Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CCNA S3

CCNA S3

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Đăng Toàn
hoc ky 3 ccna
hoc ky 3 ccna

More info:

Published by: Đăng Toàn on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
 
MÔ HÌNH M
NG PHÂN C
P
@:Chuy
 ể
n m
ch LANS,Overview l
p access.Access layer chu
 ẩ
n b
 
cho ngườ
i dung trong nhóm làm viecj truy nh
p vào trong m
ng.The Distribution layer chu
 ẩ
n b
nh
ng th
t
c k
 ế 
t n
 ối cơ bả
n.The core layer cung c
 ấ 
p s
t
 ối ưu truyề
n t
i gi
a các siteNote: L
ớp core được coi như sương số
ng (backbone)
CƠ SỞ 
H
T
NG KH
I M
NG DOANH NGHI
P
I: L
p Access-
 
Chu
 ẩ
n b
cho truy nh
p và t
p h
ợp cho ngườ
i s
d
ng vào trong m
ột môi trườ
ng có tính
năng phon
g phú-
 
Chu
 ẩ
n b
s
s
 ẵ
n có cao thong qua thu
c tính ph
 ầ
n m
 ề
m và tính d
phòng-
 
H
 ỗ
tr
h
i t
cho voice,wireless và data-
 
Cung c
 ấ 
p d
ch v
b
o v
 
để
 
giúp điề
u khi
 ể
n truy c
p m
ng-
 
Đưa ra dị
ch v
QoS bao g
 ồ
m phân lo
ại traffic và hang đợ
i-
 
H
 ỗ
tr
IP multicast traffic cho hi
u qu
s
d
ng m
ngM
t chuy
 ể
n m
ch SW l
p access s
cung c
 ấ 
p các ch
ức năng vớ
i giá thành th
 ấ 
p và m
ật độ
c
 ổ
ngcao-
 
Catalyst 2950 series-
 
Catalyst 2960 series-
 
Catalyst Express 500 series-
 
Catalyst Express 520 seriesII: L
p Distribution-
 
T
p h
p truy nh
p các nút và uplinks-
 
Cung c
 ấ 
p k
 ế 
t n
 ố
i và thi
 ế 
t b
d
phòng cho s
có s
 ẵ
n cao-
 
Đưa ra các dị
ch v
 
đị
nh tuy
 ến như summarization,redistribution,và default gateways
 -
 
Th
c hi
n các chính sách bao g
 ồm,Filtering,security,và cơ chế 
QoS-
 
Phân do
n workgroups và v
 ấ 
n
đề
cô l
p
 
-
 
M
ục đích củ
a l
p là cung c
 ấ 
p s
 
xác định biên,nơi mà các gói tin có thể
 
đi tớ
i-
 
M
ạng thì đượ
c phân m
nh bên trong các mi
 ề
n broadcast b
i l
p này-
 
Các chính sách có th
 ể
 
đưuọ
c áp d
ụng và danh sách điề
u khi
 ể
n truy c
ập môi trườ
ng cóth
 ể
l
c gói-
 
L
p
distribution cũng ngăn chặ
n các v
 ấn đề
t
 
ảnh hưở
ng c
a l
p Core-
 
Switches trong l
p này ho
ạt độ
ng
l
p 2 và l
p 3-
 
L
p distribution bao g
 ồ
m vài ch
ức năng như sau:
 T
p h
p các k
 ế 
t n
 ố
i g
 ầ
n dây
Xác đị
nh mi
 ề
n Broadcast và multicast
Đị
nh tuy
 ế 
n Virtual Lan (VLAN)Nhi
 ều môi trườ
ng chuy
 ể
n ti
 ế 
p mà c
 ầ
n x
y raSecurityCHUY
 Ể
N M
CH L
P PHÂN B
 -
 
Chuy
 ể
n m
ch l
p phân b
 ố
t
p h
p l
ại các điể
m cho nhi
 ề
u chuy
 ể
n m
ch l
p truy c
p-
 
SW có th
 ể
ph
ải điề
u ti
 ế 
t t
 ổng lưu lượ
ng t
thi
 ế 
t b
l
p access-
 
L
p distribution k
 ế 
t h
p v
ới Lưu lượ
ng VLAN và là m
ột điể
m t
p trung cho s
quy
 ết đị
nh
chính sách điề
u khi
 ể
n lu
 ồ
ng-
 
Đó là lý do tạ
i sao SW
layer distribution ho
ạt độ
ng
c
l
p 2 và l
p 3III: L
P CORE-
 
Sương số
ng t
 ốc độ
 
cao và điể
m t
p h
p cho doanh nghi
p-
 
Cung c
 ấ 
p s
tin c
y thong qua d
phòng và h
i t
nhanh-
 
Đặ
c bi
t l
p Core giúp linh ho
t trong su
 ố
t quá trình phát tri
 ể
n m
ạng trong tương lai
 -
 
L
p core là m
ột sương số
ng chuy
 ể
n m
ch t
 ốc độ
cao-
 
N
 ế 
u chúng không có lien k
 ế 
t v
i thành ph
 ầ
n router, m
t router bên ngoài s
 
đượ
c s
 d
ng cho ch
ức năng củ
a l
p 3-
 
L
p này c
a thi
 ế 
t k
 ế 
m
ng s
không th
c hi
n any packet manipulation-
 
Tao tác gói tin ,gi
 ống như lọ
c danh sách truy c
p,s
làm ch
m chuy
 ể
n m
ch các gói tin-
 
Cung c
 ấp cơ sở
h
t
 ầ
ng lõi v
ới dườ
ng d
phòng xen k
m
ng l
i s
ch
 ắ
c ch
 ắ
n cho m
ngkhi mà m
 ỗ
i thi
 ế 
t b
riêng l
b
h
ng-
 
Thi
 ế 
t b
dung trong l
p này có th
 ể
là router ho
c SW layer 3L
I ÍCH C
A MÔ HÌNH M
NG PHÂN C
P-
 
Tính linh độ
ng: m
ng phân c
 ấ 
p có th
 ể
m
r
ng d
 ễ
dàng
 
-
 
Tính d
phòng:Tính d
phòng
m
ức distribution và core đả
m b
o cho
đường đi luôn
s
 ẵ
n có-
 
Hi
ệu Năng: Sự
t
p h
ợp đườ
ng d
 ẫ
n gi
a các m
ức cho phép thong lượ
ng m
ng
t
 ốc độ
 g
 ầ
n dây-
 
An ninh: Port security
m
c access và chính sách
m
c distribution làm cho m
ng b
om
ật hơn
 -
 
S
d
 ễ
qu
n lý: Tính nh
 ấ 
t quán gi
a các switch
m
 ỗ
i level làm cho s
qu
ản lý đơn giả
n
hơn
 -
 
Tính duy trì:
Các mô đun củ
a thi
ế 
t k 
ế 
phân c
ấ 
p cho phép các m
ng quy mô mà không tr
thànhquá ph
ứ 
c t
p
 
TH
C HI
N T
ỐI ƯU DỰ
PHÒNG
Thi
 ế 
t k
 ế 
 
đưuọ
c gi
i thi
u là chuy
 ể
n m
ch l
p phân b
 ố
d
phòng và k
 ế 
t n
 ố
i d
phòng t
i l
pcore v
i m
t lien k
 ế 
t layer 3 gi
a các switch. Chuy
 ể
n m
ch truy c
p s
có k
 ế 
t n
 ố
i d
phòng t
ichuy
 ể
n m
ch d
phòng phân ph
 ố
iNGUYÊN LÝ THI
 Ế 
T K
 Ế 
M
NG PHÂN C
P-
 
Network diameter :là s
 ố
chuy
 ể
n m
ạch trong đường đi củ
a traffic gi
ữa hai điểm đầ
u cu
 ố
i-
 
Ban
dwidth Aggregation: đơn thuầ
n là th
c hi
n k
 ế 
t h
p vài k
 ế 
t l
 ối song song giũa hai
switch vào bên trong m
t lien k
 ế 
t logic-
 
K
 ế 
t n
 ố
i d
phòng: m
ng hi
ện đạ
i s
d
ng lien k
 ế 
t d
phòng gi
a các l
p trong m
ngphân c
 ấ 
p theo m
t th
t
 
để
 
đả
m b
o tính s
 ẵ
n có c
a m
ngM
NG H
I T
 -
 
Legacy Equipment: Chuy
 ể
n m
ạch điệ
n tho
i c
l
n,h
thong PBX nh
ỏ,cơ sở
h
t
 ầ
ng h
pdây-
 
Advanced Technology: Doanh nghi
p v
a và l
n,doanh nghi
p n
và v
a-
 
New options:M
ng h
i t
là h
i t
t
 ấ 
t c
các m
ng voice,video và d
li
u lrieeng r
l
i thành 1 m
ng duynh
 ấ 
t,m
ng này có tên là mang h
i t
( ngày nay m
ng internet và h
 ầ
u h
 ế 
t các m
ạng đề
u h
i t
)NGHIÊN C
U V
 Ề
CHUY
 Ể
N M
CH M
NG PHÂN C
P

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->