Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Revised High School Hm Pan Reducedel 20 2012

Revised High School Hm Pan Reducedel 20 2012

Ratings: (0)|Views: 4,611|Likes:

More info:

Published by: www.myemploymentportal.com on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2012

pdf

text

original

 
tçirbga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.Ãwªj njÂju v©g£ljhçMÁça®gâtu‹ Kiw ehŸ
1
23
4
567
1
nfh.nrf®Kjšãiy jäHhÁça® (jäœ)31/03/1980muR ca iygŸë,nruhgho Úy»ç khtlËnfhL v©-643 205
04/02/1955
Prom.
1981-82 131/03/1980
2
Á.Ã.ntjtšè,KJfiy MÁçia, (M§»y«)muR nkšãiy¥gŸë,KU§f¥g£o,nry« kht£l«
21/10/1955
Prom.
1981-82 111/07/1985
3
vš. ÏuFeh¤g£ljhç MÁça® (m¿éaš)muR nkšãiy¥ gŸëbrŒôfhŠÁòu« kht£l«
05/08/1956
TNPSC
1984-85 257 08/11/1985
4
Â.e. FztÂg£ljhç MÁça® (m¿éaš)muR nkšãiy¥gŸë,méehÁ,ÂU¥ó® kht£l«, 641 654.
10/06/1955
TNPSC
1984-85 918 25/09/1986
5
rh. f®ntYKJfiy MÁça ( fâj)muR nkšãiy¥gŸëbehŒašf% khtlËnfhL v© 639 117
05/12/1956
TNPSC
1984-85 981 11/10/1985
6
nfh.v£é‹ fdfuh{,KJfiyahÁça®(M§»y«)v°.v°. muR nkšãiy¥ gŸë, Ïuh#ghisa«.éUJef® kht£l«. 626117.
03/01/1957
TNPSC
1984-85 984 27/08/1986
jäœehL gŸë¡ fšé Ïa¡Feç‹ brašKiwfŸ, br‹id-6. e.f.v©.111300/Á1/Ï1/2011 ehŸ 22.06.2012.01.01.2012 ãytu¥go 2012-13 « fšéah©o‰fhd muR ca®ãiy¥ gŸë¤ jiyik MÁça® gjéca®Î¡fhd K‹Dçik g£oaš,K‹Dçik rh®ªJ bgw¥g£l nkš KiwpL é©z¥g§fŸ gçÓè¡f¥g£L ϤÂU¤Âa g£oašbtëæl¥gL»wJ. (25.04.2012 š btëæl¥g£l muR ca®ãiy¥gŸë jiyik MÁça®K‹Dçik¥g£oaš Ïu¤J brŒa¥gL»wJ )
gŸë cjéMÁça® bjçÎM©L
Page 1 of 328
 
tçirbga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.Ãwªj njÂju v©g£ljhçMÁça®gâtu‹ Kiw ehŸgŸë cjéMÁça® bjçÎM©L
7
#. ònsuh vèrbg¤g£ljhçMÁça® ( m¿éaš)muR (M) nkšiygŸëFë¤jiyf%® kht£l«Ã‹nfhL v© 639104
27/05/1960
TNPSC
1984-85 1081 24/09/1986
8
Ph.RfªÂ u¤dhghŒKJfiyMÁça® (M§»y«)muR kfë nkšiygŸëm«ghrK¤Âu«ÂUbešntè 627 401
08/05/1955
TNPSC
1984-85 1488 21/04/1986
9
nt.nj‹bkhê,KJfiy MÁça (fâj)muR nkšãiy¥gŸë,mtšóªJiw,<nuhL kht£l« - 638115
25/05/1958
TNPSC
1984-85 1611 26/09/1986
10
njt. nkhfdhKJfiy MÁça® ( jäœ)18/11/1986muR nkšãiy¥ gŸëg©U£oflYh® kht£l« 607 106
02/10/1961
Prom.
1984-85 161118/11/1986
11
nf. ã®kyhnjé,gŸë cjé MÁça®, (m¿éaš) efuh£Á(k) nkšãiy¥gŸë,m«khng£il,nry« kht£l«.
31/03/1955
Prom.
1988-89 602/12/1988
12
V. Ñjhnjé,g.c.M.mnkãgést§nfhLf‹åahFkç
05/03/1959
TRB
1988-89 6 07/08/1989
13
f.by£Rä ghŒKJfiy MÁça (M»y)muR nkšãiy¥ gŸënfhéy«gh¡f«fhŠÁòu« kht£l«
25/05/1955
TRB
1988-89 10 12/12/1988
14
g.nfh. yjhgljhç MÁça (fâj)muR nkšãiy¥ gŸëbgU§fs¤Jh®fhŠÁòu« kht£l«
06/06/1965
Prom.
1988-89 1012/12/1988
Page 2 of 328
 
tçirbga®, gjé (ghl«), gŸëæ‹bga®,ÏU¥Ãl«, kht£l«.Ãwªj njÂju v©g£ljhçMÁça®gâtu‹ Kiw ehŸgŸë cjéMÁça® bjçÎM©L
15
nj. Ãnyh uh#«,KJfiy MÁça® (òéæaš)muR (M) nkšãiy¥ gŸë,nkÿ®,kJiu kht£l«
03/11/1957
TRB
1988-89 12 11/04/1989
16
K. brštuÁgljhç MÁçamuR (M) nkšãiy¥gŸë,M©og£o.njå
05/06/1956
TRB
1988-89 29 24/01/1989
17
v«.rhujhg£ljhç MÁça®muR (bg) nkšãiy¥gŸë,bgçaFs«.njå
01/06/1960
TRB
1988-89 39 01/03/1989
18
Ã.nfh¥bgUªnjég£ljhç MÁça®muR (bg) nkšiygŸë,bgçaFs«.njå
12/07/1957
TRB
1988-89 48 18/01/1989
19
r. fyhg£ljhç MÁça®(m¿éaš)muR nkš ãiy¥ gŸë,khjtu«,ÂUtŸS® kht£l«.600 060
10/06/1956
TRB
1988-89 52 19/01/1989
20
é. ÚyhtÂg£ljhç MÁça® (tuyhW)muR (k) nkšãiy¥ gŸë,mu©kid tshf«,jŠrhñ® 613 001.
28/04/1959
TRB
1988-89 55 10/04/1989
21
bu. rhªÂKJfiy MÁça® (éy§»aš)muR nkš ãiy¥ gŸë,kU§Fs«jŠrhñ® kht£l«. 613 006.
18/04/1961
TRB
1988-89 70 24/01/1989
22
 Ï. fiy¢bršéKJfiy MÁça® (òéæaš)muR nkš ãiy¥ gŸë,fU§fhy¡Fo,kJiu kht£l«
04/06/1959
TRB
1988-89 86 21/08/1989
Page 3 of 328

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->