i curriculum
, Editura Eurostampa, Timi
ş
oara.Modulul 5 denumit „Proiectarea curriculum-ului – esen
ă
 
ş
i metodologie”define
ş
te
ş
i opera
ionalizeaz
ă
conceptul de proiectare de curriculum/ proiectarecurricular
ă
. Bibliografie recomandat
ă
:Boco
ş
, M. (2008),
Teoria
 ş
i metodologia curriculum-ului. Elemente conceptuale
 ş
i metodologice
, Editura Casa C
ă
r
ii de
Ş
tiin
ă
, Cluj-Napoca.Chi
ş
, V. (2001),
 Activitatea profesorului între curriculum
 ş
i evaluare
, EdituraPresa Universitar
ă
Clujean
ă
, Cluj-Napoca.Chi
ş
, V. (2002),
Provoc
ă
rile pedagogiei contemporane
, Editura PresaUniversitar
ă
Clujean
ă
, Cluj-Napoca.
 
Cre
u, C. (2000),
Teoria curriculum-ului
 ş
i con
  
inuturile educa
  
iei
, EdituraUniversit
ă
ii „Al.I. Cuza”, Ia
ş
i.Ungureanu, D. (1999),
Educa
  
ie
 ş
i curriculum
, Editura Eurostampa, Timi
ş
oara.Seguin, R. (1991),
Élaboration et mise en oeuvre des programmes scolaires(Guide methodologique)
, UNESCO, Paris.Modulul 6 este axat pe „Produsele curriculare
ş
i valorificarea acestora”
ş
i sebazeaz
ă
pe urm
ă
toarea bibliografie:

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
mada_nico liked this
Monik Coco liked this
Anastasia Dobrin liked this
Andreea liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->